391/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2004 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
ZÁKON
z 24. júna 2004
o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje plat poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky1) (ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu“).
§ 2
(1)
Poslancovi Európskeho parlamentu patrí plat v slovenských korunách v sume dvojnásobku platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky2) odo dňa začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách;3) tento nárok zaniká dňom zániku mandátu.
(2)
Poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý nastupuje ako náhradník na uprázdnený mandát, patrí plat odo dňa, ktorý je uvedený v osvedčení ako deň, ktorým sa stal poslancom Európskeho parlamentu.4)
§ 3
(1)
Plat podľa tohto zákona poskytuje poslancovi Európskeho parlamentu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“).
(2)
Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie5) sa poslanec Európskeho parlamentu posudzuje ako zamestnanec a kancelária národnej rady sa posudzuje ako zamestnávateľ.
(3)
Poslanec Európskeho parlamentu je povinný informovať kanceláriu národnej rady o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť jeho nároky podľa tohto zákona.
§ 4
Ak poslanec Európskeho parlamentu o to požiada, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno. Náhrada mzdy od zamestnávateľa mu nepatrí.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z. a zákona č. 186/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu"),9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 391/2004 Z. z. o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa spojka „a“ a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a pre poslanca Európskeho parlamentu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,“.
3.
V § 20 písm. e) sa za slová „do funkcie,“ vkladajú slová „poslancovi Európskeho parlamentu odo dňa začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách a poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý nastupuje ako náhradník, odo dňa, ktorý je uvedený v osvedčení ako deň, ktorým sa stal poslancom Európskeho parlamentu,42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z. a zákona č. 191/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „verejného ochrancu práv,“ vkladajú slová „poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky,“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z. a zákona č. 668/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na poslanca, ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.