398/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2004 do 31.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

398
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 2 písm. l) až n) a písm. r) a s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa slová „príslušným orgánom veterinárnej správy“ nahrádzajú slovami „príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je to potrebné, môže Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie doplniť požiadavky uvedené v časti N prílohy č. 2, najmä podrobnosti o požiadavkách na rôzne spôsoby uvedenia, či sú takéto spôsoby v súlade s hygienickými požiadavkami,“.
5.
V § 3 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „príslušný orgán, ktorý je zodpovedný za“ nahrádzajú slovami „príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá vykonáva“.
6.
V § 3 ods. 3 písm. a) druhom bode sa nad slovo „orgánu“ umiestňuje odkaz 9a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 6 a 8 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Odchýlky uvedené v odseku 1 pre iné látky, ako sú látky uvedené v osobitnom predpise12) budú ustanovené v súlade s osobitným predpisom.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z.“.
9.
V § 6 ods. 9 sa slová „Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
10.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „príslušného orgánu veterinárnej správy“ nahrádzajú slovami „príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy“.
11.
V § 7 ods. 1 písm. i) sa za slová „prílohy č. 2“ vkladajú slová „v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
12.
V § 8 sa vypúšťa odsek 6.
13.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Informácie o chorobách prenosných na ľudí predkladá štátna veterinárna a potravinová správa Európskej komisii. Pravidelnosť predkladania týchto informácií, druh informácií, choroby, na ktoré sa vzťahuje zhromažďovanie informácií, ako aj spôsob zhromažďovania a používania týchto informácií určuje Európska komisia.“.
14.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
(1)
Čerstvé hydinové mäso získané pred 1. májom 2004 možno uvádzať len na domáci trh v Slovenskej republike do 31. decembra 2004, ak je označené národnou značkou podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(2)
Čerstvé hydinové mäso podľa odseku 1 musí zostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.
(3)
S čerstvým hydinovým mäsom získaným pred 1. májom 2004 v prevádzkarniach schválených na vývoz do Európskej únie, označeným exportnou zdravotnou značkou Európskej únie schválenej prevádzkarne v Slovenskej republike možno obchodovať s členskými štátmi do 31. augusta 2004.
(4)
Obchodný doklad podľa § 3 ods. 1 písm. a), ktorý musí sprevádzať každú zásielku čerstvého hydinového mäsa uvedeného v odseku 3, musí obsahovať túto poznámku: „Získané pred 1. májom 2004" podpísanú úradným veterinárnym lekárom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovedným za prevádzkareň pôvodu.
(5)
Zásoby predtlačených materiálov na balenie do priameho obalu a druhého obalu a etikety, ktoré sú už označené podľa právnych predpisov platných pred 1. májom 2004, možno používať na čerstvé hydinové mäso získané po 1. máji 2004 do 31. decembra 2004. Takto označené čerstvé hydinové mäso musí zostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.“.
15.
V § 19 sa čiarka za slovami „1. januára 2004“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a s výnimkou § 6 ods. 8 a 9, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2004.“.
16.
Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
17.
V prílohe č. 1 bode 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „Aktu o pristúpení Slovenskej republiky (Úradný vestník EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.
18.
V prílohe č. 2 časti A bode 1.1.1. sa slovo „vyžaduje“ nahrádza slovom „nevyžaduje“.
19.
V prílohe č. 2 časti C písm. b) bode b.2. sa slová „bode 3“ nahrádzajú slovami „bode 5“.
20.
V prílohe č. 2 časti F bode 1.a. sa za slovo „certifikát“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.“.
21.
V prílohe č. 2 časti F bode 3.d. sa slová „úpravou podľa § 20“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózam a určitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohniskám nákaz a intoxikácii prenášaných potravinami.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 v prílohe č. 2 znie:
„8)
Príloha č. 2 kapitola II nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.“.
23.
V prílohe č. 2 časti F bode 7.3. sa slová „príslušným orgánom veterinárnej správy“ nahrádzajú slovami „príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou“.
24.
V prílohe č. 2 časti H bode 4 sa slová „bodu 1“ nahrádzajú slovami „bodov 1 až 3“.
25.
V prílohe č. 2 časti H bode 5 písm. a) sa slová „bodu 1“ nahrádzajú slovami „bodov 1 až 3“.
26.
V prílohe č. 2 časti H bode 5 písm. c) sa slová „v časti L“ nahrádzajú slovami „v časti L bode 2“.
27.
V prílohe č. 2 časti H bode 6 sa slová „upravené podľa § 20.“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.“.
28.
V prílohe č. 2 časti H bode 10 sa slová „príslušnému veterinárnemu orgánu zodpovednému“ nahrádzajú slovami „príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe zodpovednej“.
29.
V prílohe č. 2 časti L bode 2 písm. aa) sa vypúšťajú slová „skratku názvu odosielajúcej krajiny veľkými písmenami (t. j. členského štátu Európskej únie a Európskych spoločenstiev)“ a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.
30.
V prílohe č. 2 časti L bode 2 písm. ac) sa vypúšťajú slová „nasledujúce skratky: „CEE, EOF, EWG, EOK, EEC, EEG CE–RSM, (zmluva o pristúpení) ETY" a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.
31.
V prílohe č. 2 časti L bode 5.2.4. sa slová „príslušného orgánu veterinárnej správy" nahrádzajú slovami „príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy".
32.
V prílohe č. 2 časti L bode 6 sa slová „príslušným orgánom veterinárnej správy" nahrádzajú slovami „príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou".
33.
V prílohe č. 9 časti B bode 5 sa slová „príslušnému orgánu veterinárnej správy" nahrádzajú slovami „príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe".
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2004.
v z. Pál Csáky v. r.