410/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

410
ZÁKON
z 25. júna 2004
o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Jednorazový príspevok
(1)
Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, dôchodku manželky a sociálneho dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004 a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk.
(2)
Ak poberateľovi dôchodku podľa odseku 1 dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“), vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk úrad.
(3)
Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku ku dňu účinnosti tohto zákona a ktorý má bydlisko na území Slovenskej republiky, úrad vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk, ak na tieto dôchodky boli prekvalifikované starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, priznané podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok
a)
do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2)
b)
do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Ak poberateľ dôchodku má v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004 nárok na výplatu viacerých dôchodkov uvedených v odsekoch 1 až 3, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa alebo úrad, a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa a úrad vyplatí takémuto poberateľovi dôchodkov jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk len raz. To platí aj vtedy, ak tomu istému poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad; v týchto prípadoch sa jednorazový príspevok vyplatí k dôchodku, ktorý je najvyšší.
(5)
Jednorazový príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 v deň splatnosti dôchodku splatného v mesiaci august 2004, ak dôchodok bol priznaný pred 1. augustom 2004.
(6)
Jednorazový príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku uvedenému v odseku 1 v deň prvej splátky dôchodku splatného po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty, ak dôchodok bol priznaný alebo jeho výplata bola uvoľnená v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004.
(7)
Jednorazový príspevok sa nevyplatí poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku uvedeného v odsekoch 1 až 3, ak bol vymeraný zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorého poberateľovi sa vyplatil jednorazový príspevok. To platí aj vtedy, ak poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku bol tento dôchodok vymeraný z výsluhového dôchodku alebo z invalidného výsluhového dôchodku.
(8)
Na poukázanie jednorazového príspevku sa vzťahuje osobitný predpis.4)
(9)
Jednorazový príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.
§ 2
Úhrada nákladov na jednorazový príspevok
(1)
Náklady na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku priznaných po poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a po poistencovi, ktorý ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, sa uhrádzajú zo základného fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne.
(2)
Náklady na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi invalidného dôchodku a poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku priznaných po poberateľovi invalidného dôchodku, po poistencovi, ktorý ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok a po poistencovi, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa uhrádzajú zo základného fondu invalidného poistenia Sociálnej poisťovne.
(3)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi sociálneho dôchodku a poberateľke dôchodku manželky poskytne štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne.
(4)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok uvedený v odseku 3 sa poskytnú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(5)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok vyplatený úradom poberateľovi dôchodku uvedenému v § 1 ods. 2 a 3 poskytne štát na osobitný účet úradu.
(6)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok uvedený v odseku 5 sa poskytnú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Čl. II
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
f)
jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„“.
12)
Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.