42/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2004 do 28.02.2005

42
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2003
o Obchodnom vestníku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 Obchodného zákonníka a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, rozhodnutia a oznámenia (ďalej len „údaje“), ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník a zákon.
(2)
V Obchodnom vestníku sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňujú alebo uverejňujú aj iné údaje, ak povinnosť ich zverejnenia alebo uverejnenia v Obchodnom vestníku ustanovuje osobitný zákon.1)
(3)
V Obchodnom vestníku sa môžu zverejňovať alebo uverejňovať aj údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustanovuje osobitný zákon,1) neustanovuje však povinnosť zverejniť alebo uverejniť ich v Obchodnom vestníku.
(4)
V Obchodnom vestníku sa môžu uverejňovať aj rozhodnutia alebo oznámenia štátnych orgánov alebo iných osôb poverených výkonom verejnej moci (ďalej iba „orgány verejnej moci“) týkajúce sa podnikateľov a oznámenia podnikateľov.
§ 2
Vydavateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“).
§ 3
(1)
Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v bežnom (kalendárnom) roku postupne. V záhlaví vydania sa uvádza vydavateľ, číslo ročníka, poradové číslo vydania a deň jeho vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku. Súčasťou posledného vydania Obchodného vestníka vydaného v bežnom (kalendárnom) roku je celoročný register obchodných mien zverejnených v Obchodných vestníkoch vydaných v tom roku.
(2)
Vydania Obchodného vestníka sa spravidla delia na časti, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v bežnom (kalendárnom) roku postupne. Číslovanie údajov zverejňovaných v jednotlivých častiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku.
§ 4
(1)
Podkladom na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín je výpis z obchodného registra a oznámenie o uložení listín do zbierky listín, ktoré vydavateľovi zasielajú registrové súdy v elektronickej podobe.
(2)
Podkladom na zverejnenie rozhodnutia súdu, ktoré je súd podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti súdu je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(3)
Podkladom na zverejnenie rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré je orgán verejnej moci podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti orgánu verejnej moci je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(4)
Podkladom na zverejnenie alebo uverejnenie rozhodnutí alebo oznámení orgánov verejnej moci a údajov podnikateľov sú podklady vyhotovené v listinnej podobe. Podnikatelia môžu spolu s listinnými podkladmi na zverejnenie alebo uverejnenie údajov predložiť aj podklady vyhotovené v elektronickej podobe. V prípade odlišného znenia listinnej a elektronickej podoby podkladov je pre zverejnenie alebo uverejnenie rozhodujúca listinná podoba podkladov. Jednotné vzory na vyhotovenie niektorých podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podnikateľov sa ustanovujú v prílohe č. 1.
§ 5
(1)
Podklady na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín sa zasielajú vydavateľovi v elektronickej podobe.
(2)
Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 4 ods. 2 až 4 sa doručujú vydavateľovi osobne alebo sa mu zasielajú poštou na adresu vydavateľa uverejnenú v tiráži Obchodného vestníka.
§ 6
(1)
Vydavateľ zverejní alebo uverejní údaje podľa § 1, ak sú podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov vyhotovené v súlade s týmto nariadením.
(2)
Podmienkou zverejnenia alebo uverejnenia údajov v Obchodnom vestníku je predloženie dokladu o zaplatení úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje.
(3)
Údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ukladá súdu alebo orgánom verejnej moci osobitný zákon, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením.
(4)
Oznámenia podnikateľov podľa § 1 ods. 4, okrem účtovných závierok, správ o hospodárení, výročných správ a prospektov cenných papierov, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením a zaplatenia úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku.
(5)
Iné oznámenia podnikateľov podľa § 1 ods. 4, najmä účtovné závierky podnikateľov, správy o hospodárení, výročné správy a prospekty cenných papierov vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie a zaplatenia úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku.
(6)
Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ktoré nie sú vyhotovené v súlade s týmto nariadením, vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o ich zverejnenie alebo uverejnenie, v lehote desiatich dní odo dňa ich doručenia vrátane zaplatenej úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov zníženej o manipulačný poplatok uvedený v prílohe č. 2.
§ 7
(1)
Za obsahovú správnosť podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov zodpovedá osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov. Za súlad zverejnených alebo uverejnených údajov s poskytnutými podkladmi zodpovedá vydavateľ.
(2)
Tlačové chyby v Obchodnom vestníku sa odstraňujú na náklady vydavateľa uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave.
§ 8
(1)
Suma úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku sa uvádza v prílohe č. 2.
(2)
Sumu úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku uhrádza osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov.
(3)
Údaje súdov a rozhodnutia alebo oznámenia orgánov verejnej moci týkajúce sa podnikateľov sa v Obchodnom vestníku zverejňujú alebo uverejňujú bezodplatne.
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.
Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
Údaje z registrových súdov bezodplatne1)
Údaje z konkurzných súdov bezodplatne
Údaje z registra registrových úradov bezodplatne
Údaje zverejňované obstarávateľmi pri koncesnom obstarávaní podľa osobitného
zákona2)
bezodplatne
Transformačné projekty a rozhodnutia
o transformácii
bezodplatne
Rozhodnutia o privatizácii bezodplatne
Údaje týkajúce sa poskytovania štátnej
pomoci podľa osobitného zákona3)
bezodplatne, ak je poskytovateľom štátnej pomoci orgán verejnej moci
  600 Sk v ostatných prípadoch
Údaje a oznámenia podnikateľov 600 Sk, ak ide o údaje, ktorých podklady na zverejnenie alebo uverejnenie sa vyhotovujú na vzoroch tlačív uvedených v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu v bodoch 1 až 7, 9 až 13, 16 až 18
  3 000 Sk, ak ide o účtovné závierky, správy o hospodárení alebo výročné správy
  1 000 Sk, ak ide o emisné podmienky dlhopisov vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu v bode 8
  2 000 Sk, ak ide o zverejnenie úplného znenia rozhodnutí, ktoré sa zverejňujú podľa osobitných zákonov4)
Údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských
súdov podľa osobitného zákona5)
600 Sk za zverejnenie údaja o zriadení stáleho rozhodcovského súdu a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu vlády v bode 14
+
5 000 Sk za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, štatút a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu)
  500 Sk za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách
  300 Sk za zverejnenie zmeny v údajoch o zriadení stáleho rozhodcovského súdu
Údaje zriaďovateľov stálych mediačných
centier podľa osobitného zákona6)
600 Sk za zverejnenie údaja o zriadení stáleho mediačného centra a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu vlády v bode 15
+
5 000 Sk za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam mediátorov stáleho mediačného centra, štatút stáleho mediačného centra)
  500 Sk za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách
  300 Sk za zverejnenie zmeny v údajoch o zriadení stáleho mediačného centra
Údaje týkajúce sa dražieb a predaja majetku,
ak nejde o údaje z konkurzných súdov
600 Sk
Údaje o verejných súťažiach bezodplatne, ak je vyhlasovatelbm verejnej súťaže orgán verejnej moci
  1 000 Sk v ostatných prípadoch
Prospekty cenných papierov a investícií 3 000 Sk za zverejnenie úplného znenia prospektu
  600 Sk za zverejnenie oznámenia o tom, kde je prospekt uložený
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
nadácie podľa osobitného zákona7)
600 Sk
Iné rozhodnutia a oznámenia orgánov
verejnej moci
bezodplatne
Iné údaje okrem rozhodnutí a oznámení
orgánov verejnej moci
1 000 Sk
Manipulačný poplatok za vrátenie
podkladov, ktoré nie sú vyhotovené v súlade
s týmto nariadením, žiadateľovi
100 Sk
1)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uložení listín do zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie listiny do zbierky listín).
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
6)
Zákon č. ..../2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.