43/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
ZÁKON
z 20. januára 2004
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov1) (ďalej len „policajt“), príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách2) (ďalej len „profesionálny vojak“), a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách2) (ďalej len „vojak prípravnej služby“), ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Starobné dôchodkové sporenie
Starobné dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu3) zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.
DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POJMY
§ 3
Zárobková činnosť
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je
1.
činnosť zamestnanca,
2.
činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
Zamestnanec
Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba
Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu.5)
§ 6
Sporiteľ
Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv") podľa § 64a ods. 2, a fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa § 64 ods. 4. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa § 32.
§ 7
Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia
Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.6)
§ 8
Poberateľ dôchodku
Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona.
§ 9
Zákaz diskriminácie
(1)
Sporiteľovi patria práva pri výkone starobného dôchodkového sporenia bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie a nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu alebo rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia okrem prípadu, ak to ustanovuje zákon.
(2)
Pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa nesmie zisťovať sexuálna orientácia sporiteľa a poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(3)
Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa priamou diskrimináciou rozumie, ak sa s fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou fyzickou osobou v porovnateľnej situácii. Nepriamou diskrimináciou je konanie, ktoré zvýhodňuje alebo znevýhodňuje jednu fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 v porovnaní s druhou fyzickou osobou na základe rozlišovania podľa diskriminačných dôvodov uvedených v odseku 1 pri navonok pôsobiacom rovnakom prístupe k obidvom fyzickým osobám. Za priamu diskrimináciu alebo nepriamu diskrimináciu sa považuje aj pokyn na diskrimináciu.
(4)
Za formu diskriminácie sa považuje aj nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú dôstojnosť a ktoré vytvára pre fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie.
(5)
Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi.
(6)
Fyzická osoba, ktorá sa cíti poškodená v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 5, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak fyzická osoba, ktorá sa považuje za poškodenú z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, preukáže súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, je povinnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo poisťovne preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.
§ 10
Zamestnávateľ
Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)
§ 11
Poisťovňa
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) na účely tohto zákona je poisťovňa, ktorá na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa osobitného predpisu8) je oprávnená vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona.
§ 12
Príslušná poisťovňa
Príslušná poisťovňa podľa tohto zákona je poisťovňa podľa § 11, ktorú sporiteľ určil v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako poisťovňu príslušnú na uzatvorenie zmluvy so sporiteľom o vyplácaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku.9)
§ 13
Obdobie starobného dôchodkového sporenia
(1)
Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Obdobie starobného dôchodkového sporenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu10) a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.10)
DRUHÁ ČASŤ
OSOBNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
§ 14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
(1)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba, ktorá v období pred 1. januárom 2005 nebola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) a je
a)
zamestnanec,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3)
c)
občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu11) v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách,
d)
občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,12)
e)
fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku,
f)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá bola v období pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) dobrovoľne sa rozhodla v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení a je
a)
zamestnanec,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3)
c)
občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu11) v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách,
d)
občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,12)
e)
fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku,
f)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a v tomto období nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) ak sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení najneskôr do 30 dní od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) vzniknutého po 30. júni 2006.
(4)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu3) do dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu13) (ďalej len „dôchodkový vek“), ak táto fyzická osoba pred vznikom nároku na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu3) bola zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení.
(5)
Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 písm. e) je
a)
rodič alebo osvojiteľ dieťaťa,
b)
manžel (manželka) rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa a
c)
fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
(6)
Osobná a celodenná starostlivosť fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. e) a odseku 2 písm. e) je osobná a celodenná starostlivosť podľa osobitného predpisu.14)
§ 15
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zamestnanca
Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení zamestnanca vzniká odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca podľa osobitného predpisu15) a zaniká dňom zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca podľa osobitného predpisu,15) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 16
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení samostatne zárobkovo činnej osoby
Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu16) a zaniká dňom zániku povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu,16) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení iných fyzických osôb
(1)
Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) až e) vzniká odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia týchto osôb podľa osobitného predpisu17) a zaniká dňom zániku povinného dôchodkového poistenia týchto osôb podľa osobitného predpisu.17)
(2)
Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 2 a 3 vzniká povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 18
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby
Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu18) a zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu.18)
§ 19
Prerušenie povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)
Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastneným na starobnom dôchodkovom sporení sa prerušuje povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období, v ktorom sa im prerušuje povinné dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.19)
(2)
Vznik prerušenia povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto účasti a skončenie prerušenia povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako vznik tejto účasti.
TRETIA ČASŤ
PRÍSPEVKY NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE
§ 20
Platitelia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)
Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) platí, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
zamestnávateľ za svojich zamestnancov,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
c)
dobrovoľne zúčastnená osoba na starobnom dôchodkovom sporení,
d)
štát,
e)
Sociálna poisťovňa.
(2)
Štát platí príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak, za
a)
občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu11) v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
b)
občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,12)
c)
fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku.
(3)
Štát platí príspevky za fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 písm. c), ak táto fyzická osoba nie je povinná platiť príspevky sama a nepoberá invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľov invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3) do dovŕšenia dôchodkového veku, ak títo poberatelia invalidného dôchodku pred vznikom nároku na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu3) boli zúčastnení na starobnom dôchodkovom sporení.
§ 21
Spôsob určenia príspevkov
Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
(2)
Suma príspevkov sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.
§ 22
Sadzba príspevkov
Sadzba príspevkov je pre
a)
zamestnávateľa 9 % z vymeriavacieho základu,
b)
samostatne zárobkovo činnú osobu povinne zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,
c)
dobrovoľne zúčastnenú osobu na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,
d)
štát 9 % z vymeriavacieho základu,
e)
Sociálnu poisťovňu 9 % z vymeriavacieho základu.
§ 23
Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)
(2)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Vymeriavací základ dobrovoľne zúčastnenej osoby na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu.22)
(4)
Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.23)
(5)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a vymeriavací základ dobrovoľne zúčastnenej osoby na starobnom dôchodkovom sporení je v úhrne mesačne najviac vymeriavací základ, z ktorého tieto osoby platia poistné na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností alebo ak popri výkone zárobkovej činnosti alebo zárobkových činností je dobrovoľne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, poradie povinnosti platiť príspevky sa určí poradím povinnosti platiť poistné podľa osobitného predpisu.25)
(7)
Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca, úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu na platenie príspevkov uvedeného v odsekoch 4 a 5 sa vykoná rovnako ako úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu na platenie poistného podľa osobitného predpisu.26)
(8)
Vymeriavací základ štátu na platenie príspevkov je vymeriavací základ štátu na platenie poistného na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa osobitného predpisu.27)
(9)
Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 5 je ňou určená suma, ktorá je najmenej v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 4 platnej ku dňu, v ktorom sa príspevky doplácajú, a najviac v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 5 platnej ku dňu, v ktorom sa príspevky doplácajú.
(10)
Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) je vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu.28)
(11)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.
§ 24
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a zamestnávateľa je obdobie rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa podľa osobitného predpisu.29)
§ 25
Vylúčenie povinnosti platiť príspevky
(1)
Samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť príspevky v období, v ktorom povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.30)
(2)
Dobrovoľne zúčastnená osoba na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť príspevky v období, v ktorom dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné podľa osobitného predpisu.32)
§ 26
Odvod príspevkov
(1)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za štát odvádza príspevky za osoby uvedené v § 20 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(3)
Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinné poukázať na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici poistné zaplatené na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu10) za celé obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ktoré nebolo získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu10) alebo ktoré nebolo zhodnotené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,10) najskôr od 1. januára 2005 vo výške 9/28 z celkového zaplateného poistného, a to do 30 dní od požiadania dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporiteľ uvedený v prvej vete je povinný oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorú mu určila Sociálna poisťovňa, že vykonával službu policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby.
§ 27
Platenie príspevkov
(1)
Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov, ktorými sú príspevky, sa nepoužije osobitný predpis.33)
(2)
Sociálna poisťovňa postúpi príspevky na bežný účet vedený pre ten dôchodkový fond, ktorý si sporiteľ zvolil pri uzatvorení alebo zmene zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorý sporiteľovi určila Sociálna poisťovňa a ktorý je vedený u jeho depozitára.
(3)
Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, príspevky sa platia len za túto časť. Na určenie vymeriavacieho základu na platenie príspevkov platí § 23 ods. 7 rovnako.
(5)
Príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne podľa osobitného predpisu.34)
(6)
Samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení platí príspevky z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru odo dňa, od ktorého povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru podľa osobitného predpisu.35)
(7)
Ak osoba dobrovoľne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení zmení vymeriavací základ, príspevky sa platia zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.
(8)
Príspevky sa platia
a)
bezhotovostným prevodom,
b)
poštovým poukazom,
c)
v hotovosti.
§ 28
Splatnosť príspevkov
(1)
Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Ak sa platba príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § 27 ods. 1 uskutočnila oneskorene, príspevky sa považujú za zaplatené včas, ak
a)
pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti príspevkov podľa odseku 1 alebo 2,
b)
pri platení poštovým poukazom sa príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa odseku 1 alebo 2.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DÔCHODKY
PRVÁ HLAVA
VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
§ 29
Vecný rozsah starobného dôchodkového sporenia
(1)
Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný dôchodok, a to vo forme
a)
programového výberu s doživotným dôchodkom,
b)
doživotného dôchodku.
(2)
Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca predčasný starobný dôchodok, a to vo forme
a)
programového výberu s doživotným dôchodkom,
b)
doživotného dôchodku.
(3)
Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný dôchodok, a to
a)
vdovský dôchodok,
b)
vdovecký dôchodok,
c)
sirotský dôchodok.
DRUHÁ HLAVA
DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
§ 30
Podmienky vyplácania starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku
Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku, ak
a)
dovŕšil najmenej dôchodkový vek a
b)
získal najmenej desať rokov starobného dôchodkového sporenia.
§ 31
Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku
Sporiteľovi sa vypláca predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak
a)
mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) a
b)
aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného starobného dôchodku je v hodnote potrebnej na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume, ktorá dosahuje najmenej 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)
Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32
Programový výber s doživotným dôchodkom
(1)
Programový výber s doživotným dôchodkom je forma vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona, pri ktorej dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorú sporiteľovi určila Sociálna poisťovňa podľa § 64 (ďalej len „príslušná dôchodková správcovská spoločnosť“), vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok ako disponibilný prebytok počas obdobia programového výberu a príslušná poisťovňa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok.
(2)
Disponibilný prebytok podľa odseku 1 sa zistí ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa k tomuto dňu a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vyplácaného príslušnou poisťovňou.
(3)
Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky boli v deň požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, príslušnej poisťovni, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku,38) peňažné prostriedky alebo po dohode s poisťovňou iné aktíva (ďalej len „aktíva“) v hodnote potrebnej na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo na vyplácanie doživotného predčasného starobného dôchodku. Aktíva prevedené podľa predchádzajúcej vety musia mať hodnotu potrebnú na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku príslušnou poisťovňou v sume, ktorá dosahuje najmenej 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)
(4)
Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 3 je povinná uzatvoriť zmluvu so sporiteľom o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku najmenej v sume určenej podľa prílohy č. 1.
(5)
Súčasne s prevodom aktív podľa odseku 3 odpíše dôchodková správcovská spoločnosť z osobného dôchodkového účtu sporiteľa dôchodkové jednotky príslušného dôchodkového fondu v takom počte, aby sa súčet aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek rovnal hodnote aktív prevedených podľa odseku 3.
(6)
Súčet aktuálnych hodnôt zostatku dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa po prevode aktív podľa odseku 3 a odpísaní dôchodkových jednotiek podľa odseku 5 sa rovná počiatočnej hodnote disponibilného prebytku.
(7)
Počas trvania programového výberu sa hodnota disponibilného prebytku mení
a)
výplatou mesačných splátok podľa odseku 9,
b)
na základe skutočnosti uvedenej v § 95 ods. 2, ktorá vznikla pred dňom požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,
c)
zmenou aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.
(8)
Aktuálna hodnota disponibilného prebytku k určitému dňu je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu k tomuto dňu.
(9)
Obdobie programového výberu určuje sporiteľ v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a trvá najmenej jeden mesiac. Sumu mesačnej splátky určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť ako podiel disponibilného prebytku ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a počtu kalendárnych mesiacov trvania programového výberu. V období trvania programového výberu môže dôchodková správcovská spoločnosť zmeniť sumu mesačnej splátky v závislosti od vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu alebo po dohode so sporiteľom môže obdobie programového výberu predĺžiť alebo skrátiť.
(10)
Disponibilný prebytok zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky podľa odseku 9.
§ 33
Doživotný dôchodok
(1)
Doživotný dôchodok je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona, pri ktorej príslušná poisťovňa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok.
(2)
Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky boli v deň požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, príslušnej poisťovni, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku,38) peňažné prostriedky alebo po dohode s poisťovňou iné aktíva v aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa.
(3)
Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 2 je povinná uzatvoriť so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku9) najmenej v sume určenej podľa prílohy č. 1.
Pozostalostné dôchodky
§ 34
Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)
Vdove sa vypláca vdovský dôchodok podľa tohto zákona po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.
(2)
Vdove sa vypláca vdovský dôchodok počas jedného roka od smrti manžela.
(3)
Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 sa vdove vypláca vdovský dôchodok, ak ku dňu uplynutia obdobia uvedeného v odseku 2
a)
sa stará o nezaopatrené dieťa,
b)
je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu3) alebo
c)
dovŕšila dôchodkový vek.
(4)
Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 je nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.39)
(5)
Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 4 rovnako.
§ 35
Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom
(1)
Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná dôchodková správcovská spoločnosť v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku vyplácaného počas programového výberu ku dňu smrti manžela.
(2)
Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná poisťovňa vo výške 60 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti manžela.
(3)
Vdovský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.
(4)
Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 3 rovnako.
§ 36
Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku
(1)
Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 60 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti manžela.
(2)
Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.
§ 37
Podmienky vyplácania sirotského dôchodku
(1)
Nezaopatrenému dieťaťu sa vypláca sirotský dôchodok podľa tohto zákona po zomretom rodičovi alebo po osvojiteľovi dieťaťa, ktorí ku dňu smrti boli poberateľmi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.
(2)
Sirotský dôchodok sa nevypláca po zomretom rodičovi odo dňa osvojenia nezaopatreného dieťaťa a po zomretom osvojiteľovi dieťaťa odo dňa ďalšieho osvojenia.
§ 38
Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom
(1)
Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná dôchodková správcovská spoločnosť v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku vyplácaného počas programového výberu ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa.
(2)
Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná poisťovňa vo výške 30 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa.
(3)
Sirotský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.
§ 39
Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku
Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 30 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa nezaopatreného dieťaťa.
TRETIA HLAVA
DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
§ 40
Podmienky dedenia v starobnom dôchodkovom sporení
(1)
Na dedenie v starobnom dôchodkovom sporení sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa tohto zákona a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský dôchodok ako disponibilný prebytok, vdovecký dôchodok ako disponibilný prebytok alebo sirotský dôchodok ako disponibilný prebytok podľa tohto zákona, je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu jeho smrti vyjadrená v dôchodkových jednotkách predmetom dedenia po zomretom, ak zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou neurčil pre tento prípad ako poberateľa tohto majetku inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého zistenú k tomuto dňu do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom v konzervatívnom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí dedičovi alebo poberateľovi určenému zomretým v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení peňažnú čiastku zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu v deň, ktorý predchádza dňu výplaty. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto peňažnú čiastku vyplatiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dediča o vyplatenie peňažnej čiastky, a to na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve.
ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
§ 41
Započítanie obdobia starobného dôchodkového sporenia
Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a osobe dobrovoľne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume príspevky za obdobie, za ktoré boli povinné platiť príspevky, sa toto obdobie započíta ako obdobie starobného dôchodkového sporenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžných príspevkov.
§ 42
Vylúčenie výplaty starobného dôchodku
(1)
Poberateľovi predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona sa nevypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona.
(2)
Predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona sa považuje po dovŕšení dôchodkového veku za starobný dôchodok podľa tohto zákona.
§ 43
Súbeh dôchodkov
(1)
Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov podľa tohto zákona ako disponibilného prebytku vyplácaného po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku počas programového výberu sa rozdelí suma mesačnej splátky disponibilného prebytku medzi vdovu alebo vdovca a nezaopatrené dieťa alebo nezaopatrené deti rovným dielom tak, aby úhrn mesačných súm pozostalostných dôchodkov dosiahol 100 % sumy mesačnej splátky disponibilného prebytku.
(2)
Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku nesmie úhrn mesačných súm pozostalostných dôchodkov presiahnuť 100 % sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku. Ak úhrn pozostalostných dôchodkov presiahne túto sumu, suma každého pozostalostného dôchodku sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená.
(3)
Pre úhrn súm sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po tom istom zomretom poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku platia odseky 1 a 2 rovnako. Ak sa niektorému nezaopatrenému dieťaťu skončí vyplácanie sirotského dôchodku alebo sa začne vyplácať sirotský dôchodok aj ďalšiemu nezaopatrenému dieťaťu, sumy sirotských dôchodkov po tom istom poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa pomerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v odseku 2.
§ 44
Výplata dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
(1)
Príslušná poisťovňa alebo príslušná dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodky starobného dôchodkového sporenia po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na ich vyplácanie najskôr odo dňa spísania žiadosti o ich vyplácanie.
(2)
Žiadosť o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia spisuje príslušná dôchodková správcovská spoločnosť na tlačive určenom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(3)
Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku starobného dôchodkového sporenia určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom.
(4)
Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.
§ 45
Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
(1)
Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia dohodne sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo s príslušnou poisťovňou.
(2)
Poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje spôsobom, ktorý je ustanovený na vyplácanie dôchodku podľa osobitného predpisu.40)
§ 46
Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia
(1)
Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia je poberateľ dôchodku starobného dôchodkového sporenia, zákonný zástupca poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.
(2)
Fyzickej osobe vo výkone väzby41) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody42) sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
PIATA ČASŤ
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
PRVÁ HLAVA
PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
§ 47
Dôchodková správcovská spoločnosť
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh43) (ďalej len „úrad“) podľa tohto zákona.
(2)
Správou dôchodkových fondov sa rozumie
a)
riadenie investícií, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
1.
vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,
2.
uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľom,
3.
vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným týmto zákonom,
4.
vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
5.
určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,
6.
vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,
7.
vedenie obchodnej dokumentácie,
8.
zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,
9.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,
10.
vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde,
11.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
12.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde,
13.
informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností,44)
14.
vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a vnútorných aktov riadenia,
c)
propagácia a reklama dôchodkových fondov.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. 4, a to spôsobom a na účel podľa tohto zákona.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto zákona.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona.
(6)
Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.“ alebo skratku „d. s. s., a. s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 300 000 000 Sk a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 48 ods. 1 v plnom rozsahu.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.
(10)
Zakazuje sa
a)
zmena predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválená úradom,
b)
zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d)
predaj podniku na základe zmluvy o predaji podniku.45)
Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
§ 48
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva úradu zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte (§ 101) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. l) ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti úradom,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom Európskych spoločenstiev, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu; právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „nečlenský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
h)
sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie na účely tohto zákona miesto, z ktorého je z väčšej miery ako zo sídla dôchodkovej správcovskej spoločnosti riadená činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti podnikateľského subjektu potrebné na výkon dohľadu,
i)
stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
j)
vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov (§ 110),
k)
organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti (§ 61),
l)
výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,
m)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
n)
štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil dôchodkového fondu; za rizikový profil dôchodkového fondu sa na účely tohto zákona považuje vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním do dôchodkového fondu,
o)
informačný prospekt dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g)
opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme, systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát a systéme na pripojenie na register poistencov a sporiteľov (§ 110),
h)
názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,
j)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva a členov dozornej rady depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
k)
postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
l)
informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
m)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti,
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť podľa odseku 12 nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g)
vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku,49)
h)
doklad o splatení základného imania,
i)
vyjadrenie Národnej banky Slovenska, ak je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti banka,
j)
návrhy štatútov dôchodkových fondov,
k)
návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov,
l)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitárom,
m)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť podľa odseku 12 nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenie, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.
n)
obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť podala žiadosť o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(5)
Ak boli doklady uvedené v odseku 4 písm. m) predložené úradu v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia úradu.
(6)
Úrad rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu,50) najneskôr do šiestich mesiacov.
(7)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu. Nesúhlasné vyjadrenie Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 písm. i) je dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(10)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba so skončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorá má trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a má trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo v inej oblasti finančného trhu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v organizačnej štruktúre zahrnutie zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, ako zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona, osobitne pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí mať najmenej trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu v riadení investícií.
(11)
Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia na vznik alebo činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,51)
e)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.
(12)
Za bezúhonnú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.
(13)
Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c), môže úrad v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až c).
(14)
Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona v záujme ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ktorá nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za vhodnú osobu sa nepovažuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.49)
(15)
Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti úradu k žiadosti o povolenie podľa odseku 1, sú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.
(16)
Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti len banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, ak majú povolenie na výkon ich činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo.
(17)
Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti iba právnické osoby uvedené v odseku 16.
(18)
Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických osôb uvedených v odseku 16.
(19)
Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môže byť len právnická osoba uvedená v odseku 16.
(20)
Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môžu byť len právnické osoby uvedené v odseku 16.
(21)
Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Výkon hlasovacích práv akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti uvedených v odsekoch 19 a 20 nemôžu obmedziť stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(22)
Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, doplnková dôchodková poisťovňa a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
§ 49
Úrad je povinný pred vydaním povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti konzultovať s príslušným orgánom dohľadu príslušného štátu, ktorý udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území príslušného štátu príslušné povolenie, udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
c)
kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu.
§ 50
(1)
Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu55) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,
d)
schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
názvy dôchodkových fondov,
f)
schválenie štatútov dôchodkových fondov,
g)
schválenie informačných prospektov dôchodkových fondov,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(3)
Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí dôchodková správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.
(4)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 48 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 52 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu úradu. Zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 48 alebo 49 si nevyžadujú súhlas úradu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná úradu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela. Zmeny v informačnom prospekte, pri ktorých náležitosti informačného prospektu zostanú v súlade s týmto zákonom, sa nepovažujú za zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis do obchodného registra na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie o povolení alebo jeho zmena nadobudli právoplatnosť, a predložiť úradu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie úradu o povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia po jej zápise do obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu začatie vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať úrad bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 48 ods. 2 písm. a) až e) a g) až m).
§ 51
(1)
Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká
a)
dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak dôchodková správcovská spoločnosť má byť zrušená z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,49)
c)
dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom úradu podľa § 52 ods. 1 písm. j),
d)
ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra podľa § 50 ods. 5,
e)
ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a e).
(3)
Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu informovať úrad o skutočnosti uvedenej v odseku 1 písm. d).
(4)
Úrad bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
§ 52
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,56) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48 ods. 16 až 22,
b)
zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov zodpovedných za výkon odborných činností,
d)
zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
e)
zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
zverenie výkonu činností uvedených v § 47 ods. 2 písm. b) okrem štrnásteho bodu a v písmene c) inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
g)
prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
h)
zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
i)
zmenu štatútu dôchodkového fondu,
j)
vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c),e) až g) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu a musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 19 a 20,
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 60) a podmienka pre základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8,
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa dôchodková správcovská spoločnosť zlučuje a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 68 súvisiacich so zlúčením,
e)
podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. i) a k),
f)
podľa odseku 1 písm. f) musia byť splnené podmienky podľa § 67,
g)
podľa odseku 1 písm. g) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú má prejsť správa dôchodkových fondov, spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 48 ods. 2 na správu dôchodkových fondov, dodržiava pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov (§ 61), pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m) a musí byť preukázané, že prevodom správy dôchodkového fondu nie sú ohrozené záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
h)
podľa odseku 1 písm. h) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),
i)
podľa odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),
j)
podľa odseku 1 písm. j) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiadny dôchodkový fond a dôchodková správcovská spoločnosť musí preukázať, že správa dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)
(4)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá plánuje stať sa materskou spoločnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
podľa odseku 1 písm. b), e), f), h), i) a j) dôchodková správcovská spoločnosť,
c)
podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
podľa odseku 1 písm. g) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové fondy alebo ich nútený správca.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne úrad v lehote do troch mesiacov od jej doručenia alebo jej doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b), d), e) až j) rozhodne úrad v lehote podľa osobitného predpisu,43) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. g) obsahovať
a)
obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov, jej sídlo, identifikačné číslo,
b)
názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
c)
schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať úrad bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných údajov58) v obchodnom registri, ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, predložiť úradu do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.
(9)
Ak fyzická osoba, pre ktorú úrad udelil predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.
(10)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d) až f), h) a i) určí úrad aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(11)
Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, ak boli vykonané bez tohto predchádzajúceho súhlasu s výnimkou uvedenou v odseku 1 písm. a).
§ 53
Pravidlá obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú na
a)
organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),
b)
výkon vnútornej kontroly (§ 55),
c)
postupy vedenia účtovníctva (§ 56),
d)
vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],
e)
konflikt záujmov (§ 58),
f)
sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).
(2)
Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so štatútom dôchodkového fondu.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií") môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách obozretného podnikania.
§ 54
Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti.
(3)
Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a minimalizovať riziko ohrozenia záujmov sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a záujemcov o starobné dôchodkové sporenie v dôsledku konfliktu záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej sporiteľmi, poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo záujemcami o starobné dôchodkové sporenie alebo medzi jej sporiteľmi, poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo záujemcami o starobné dôchodkové sporenie.
(4)
V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(6)
Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov v mene dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(7)
Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom tak, že na zastupovanie a podpisovanie je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch z nich.
(8)
Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
§ 55
Vnútorná kontrola
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Systém vnútornej kontroly vypracúva a udržiava dôchodková správcovská spoločnosť aj za každý dôchodkový fond. Za vnútornú kontrolu sa na účely tohto zákona považuje kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov spravovaných dôchodkových fondov, stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávaných jedným alebo viacerými zamestnancami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy.
(2)
Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rozsahu ňou vymedzenom.
(3)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a úrad o skutočnosti, ktorú v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacej o porušení povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi spravovaných dôchodkových fondov, stanovami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidlami obozretného podnikania a inými vnútornými predpismi a postupmi v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(4)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členom jej dozornej rady ani jej prokuristom.
(5)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť úradu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
§ 56
Vedenie účtovníctva
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý dôchodkový fond účtovnú závierku.59) Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu musí overiť audítor a musí ju schváliť valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Úrad môže v záujme ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti výmenu audítora.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu, je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami.
§ 57
Obchodná dokumentácia
(1)
Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku v iných dôchodkových fondoch.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná úradu a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov a musí obsahovať najmä
a)
poradové číslo zmluvy,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
c)
údaje o sprostredkovateľovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,
d)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,
e)
údaje o predmete zmluvy.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže dôchodková správcovská spoločnosť uchovávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a dôchodková správcovská spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.
Konflikt záujmov
§ 58
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia ňou spravovaných dôchodkových fondov, medzi sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia ňou spravovaných dôchodkových fondov, alebo medzi spravovanými dôchodkovými fondmi.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať
a)
akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond,
c)
cenné papiere právnickej osoby, na ktorú bol delegovaný výkon niektorých činností podľa § 67.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku obchodných spoločností a ani cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v dôchodkovom fonde predávať obchodným spoločnostiam,
a)
v ktorých členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom je člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka,60)
b)
na podnikaní ktorých sa zúčastňuje člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov iného dôchodkového fondu.
(6)
Zamestnancom, prokuristom, členom predstavenstva alebo členom dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista ani člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a dôchodková správcovská spoločnosť sú súčasťou jedného konsolidovaného alebo subkonsolidovaného celku podliehajúceho dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,61) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.62)
(7)
Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť členom dozornej rady
a)
depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorila depozitársku zmluvu,
b)
inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
správcovskej spoločnosti,
d)
osoby vykonávajúcej správu fondov doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu.
(8)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov úradu a zamestnanec úradu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(9)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
§ 59
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania podľa tohto zákona, len ak tým nedôjde k stretu záujmov so sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami týchto sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(2)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto dôchodková správcovská spoločnosť, a také cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do majetku v tomto dôchodkovom fonde predávať. Ak členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osoba blízka týmto osobám nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať úrad do troch pracovných dní.
§ 60
Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.
(2)
Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak
a)
nie sú nižšie ako 70 % výšky základného imania podľa § 47 ods. 8 a
b)
pomer rozdielu vlastných zdrojov a nelikvidných aktív k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,5 %.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií, ustanoví najmä vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie nelikvidných aktív, spôsob výpočtu sumy nelikvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2.
Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61
(1)
Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia; tým nie je dotknuté oprávnenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť výkon činností podľa § 67 ods. 1 inej osobe podľa § 67.
(2)
Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná najmä
a)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov dôchodkových fondov, pravidiel a rozhodnutí úradu,
b)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany,
c)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany,
d)
účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,
e)
vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
f)
uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia princíp rovnakého zaobchádzania.
(3)
Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä
a)
hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým profilom vymedzeným v štatúte dôchodkového fondu,
b)
predchádzanie riziku finančných strát,
c)
analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom kurzov, cien, dopytom a ponukou prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov,
e)
uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech majetku v dôchodkovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu nevylučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzatvorených mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
f)
vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech dôchodkového fondu.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť úradu hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(5)
Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov a zahraničnej burzy cenných papierov do majetku v dôchodkovom fonde kupovať alebo z majetku v dôchodkovom fonde predávať len prijímaním alebo podávaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (anonymné obchody).
(6)
Ministerstvo financií ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 3 a podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému a nesmie vykonávať manipuláciu kurzov cenných papierov.63)
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom a poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu dôchodkového fondu.
(9)
V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 8 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu64) je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na žiadosť sporiteľa a poberateľa dôchodku ako disponibilného prebytku preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(10)
Voči úradu sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
§ 62
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti alebo likvidácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa týkajú záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
Sociálnej poisťovni,
b)
úradu na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
c)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,64)
d)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,65)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,66)
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania.67)
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.68)
(5)
Informácie získané úradom pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú použiť na iné účely než na účely výkonu dohľadu.
§ 63
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť má právo na
a)
odplatu za správu dôchodkového fondu,
b)
odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu.
(2)
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) za jeden mesiac správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,07 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. To neplatí v období troch rokov odo dňa začatia vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, počas ktorého odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa prvej vety nesmie presiahnuť 0,08 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(3)
Na výpočet odplaty podľa odseku 1 písm. a) sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde vypočítané podľa § 75 ods. 4 za príslušné obdobie.
(4)
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. b) je 1 % zo sumy mesačného príspevku pripísaného na bežný účet dôchodkového fondu po pripísaní dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmenu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) určí dôchodková správcovská spoločnosť. Zmena odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(6)
Zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobúda účinnosť v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynulo trojmesačné obdobie odo dňa, v ktorom bola poskytnutá informácia o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti úradu. Zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobúda účinnosť v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynulo jednomesačné obdobie odo dňa, v ktorom bola poskytnutá informácia o tejto zmene úradu.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zvýšenia odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženia odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(8)
V odplate dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu sú zahrnuté náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v dôchodkovom fonde okrem daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde.
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64
(1)
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je zmluva, ktorú uzatvára dôchodková správcovská spoločnosť s fyzickou osobou povinne zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení alebo s fyzickou osobou dobrovoľne zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Zamestnávateľ nesmie nútiť alebo presviedčať zamestnanca uzatvoriť zmluvu podľa odseku 1 s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú určil zamestnávateľ.
(3)
V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení iba s jednou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(4)
Sporiteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 30 dní odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 30 dní odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej vznikne sporiteľovi účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa určí tú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá má najnižšiu výšku odplaty za správu konzervatívneho dôchodkového fondu; ak výška odplaty za správu konzervatívneho dôchodkového fondu je rovnaká u viacerých dôchodkových správcovských spoločností, zostaví Sociálna poisťovňa zoznam týchto dôchodkových správcovských spoločností v abecednom poradí a určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa tohto zoznamu. Sporiteľovi, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa predchádzajúcej vety, je sporiteľom konzervatívneho fondu tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Na tento právny vzťah platia ustanovenia o zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona rovnako.
(5)
Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská spoločnosť povinná oboznámiť každého záujemcu o starobné dôchodkové sporenie so štatútmi dôchodkových fondov a správami o hospodárení s majetkom každého z dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, a so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(6)
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, ktorý ju zapísal, a číslo zápisu,
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c)
názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky budú evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,
d)
záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti viesť osobný dôchodkový účet sporiteľa a vykonávať správu majetku v dôchodkovom fonde dohodnutého podľa písmena c),
e)
dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
f)
vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 5 a potvrdenie tejto skutočnosti sporiteľom,
g)
podpisy zmluvných strán.
(7)
Starobné dôchodkové sporenie sa vzťahuje aj na obdobie pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr však vzniká odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
§ 64a
Register zmlúv
(1)
Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.
(2)
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv.
(3)
Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak
a)
obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b)
fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nie je poistencom podľa osobitného predpisu,3)
c)
fyzická osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 1 uzatvorila túto zmluvu po uplynutí 30 dní odo dňa vzniku jej povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(4)
Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa zapíše do registra zmlúv tú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá jej bola doručená ako prvá.
(5)
Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3, Sociálna poisťovňa vyznačí okamih opätovného doručenia tejto zmluvy, ktorý je rozhodujúci pre zápis do registra zmlúv. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bez zbytočného odkladu o skutočnosti, že Sociálna poisťovňa nezapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.
§ 64b
Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa zapísania predchádzajúcej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv alebo od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou podľa § 64 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak. Na účinnosť tejto zmluvy sa vzťahuje § 64a ods. 2 rovnako.
(2)
Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola zapísaná do registra zmlúv
a)
do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv,
b)
po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv informovať bez zbytočného odkladu o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje.
(4)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak podal žiadosť o vyplácanie dôchodku podľa tohto zákona v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(5)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v období kratšom ako jeden rok od prvej uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení zapísanej do registra zmlúv podľa § 64a ods. 2 alebo odo dňa vzniku účasti fyzickej osoby na starobnom dôchodkovom sporení, ak dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa podľa § 64 ods. 4.
§ 65
Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Sporiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zamestnávateľovi, že je sporiteľ podľa tohto zákona, a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uzatvoriť zmluvu s fyzickou osobou zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo jej zmeny zabezpečiť zaslanie údajov z tejto zmluvy elektronickou formou v štruktúre a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Súčasťou údajov zasielaných Sociálnej poisťovni je aj meno a priezvisko sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia, ktorý overil totožnosť fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, a číslo rozhodnutia, ktorým mu bolo udelené povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia.
(5)
O zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv informuje sporiteľa bez zbytočného odkladu dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá s ním túto zmluvu uzatvorila. Súčasťou informácie podľa prvej vety je aj meno a priezvisko sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia, ktorý overil totožnosť fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a ktorej sa informácia zasiela, a číslo rozhodnutia, ktorým mu bolo udelené povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia.
§ 66
Oznamovacia povinnosť
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo voči záujemcom o starobné dôchodkové sporenie.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,57) alebo má v pláne prestať byť materskou spoločnosťou tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať úrad bez zbytočného odkladu.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať úrad o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode57) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu v rozsahu, v ktorom sa neprekrývajú s oznamovacími povinnosťami podľa tohto zákona.
§ 67
Zverenie výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností uvedených v § 47 ods. 2 okrem činností uvedených v § 47 ods. 2 písm. a) a b) štrnástom bode inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Dôchodková správcovská spoločnosť nemôže zveriť žiadnu z činností uvedených v predchádzajúcej vete inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi. Výkon týchto činností dôchodková správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(2)
Zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to nebráni výkonu činnosti depozitára a ak
a)
je úrad vopred informovaný o zámere dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností inej osobe,
b)
je v štatúte dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
e)
to nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepších záujmoch sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
f)
to dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
g)
sa osoba podľa odseku 1 písomným prehlásením zaviazala dodržiavať tento zákon a štatút dôchodkového fondu,
h)
so zreteľom na povahu funkcií, ktoré sa majú delegovať, právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť úradu zmluvu o zverení činnosti inej osobe, zmeny tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu informovať o skončení tejto zmluvy.
(4)
Zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené sporiteľom, poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku pri správe majetku v dôchodkovom fonde.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie zveriť činnosti spojené so správou dôchodkových fondov iným osobám, ani zveriť činnosti iným osobám v takom rozsahu, že dôchodková správcovská spoločnosť prestane plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie na jej vznik a činnosť. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosti podľa tohto zákona inak ako na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
TRETIA HLAVA
ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
§ 68
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)
Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou s platným povolením úradu podľa § 48, ktorá vytvorila a spravuje dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.
(2)
Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „zanikajúca dôchodková správcovská spoločnosť“), pričom obchodné imanie zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prechádza na existujúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušením zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť“).
(3)
Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť a k zlúčeniu dôchodkových fondov zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spôsobom podľa § 79.
(4)
Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
(5)
Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je potrebný predchádzajúci súhlas úradu podľa § 52 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu úradu.
(6)
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie byť na ujmu sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia ani na ujmu veriteľov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(7)
Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 69
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)
Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe právoplatného rozhodnutia úradu o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. g) dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov, prechodu práv a povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, a to na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť“).
(2)
Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak
a)
zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),
b)
začne vytvárať a spravovať menej ako tri dôchodkové fondy podľa tohto zákona v lehote šiestich mesiacov od zápisu do obchodného registra,
c)
bolo jej odňaté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 73 ods. 3.
(3)
Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úradu o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. g) oznámiť sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov a ďalších práv a povinností podľa odseku 1 týka, svoje obchodné meno a sídlo a súčasne zaslať týmto osobám informácie o štatúte dôchodkového fondu a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim vykonáva.
(4)
Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá má byť zrušená, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(5)
Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou bez zbytočného odkladu až po tom, čo úrad právoplatne rozhodol o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. j) a prebehne postup podľa odseku 1.
(6)
Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Predmetom likvidácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je jej majetok.
(8)
Likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti vymenúva a odvoláva úrad. Odmenu likvidátora určuje úrad. Likvidátor sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením, ktoré doručí úradu. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné právoplatnosťou rozhodnutia úradu o vymenovaní nového likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(9)
Návrh na vymenovanie alebo odvolanie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh na stanovenie odmeny likvidátora podáva dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vstupuje do likvidácie, na základe uznesenia valného zhromaždenia.
(10)
Úrad vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak
a)
dôchodková správcovská spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 9 do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou alebo ktoré rozhodlo o odvolaní alebo menovaní nového likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
sa likvidátor svojej funkcie vzdal.
(11)
Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný úradom. Návrh na zrušenie zápisu osoby odstupujúceho likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor, ktorý bol úradom vymenovaný do funkcie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti namiesto odstupujúceho likvidátora.
§ 70
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom
(1)
Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh úradu, ak nastala skutočnosť podľa § 69 ods. 2 písm. a), ak valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti nerozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 69 ods. 5 do 30 dní alebo ak bola dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelená sankcia podľa § 115 ods. 1 písm. p).
§ 71
Vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť úradu, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní nútenej správy podľa § 118.
(2)
Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.49)
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu69) súdom, písomne oznámiť úradu túto skutočnosť. V oznámení je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť, ktorému súdu je návrh na vyhlásenie konkurzu určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a k oznámeniu priložiť kópiu návrhu na vyhlásenie konkurzu.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, najneskôr v deň, keď jej bolo doručené uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, písomne oznámiť úradu túto skutočnosť. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu zaslať úradu uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ktoré jej bolo doručené v kópii.
(5)
Úrad je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť o nariadení nútenej správy nad všetkými dôchodkovými fondmi tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Účelom nútenej správy je ochrana majetku v dôchodkovom fonde a zabezpečenie ochrany záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia pre prípad, že na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude konkurz vyhlásený alebo zamietnutý pre nedostatok majetku. Ostatné ustanovenia tohto zákona o nútenej správe podľa § 118 platia rovnako.
(6)
Úrad v rozhodnutí podľa odseku 5
a)
určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku,
b)
určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku; na túto dôchodkovú správcovskú spoločnosť prechádza správa dôchodkových fondov a ďalšie práva a povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, plynúce zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
ŠIESTA ČASŤ
DÔCHODKOVÉ FONDY A OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY
PRVÁ HLAVA
Dôchodkový fond
§ 72
(1)
Dôchodkový fond tvoria príspevky a penále, majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ich investovaním, výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále (ďalej len „majetok v dôchodkovom fonde“). Metódy a postupy stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ustanoví osobitný predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(2)
Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 48.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu úrad povolil rozhodnutím o udelení povolenia podľa odseku 2.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje
a)
jeden rastový dôchodkový fond,
b)
jeden vyvážený dôchodkový fond,
c)
jeden konzervatívny dôchodkový fond.
(5)
Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa druhu investičných nástrojov,70) ktorým sa má zabezpečiť zväčšenie majetku v dôchodkovom fonde (odsek 1), vytvoreným portfóliom,71) podľa miery rizika zhodnocovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len „miera rizika“) a v názve. Miera rizika v rastovom dôchodkovom fonde je najvyššia a v konzervatívnom dôchodkovom fonde je najnižšia.
(6)
Súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „rastový dôchodkový fond“, „vyvážený dôchodkový fond“ alebo „konzervatívny dôchodkový fond“. Slovo „rastový“ možno nahradiť skratkou „r.“, slovo „vyvážený“ možno nahradiť skratkou „v.“, slovo „konzervatívny“ možno nahradiť skratkou „k.“, slová „dôchodkový fond“ možno nahradiť skratkou „d. f.“. Názov dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje inak. Názov dôchodkového fondu v spojení s obchodným menom dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zameniteľný s názvom iného dôchodkového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkového fondu.
(7)
Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.
(8)
Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu začatie vytvárania dôchodkového fondu.
§ 73
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, keď začala vytvárať ňou spravované dôchodkové fondy, bol počet sporiteľov platiacich svoje príspevky na bežné účty týchto dôchodkových fondov súčtom vo všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondoch najmenej 50 000.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu deň, v ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo porušeniu podmienky podľa odseku 1.
(3)
Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov podľa odseku 1, úrad nariadi nútenú správu všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondov a odníme jej povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
§ 74
(1)
Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Majetok v dôchodkovom fonde je spoločným majetkom sporiteľov, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu. Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú. S týmto spoločným majetkom možno nakladať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku a hospodárenia s týmto majetkom v iných dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.
§ 75
Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku
(1)
Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v slovenských korunách a určuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.
(3)
Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond (§ 72 ods. 8), je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 1 Sk. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.
(4)
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.
(5)
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.
(6)
Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť úradu a depozitárovi.
§ 76
Práva sporiteľa spojené s dôchodkovou jednotkou
(1)
Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde.
(2)
Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu72) týkajúce sa cenných papierov.
§ 77
Štatút dôchodkového fondu
(1)
Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.
(2)
Štatút a jeho zmeny sú právne účinné dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie úradu podľa § 48 ods. 6.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť úradu príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia s príslušnými zmenami.
(4)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b)
obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d)
zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
e)
zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f)
výšku odplaty za správu dôchodkového fondu a výšku odplaty za prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g)
postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o týchto zmenách,
h)
vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 78
Zánik a premena dôchodkových fondov
(1)
Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79.
(2)
Zakazuje sa
a)
splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,
b)
premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)
§ 79
Zlúčenie dôchodkových fondov
(1)
Zlúčiť dôchodkové fondy možno iba
a)
súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové fondy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá bude spravovať preberajúce dôchodkové fondy, a to na základe predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 52 ods. 1 písm. d),
b)
súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa tohto zákona.
(2)
Zlúčenie dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi dôchodkového fondu preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3)
Zakazuje sa
a)
zlúčenie rastového dôchodkového fondu s iným ako rastovým dôchodkovým fondom,
b)
zlúčenie vyváženého dôchodkového fondu s iným ako vyváženým dôchodkovým fondom,
c)
zlúčenie konzervatívneho dôchodkového fondu s iným ako konzervatívnym dôchodkovým fondom.
(4)
Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu zlúčenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(5)
Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na ktorú prešla správa dôchodkových fondov.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, skončí každému sporiteľovi ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov vedenie osobného dôchodkového účtu.
(7)
Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, nový osobný dôchodkový účet podľa § 96 a 97.
(8)
Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových fondov oznámiť sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu správy dôchodkových fondov. V oznámení sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch dôchodkových fondov a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou prvýkrát bez zbytočného odkladu po prechode správy dôchodkových fondov a opätovne v lehote 30 dní po prvom zverejnení.
(9)
Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala zanikajúce dôchodkové fondy, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(10)
Odo dňa prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť zaniká zmluva o výkone depozitárskych služieb, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy, ktorými boli tretím osobám zverené činnosti podľa § 67, ktoré uzatvorila dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala zanikajúce dôchodkové fondy. Súčasne so zánikom týchto zmlúv je zmluvná strana, s ktorou dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala zanikajúce dôchodkové fondy, príslušnú zmluvu uzatvorila, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tohto zmluvného vzťahu preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a nepokračovať v činnosti, ktorú vykonávala, okrem tej činnosti, ktorá neznesie odklad alebo ktorej nedokončením by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia; súčasne sú tieto zmluvné strany povinné previesť na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť všetky veci, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré pri vykonávaní činnosti pre zrušenú dôchodkovú správcovskú spoločnosť získali a ktoré tejto zrušenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti patria.
(11)
Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody alebo inej ujmy.
DRUHÁ HLAVA
INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH
§ 80
Cieľ investovania majetku v dôchodkových fondoch
(1)
Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do majetku vymedzeného týmto zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(2)
Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania upraveného osobitným predpisom.74)
(3)
Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v dôchodkovom fonde a ochranu sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
§ 81
Majetok v dôchodkovom fonde
(1)
Majetok v dôchodkovom fonde možno investovať len do
a)
cenných papierov75) prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte,
b)
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne,
c)
cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte, ak tento verejný trh je schválený a účinne regulovaný príslušným úradom v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne; to platí len v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s obchodným menom a so sídlom tejto burzy alebo iného regulovaného verejného trhu a súčasne emitentom cenných papierov je emitent, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie rizika (§ 87 ods. 4) sa nachádza v investičnom pásme,
d)
cenných papierov z nových emisií76) cenných papierov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok, že emitent,77) ktorého príslušné investičné riziko udelené renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie rizika (§ 87 ods. 4) sa nachádza v investičnom pásme, požiada o prijatie cenných papierov na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a zabezpečí, aby sa toto prijatie na obchodovanie uskutočnilo do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov, a to platí len v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s obchodným menom a so sídlom tejto burzy alebo zahraničnej burzy; splnenie podmienky žiadosti o prijatie cenných papierov na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov sa netýka štátnych pokladničných poukážok a štátnych dlhopisov vydaných Slovenskou republikou,
e)
nástrojov peňažného trhu v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s charakteristikou týchto nástrojov peňažného trhu,
f)
podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte spĺňajúcich požiadavky práva Európskych spoločenstiev alebo príslušného členského štátu, aj keď nie sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmena a) až c),
g)
peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu, ktorého úroveň je rovnocenná aspoň s úrovňou dohľadu podľa osobitného predpisu,78)
h)
obchodov určených na obmedzenie menového rizika, ak majú tieto obchody slúžiť na obmedzenie menových rizík z vývoja hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a za podmienok uvedených v štatúte.
(2)
Za nástroje peňažného trhu sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné poukážky, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú likvidné a ich hodnota môže byť kedykoľvek presne určená alebo aspoň v časových intervaloch podľa odseku 3 a boli vydané
a)
ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska,
b)
iným členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou, ktorej členom je najmenej jeden členský štát,
c)
emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom verejnom trhu podľa odseku 1 písm. b) a c), alebo
d)
finančnými inštitúciami podliehajúcimi dohľadu a dohľad nad týmito finančnými inštitúciami je aspoň rovnocenný s úrovňou dohľadu tak, ako ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky pre jednotlivé druhy finančných inštitúcií; to platí, aj ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia.
(3)
Hodnota cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d) môže tvoriť najviac 5 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Ak tieto cenné papiere neboli v lehote podľa odseku 1 písm. d) prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov v Slovenskej republike alebo na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ich do troch mesiacov predať.
(4)
Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. f) môžu tvoriť najviac 50 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Hodnota obchodov určených na obmedzenie menového rizika nesmie tvoriť viac ako 5 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota zábezpeky obchodov na obmedzenie menového rizika nesmie byť vyššia ako 5 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(6)
Súčet hodnoty cenných papierov podľa odseku 1 písm. f), hodnoty nástrojov peňažného trhu a hodnoty obchodov určených na obmedzenie menového rizika môže tvoriť najviac 50 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(7)
V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať
a)
akcie akciových spoločností, ktoré majú na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší podiel ako 5 %,
b)
akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond,
d)
podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami.
(8)
Ak cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) až c) prestali byť obchodované na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná ich predať do šiestich mesiacov od skončenia obchodovania s týmito cennými papiermi.
(9)
V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1)
Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Hodnota cenných papierov vydaných jedným členským štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka jedného štátu, nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(3)
Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou hypotekárnou bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo členskom štáte nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Súčet hodnoty hypotekárnych záložných listov nadobudnutých do majetku v dôchodkovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 50 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(4)
Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných Slovenskou republikou alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka Slovenskej republiky, v majetku v dôchodkovom fonde môže dosiahnuť najviac 80 % hodnoty majetku dôchodkového fondu. Majetok v dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí byť tvorený najmenej šiestimi emisiami cenných papierov a hodnota jednej emisie cenných papierov nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(5)
Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných emitentom so sídlom v Slovenskej republike a vkladov v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike musí byť najmenej 30 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť musí zabezpečiť, aby v jej majetku a v majetku v dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, nebolo viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom alebo akcií s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv46) na riadenie emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného predpisu.79)
(7)
Cenné papiere dvoch emitentov, z ktorých jeden sa podieľa na základnom imaní druhého viac ako 50 %, sa na účely tohto zákona považujú za cenné papiere jedného emitenta.
(8)
Spôsob určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 83
Obchody na obmedzenie rizika
Ak je to uvedené v štatúte, po predchádzajúcom súhlase depozitára, možno v prospech a na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde uskutočňovať obchody spojené s právami a povinnosťami odvodenými z kurzov cudzích mien alebo úrokových sadzieb; za tieto obchody sa považujú najmä menové, termínové a opčné kontrakty, a to len za podmienok uvedených v § 81 ods. 1 písm. h) a v § 81 ods. 5.
§ 84
(1)
Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82 a v § 88 až 90 sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 8.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 82 a § 88 až 90 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v dôchodkovom fonde.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 82 a v § 88 až 90 v dôsledku príčin, ktoré nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, dôchodková správcovská spoločnosť musí túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť úradu a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a § 88 až 90 s prihliadnutím na záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(4)
Úrad môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložiť lehotu na zosúladenie skladby majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a ustanoveniami podľa § 82 a § 88 až 90. Tým nie je dotknuté právo úradu udeliť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 82 a § 88 až 90. Túto lehotu môže úrad predĺžiť len na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie skladby majetku a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(5)
Predajné transakcie na účely zosúladenia skladby majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a § 88 až 90 musia mať prednosť pred ostatnými predajnými transakciami.
§ 85
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať investičné nástroje a ani inak poskytovať investičné nástroje z majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní cenných papierov.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať investičné nástroje a ani inak nadobúdať investičné nástroje do majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.
(3)
Za investičné nástroje sa na účely tohto zákona považujú investičné nástroje podľa osobitného predpisu.71)
§ 86
(1)
Pri predaji alebo kúpe cenných papierov z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná predať alebo kúpiť takéto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech dôchodkového fondu.
(2)
Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na akékoľvek zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 81 až 83.
(3)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné na dočasné preklenutie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde, ak to umožňuje štatút dôchodkového fondu a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku.
(4)
Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 5 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.
(5)
V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať
a)
pôžičky cenných papierov,
b)
predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o odplatnom prevode cenných papierov kúpou nie sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde.
(6)
Práva k cenným papierom v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva dôchodková správcovská spoločnosť v súlade so štatútom a len v záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
§ 87
Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov
(1)
Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do
a)
akcií obchodovaných na regulovanom trhu cenných papierov vydaných emitentom, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie rizika sa nachádza v investičnom pásme,
b)
podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich najmä do akcií vydaných emitentom, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie rizika sa nachádza v investičnom pásme,
c)
cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty akcií, indexov akcií alebo podielových listov podielových fondov investujúcich najmä do akcií vydaných emitentom, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie rizika sa nachádza v investičnom pásme.
(2)
Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do
a)
dlhopisov alebo podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich prevažne do dlhopisov vydaných alebo na ktoré poskytla záruku Slovenská republika, orgány územnej samosprávy, Národná banka Slovenska, Európska únia, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, štát, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie rizika sa nachádza v investičnom pásme, alebo centrálnou bankou v takomto štáte,
b)
dlhopisov alebo podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich prevažne do dlhopisov vydaných emitentom, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie rizika sa nachádza v investičnom pásme.
(3)
Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú vklady na bežných a vkladových účtoch a iné nástroje peňažného trhu v bankách, ktorých príslušné investičné riziko udelené renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme, alebo investície do podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich prevažne do nástrojov peňažného trhu vydaných emitentom, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme.
(4)
Na oceňovanie investičného rizika podľa tohto zákona sú oprávnené len tie renomované agentúry špecializujúce sa na oceňovanie investičného rizika, ktoré sú uvedené v zozname úradu, ktorý zverejní úrad vo svojom Vestníku.
(5)
Úrad do zoznamu podľa odseku 4 zaradí agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika, ktorá je zaradená v obdobnom zozname vydanom príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, alebo agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika, ktorá má povolenie na výkon tejto činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(6)
Úrad do zoznamu podľa odseku 4 zaradí agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika, ktorá o to požiada a predloží úradu informácie o svojej politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznaní trhom a ktorá pôsobí na relevantnom trhu v období najmenej troch rokov pred podaním žiadosti.
(7)
Renomovanú agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika uvedenú v zozname úradu podľa odseku 4, ktorá prestane spĺňať kritériá uvedené v odseku 6, úrad zo zoznamu vyčiarkne.
(8)
Spôsob preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 88
Konzervatívny dôchodkový fond
(1)
Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde sa môže použiť len na dlhopisové a peňažné investície a na obchody na obmedzenie menového rizika.
(2)
Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečený voči menovému riziku.
(3)
Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde môže dosahovať maximálnu priemernú modifikovanú duráciu v hodnote 2. Priemerná modifikovaná durácia na účely tohto zákona vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku v dôchodkovom fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.
§ 89
Vyvážený dôchodkový fond
(1)
Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.
(3)
Majetok vo vyváženom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže predstavovať najviac 50 % hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.
§ 90
Rastový dôchodkový fond
(1)
Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom fonde.
(2)
Majetok v rastovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže predstavovať najviac 80 % hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom fonde.
§ 91
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond denne sledovať hodnoty dôchodkových jednotiek trhovej konkurencie tohto dôchodkového fondu.
(2)
Trhovú konkurenciu tvoria všetky zodpovedajúce dôchodkové fondy v správe všetkých dôchodkových správcovských spoločností ku dňu výpočtu. Zodpovedajúcim dôchodkovým fondom ku konzervatívnemu dôchodkovému fondu je konzervatívny dôchodkový fond všetkých dôchodkových správcovských spoločností. Zodpovedajúcim dôchodkovým fondom k vyváženému dôchodkovému fondu je vyvážený dôchodkový fond všetkých dôchodkových správcovských spoločností. Zodpovedajúcim dôchodkovým fondom k rastovému dôchodkovému fondu je rastový dôchodkový fond všetkých dôchodkových správcovských spoločností.
(3)
Priemerný výnos dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti je kĺzavý priemer percentuálnych medziročných zmien denných hodnôt dôchodkových jednotiek tohto dôchodkového fondu počítaný za posledných 24 mesiacov so zaokrúhlením na dve desatinné miesta nahor.
(4)
Priemerný výnos trhovej konkurencie je aritmetický priemer kĺzavých priemerov percentuálnych medziročných zmien denných hodnôt dôchodkových jednotiek konkurencie dôchodkového fondu počítaných za posledných 24 mesiacov so zaokrúhlením na dve desatinné miesta nahor.
(5)
Kedykoľvek po uplynutí 24 mesiacov odo dňa, keď dôchodková správcovská spoločnosť začala vytvárať dôchodkový fond, nesmie priemerný výnos tohto dôchodkového fondu byť nižší ako
a)
90 % priemerného výnosu trhovej konkurencie pri konzervatívnom dôchodkovom fonde,
b)
70 % priemerného výnosu trhovej konkurencie pri vyváženom dôchodkovom fonde,
c)
50 % priemerného výnosu trhovej konkurencie pri rastovom dôchodkovom fonde.
(6)
Ak je priemerný výnos trhovej konkurencie, ako aj priemerný výnos zodpovedajúceho dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti záporné číslo, tak absolútna hodnota priemerného výnosu zodpovedajúceho dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť vyššia ako
a)
111 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri konzervatívnom dôchodkovom fonde,
b)
143 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri vyváženom dôchodkovom fonde,
c)
200 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri rastovom dôchodkovom fonde.
(7)
Do výpočtu podľa odseku 4 sa nezapočítavajú hodnoty dôchodkových jednotiek zodpovedajúcich dôchodkových fondov, ktoré
a)
sa začali vytvárať v období kratšom ako 24 mesiacov predo dňom, ku ktorému sa vykonáva výpočet,
b)
sú ku dňu výpočtu v nútenej správe.
(8)
V lehote piatich dní od porušenia podmienky podľa odseku 5 alebo od zistenia porušenia podmienky podľa odseku 5 úradom je dôchodková správcovská spoločnosť povinná, ak porušenie podľa odseku 5 pretrváva, previesť z vlastného majetku do majetku ňou spravovaného dôchodkového fondu aktíva v takej hodnote, aby priemerný výnos zodpovedajúceho dôchodkového fondu ku dňu prevodu dosiahol najmenej príslušný pomer priemerného výnosu trhovej konkurencie podľa odseku 5.
(9)
Ak je priemerný výnos trhovej konkurencie, ako aj priemerný výnos zodpovedajúceho dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti záporné číslo, tak v lehote piatich dní od porušenia podmienky podľa odseku 6 alebo od zistenia porušenia podmienky podľa odseku 6 úradom je dôchodková správcovská spoločnosť povinná, ak porušenie podľa odseku 6 pretrváva, previesť z vlastného majetku do majetku ňou spravovaného dôchodkového fondu aktíva v takej hodnote, aby absolútna hodnota priemerného výnosu zodpovedajúceho dôchodkového fondu ku dňu prevodu dosiahla najviac príslušný násobok absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie podľa odseku 6.
(10)
Za porušenie podmienok podľa odsekov 5 a 6 sa nepovažuje prípad, keď rozdiel priemerného výnosu dôchodkového fondu a priemerného výnosu trhovej konkurencie tohto fondu nepresahuje
a)
jeden percentuálny bod v prípade konzervatívneho dôchodkového fondu,
b)
tri percentuálne body v prípade vyváženého dôchodkového fondu,
c)
päť percentuálnych bodov v prípade rastového dôchodkového fondu.
(11)
Porušenie podmienky podľa odsekov 5 a 6 a vykonanie opatrenia na nápravu podľa odsekov 8 a 9 sú dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár povinní bez zbytočného odkladu oznámiť úradu.
(12)
Ak dôchodková správcovská spoločnosť opatrenie na nápravu podľa odsekov 8 a 9 nevykoná alebo nie je z dôvodu nedostatočných vlastných zdrojov schopná vykonať, alebo ak k porušeniu podmienky podľa odsekov 5 a 6 došlo po tretíkrát za uplynulé tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, úrad nariadi nútenú správu všetkých dôchodkových fondov tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti a odníme povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(13)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.
TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
§ 92
(1)
Pri určení dôchodkového fondu sa prihliada na vek sporiteľa, predpokladanú dĺžku sporenia, výšku príspevku a jej možný vývoj a rizikový profil sporiteľa. Pritom
a)
v období kratšom ako 15 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3) nemôže byť sporiteľ v rastovom dôchodkovom fonde,
b)
v období kratšom ako sedem rokov pred dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3) nemôže byť sporiteľ vo vyváženom dôchodkovom fonde.
(2)
V rovnakom čase môže byť sporiteľ iba v jednom dôchodkovom fonde spravovanom príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
§ 93
(1)
Sporiteľ môže zmeniť dôchodkový fond za iný dôchodkový fond spravovaný príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo na základe žiadosti, ak je sporiteľom fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa § 64 ods. 4. Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť postupuje podľa § 96.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti sporiteľa o zmenu dôchodkového fondu, ktorá nie je v rozpore s § 92 ods. 1.
(3)
Ak sporiteľ nepožiada príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zmenu dôchodkového fondu 15 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3) do vyváženého dôchodkového fondu, je príslušná dôchodková správcovská spoločnosť povinná zmeniť sporiteľovi rastový dôchodkový fond za vyvážený dôchodkový fond.
(4)
Ak sporiteľ nepožiada príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zmenu dôchodkového fondu sedem rokov pred dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3) do konzervatívneho dôchodkového fondu, je príslušná dôchodková správcovská spoločnosť povinná zmeniť sporiteľovi vyvážený dôchodkový fond za konzervatívny dôchodkový fond.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľa o povinnosti zmeniť dôchodkový fond najneskôr dva roky pred lehotou uvedenou v odsekoch 3 a 4.
ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY
§ 94
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi, s ktorým uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, jeho osobný dôchodkový účet na účely evidencie počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi každému sporiteľovi iba jeden osobný dôchodkový účet. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na ňom vedie oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov ostatných sporiteľov.
(3)
Osobný dôchodkový účet obsahuje
a)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,
c)
názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,
d)
počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu,
e)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.
(4)
Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu obsahujú
a)
dátum pripísania dôchodkových jednotiek,
b)
počet pripísaných dôchodkových jednotiek,
c)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,
d)
výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára, ktorý bol podkladom na pripísanie dôchodkových jednotiek,
e)
dátum pripísania príspevku podľa písmena d).
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z osobného dôchodkového účtu najmenej raz ročne. Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z osobného dôchodkového účtu ku dňu prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zaslanie týchto výpisov dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi nespoplatňuje.
(6)
Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť nedohodne so sporiteľom inak, výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa mu zasiela na poslednú známu adresu jeho trvalého pobytu.
(7)
Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje najmä
a)
údaje podľa odseku 3 písm. a) až d),
b)
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu,
c)
aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte,
d)
priebeh zápisov podľa odseku 4 vykonaných od posledného výpisu.
(8)
Na základe dohody sporiteľa s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou môže výpis z osobného dôchodkového účtu obsahovať aj iné údaje ako podľa odseku 7.
(9)
Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis z osobného dôchodkového účtu na požiadanie kedykoľvek do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti sporiteľa.
(10)
Náklady spojené s úpravou výpisu z osobného dôchodkového účtu podľa odseku 8 a náklady na zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu častejšie ako raz ročne hradí sporiteľ v hotovosti.
§ 95
(1)
Ku dňu, keď bol na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára dôchodkového fondu pripísaný príspevok, pripíše príslušná dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi na jeho osobný dôchodkový účet taký počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevku a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu.
(2)
Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára, nemožno jednoznačne určiť, ktorého sporiteľa sa taká platba týka, môžu byť dôchodkové jednotky dôchodkového fondu súvisiace s touto platbou pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa až po jednoznačnom určení platby ku dňu, v ktorom došlo k identifikácii sporiteľa, ktorého sa táto platba týka.
§ 96
(1)
Ku dňu, ku ktorému sporiteľ prestupuje z jedného dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (ďalej len „prestupný deň“), príslušná dôchodková správcovská spoločnosť uzavrie evidenciu zápisov na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktoré súvisia s dôchodkovým fondom, z ktorého sporiteľ vystupuje, a otvorí evidenciu zápisov na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktoré súvisia s dôchodkovým fondom, do ktorého sporiteľ vstupuje.
(2)
K prestupnému dňu dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky dôchodkového fondu, z ktorého sporiteľ vystupuje, a pripíše taký počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu, do ktorého sporiteľ vstupuje, ktorý zodpovedá podielu aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu [§ 94 ods. 7 písm. c)] v prestupný deň a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu, do ktorého sporiteľ vstupuje, v prestupný deň. Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť k prestupnému dňu súčasne prevedie z dôchodkového fondu do dôchodkového fondu, do ktorého sporiteľ vstupuje, sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa.
§ 97
(1)
Ku dňu, ku ktorému sporiteľ prestupuje z dôchodkového fondu spravovaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, dochádza k zrušeniu osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pôvodnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a k zriadeniu osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného novou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(2)
Pred tým, ako dôchodková správcovská spoločnosť osobný dôchodkový účet sporiteľa zruší, odpíše z neho ku dňu podľa odseku 1 všetky dôchodkové jednotky dôchodkového fondu, z ktorého sporiteľ vystupuje. Súčasne prevedie sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu [§ 94 ods. 7 písm. c)] sporiteľa z dôchodkového fondu, z ktorého sporiteľ prestupuje, do dôchodkového fondu, do ktorého sporiteľ vstupuje.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca dôchodkový fond, do ktorého sporiteľ vstupuje, pripíše v deň otvorenia nového osobného dôchodkového účtu sporiteľovi taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá sume podľa odseku 2.
§ 98
S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať inak ako spôsobom podľa tohto zákona.
SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR
§ 99
Depozitár
(1)
Majetok v dôchodkovom fonde sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.
(2)
Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,80) ktorá má povolenie podľa osobitných predpisov81) na vykonávanie činnosti depozitára a na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove alebo v správe investičných nástrojov a ktorá nie je v nútenej správe.
(3)
Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond (ďalej len „spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť“), akcionárom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo ktorá je členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, k akcionárom s kvalifikovanou účasťou na spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a k zakladateľom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(4)
Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu a správu zahraničných cenných papierov inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností depozitár nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami sporiteľov.
(5)
Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého depozitára.
(6)
Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,82) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 100
(1)
Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“).
(2)
V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.
(3)
Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v depozitárskej zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota.
(4)
Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,83) povolenie na poskytovanie investičných služieb84) v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárska zmluva uzatvorená s týmto depozitárom stráca účinnosť.
(5)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu úradu a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou mal uzatvorenú depozitársku zmluvu.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred zánikom depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku až do uzatvorenia zmluvy s novým depozitárom.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 4 návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadať úrad o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára.
(8)
Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada úrad o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 7, úrad do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí nového depozitára. Dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár určený úradom sú povinní bez zbytočného odkladu uzatvoriť depozitársku zmluvu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná depozitársku zmluvu po jej uzatvorení bez zbytočného odkladu predložiť úradu.
(9)
Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v dôchodkových fondoch a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch; to neplatí na úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a na úkony nevyhnutné na zabezpečenie výplaty dôchodkov podľa tohto zákona.
(10)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do konkurzu, a to až do uzatvorenia depozitárskej zmluvy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov.
§ 101
(1)
Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, bežný účet85) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý dôchodkový fond spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, jeden bežný účet v určitej mene.
(2)
Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára vkladové účty86) a ani bežné účty.
(4)
Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.
(5)
Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak nemožno zabezpečiť úschovu listinných cenných papierov u depozitára, musia sa uschovať u tretej osoby, ktorú určí depozitár. Za takto uschované listinné cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových fondoch tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde nesmie mať dôchodková správcovská spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 6.
(8)
Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.
(9)
Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti výpisy z účtu majiteľa alebo z účtu plniaceho obdobnú funkciu, alebo ich kópie, ak ich spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť nedostáva priamo.
(10)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia depozitára.
§ 102
(1)
Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme sporiteľov.
(2)
Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä
a)
vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu dôchodkového fondu,
b)
kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkového fondu,
c)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom fonde,
d)
kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu,
e)
kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných dôchodkových fondov spravujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
f)
kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných dôchodkových fondov,
g)
zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
h)
kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.
(3)
Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o porušení ustanovení týkajúcich sa investovania.
(4)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy alebo štatút dôchodkového fondu, bez zbytočného odkladu písomne informuje o tejto skutočnosti úrad a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o prekročení limitov podľa § 81 až 83 a § 88 až 90.
(5)
Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o dôchodkových fondoch získané pri výkone činnosti depozitára, a to úradu, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.87)
(6)
Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkových fondov. Ak pokyn dôchodkovej správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu dôchodkového fondu, depozitár ho nevykoná a písomne upozorní na to dôchodkovú správcovskú spoločnosť; ak dôchodková správcovská spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takého pokynu, depozitár ho nevykoná a písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu úradu.
(7)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.
(8)
Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.
(9)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti depozitára, a to aj po skončení výkonu tejto činnosti, ak zákon nestanovuje inak.
§ 103
Zodpovednosť depozitára
(1)
Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných predpisov zo štatútu dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy uzatvorenej medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a depozitárom pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 67 ods. 4.
(2)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskych zmlúv nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku ako disponibilného prebytku pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb.
§ 104
Platobná schopnosť depozitára
Majetok v dôchodkových fondoch, ktorý je zverený v súlade s ustanoveniami tohto zákona depozitárovi, nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vedenej voči depozitárovi podľa osobitných predpisov,88) predmetom výkonu nútenej správy nad depozitárom a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty49) depozitára.
ÔSMA ČASŤ
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
§ 105
Informácie pre verejnosť
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz za týždeň zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou
a)
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,
b)
čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63 ods. 1 písm. a).
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, je povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného dôvodu ako podľa odseku 3, je povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o prevode správy dôchodkových fondov a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.
§ 106
Informačný prospekt
(1)
Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli sporitelia vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takým investovaním. Informačný prospekt musí obsahovať aj jasné a pre bežných sporiteľov ľahko zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu dôchodkového fondu. Informačný prospekt nesmie obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
(2)
Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať majetok v dôchodkovom fonde.
(3)
Ak je investičnou stratégiou dôchodkového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, musí informačný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na príslušnú investičnú stratégiu.
(4)
Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zloženia majetku v dôchodkovom fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, musí informačný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na tieto skutočnosti.
(5)
Informačný prospekt môže mať listinnú formu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený prístup k údajom rovnocenný ako pri listinnej forme a ak s tým súhlasil úrad. Trvanlivým médiom sa na účely tohto zákona rozumie nástroj alebo technický prostriedok, ktorý umožňuje sporiteľovi a poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia uchovávať jemu adresovanú informáciu, a to spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto informácia, a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie, najmä technické nosiče informácií.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom prospekte.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte. Pravidlá na prijímanie zmien a aktualizáciu informačného prospektu určuje štatút dôchodkového fondu.
(8)
Informačný prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi spolu so štatútom tohto dôchodkového fondu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripojiť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke informačné prospekty dôchodkových fondov, ktoré spravuje.
(10)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať bez zbytočného odkladu po každej zmene informačného prospektu jedno jeho vyhotovenie úradu.
§ 107
Internetová stránka
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí obsahovať najmä informácie
a)
podľa § 105 a 106,
b)
o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
o stanovách dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
o štatútoch dôchodkových fondov v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
o zakladateľoch a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na internetovej stránke zverejňovať polročnú a ročnú správu o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových fondoch; pri ročnej správe spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojej internetovej stránky bezplatne umožniť zabezpečený pasívny prístup sporiteľa ku pravidelne aktualizovaným údajom týkajúcim sa jeho osobného dôchodkového účtu.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na internetovej stránke zoznam sprostredkovateľov vykonávajúcich sprostredkovateľskú činnosť podľa § 111.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojej internetovej stránke najmenej raz týždenne, údaje podľa odseku 3 vždy po stanovení novej aktuálnej hodnoty dôchodkových jednotiek v spravovaných dôchodkových fondoch.
§ 108
Informácie uvedené v § 105 až 107 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytovať bezplatne, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 109
Informačná povinnosť voči úradu
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu
a)
najneskôr do 30. apríla bežného kalendárneho roka ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
najneskôr do 31. augusta bežného kalendárneho roka polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka,
c)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť úradu bez zbytočného odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov.
(2)
Spolu s ročnými správami podľa odseku 1 písm. a) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť úradu aj účtovnú závierku overenú audítorom. Ak nie je v lehote podľa odseku 1 písm. a) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná túto skutočnosť úradu oznámiť a správu audítora doručiť úradu bez zbytočného odkladu po tom, keď jej táto správa bola doručená.
(3)
Spolu s polročnými správami podľa odseku 1 písm. b) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť úradu aj polročnú účtovnú závierku.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu prekročenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu na požiadanie
a)
podrobný výpis nákupov investičných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov investičných nástrojov z majetku dôchodkového fondu vrátane identifikácie investičných nástrojov, dátumu a ceny,
b)
poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného majetku, poplatky za investičné analýzy a iné poplatky spojené s investovaním majetku v dôchodkových fondoch,
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
zoznam sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
e)
iné informácie, o ktoré požiada úrad.
(7)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde podávanej v elektronickej forme úradu.
§ 110
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov,89) ktorý vedie Sociálna poisťovňa. Dáta podľa prvej vety sú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, ktorých štruktúru určí Sociálna poisťovňa.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov89) údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní denne poskytovať úradu informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.90)
DEVIATA ČASŤ
SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
§ 111
Sprostredkovateľská činnosť
(1)
Sprostredkovaním starobného dôchodkového sporenia je
a)
činnosť smerujúca k tomu, aby záujemca o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení mal príležitosť takú zmluvu uzatvoriť,
b)
poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou podľa písmena a),
c)
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona.
(2)
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia môže vykonávať na území Slovenskej republiky len sprostredkovateľ podľa odseku 3.
(3)
Sprostredkovateľ je fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, na ktorého základe je oprávnená v mene dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť podľa odseku 1.
(4)
Fyzická osoba nie je oprávnená v tom istom čase vykonávať činnosti podľa odseku 1 pre viac ako jednu dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
(5)
O udelení povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa rozhoduje úrad na základe žiadosti.
(6)
Žiadateľ o udelenie povolenia podľa odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je dôveryhodná osoba podľa § 48 ods. 11,
b)
dovŕšil vek 18 rokov,
c)
je plne spôsobilý na právne úkony,
d)
má skončené úplné stredoškolské vzdelanie a zložil odbornú skúšku, ktorej obsahom je preukázanie znalostí právnych predpisov v oblasti starobného dôchodkového sporenia a preukázanie znalostí v oblasti investovania na finančnom trhu.
(7)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 3 je žiadateľ povinný
a)
uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)
doložiť doklady o splnení podmienok podľa odseku 6.
(8)
O žiadosti podľa odseku 5 rozhodne úrad v lehote do 30 dní od podania žiadosti.
(9)
Úrad žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 6.
(10)
Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zmeny v skutočnostiach podľa odseku 6 písm. a) a c) a v skutočnostiach a dokladoch podľa odseku 7.
(11)
Odbornú skúšku podľa odseku 6 písm. d) zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Generálny riaditeľ úradu vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov skúšobnej komisie a schvaľuje skúšobný poriadok. Za vykonanie odbornej skúšky je žiadateľ povinný zaplatiť poplatok, ktorý sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je poplatok za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto právnickej osoby.
(12)
Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykovanie a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(13)
Za škody spôsobené sprostredkovateľom pri vykonávaní činnosti podľa odseku 1 zodpovedá dôchodková správcovská spoločnosť.
(14)
Podmienky podľa odseku 6 musia byť splnené nepretržite počas celého obdobia platnosti povolenia.
(15)
Činnosť sprostredkovateľa podlieha dohľadu podľa tohto zákona. Pre zánik povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa primerane platia ustanovenia o zániku povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(16)
Právne vzťahy medzi sprostredkovateľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa spravujú osobitným právnym predpisom,91) ak tento zákon neustanovuje inak.
(17)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od jej vzniku viesť zoznam svojich sprostredkovateľov s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu a predložiť tento zoznam úradu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť úradu každú zmenu v zozname svojich sprostredkovateľov.
§ 112
Propagačná činnosť a reklama
(1)
Propagačná činnosť zahŕňa aktivity zamerané na presviedčanie príslušnej osoby, aby sa stala sporiteľom alebo aby ním ostala.
(2)
Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti, a ponúkať služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o hospodárskej situácii dôchodkového fondu a dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Reklama je akákoľvek prezentácia starobného dôchodkového sporenia s cieľom jeho uplatnenia na trhu, a to najmä oznámenie, inzerát, plagát, voľne prístupná internetová stránka a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jej dôchodkových fondoch, ktoré sa majú zverejniť, a to napríklad v rozhlase alebo prostredníctvom televízie.
(4)
Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.
(5)
Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať oznam, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom úradu.
(6)
Reklama podľa odseku 3 nesmie byť do udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti úradom zverejnená.
(7)
Na reklamu vrátane inzercie určenej pre sporiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené v osobitnom predpise.92)
(8)
Úrad reklamu podľa odseku 3 zakáže alebo pozastaví do odstránenia nedostatkov, ak nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 alebo ak obsahuje informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, štatútom dôchodkových fondov, s obsahom informačného prospektu, alebo ak obsahuje informácie, ktoré by pri nedostatku iných informácií mohli byť zavádzajúce.
(9)
Podrobnosti vykonávania propagačnej činnosti a reklamy podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
DESIATA ČASŤ
DOHĽAD
§ 113
(1)
Dohľad podľa tohto zákona vykonáva úrad. Na konanie úradu pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.43)
(2)
Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. Výkon dohľadu sa zameriava na odhaľovanie prejavov neobozretného podnikania, predchádzanie možnosti sprenevery, zabezpečenie riadenia portfólia dôchodkových fondov v súlade s obmedzeniami podľa tohto zákona, zabezpečovanie informácií pre sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a na minimalizáciu investičných rizík.
(3)
Úrad je pri výkone dohľadu povinný chrániť záujmy sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.
(4)
Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.43)
(5)
Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu a tieto osoby sú povinné v lehote určenej úradom požadované údaje, doklady a informácie úradu poskytnúť.
(6)
Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený získavať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou
a)
od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu transakcií s majetkom v dôchodkovom fonde s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dôchodkového fondu,
b)
od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým sporením.
(7)
Úrad je povinný viesť register sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia a bezodkladne ho aktualizovať pri každej zmene v zozname sprostredkovateľov.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva.
(9)
Úrad je pri výkone dohľadu oprávnený spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.
(10)
Informácie, ktoré získa úrad od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže úrad využiť len na účely dohľadu.
§ 114
Pôsobnosť úradu pri výkone dohľadu
(1)
Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná
a)
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
b)
členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
sprostredkovateľom,
e)
depozitárom,
f)
núteným správcom,
g)
osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 67,
h)
osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len dôchodková správcovská spoločnosť, depozitár alebo sprostredkovateľ,
i)
Sociálnou poisťovňou pri postúpení príspevkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.3)
j)
podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,83)
b)
dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,
d)
plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,
e)
dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.
(3)
Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd64) alebo iný orgán podľa osobitného predpisu.93)
§ 115
Sankcie
(1)
Ak úrad zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvedené v tomto zákone, v osobitných predpisoch upravujúcich ich povinnosti, v štatúte dôchodkového fondu, v stanovách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím úradu, alebo nedodržiavajú systém vnútornej kontroly, môže
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať úrad o ich splnení,
b)
uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c)
nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení úradu alebo audítora,
e)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy,
f)
nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g)
nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe dôchodkového fondu inou osobou, ktorej dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon časti svojich činností podľa § 67,
h)
nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,
i)
nariadiť zmenu depozitára,
j)
odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k)
pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l)
nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,
m)
pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde a súčasne nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu na toto obdobie a určiť núteného správcu,
n)
uložiť pokutu až do výšky 20 000 000 Sk,
o)
nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,
p)
odňať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa tohto zákona,
q)
odňať iné povolenie podľa tohto zákona alebo
r)
nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.
(2)
Úrad môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členovi dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristovi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti alebo zamestnancovi zodpovednému za vnútornú kontrolu za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, štatútu dôchodkového fondu alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo príjmov, ktoré tejto osobe plynú od spoločností v skupine s úzkymi väzbami. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 48 ods. 11, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(3)
Úrad môže uložiť Sociálnej poisťovni pokutu podľa odseku 1 písm. o), ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky a penále príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Ak úrad zistí, že Sociálna poisťovňa nepostúpila príspevky na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu,3) Sociálna poisťovňa je povinná zaplatiť príspevky a penále. Penále podľa prvej vety je 0,05 % z dlžnej sumy príspevkov za každý deň omeškania.
(5)
Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosť podľa tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, môže úrad uložiť osobe, ktorá získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.
(6)
Pri ukladaní sankcií úrad vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v odseku 2 a v § 114 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie povinnosti a obnovila právny stav.
(7)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do konca piateho roku odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti rozhodujúcej pre ich uloženie. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.94)
(8)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, úrad môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.
(9)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(10)
Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, úrad je oprávnený uložiť sankcie, aj keď je táto osoba v likvidácii.
(11)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí úradu, ktorým jej bola uložená sankcia, a do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, zaslať úradu zápisnicu o prerokovaní tejto informácie dozornou radou.
(12)
Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti s členmi jej predstavenstva, s členmi jej dozornej rady, prokuristom, s vedúcim zamestnancom47) a zamestnancom zodpovedným za vykonávanie vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť úradu ním požadovanú súčinnosť.
§ 116
Opatrenia na ozdravenie
(1)
Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:
a)
ozdravný program, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2.
plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,
b)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; tieto obchody môže dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase úradu.
(2)
Úrad môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť
a)
závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej činnosti,
b)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti viedla k zníženiu základného imania pod hodnotu podľa § 47 ods. 8.
(3)
Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť úradu návrh opatrení na jej ozdravenie do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na jej ozdravenie. Návrh opatrení na ozdravenie musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Úrad je povinný do 20 dní od doručenia návrhu opatrení na ozdravenie tieto opatrenia schváliť alebo zamietnuť. Ak úrad v tejto lehote nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodnutie o zamietnutí predložených opatrení na ozdravenie, považujú sa navrhnuté opatrenia za schválené.
(4)
Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na ozdravenie, sa výkon práva sporiteľa uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.
§ 117
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 52 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 52 na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má úrad dôvodné podozrenie z porušenia § 52 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom97) príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, a to na obdobie končiace dňom nasledujúcim po dni konania valného zhromaždenia.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz dôchodkovej správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento výpis je dôchodková správcovská spoločnosť povinná doručiť úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(4)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak úrad na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5)
Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím je dôchodková správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 52.
(8)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonom alebo s jej stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
§ 118
Nútená správa dôchodkového fondu
(1)
Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnutia úradu o nariadení nútenej správy. Nútenú správu vykonáva nútený správca určený rozhodnutím úradu o nariadení nútenej správy.
(2)
Účelom nútenej správy je najmä
a)
ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku,
b)
zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona.
(3)
Úrad nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak
a)
pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde (§ 119),
b)
odníme dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. p)],
c)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ 71 ods. 5),
d)
tak ustanovuje tento zákon.
(4)
Za núteného správcu dôchodkového fondu určí úrad depozitára tohto dôchodkového fondu. Ak nemožno určiť za núteného správcu tohto depozitára, úrad určí za núteného správcu inú právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(5)
Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(6)
Ak úrad nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu určenému nútenému správcovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nariadení nútenej správy alebo v lehote určenej úradom. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým bola nariadená nútená správa a určený nútený správca, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k dôchodkovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh úradu. Dôchodková správcovská spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť úradu správu o odovzdaní správy dôchodkového fondu nútenému správcovi.
(7)
Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.
(8)
Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní po skončení nútenej správy; to platí rovnako v prípade, ak bola nútená správa nariadená podľa § 71 ods. 6 skončená dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 alebo § 71 ods. 6 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti určenej v rozhodnutí úradu podľa § 120 ods. 3 alebo § 71 ods. 6 písm. b) do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia úradu.
(9)
Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri správe dôchodkového fondu. Nútený správca vykonáva správu dôchodkového fondu len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, pričom je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o nariadení nútenej správy.
(10)
Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a je povinný
a)
hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.
(11)
Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu.
(12)
Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia úradu o nariadení nútenej správy alebo rozhodnutím úradu o jej skončení.
(13)
Úrad určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak
a)
sa nútený správca zruší,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným úradu,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.
(14)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.
(15)
Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do vykonateľnosti rozhodnutia úradu o určení nového núteného správcu.
(16)
Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.
§ 119
Pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde
Ak úrad pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. 1 písm. m), dňom doručenia rozhodnutia úradu o pozastavení nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde môže dôchodková správcovská spoločnosť nakladať s týmto majetkom len v rozsahu určenom v tomto rozhodnutí.
§ 120
Odňatie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Úrad odníme povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak
a)
vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti klesnú pod úroveň jej základného imania podľa § 47 ods. 8,
b)
dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik a činnosť vykonávať činnosti uvedené v tomto povolení; tým nie je dotknuté ustanovenie § 51 ods. 1 písm. e),
c)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Úrad môže odňať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti aj vtedy, ak
a)
toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,
c)
dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej sankcie podľa tohto zákona neviedlo k náprave,
d)
dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v tomto povolení,
e)
dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému správcovi podľa § 118 ods. 6.
(3)
Ak úrad odníme povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 115 ods. 1 písm. r), súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi nútenú správu dôchodkových fondov spravovaných dotknutou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a určí núteného správcu.
(4)
Dňom doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.
(5)
Rozhodnutie o odňatí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle právnická osoba, ktorej bolo toto povolenie odňaté, na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.
(6)
Odňatie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti úrad podá návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra.
JEDENÁSTA ČASŤ
ZÁRUKY
§ 121
(1)
Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu, najviac do výšky 50 % zostatku rezervného fondu solidarity ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, za škodu spôsobenú rozhodnutím, postupom alebo iným konaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré mali za následok poškodenie majetku v dôchodkovom fonde, a zastupuje sporiteľov v konaní pred súdom.
(2)
O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.
(3)
Sociálna poisťovňa prevedie na účet toho dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, finančné prostriedky v rozsahu náhrady škody podľa rozhodnutia súdu, najviac v rozsahu podľa odseku 1. Po prevedení finančných prostriedkov podľa prvej vety Sociálna poisťovňa sa stáva veriteľom a dôchodková správcovská spoločnosť sa stáva dlžníkom.
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 122
Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.
§ 123
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia, s výnimkou činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. c), najskôr od 1. januára 2005.
(2)
Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra 2004.
(3)
Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom 2005, lehota podľa § 51 ods. 1 písm. e) začne plynúť najskôr od 1. januára 2005.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu najneskôr do 31. marca 2005.
§ 124
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Čl. II
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, činnosť a hospodárenie Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad"),
b)
postup úradu pri vykonávaní dohľadu nad finančným trhom v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov1) (ďalej len „dohľad") a spoluprácu a súčinnosť úradu s inými orgánmi a právnickými osobami a fyzickými osobami v Slovenskej republike a v zahraničí pri vykonávaní tohto dohľadu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Poslanie úradu
Poslaním úradu je svojou činnosťou zabezpečovať a prispievať k ochrane stability finančného trhu a ku konkurencieschopnosti prostredia, ako aj k ochrane oprávnených záujmov účastníkov finančného trhu.“.
3.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad
a)
vykonáva dohľad nad činnosťou obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, sprostredkovateľa investičných služieb, burzy cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, Garančného fondu investícií, správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, podielového fondu, zaisťovne, poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, poisťovacieho makléra, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, dôchodkového fondu, sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným zákonom1) aj nad inými osobami a subjektmi a nad skupinami osôb a subjektov, ktorým osobitné zákony v oblasti kapitálového trhu alebo poisťovníctva, alebo starobného dôchodkového sporenia ukladajú povinnosti (ďalej len „dohliadaný subjekt"), tým, že
1.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov,1)
2.
vedie konania podľa tohto zákona a osobitných zákonov v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „konanie"), vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a osobitných zákonov1) a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
3.
vykonáva dohľad na diaľku a dohľad na mieste nad dohliadanými subjektmi,
b)
spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a s Ministerstvom práce, rodiny a sociálnych vecí Slovenskej republiky na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti starobného dôchodkového sporenia,
c)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom so zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „zahraničný orgán dohľadu"),
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.“.
4.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda")
a)
správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna,
b)
správu o hospodárení úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna,
c)
polročnú správu o stave kapitálového trhu za prvý polrok kalendárneho roka do 31. októbra,
d)
polročnú správu o stave poisťovníctva za prvý polrok kalendárneho roka do 31. októbra,
e)
polročnú správu o stave starobného dôchodkového sporenia za prvý polrok kalendárneho roka do 31. októbra,
f)
ročnú správu o stave kapitálového trhu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna,
g)
ročnú správu o stave poisťovníctva za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna,
h)
ročnú správu o stave starobného dôchodkového sporenia za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna.“.
5.
V § 6 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
schvaľuje správy o stave kapitálového trhu, správy o stave poisťovníctva, správy o stave starobného dôchodkového sporenia,“.
6.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Informácie, ktoré získa úrad alebo osoby podľa odseku 1 od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môžu sa využiť len na účely dohľadu a nemožno ich poskytnúť osobám uvedeným v ods. 2 písm. b) až d), f) až h).“.
7.
V § 46 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
správy o stave starobného dôchodkového sporenia [§ 4 ods. 1 písm. e) a h)],“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).
8.
§ 46 ods. 4 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
informácie o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ako aj s majetkom v dôchodkových fondoch,
h)
štatúty dôchodkových fondov.“.
9.
V § 48 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Úrad v rámci svojej pôsobnosti môže uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci so zahraničnými orgánmi dohľadu alebo s medzinárodnými organizáciami združujúcimi tieto dozorné orgány. Úrad môže byť členom medzinárodných organizácií v oblasti dohľadu nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v týchto organizáciách. Úrad zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ako aj z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia, a to v rozsahu poverenia ministerstvom.
(2)
Úrad na základe dohody o vzájomnej spolupráci so zahraničnými orgánmi dohľadu poskytuje informácie zahraničným orgánom dohľadu, ktoré ich požadujú v súvislosti s výkonom ich dohľadu nad kapitálovým trhom, poisťovníctvom, starobným dôchodkovým sporením, ak je zahraničnými orgánmi dohľadu zabezpečená povinnosť mlčanlivosti o informáciách, ktoré im úrad poskytol.“.
10.
Príloha sa na konci dopĺňa takto:
Dôchodková správcovská spoločnosť najmenej 0,01 % z výšky základného imania, najviac súčet hodnôt 850 000 Sk a 0,3 % z rozdielu výšky základného imania a sumy 200 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk.
Sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia najmenej 3 000 Sk, najviac 10 000 Sk.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.1)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou ako 1a.
3.
V § 66 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa zníži o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
4.
Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak
a)
splnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,1)
b)
bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a
c)
suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0,6 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)“.
5.
V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), sa zníži o polovicu pomernej sumy predčasného starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
6.
V § 87 písm. a) sa slová „62 %“ nahrádzajú slovami „55 %“.
7.
V § 116 ods. 3 sa za slovo „cudziny“ vkladá čiarka a slová „ktorá nie je členským štátom Európskej únie,“.
8.
V § 122 ods. 2 písm. i), § 123 ods. 2 písm. a) a v nadpise § 128 sa slová „rezervného fondu sociálneho poistenia“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity“.
9.
V § 122 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
schvaľuje návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokutách a na penále uložených v starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
10.
V § 128 ods. 11 sa slová „rezervného fondu sociálneho poistenia (ďalej len „rezervný fond")“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity“.
11.
V § 128 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
štát.“.
12.
V nadpise a celom texte § 129, v § 138 ods. 14 a ods. 15 písm. a), § 139, § 140 ods. 5 a 6 a v § 149 sa slová „rezervného fondu“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity“.
13.
V § 131 odsek 1 znie:
„(1)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 14 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu,
e)
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu,
f)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu.“.
14.
V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 5 % z vymeriavacieho základu,
b)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu,
c)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu,
d)
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu,
e)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
15.
§ 137 vrátane nadpisu znie:
㤠137
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre
a)
zamestnávateľa 4,75 % z vymeriavacieho základu,
b)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,
c)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,
d)
štát 2 % z vymeriavacieho základu.“.
16.
V § 138 ods. 19 sa za slovo „štátu“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
17.
Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý znie:
㤠152a
Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) vrátenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) povolenie splátok dlžných súm príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) premlčanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) odpísanie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) a na uplatňovanie pohľadávok na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania platia § 144 až 152 rovnako.“.
18.
V § 156 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,“.
Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).
19.
V § 157 ods. 3 sa slová „rezervného fondu“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity, základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“ a za slová „pohľadávky na poistnom“ sa vkladajú slová „pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
20.
V § 158 písmeno g) znie:
„g)
rezervný fond solidarity,“.
21.
V § 158 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
22.
V § 159 písmeno a) znie:
„a)
poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
23.
V § 159 písm. d) sa za slovo „poistnom,“ vkladajú slová „príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
24.
V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1).“.
25.
§ 167 vrátane nadpisu znie:
㤠167
Rezervný fond solidarity
(1)
Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov v príslušnom základnom fonde, na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na úhradu škody podľa osobitného predpisu.91a) Rezervný fond solidarity nesmie byť použitý na iný účel, než na ktorý je určený podľa prechádzajúcej vety. Sociálna poisťovňa je povinná uhradiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ podľa osobitného predpisu,1) z rezervného fondu solidarity do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov.
(2)
Rezervný fond solidarity sa tvorí
a)
z poistného do rezervného fondu solidarity,
b)
z pokuty a penále,
c)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu, na pokute a na penále,
d)
z úrokov,
e)
z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,
f)
z ostatných príjmov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:
„91a)
§ 121 zákona č. 43/2004 Z. z.“.
26.
Za § 167 sa vkladá § 167a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠167a
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je určený na postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) Sociálnou poisťovňou príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.1)
(2)
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa tvorí
a)
z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)
b)
z pokuty a penále,
c)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokute a na penále,
d)
z úrokov.“.
27.
V § 168 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“.
28.
V § 168 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
29.
V § 170 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“.
30.
V § 170 odsek 5 znie:
„(5)
Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia a o výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) a to tak, aby fyzické osoby a právnické osoby povinné odvádzať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) a poberatelia dávok nemohli byť identifikované.“.
31.
V § 172 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
32.
V § 172 odsek 2 znie:
„(2)
V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov právnych vzťahov sociálneho poistenia a účastníkov právnych vzťahov starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom Sociálna poisťovňa.“.
33.
V § 172 odsek 5 znie:
„(5)
Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, o poistnom v sporných prípadoch, príspevku na starobné dôchodkové sporenie1) v sporných prípadoch, o pokute, penále, povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty, penále, o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo o znížení penále a o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy.“.
34.
V § 173 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
35.
V § 177 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
36.
V § 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:
„8.
o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
37.
V § 178 ods. 1 písm. a) desiaty bod znie:
„10.
o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále,“.
38.
V § 178 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vyberať a vymáhať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále a vymáhať pohľadávky na poistnom, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokutách, penále a na dávke garančného poistenia,“.
39.
V § 179 ods. 1 písm. f) sa za slová „pohľadávky na poistnom,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
40.
V § 180 ods. 1 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
41.
V § 203 ods. 4 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
42.
V § 210 ods. 1 písm. f) sa za slová „o poistnom“ vkladajú slová „a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie1)“.
43.
V § 210 ods. 1 písm. h) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
44.
V § 212 ods. 3 písm. c) sa za slová „o poistnom,“ vkladajú slová „o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
45.
V § 214 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
46.
Nadpis štvrtej časti znie:
„PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.
47.
Nadpis prvej hlavy štvrtej časti znie:
„PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.
48.
V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, v ktorých sa zhromažďujú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,1)“.
49.
V § 226 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
previesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich pripísania na účet Sociálnej poisťovne v Národnej banke Slovenska alebo odo dňa ich prevedenia podľa § 167 ods. 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100a znie:
„100a)
§ 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
50.
V § 231 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) v členení na jednotlivých zamestnancov a na jednotlivé druhy poistenia a na starobné dôchodkové sporenie1) a predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
51.
V § 231 ods. 1 písm. g) sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
52.
V § 231 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
53.
V § 231 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
54.
Nadpis § 232 znie:
„Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia“.
55.
V § 232 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom; táto evidencia sa vedie od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.“.
56.
V § 232 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,“.
57.
V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie,“.
58.
V § 233 ods. 2 písm. d) sa za slová „z dôvodu“ vkladajú slová „dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca,“.
59.
V § 233 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
60.
V § 233 ods. 11 sa za slovo „poistení“ vkladajú slová „a starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
61.
§ 235 vrátane nadpisu znie:
㤠235
Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby
V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a fyzické osoby povinné uvádzať identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorej sa žiadosť, oznámenie alebo podanie týka. Ak ide o sirotský dôchodok alebo pozostalostnú úrazovú rentu jednostranne osiroteného dieťaťa, uvádza sa aj identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia žijúceho rodiča, a ak ide o sirotský dôchodok alebo pozostalostnú úrazovú rentu obojstranne osiroteného dieťaťa, aj identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zomretého rodiča, ktorý zomrel posledný. Zákonný zástupca uvádza identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré by bola povinná uvádzať fyzická osoba, ktorú zastupuje. Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia je rodné číslo.“.
62.
Nadpis tretej hlavy štvrtej časti znie:
„POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.
63.
§ 240 vrátane nadpisu znie:
㤠240
Penále
(1)
Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) ktoré neodviedli poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Predpísané penále podľa odseku 1 nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za kontrolované obdobie. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrolované obdobie nie je vyššie ako 100 Sk.
(3)
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) v odôvodnených prípadoch odpustiť povinnosť zaplatiť penále alebo znížiť penále, ak táto osoba zaplatila dlžné sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) najneskôr v deň podania žiadosti a v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti odvádza poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) včas a v správnej sume.“.
64.
Nadpis šiestej časti znie:
„DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA“.
65.
V § 246 ods. 1 sa za slová „poistenia v nezamestnanosti“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
66.
Za § 293 sa vkladá § 293a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293a
Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004
(1)
Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8.
(2)
Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004 sa zvyšujú od 1. februára 2004 o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(3)
Dôchodkové dávky priznané od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(4)
Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky znížené o 4 %. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa prvej vety sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. augusta 2004.
(5)
Dôchodkové dávky priznané od 1. decembra 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania po zvýšení podľa odseku 3 o percento určené podľa odseku 4. Na zvýšenie dôchodkovej dávky podľa prvej vety je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(6)
Invalidný dôchodok, ktorý sa v období od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácal z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51) nemocenského, platu alebo služobného príjmu podľa osobitného predpisu57) priznaných pred vznikom nároku na invalidný dôchodok, sa zvýši podľa odsekov 2 až 5 odo dňa vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku.
(7)
Dôchodková dávka, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, sa zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jej výplatu podľa odsekov 2 až 5 od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.
(8)
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa nezvyšujú podľa odsekov 2 až 5, ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšených podľa odsekov 2 a 5.
(9)
V prípade, ak úhrn súm zvýšených dôchodkov poberateľa v roku 2004 podľa § 82 by bol vyšší o viac ako 100 Sk ako podľa odseku 4, rozdiel doplatí Sociálna poisťovňa jednorazovo do 31. januára 2005.“.
Čl. IV
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zo starobného dôchodkového sporenia“.
2.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálneho poistenia,21)“ vkladajú slová „starobného dôchodkového sporenia“.
3.
V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu“.
4.
V § 11 ods. 2 sa za slová „sociálneho poistenia,“ vkladajú slová „starobného dôchodkového sporenia“.
Čl. V
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z. a zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § 58, 62, 66, 109, § 113 až 115, § 120, 124, článku II a článku III šiesteho bodu, osemnásteho bodu, päťdesiateho ôsmeho bodu a šesťdesiateho šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2004 a článku I § 52, § 67, § 111, § 112, § 117 a § 123, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 43/2004 Z. z.
VZORCE NA VÝPOČET STAROBNÉHO DÔCHODKU A PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU VYPLÁCANÝCH DOŽIVOTNE A POZOSTALOSTNÝCH DÔCHODKOV
1. DEFINÍCIE
Potrebný jednotkový kapitál (nc) – výška peňažných prostriedkov alebo iných aktív na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa potrebných na financovanie jednotkového doživotného starobného dôchodku (dôchodok vo výške 1 Sk vyplácaný mesačne) alebo jednotkového doživotného predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku pre pozostalých uvedených v zákone.
2. VZORCE
Uvedené vzorce sa použijú na výpočet výšky aktív potrebných na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku príslušnou poisťovňou.
Vo vzorcoch sa použijú tieto veličiny a ich označenia:
x = vek sporiteľa (muža alebo ženy),
y = vek manžela/manželky sporiteľa (muža alebo ženy),
h = vek najmladšieho nezaopatreného dieťaťa po zomretom,
z = priemerný vek, po ktorého dosiahnutí už dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok,
nc = potrebný jednotkový kapitál,
x ´= x + z – h
y´ = y + z – h
Nx, Nxy, Dx = komutatívne funkcie definované takto:
Dx =Vx lx
Nx = ∑ Dx+t
Dxy =V(x+y)/2 lxy
lxy = k lx ly
Nxy = ∑ Dx+t, y+t
k = 1/l0,
kde
V = (1+ i )–1 ..... diskontný faktor,
i = technická úroková miera na výpočet dôchodkov vyplácaných doživotne,
lx = počet žijúcich ludí vo veku x rokov.
Na výpočet lx sa musia použiť zmiešané úmrtnostné tabuľky schválené Úradom pre finančný trh.
2.1 Vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu pre starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky poskytované formou doživotného dôchodku
Potrebný jednotkový kapitál (nc) je v prípade doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku určený z pohľadu sporiteľa a pozostalých takto:
A. Poberateľ doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku:
B. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok najviac s jedným nezaopatreným dieťaťom:
C. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok viac ako s jedným nezaopatreným dieťaťom:
kde ps predstavuje príslušný percentuálny podiel vdovského alebo vdoveckého dôchodku pri viac ako jednom nezaopatrenom dieťati a určuje sa týmto spôsobom:
ps = 2/[2a + b],
kde
a = počet žijúcich rodičov (1 alebo 0),
b = počet nezaopatrených detí, ktorým sa vypláca sirotský dôchodok.
Uvedená úprava podielu vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa bude aplikovať vždy, keď 0.6 * a + 0.3 * b > 1.0.
Takýmto spôsobom bude zaručené, že suma všetkých vyplácaných vdovských alebo vdoveckých dôchodkov nebude nikdy vyššia ako 1 alebo 100 % z relevantného doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku.
2.2 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku
Po výpočte potrebného jednotkového kapitálu v bode 2.1 je výška mesačného doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku určená nasledujúcim spôsobom.
Suma peňažných prostriedkov alebo iných aktív v aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa / [Suma celého potrebného jednotkového kapitálu [(Σ nc) x 12].
2.3 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom
V prípade poberania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom časť osobného dôchodkového účtu, ktorá ostáva v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti na financovanie starobného dôchodku alebo predčasného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu, sa musí odpočítať od aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu. Výsledkom je zostatok na osobnom dôchodkovom účte potrebný na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného doživotne príslušnou poisťovňou.
Aj v tomto prípade ostáva všeobecný vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu identický. Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sa musí upraviť odpočítaním sumy, ktorá ostáva v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti na financovanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu. Výška mesačného starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného doživotne sa určuje ako:
Mesačný doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok = [Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu – Zostatok určený na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu]/ [Suma celého potrebného jednotkového kapitálu [(Σ nc) x 12].
Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činností v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986).
2.
Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 006, 10. 01. 1979).
3.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 07. 2000).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 01. 05. 2004).
5.
Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 014, 20. 01. 1998) v znení smernice Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 (Ú. v. ES L 205, 22. 07. 1998).
1)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4)
5)
6)
7)
8)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.
9)
10)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
§ 138 ods. 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
28)
29)
30)
31)
32)
33)
§ 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
35)
36)
37)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
39)
40)
41)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
42)
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
44)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
45)
46)
§ 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
47)
48)
49)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
50)
51)
§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
52)
53)
54)
55)
56)
57)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
58)
§ 27 Obchodného zákonníka.
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59)
60)
61)
62)
Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
63)
64)
65)
66)
67)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
68)
69)
70)
71)
72)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
74)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75)
76)
77)
78)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79)
80)
81)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
§ 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
84)
85)
86)
87)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., § 91 ods. 4 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88)
Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
89)
§ 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
90)
Zákon č. 540/2001 Z. z. štátnej štatistike.
91)
92)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
93)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
94)
95)
§ 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
96)
97)