Predpis bol zrušený predpisom 254/2005 Z. z.

447/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 30.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. júna 2004
o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a na vykonanie § 7 ods. 1 zákona č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004 nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje zvýšenú stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
§ 2
Zvýšená stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru je uvedená v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
v z. Ivan Mikloš v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 447/2004 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 6 690 7 220 7 820 8 450 10 170 10 800 12 170 13 060 14 100
2 od 2 do 4 7 090 7 640 8 290 8 970 10 770 11 440 12 920 13 850 14 940
3 od 4 do 6 7 470 8 070 8 750 9 500 11 380 12 090 13 670 14 650 15 800
4 od 6 do 9 7 870 8 500 9 220 10 020 11 980 12 720 14 410 15 450 16 640
5 od 9 do 12 8 270 8 930 9 690 10 540 12 590 13 360 15 160 16 240 17 500
6 od 12 do 15 8 650 9 360 10 150 11 070 13 190 14 000 15 910 17 030 18 340
7 od 15 do 18 9 050 9 770 10 620 11 590 13 800 14 640 16 650 17 830 19 200
8 od 18 do 21 9 430 10 200 11 080 12 120 14 400 15 280 17 400 18 620 20 050
9 od 21 do 24 9 830 10 630 11 550 12 640 15 010 15 930 18 150 19 410 20 900
10 od 24 do 28 10 220 11 060 12 020 13 160 15 610 16 560 18 890 20 210 21 750
11 od 28 do 32 10 610 11 490 12 480 13 680 16 220 17 200 19 640 21 010 22 600
12 nad 32 11 000 11 910 12 950 14 200 16 810 17 840 20 390 21 800 23 450