448/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. júla 2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobok z krištáľového skla (ďalej len „výrobok“), ktorý patrí do položky č. 70.13 Spoločného colného sadzobníka1) a je umiestňovaný na trhu Európskeho hospodárskeho priestoru a v krajinách Európskej únie.
(2)
Podľa vlastností výrobkom je
a)
vysokoolovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 30 % oxidu olovnatého,
b)
olovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 24 % oxidu olovnatého,
c)
krištalín,
d)
krištáľové sklo.
§ 2
Označovanie výrobkov
(1)
Výrobok sa označuje2)
a)
názvom druhu výrobku alebo
b)
identifikačným symbolom výrobku, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 v stĺpci 8.
(2)
Označenia výrobku podľa odseku 1 sa môžu uviesť spoločne, ale nesmú spotrebiteľa uviesť do omylu.3)
(3)
Ak ochranná známka, názov výrobcu alebo iný nápis uvedený na výrobku alebo v dokumentácii súvisiacej s výrobkom obsahuje ako hlavnú časť alebo ako prídavné meno, alebo ako slovesný koreň, názov a druh výrobku uvedený v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2 alebo 10, musí byť pred ochrannou známkou, názvom výrobcu alebo nápisom výrazným písmom uvedené
a)
názov druhu výrobku, ak výrobok má vlastnosti uvedené v prílohe č. 1 v stĺpcoch 4 až 7,
b)
vyhlásenie o presných vlastnostiach výrobku, ak tie nezodpovedajú vlastnostiam podľa písmena a).
(4)
Názov druhu výrobku uvedený v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2 a 10 nemožno používať na komerčné účely pre výrobky, ktoré nemajú vlastnosti uvedené v stĺpcoch 2, 4 až 7.
§ 3
Overovanie výrobkov
Na overenie, či výrobky, ktoré podľa druhu opisov a identifikačných symbolov uvedených v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2, 9 a 10 majú tomu zodpovedajúce vlastnosti uvedené v stĺpcoch 4 až 7, sa použijú metódy určenia chemických a fyzikálnych vlastností kategórií krištáľového skla podľa prílohy č. 2.
§ 4
Dozor
Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu4) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností distribútora,5) výrobcu,6) splnomocnenca7) a dovozcu.8)
§ 5
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 106/2001 Z. z. o označovaní materiálového zloženia výrobkov z krištáľového skla.
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
v z. Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.
ZOZNAM KATEGÓRIÍ KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.
METÓDY STANOVENIA CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KATEGÓRIÍ KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA
1. CHEMICKÉ ANALÝZY
1.1. Oxid bárnatý a oxid olovnatý
1.1.1. Stanovenie kombinácie BaO + PbO
Navážiť (s presnosťou 0,0001 g) približne 0,5 g skleneného prášku do platinovej misky. Navlhčiť vodou a pridať 10 ml 15-percentného roztoku kyseliny sírovej a 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zahrievať v pieskovom kúpeli do uvoľnenia bieleho dymu. Nechať vychladnúť a opäť pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievať do ďalšieho objavenia sa bieleho dymu. Nechať vychladnúť a steny misky opláchnuť vodou. Zohriať až sa znovu objaví biely dym. Nechať vychladnúť, opatrne pridať 10 ml vody a preniesť do 400 ml kadičky. Misku niekoľkokrát opláchnuť 10-percentnou kyselinou sírovou a zriediť rovnakým roztokom na objem 100 ml. Uviesť do varu na 2 – 3 minúty. Nechať stáť do druhého dňa.
Prefiltrovať cez filtračný téglik s porozitou 4, premyť najprv 10-percentným roztokom kyseliny sírovej a 2 – 3 krát etylalkoholom. Sušiť jednu hodinu pri 150 oC. Odvážiť BaSO4 + PbSO4.
1.1.2. Stanovenie BaO
Navážiť (s presnosťou 0,0001 g) približne 0,5 g skleneného prášku do platinovej misky. Navlhčiť vodou a pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej a 5 ml kyseliny chloristej. Zahriať na pieskovom kúpeli do uvoľnenia bieleho dymu.
Nechať vychladnúť a opäť pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievať do nového objavenia sa bieleho dymu. Nechať vychladnúť a opláchnuť steny misky destilovanou vodou. Opäť zohrievať a vysušiť temer do sucha. Vylúhovať 50 ml 10-percentnej kyseliny chlorovodíkovej a ľahko zohriať na uľahčenie rozpúšťania. Preliať do 400 ml kadičky a zriediť na objem 200 ml. Priviesť do varu a teplým roztokom nechať prejsť prúd sírovodíka. Keď sa na dne kadičky usadí vyzrážaný PbS, zastaviť prúd sírovodíka. Prefiltrovať na hustom filtračnom papieri a premyť studenou vodou nasýtenou sírovodíkom.
Filtráty priviesť do varu a ak je to potrebné, odparením zmenšiť ich objem na 300 ml. Do vriacej zmesi pridať 10 ml 10-percentnej kyseliny sírovej. Odstaviť z ohňa a nechať stáť aspoň štyri hodiny.
Prefiltrovať cez hustý filtračný papier a premyť studenou vodou. Zrazeninu spáliť pri 1050 oC a odvážiť BaSO4.
1.2. Stanovenie oxidu zinočnatého
Odpariť filtráty separácie BaSO4 tak, aby ich objem bol 200 ml. Neutralizovať amoniakom za prítomnosti metylčervene a pridať 20 ml 0,1 N kyseliny sírovej. Nastaviť pH 2 (pH-meter) pridaním 0,1 N kyseliny sírovej alebo 0,1 N hydroxidu sodného. V chlade vyzrážať sírnik zinočnatý prúdom sírovodíka. Zrazeninu nechať stáť 4 hodiny a potom zachytiť na jemnom filtračnom papieri. Premyť studenou vodou nasýtenou sírovodíkom. Zrazeninu na filtri rozpustiť pridaním 25 ml teplého roztoku 10-percentnej kyseliny chlorovodíkovej. Filter opláchnuť vriacou vodou do získania objemu 150 ml. Neutralizovať amoniakom podľa lakmusového papierika a pridať 1 – 2 g pevného urotropínu na pufrovanie roztoku približne na pH 5. Pridať niekoľko kvapiek čerstvého vodného roztoku xylenolovej oranže a titrovať roztokom 0,1 N komplexonu III do zmeny ružovej farby na citrónovožltú.
1.3. Stanovenie oxidu draselného
Stanovenie oxidu draselného sa vykoná precipitáciou a vážením tetrafenylborátu draselného.
Postup: 2 g rozomletého a preosiateho skla v platinovej miske rozpustiť v zmesi 2 ml koncentrovanej HNO3, 15 ml HClO4 a 25 ml HF vo vodnom kúpeli a potom v pieskovom kúpeli. Po zmiznutí silného perchlórového dymu (až do sucha) rozpustiť v 20 ml teplej vody a 2 – 3 ml koncentrovanej kyseliny soľnej.
Preniesť do 200 ml odmernej banky a doplniť destilovanou vodou po značku.
Reagencie:
a) 6-percentný roztok tetrafenylborátu sodného: rozpustiť 1,5 g tetrafenylborátu sodného v 250 ml destilovanej vody. Pretrvávajúci ľahký zákal odstrániť pridaním 1 g hydroxidu hlinitého. Pretrepávať 5 minút a filtrovať, pričom prvých 20 ml je potrebné refiltrovať.
b) premývací roztok: pripraviť trochu draselnej soli na precipitáciu v roztoku približne 0,1 g KCl na 50 ml 0,1 N HCl, do ktorého sa za stáleho miešania pridáva roztok tetrafenylborátu až do ukončenia precipitácie. Prefiltrovať na frite. Premyť destilovanou vodou. Vysušiť v exikátore pri teplote prostredia. Z tejto soli dať 20–30 mg do 250 ml destilovanej vody. Občas premiešať a po 30 minútach pridať 0.5 – 1 g hydroxidu hlinitého. Niekoľko minút miešať a potom prefiltrovať.
Metodika: Z reakčnej chlorovodíkovej kvapaliny odobrať množstvo zodpovedajúce asi 10 mg K2O. Zriediť na objem asi 100 ml. Pri miernom miešaní pomaly pridávať reagenčný roztok, v množstve asi 10 ml na predpokladaných 5 mg K2O. Nechať stáť maximálne 15 minút a prefiltrovať cez odváženú fritu č. 3 alebo 4. Premyť premývacím roztokom. Sušiť 30 minút pri 120 oC. Prevodný koeficient pre K2O je 0,13143.
1.4. Tolerancie
±0,1 absolútnej hodnoty pre každé stanovenie. Ak je analýzou zistená hodnota (v medziach tolerancie) nižšia ako stanovené hodnoty (30, 24 alebo 10 %), musí sa brať priemer najmenej troch analýz. Ak je priemer väčší alebo rovný hodnotám 29,95 %, 23,95 % a 9,95 %, je sklo akceptované v príslušnej kategórii 30 %, 24 % a 10 %.
2. FYZIKÁLNE STANOVENIA
2.1. Hustota
Meranie hydrostatickými váhami s presnosťou ± 0,01. Vzorka s hmotnosťou minimálne 20 g sa váži vo vzduchu a v destilovanej vode pri teplote 20 oC.
2.2. Index lomu
Index lomu sa meria refraktometrom s presnosťou ± 0,001
2.3. Mikrotvrdosť
Tvrdosť podľa Vickersa sa meria podľa normy ASTM E 92-65 (revízia 1965), ale s použitím zaťaženia 50 g. Výsledok je priemerom z 15 stanovení.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (Ú. v. ES L 326, 29. 12. 1969) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972), v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 až 10 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.