449/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
UZNESENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. júla 2004 č. 737
k návrhu liberalizácie vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou
Vláda Slovenskej republiky schválila 14. júla 2004 návrh liberalizácie vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej liberalizáciu vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou.
Nóta oznamujúca liberalizáciu vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.
v z. Ivan Mikloš v. r.
Príloha
k uzneseniu vlády č. 449/2004 Z. z.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Srbska a Čiernej Hory a má česť oznámiť mu, že vláda Slovenskej republiky s cieľom posilniť ekonomickú, kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu medzi obidvoma štátmi, ako aj v snahe zjednodušiť uskutočňovanie ciest štátnych občanov Srbska a Čiernej Hory rozhodla takto:
I.
(1)
Štátni občania Srbska a Čiernej Hory, držitelia platných cestovných dokladov, ktorí sú
a)
členmi civilných leteckých a námorných posádok,
b)
členmi posádky lietadla a účastníkmi núdzových a záchranných letov alebo inými pomocníkmi v prípade katastrofy alebo nešťastia,
c)
členmi civilných posádok lodí plávajúcich v medzinárodných vodách,
d)
držiteľmi priepustky vydanej niektorou z medzivládnych medzinárodných organizácií svojim úradníkom, alebo
e)
žiakmi, ktorí majú trvalé bydlisko v tretej krajine uvedenej v zozname krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc držiteľmi víz, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, cestujúcimi v súvislosti so školskou exkurziou v rámci skupiny žiakov sprevádzaných učiteľom z danej školy,
môžu bez víz na základe predloženia platného cestovného dokladu vstupovať na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní v jednom polroku.
(2)
Štátni občania Srbska a Čiernej Hory, držitelia platných cestovných dokladov, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1, môžu vstupovať na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom na základe predloženia platného cestovného dokladu a víz.
II.
Diplomatické misie a konzulárne úrady Slovenskej republiky vydávajú štátnym občanom Srbska a Čiernej Hory víza za podmienok ustanovených v tejto nóte. Víza vydávajú až po predložení dokladov vydaných príslušnými orgánmi, ktoré osvedčujú skutočnosti zakladajúce nárok na vydanie víz podľa ustanovení tejto nóty.
III.
Krátkodobé víza na viac vstupov s platnosťou až na 180 dní sa vydávajú bezplatne osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území Srbska a Čiernej Hory a preukážu príbuzenský vzťah (rodičia, prarodičia, deti, súrodenci, vnuci, manžel, manželka, zať, nevesta, švagor, švagriná, svokor, svokra) s osobami, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
IV.
(1)
Dlhodobé víza s platnosťou na jeden rok sa vydávajú podnikateľom a zamestnancom na základe žiadostí Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
(2)
Dlhodobé víza s platnosťou na jeden rok sa vydávajú bezplatne
a)
členom posádok riečnych plavidiel, členom vlakových, chladiarenských a lokomotívnych posádok železníc a vodičom motorových vozidiel, ktorí vykonávajú medzinárodnú osobnú a nákladnú prepravu v súvislosti s plnením služobných povinností,
b)
štátnym občanom študujúcim vo vzdelávacích zariadeniach na území Slovenskej republiky na základe bilaterálnych zmlúv,
c)
zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí vykonávajú pracovnú cestu na územie Slovenskej republiky na základe platných bilaterálnych zmlúv alebo multilaterálnych zmlúv, ktorých zmluvnými stranami sú Slovenská republika a Srbsko a Čierna Hora,
d)
veteránom druhej svetovej vojny.
V.
(1)
Členom rodín pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a pracovníkov medzinárodných organizácií akreditovaných v Slovenskej republike podľa ustanovení Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, ktorí sú s nimi v priamom príbuzenskom vzťahu (manžel, manželka, deti, rodičia) a ktorí nežijú spolu s nimi v spoločnej domácnosti, sa vydávajú bezplatne dlhodobé víza s platnosťou po dobu ich vyslania, najviac však na päť rokov.
(2)
Ostatným členom rodín pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a pracovníkov medzinárodných organizácií akreditovaných v Slovenskej republike podľa ustanovení Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (prarodičia, súrodenci, vnuci, zať, nevesta, švagor, švagriná, svokor, svokra), ktorí nežijú spolu s nimi v spoločnej domácnosti, sa vydávajú bezplatne tranzitné víza s platnosťou na jeden vstup, dva vstupy a viac vstupov a krátkodobé víza na jeden vstup a viac vstupov s platnosťou až na 180 dní.
VI.
Tranzitné víza Slovenskej republiky s platnosťou na jeden vstup, dva vstupy a viac vstupov a krátkodobé víza na jeden vstup a viac vstupov s platnosťou až na 180 dní sa vydávajú štátnym občanom Srbska a Čiernej Hory, ktorí
a)
sú mladší ako 15 rokov,
b)
pôsobia v oblasti vedy, techniky, vzdelávania, školstva, kultúry, umenia, cirkví, športu a humanitnej spolupráce, cestujúcim na základe uzatvorených bilaterálnych zmlúv alebo príslušných pozvaní,
c)
cestujú na územie Slovenskej republiky z humanitárnych dôvodov (choroba príbuzného, jeho pohreb a pod.),
d)
sú zástupcami hromadnooznamovacích prostriedkov Slovenskej republiky a Srbska a Čiernej Hory.
VII.
S výnimkou ustanovenia uvedeného v bode VI písm. b) nemožno vyžadovať ako podmienku na vydanie víz podľa tejto nóty predloženie pozvania.
VIII.
Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo z dôvodov bezpečnosti, ochrany verejného poriadku, zdravia obyvateľstva, živelnej pohromy alebo iných mimoriadnych udalostí úplne alebo čiastočne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení. Také pozastavenie bude najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín oznámené vláde Srbska a Čiernej Hory diplomatickou cestou.
Uvedené opatrenia nadobudnú platnosť tridsiatym (30) dňom odo dňa doručenia tejto verbálnej nóty.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Srbska a Čiernej Hory o svojej hlbokej úcte.