454/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 30.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

454
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
(2)
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným a orientačným číslom2) a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu,4b) ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.
(3)
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
(4)
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
(5)
Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.
(6)
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
(7)
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i) a k). Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.
(8)
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
a)
platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
b)
platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,4c)
c)
doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu4d) nie starší ako tri mesiace,
d)
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov4e) budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1.
ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.
ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi4e) na neurčitú dobu,
3.
ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
4.
vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
(9)
Zariadenia sociálnych služieb,4a) v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e a 4f znejú:
„2)
§ 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
3)
§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4a)
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 43c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4c)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 114 až 118 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
4e)
§ 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
4f)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „v detskom domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti pre mládež, za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému sa poskytuje pestúnska starostlivosť v osobitnom zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova“ a slová „v ústave sociálnej starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „v zariadení sociálnych služieb“.
3.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Pri hlásení trvalého pobytu podľa odsekov 1 až 4 predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené v § 3 ods. 8 za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.“.
4.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný
a)
vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
miesto narodenia,
4.
okres narodenia,
5.
štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
6.
rodné číslo,
7.
adresu nového trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i),
8.
adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak nejde o občana podľa § 5,
9.
dátum a podpis,
b)
uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,
ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy alebo jej časti alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, pred zamestnancom ohlasovne.
(7)
Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
(8)
Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa tohto zákona a na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt, ktorého vzor určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.
5.
§ 5 znie:
㤠5
Občan, ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.“.
6.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.
(3)
Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.“.
7.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší
a)
na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b)
ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d)
ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e)
na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)
f)
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov4e) budovy alebo jej časti podľa § 3 ods. 2 občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm. d) bodu 2,
g)
ak budova zanikla.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.
(3)
Obec poverená viesť matriku oznamuje ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.“.
8.
V § 8 odseky 2 až 5 znejú:
„(2)
Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 platia aj na hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.
(3)
Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d); občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
(4)
Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať; vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt určí ministerstvo.
(5)
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.“.
9.
V § 10 písmená c) až f) znejú:
„c)
urobiť záznam o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 8, § 5 alebo § 8 ods. 3, prípadne podľa § 9,
d)
zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu, ak nejde o trvalý pobyt nezrušiteľne osvojeného dieťaťa,
e)
zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu alebo doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému obvodnému úradu, ktorý ich do registra zaznamená,
f)
vydať občanovi potvrdenie o pobyte.“.
10.
V § 11 písmeno b) znie:
„b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,“.
11.
§ 13 a 14 znejú:
㤠13
Register tvorí centrálna evidencia obyvateľov Slovenskej republiky, ktorú vedie ministerstvo.
§ 14
Register obsahuje údaje o
a)
občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.“.
12.
V § 15 písmeno d) znie:
„d)
administratívne údaje o osobe
1.
číslo a séria občianskeho preukazu,
2.
číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
3.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
4.
údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
5.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,
6.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,
7.
údaje o zákaze pobytu,
8.
údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.“.
13.
V § 16 písmeno d) znie:
„d)
administratívne údaje o osobe
1.
číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
2.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
3.
údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
4.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,
5.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,
6.
údaje o zákaze pobytu,
7.
údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.“.
14.
§ 17 až 22 znejú:
㤠17
Register obsahuje údaje o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, v rozsahu uvedenom v doklade o pobyte vydanom podľa osobitného zákona.7)
§ 18
(1)
Ohlasovňa zaznamenáva do registra
a)
údaje o určení, zmene názvu alebo zrušení ulice, alebo o určení, zmene alebo zrušení čísla stavby,
b)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
(2)
Ohlasovňa preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení občana za mŕtveho.
§ 19
Útvar Policajného zboru zaznamenáva do registra
a)
údaje o pobyte cudzincov a azylantov na území Slovenskej republiky,
b)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
§ 20
(1)
Obvodný úrad preberá a bezodkladne zaznamenáva do registra údaje od štátnych orgánov a ohlasovní, ak nemajú zabezpečený priamy vstup do registra a ak sú tieto údaje predmetom evidencie v registri.
(2)
Obvodný úrad zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
§ 21
Krajský úrad zaznamenáva do registra údaje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
§ 22
(1)
Ministerstvo zaznamenáva do registra
a)
údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
údaje súvisiace so zrušením predchádzajúceho trvalého pobytu nezrušiteľne osvojeného dieťaťa,
c)
údaje súvisiace s určením alebo so zmenou názvu obce,
d)
údaje súvisiace s činnosťou osobitnej matriky,8)
e)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetnom evidencie v registri.
(2)
Ministerstvo oznamuje ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu nezrušiteľne osvojeného dieťaťa zrušenie tohto pobytu; zároveň oznámi túto skutočnosť aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
§ 46 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z.
§ 24 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 207/2004 Z. z.
8)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“.
15.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
㤠22a
(1)
Štátne orgány a ohlasovne sú povinné zasielať údaje uvedené v § 18 ods. 2 a v § 20 ods. 1 ohlasovni a obvodnému úradu do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od času, keď nastala zmena údajov uvedených v registri.
(2)
Štátne orgány a ohlasovne sú povinné bezodkladne zaznamenať údaje uvedené v § 18 až 22 do registra, najneskôr do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od doručenia štátnym orgánom alebo ohlasovňou podľa odseku 1.“.
16.
V § 26 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra. Činnosť obcí, mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mestských častí mesta Košice na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy.“.
17.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
„12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.
18.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Opatrenia proti nečinnosti
Ak ohlasovňa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti podľa § 3 ods. 9, § 7 ods. 1 alebo § 10, zabezpečí bezodkladne splnenie uvedených povinností obvodný úrad, v ktorého územnom obvode je ohlasovňa alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb.“.
19.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Prechodné ustanovenia
(1)
Hlásenie miesta, začiatku alebo skončenia trvalého pobytu občanov alebo hlásenie miesta, začiatku a predpokladanej doby prechodného pobytu vykonané podľa doterajších predpisov sa považuje za hlásenie podľa tohto zákona.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávali činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov na príslušných útvaroch Policajného zboru, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na krajské úrady, v ktorých územnom obvode mali útvary Policajného zboru sídlo.
(3)
Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného zboru na úseku hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie pobytu občanov, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na krajské úrady, v ktorých územnom obvode mali útvary Policajného zboru sídlo. Na krajské úrady prechádza dňom účinnosti tohto zákona aj správa hnuteľného majetku, ktorý slúžil na výkon uvedenej pôsobnosti útvarom Policajného zboru.
(4)
Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného zboru v Bratislave na úseku hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie pobytu občanov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských častí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava dňom účinnosti tohto zákona prechádza z vlastníctva Slovenskej republiky aj hnuteľný majetok, ktorý slúžil na výkon uvedenej pôsobnosti útvarom Policajného zboru v Bratislave.
(5)
O prechode práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného majetku a o prechode hnuteľného majetku z vlastníctva Slovenskej republiky v správe útvarov Policajného zboru do správy krajských úradov, v správe útvarov Policajného zboru v Bratislave do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských častí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava sú útvary Policajného zboru, krajské úrady a mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava povinné do 1. októbra 2004 spísať protokoly o odovzdaní a prevzatí práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného majetku a o prechode vlastníctva hnuteľného majetku.
(6)
Útvary Policajného zboru sú povinné do 1. októbra 2004 odovzdať dokumentáciu potrebnú na hlásenie pobytu občanov a vedenie evidencie pobytu občanov na krajské úrady alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.
(7)
Útvary Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedli manuálnu evidenciu pobytu občanov do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sú povinné naďalej spravovať túto evidenciu a poskytovať z nej údaje14) štátnym orgánom, mestským častiam v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a fyzickým osobám, ktorých sa tieto údaje týkajú, a vybavovať podania súvisiace s touto evidenciou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 69d ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.“.
20.
V § 29 sa na konci pripájajú slová: „okrem § 27 ods. 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 369/1999 Z. z., zákonom č. 441/2001 Z. z., zákonom č. 660/2002 Z. z., zákonom č. 174/2004 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004 okrem § 27 ods. 5 a 6 v bode 19 a bodu 20 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.