459/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2001 bola v Ženeve prijatá Zmena článku 1 Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so Zmenou článku 1 dohovoru uznesením č. 660 zo 4. decembra 2003 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 23. januára 2004.
Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 11. februára 2004.
Zmena článku 1 nadobudla platnosť 18. mája 2004 na základe článku 5 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 11. augusta 2004 na základe článku 5 ods. 2 dohovoru.
K oznámeniu č. 459/2004 Z. z.
ZMENA ČLÁNKU 1

DOHOVORU O ZÁKAZOCH ALEBO OBMEDZENIACH POUŽITIA URČITÝCH KONVENČNÝCH ZBRANÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ POVAŽOVANÉ ZA NADMERNE ZRAŇUJÚCE ALEBO MAJÚCE NEROZLIŠUJÚCE ÚČINKY
Znenie článku 1 dohovoru sa mení takto:
1.
Tento dohovor a k nemu pripojené protokoly sa vzťahujú na situácie uvedené v článku 2 spoločnom pre Ženevské dohovory z 12. augusta 1949 o ochrane obetí vojny vrátane všetkých situácií opísaných v článku 1 ods. 4 Dodatkového protokolu I k týmto dohovorom.
2.
Tento dohovor a k nemu pripojené protokoly sa popri situáciách uvedených v odseku 1 tohto článku vzťahujú aj na situácie uvedené v článku 3 spoločnom pre Ženevské dohovory z 12. augusta 1949. Tento dohovor a k nemu pripojené protokoly sa nevzťahujú na situácie vnútroštátnych nepokojov a napätí, ako sú výtržnosti, izolované a sporadické násilné činy a ďalšie činy podobnej povahy, keďže nie sú ozbrojeným konfliktom.
3.
V prípade ozbrojených konfliktov, ktoré nie sú medzinárodnej povahy a prebiehajú na území jednej z vysokých zmluvných strán, je každá strana konfliktu povinná uplatňovať zákazy a obmedzenia vyplývajúce z tohto dohovoru a z protokolov k nemu pripojených.
4.
Žiadneho z ustanovení tohto dohovoru alebo k nemu pripojených protokolov nie je možné dovolávať sa s cieľom ovplyvniť suverenitu štátu alebo zodpovednosť vlády všetkými legitímnymi prostriedkami zachovať alebo opätovne nastoliť právo a poriadok v štáte, alebo brániť jeho národnú jednotu a územnú celistvosť.
5.
Žiadneho z ustanovení tohto dohovoru alebo k nemu pripojených protokolov nie je možné dovolávať sa na ospravedlnenie zasahovania, priameho či nepriameho, a to z akéhokoľvek dôvodu, do ozbrojeného konfliktu či vnútorných alebo vonkajších záležitostí vysokej zmluvnej strany, na ktorej území takýto konflikt prebieha.
6.
Uplatnením ustanovení tohto dohovoru a k nemu pripojených protokolov na strany konfliktu, ktoré nie sú vysokými zmluvnými stranami, ktoré prijali tento protokol, sa explicitne ani implicitne nemení ich právny status alebo právny status územia, ktoré je predmetom sporu.
7.
Ustanovenia odsekov 2 až 6 tohto článku nebudú mať vplyv na dodatkové protokoly prijaté po 1. januári 2002, ktoré môžu zavádzať, vylúčiť alebo meniť rozsah ich aplikácie vo vzťahu k tomuto článku.