463/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 14.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júla 2004
o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Klasifikácia a zatrieďovanie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka do tried kvality sa vykonávajú vo všetkých bitúnkoch. Teľatá s hmotnosťou jatočne opracovaného tela nižšou ako 25 kg sa neklasifikujú. Klasifikácia a zatrieďovanie jatočne opracovaných tiel oviec do tried kvality sa vykonávajú v bitúnkoch, ktoré zabíjajú v priemere ročne viac ako 1 000 kusov jatočných oviec. Klasifikácii nepodliehajú jatočné telá oviec, ktoré sa nedodávajú na trh.
(2)
Jatočné telá hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do týchto kategórií, pričom kategória tela jatočného zvieraťa podľa veku, hmotnosti a pohlavia sa prevezme zo sprievodných dokladov zvierat:
a) teľatá T jatočné telo zvieraťa bez ohľadu na pohlavie, staršie ako dva týždne, s hmotnosťou zvieraťa pred zabitím do 150 kg a s vlastnosťami a charakteristikami teľacieho mäsa, predovšetkým s bledoružovou farbou svaloviny; zvieratá musia byť kŕmené mliekom alebo mliečnymi kŕmnymi zmesami,
b) mladý dobytok M jatočné telo ostatných zvierat bez ohľadu na pohlavie, s hmotnosťou pred zabitím vyššou ako 150 kg a vo veku do 12 mesiacov vrátane,
c) mladé býky A jatočné telo mladých nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku menej ako 2 roky,
d) býky B jatočné telo ostatných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia,
e) voly C jatočné telo kastrovaných zvierat samčieho pohlavia,
f) kravy D jatočné telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili,
g) jalovice E jatočné telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa ešte neotelili.
(3)
Jatočné telo
a)
mladého dobytka, býkov, volov, kráv a jalovíc je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, symetricky rozdelené na dve jatočné polovice, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v záprstnom a pätovom kĺbe, bez miechy, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, bez obličiek, obličkového a panvového loja, ak ide o býky a voly, bez mieškového loja, ak ide o samice, bez vemena a prirasteného vemenného loja, bez blanitej a mäsitej časti bránice, bez podkožného loja nad vrchným šálom, bez chvosta oddeleného medzi posledným krížovým stavcom a prvým chvostovým stavcom, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom,
b)
teliat je celé telo s obličkou, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v záprstnom a pätovom kĺbe, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom.
(4)
Jatočné telá oviec sa zaraďujú do týchto kategórií:
a) jatočné jahňatá s hmotnosťou do 7 kg A jatočné jahňatá s jatočnou hmotnosťou do 7 kg vrátane,
b) jatočné jahňatá s hmotnosťou od 7,1 do 10 kg B jatočné jahňatá s jatočnou hmotnosťou od 7,1 kg do 10 kg vrátane,
c) jatočné jahňatá s hmotnosťou od 10,1 do 13 kg C jatočné jahňatá s jatočnou hmotnosťou od 10,1 kg do 13 kg vrátane,
d) ovce do 12 mesiacov L mliečne jahňatá, jahňatá z výkrmu, jarky a barančeky,
e) ovce nad 12 mesiacov S jarky, barančeky, bahnice, barany a škopy.
(5)
Jatočné telo oviec je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v záprstnom a pätovom kĺbe, bez chvosta oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, a ak ide o bahnice, bez vemena. Obličky a obličkový tuk sú súčasťou jatočného tela oviec.
(6)
Hmotnosť jatočného tela je hmotnosť jatočne upraveného tela hovädzieho dobytka a oviec zistená vážením v teplom stave po zabití, opracovaní a vykonaní veterinárnej prehliadky najneskôr do 60 minút od vykrvovacieho vpichu. Hmotnosť sa zaokrúhľuje na celé kilogramy, ak ide o hovädzí dobytok, a na 0,5 kg, ak ide o ovce; pri vážení elektronickými váhami sa hmotnosť uvádza v desatinách kilogramu.
(7)
Prepočítaná hmotnosť po zabití je hmotnosť jatočne upraveného tela hovädzieho dobytka zistená vážením v teplom stave po zabití, vynásobená príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 1.
(8)
Klasifikácia jatočných tiel hovädzieho dobytka a jatočných tiel oviec určených na nutné zabitie sa nevykonáva.
§ 2
(1)
Jatočný hovädzí dobytok a jatočné ovce sa pri prevzatí na bitúnok označujú1) tak, aby bola známa ich identita až do ukončenia zabitia, veterinárnej prehliadky, klasifikácie a zatriedenia do triedy kvality.
(2)
Sprievodným dokladom každého kusa jatočného hovädzieho dobytka určeného na zabitie je pas.2) V dokladoch o prevzatí dodávky jatočného hovädzieho dobytka sa uvádzajú údaje o spôsobe ustajnenia a čase nakládky na farme ako podklad na manipuláciu s nimi v bitúnku pred zabitím z dôvodu obmedzenia výskytu tmavého mäsa (DFD).
(3)
Trieda kvality je výsledná trieda hodnotenia upraveného jatočného tela hovädzieho dobytka získaná kombináciou kategórie, mäsitosti a pretučnenosti.
(4)
Ak ide o jatočné ovce s hmotnosťou do 13 kg vrátane, výsledná trieda kvality sa získa kombináciou hmotnosti jatočného tela, farby mäsa a pretučnenosti. Trieda kvality pri ovciach s hmotnosťou vyššou ako 13 kg sa výsledná trieda upraveného jatočného tela oviec získa kombináciou kategórie, mäsitosti a pretučnenosti.
(5)
Mäsitosť je vývin svalového tkaniva, najmä pleca, chrbta a stehna v pomere k ostatným častiam jatočného tela.
(6)
Pretučnenosť je vývin tukového tkaniva, tukové pokrytie a množstvo zásobného tuku.
(7)
Jatočný hovädzí dobytok a jatočné ovce sa dodávajú na bitúnok čisté a pred dodaním na bitúnok sa 12 hodín nekŕmia.
§ 3
(1)
Jatočný hovädzí dobytok sa po zabití zatrieďuje do príslušnej kategórie jatočného tela dobytka, pričom sa zohľadňujú údaje uvedené v sprievodných dokladoch.
(2)
Zatriedenie jatočných tiel hovädzieho dobytka do jednotlivých tried mäsitosti a pretučnenosti sa vykonáva vizuálne po konečnej úprave jatočného tela a veterinárnej prehliadke pri vážení.
(3)
Jatočné polovice toho istého tela hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do tried mäsitosti a tried pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 2.
(4)
Zatriedenie jatočného tela hovädzieho dobytka do triedy kvality sa vykonáva kombináciou označenia kategórie tela jatočného hovädzieho dobytka, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.
(5)
Jatočné telá oviec do 13 kg vrátane sa zatrieďujú do tried kvality posúdením hmotnosti jatočného tela, pretučnenosti a farby mäsa podľa znakov uvedených v prílohe č. 3.
(6)
Jatočné telá oviec s hmotnosťou vyššou ako 13 kg sa zatrieďujú do jednotlivých kategórií podľa veku zvierat a triedy kvality posúdením triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 4.
(7)
Zatriedenie jatočného tela ovce sa vykonáva pri ovciach s hmotnosťou jatočného tela do 13 kg vrátane kombináciou kategórie, hmotnosti jatočného tela a triedy kvality, farby mäsa určenej subjektívne podľa štandardnej farebnej stupnice na boku na priamom brušnom svale (musculus rectus abdominis) a triedy pretučnenosti.
(8)
Zatriedenie jatočného tela ovce s hmotnosťou vyššou ako 13 kg do triedy kvality sa vykonáva kombináciou označenia kategórie jatočného tela ovce, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.
(9)
Okrem klasifikácie a zatriedenia jatočného tela do triedy kvality klasifikátor posudzuje aj správnosť rozdelenia a opracovania jatočného tela podľa § 1. Na prípadný nesúlad upozorní prevádzkovateľa bitúnku formou zápisu.
§ 4
(1)
Označenie triedy kvality na upravenom jatočnom tele hovädzieho dobytka a oviec vykonáva klasifikátor ihneď po klasifikácii a zatriedení zdravotne neškodnou, nezmývateľnou, nerozmazateľnou farbou alebo iným spôsobom schváleným orgánom veterinárnej a potravinovej správy.
(2)
Označenie jatočného tela hovädzieho dobytka sa vykonáva na obidvoch predných nožinách alebo na povrchu obidvoch pliec a stehien tak, že najprv sa označí písmenom kategórie jatočného hovädzieho dobytka a ďalej písmenom triedy mäsitosti a číslicou triedy pretučnenosti. Okrem označenia triedy kvality klasifikátor označí jatočné telo hovädzieho dobytka aj odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 bode 1. Vyžaduje sa, aby písmená a číslice boli vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Klasifikátor potvrdzuje ním vyhotovené dokumenty odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 bode 2.
(3)
Označenie jatočného tela oviec triedou kvality sa vykonáva na vnútornej strane obidvoch stehien. Vyžaduje sa, aby písmená a číslice boli vysoké najmenej 15 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality klasifikátor označí jatočné telo oviec aj odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 bode 1. Vyžaduje sa, aby písmená a číslice boli vysoké najmenej 20 mm; majú byť ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Klasifikátor potvrdzuje ním vyhotovené dokumenty odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 bode 2.
(4)
Označovanie odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou. Etikety možno skladovať a pripevňovať len v schválených zariadeniach,3) ktoré zabíjajú zvieratá; vyžaduje sa, aby mali rozmer najmenej 5 x 10 cm. Okrem označenia kategórie jatočného tela a triedy mäsitosti a pretučnenosti sa na etikete uvádza identifikačné číslo klasifikátora, číslo bitúnku, identifikačné číslo jatočného zvieraťa, pohlavie, číslo chovateľa, dátum zabitia a hmotnosť jatočného tela.
§ 5
(1)
O vykonanej klasifikácii jatočne upravených tiel hovädzieho dobytka a oviec v bitúnku vyhotoví klasifikátor protokol o klasifikácii podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1, 6 a 7.
(2)
Protokol o klasifikácii sa vystavuje pre celú skupinu dodaného jatočného hovädzieho dobytka a jatočných oviec od jedného dodávateľa za každý deň.
(3)
Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdá dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii uchováva klasifikátor najmenej šesť mesiacov od dátumu vyhotovenia protokolu. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii zašle klasifikátor do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat a tretie vyhotovenie zašle bitúnku, v ktorom sa vykonala klasifikácia.
§ 6
(1)
Klasifikátor je osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie klasifikácie jatočne opracovaných tiel do tried kvality. Klasifikátorom môže byť zamestnanec bitúnku alebo nezávislej klasifikačnej agentúry, alebo môže vykonávať túto činnosť ako fyzická osoba - podnikateľ.
(2)
Odbornú prípravu klasifikátorov zabezpečuje Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre (ďalej len „školiace pracovisko“). Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátora predkladá žiadateľ na tlačivách podľa vzorov uvedených v prílohách č. 8 a 9 školiacemu pracovisku s označením na obálke „Kurz klasifikátorov“.
(3)
Školiace pracovisko oznámi uchádzačovi dátum a miesto konania odbornej prípravy klasifikátorov. Odbornú prípravu klasifikátorov tvorí teoretická časť a praktický výcvik a ukončuje sa záverečnou odbornou skúškou. Na účely overovania odbornej pripravenosti zriaďuje školiace pracovisko skúšobnú komisiu.
§ 7
(1)
Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy dostane absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočného hovädzieho dobytka alebo jatočných oviec s prideleným identifikačným číslom (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie na základe podkladov zo školiaceho pracoviska vydá ministerstvo. Vzory osvedčenia sú uvedené v prílohách č. 10 a 11.
(2)
Platnosť osvedčenia klasifikátora je päť rokov. Po uplynutí piatich rokov sa klasifikátor znova zúčastní na odbornej príprave a skladá skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia vždy na ďalších päť rokov. Na túto odbornú prípravu pozýva klasifikátora školiace pracovisko. Ak počas platnosti osvedčenia klasifikátor z akýchkoľvek dôvodov skončil výkon činnosti klasifikátora, neodkladne oznámi túto skutočnosť školiacemu pracovisku a odovzdá osvedčenie ministerstvu.
(3)
Okrem odbornej prípravy na získanie osvedčenia sa klasifikátor každý rok zúčastňuje na priebežnom školení klasifikátorov. Na toto školenie pozýva klasifikátora školiace pracovisko. V prípade neodôvodnenej neprítomnosti klasifikátora na tomto školení môže školiace pracovisko ministerstvu navrhnúť, aby klasifikátorovi osvedčenie odňalo.
§ 8
Osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia podľa tejto vyhlášky.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 682/2002 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY
Tabuľka 1
Triedy kvality - profily jatočného tela hovädzieho dobytka a vývin hlavných mäsitých častí
Trieda
mäsitosti
Opis Dopĺňajúce znaky
S všetky profily sú extrémne
vyklenuté (konvexné),
výborne vyvinutá svalovina
stehno: veľmi výrazne zaguľatené, svaly od
seba výrazne oddelené
chrbát: široký a silne vyklenutý až k plecu
plece: výrazne vyklenuté, zaguľatené
vrchný šál silne vyklenutý
nad panvovou sponou,
spodný šál silne vyklenutý
E všetky profily sú vyklenuté a
silne vyklenuté, výborne
vyvinutá svalovina
stehno: silne dorzálne a laterálne vyklenuté
chrbát: široký a silne vyklenutý až k plecu
plece: výrazne vyklenuté
vrchný šál silne vyklenutý
nad panvovou sponou,
spodný šál silne vyklenutý
U takmer vyklenuté profily,
veľmi dobre vyvinutá
svalovina
stehno: dorzálne a laterálne vyklenuté
chrbát: široký a dobre vyklenutý až k plecu
plece: vyklenuté
vrchný šál vyklenutý nad
panvovou sponou, spodný
šál vyklenutý
R takmer zarovnané profily,
dobre vyvinutá svalovina
stehno: dobre vyvinuté
chrbát: ešte dostatočne klenutý, pri pleci
menej široký
plece: dobre vyvinuté
vrchný a spodný šál sú
slabo vyklenuté
0 zarovnané a mierne
prehĺbené (konkávne) profily,
priemerne vyvinutá svalovina
stehno: stredne vyvinuté
chrbát: stredne vyvinutý
plece: stredne vyvinuté a ploché
spodný šál zarovnaný,
hrboly sedacích
a bedrových kostí a tŕne
bedrových a hrudných
stavcov vystupujú
P všetky profily prehĺbené a
silne prehĺbené, slabo
vyvinutá svalovina
stehno: slabo vyvinuté
chrbát: slabo vyvinutý a úzky s viditeľnými
kosťami
plece: slabo vyvinuté, ploché, s viditeľným
kostným podkladom
hrboly sedacích
a bedrových kostí výrazne
vystupujú rovnako ako
tŕne stavcov
Tabuľka 2
Triedy pretučnenosti - vrstva loja na povrchu jatočného tela hovädzieho dobytka a v hrudnej dutine
Trieda
pretučnenosti
Opis Dopĺňajúce znaky
1 žiadna alebo len veľmi slabá vrstva podkožného
loja
hrudná dutina bez tukového pokrytia
2 slabá vrstva podkožného loja, svalovina takmer
na všetkých častiach tela dobre viditeľná
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
zreteľne viditeľná
3 stredne vyvinutá vrstva podkožného loja,
svalovina je takmer všade pokrytá lojom okrem
stehna a pleca, hrudná dutina je slabo pokrytá
lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
ešte viditeľná
4 silná vrstva podkožného loja, svalovina čiastočne
na stehne a pleci ešte viditeľná, v hrudnej dutine
sú výrazné ložiská loja
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
pokrytá lojom najmä vo ventrálnej časti, na
povrchu stehna sú zreteľné pruhy loja
5 veľmi silná vrstva podkožného loja, celý povrch
tela je pokrytý súvislou vrstvou loja,
v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja a stehno
je takmer celé pokryté lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
silne pokrytá lojom, presvitá len nepatrne pri
chrbtici
Príloha č. 3 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY
Tabuľka 3
Triedy kvality a ich znaky - hmotnostné kategórie jatočných oviec a kvalitatívne triedy
Skupina A B C
Hmotnosť do 7 kg vrátane od 7,1 kg do 10 kg vrátane od 10,1 kg do 13 kg vrátane
Trieda
kvality
1. 2. 1. 2. 1. 2.
Farba
mäsa
bledoružová iná farba
mäsa,
iná trieda
pretučnenosti
bledoružová iná farba mäsa,
iná trieda
pretučnenosti
bledoružová iná farba mäsa,
iná trieda
pretučnenosti
Trieda
pretučne-
nosti
(2) alebo (3) (2) alebo (3) (2) alebo (3)
Tabuľka 4
Trieda pretučnenosti - množstvo tuku na vonkajšej časti jatočného tela oviec a v hrudnej dutine
Trieda
pretučnenosti
Opis
1 takmer žiadny tuk alebo veľmi malá vrstva tuku
2 malá vrstva tuku pokrýva jatočné telo, svalovina je viditeľná takmer všade
3 jatočné telo je takmer celé obalené tukom, malá vrstva tuku sa nachádza aj v hrudnej dutine
4 jatočné telo je pokryté vrstvou tuku okrem pliec a zadnej časti, ktoré tuk nepokrýva úplne, vrstva
tuku sa nachádza aj v oblasti hrudníka
5 jatočné telo je pokryté hrubou vrstvou tuku, veľká vrstva tuku je aj v oblasti hrudníka
Príloha č. 4 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY
Tabuľka 5
Triedy mäsitosti - profily jatočného tela oviec a vývin hlavných mäsitých častí
Trieda
mäsitosti
Opis
S Plece: extrémne vyklenuté, veľmi široké
Chrbát: extrémne vyklenutý, veľmi široký
Zadná časť: zdvojené svalstvo, profily extrémne vyklenuté (superkonvexné)
E Plece: výrazne vyklenuté
Chrbát: výrazne vyklenutý, široký
Zadná časť: všetky profily veľmi vyklenuté
U Plece: vyklenuté
Chrbát: vyklenutý, široký až k plecu
Zadná časť: takmer vyklenuté profily
R Plece: dobre vyvinuté
Chrbát: dobre vyvinutý, ale zužuje sa k plecu
Zadná časť : takmer rovné profily
0 Plece: mierne vyvinuté až ploché
Chrbát: mierne vyvinutý
Zadná časť: mierne prehĺbené profily
P Plece: ploché, s vystupujúcimi kosťami, úzke
Chrbát: úzky, s vystupujúcimi kosťami
Zadná časť: všetky profily prehĺbené až veľmi prehĺbené (superkonkávne)
Tabuľka 6
Triedy pretučnenosti - vrstva tuku na povrchu jatočného tela oviec a v hrudnej dutine a v brušnej dutine
Trieda
pretučnenosti
Opis
1 Povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
Hrudná dutina: žiadne alebo len veľmi malé množstvo tuku medzi rebrami
Brušná dutina: žiadna alebo len veľmi malá vrstva tuku na obličkách
2 Povrch tela: malá vrstva podkožného tuku pokrýva časť jatočného tela, môže byť menej viditeľná
na končatinách
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina zreteľne viditeľná
Brušná dutina: veľmi malá vrstva tuku obaľuje časť obličiek
3 Povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina je ešte viditeľná
Brušná dutina: malá vrstva tuku obaľuje časť obličiek alebo celé obličky
4 Povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina je takmer súvislé pokrytá vrstvou tuku
Brušná dutina: obličky obalené tukom
5 Povrch tela: veľmi výrazná vrstva podkožného tuku, miestami viditeľné ložiská tuku
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina je pokrytá vrstvou tuku, tukové ložiská viditeľné na
rebrách
Brušná dutina: obličky obalené výraznou vrstvou tuku
Príloha č. 5 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
1)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
§ 18 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z.
3)
§ 37 zákona č. 488/2002 Z. z.