482/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

482
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004
o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3, § 15 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti je
a)
5 840 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b)
7 180 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,
c)
7 650 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.
(2)
Jednorazový príspevok pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa je 7 650 Sk.
§ 2
Opakovaný príspevok je
a)
2 340 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b)
2 880 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,
c)
3 070 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.
§ 3
Výška odmeny pestúna je 1 430 Sk.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. Pál Csáky v. r.