Predpis bol zrušený predpisom 383/2005 Z. z.

484/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 31.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

484
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004
o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Príspevok pri narodení dieťaťa je 4 320 Sk.
§ 2
Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je
a)
2 340 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b)
2 880 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,
c)
3 070 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. Pál Csáky v. r.