486/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

486
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Dávka v hmotnej núdzi je
a)
u jednotlivca 1 530 Sk mesačne,
b)
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 450 Sk mesačne,
c)
u dvojice bez detí 2 660 Sk mesačne,
d)
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 630 Sk mesačne,
e)
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 640 Sk mesačne,
f)
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 4 850 Sk mesačne.
§ 2
Príspevok na bývanie je
a)
980 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)
1 670 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. Pál Csáky v. r.