545/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

545
ZÁKON
z 23. septembra 2004,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. a zákona č. 176/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
2.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Členstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 1 vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom (§ 9 ods. 1). Členstvo v Komore sa zapisuje do zoznamu členov Komory.“.
3.
V § 5 písm. b) sa za slovo „organizuje“ vkladajú slová „a zabezpečuje“.
4.
V § 5 písmeno e) znie:
„e)
vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie a vykonali skúšku odbornej spôsobilosti1) v oblasti lesníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 1 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.“.
5.
V § 9 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.