551/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

551
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. augusta 1952 bol v Paríži podpísaný Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1041 z 23. júna 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 16. augusta 2004. Listina o prístupe bola uložená u vlády Spojených štátov amerických, depozitára protokolu, 13. septembra 2004.
Protokol nadobudol platnosť 10. apríla 1954 na základe čl. 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. októbra 2004 na základe čl. 16 ods. 1.
K oznámeniu č. 551/2004 Z. z.
PROTOKOL O STATUSE MEDZINÁRODNÝCH VOJENSKÝCH VELITEĽSTIEV ZRIADENÝCH PODĽA SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY
Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949,
berúc do úvahy, že medzinárodné vojenské veliteľstvá sa môžu zriadiť na ich území samostatnou dohodou podľa Severoatlantickej zmluvy,
a želajúc si definovať status týchto veliteľstiev a ich personálu v oblasti Severoatlantickej zmluvy,
uzavreli tento protokol k zmluve, ktorá bola podpísaná v Londýne 19. júna 1951, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl.
Článok 1
V tomto protokole pojem
a)
„zmluva“ znamená zmluvu podpísanú v Londýne 19. júna 1951 štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcu sa na status ich ozbrojených síl,
b)
„najvyššie veliteľstvá“ znamená Najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe, Veliteľstvo najvyššieho spojeneckého veliteľa Atlantiku a každé ekvivalentné medzinárodné vojenské veliteľstvo zriadené podľa Severoatlantickej zmluvy,
c)
„spojenecké veliteľstvá“ znamená ktorékoľvek najvyššie veliteľstvo a ktorékoľvek medzinárodné vojenské veliteľstvo zriadené podľa Severoatlantickej zmluvy, ktoré je bezprostredne podriadené niektorému najvyššiemu veliteľstvu,
d)
„Severoatlantická rada“ znamená Radu vytvorenú podľa článku 9 Severoatlantickej zmluvy alebo ktorýkoľvek jej pomocný orgán, ktorý je oprávnený konať v jej mene.
Článok 2
Podľa nasledujúcich ustanovení tohto protokolu sa zmluva vzťahuje na spojenecké veliteľstvá na území každej zmluvnej strany tohto protokolu v oblasti Severoatlantickej zmluvy, na vojenský a civilný personál daných veliteľstiev, ak sa zdržiava na takom území v súvislosti s výkonom svojich služobných povinností, a na závislé osoby, ktoré sú definované v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto protokolu, ak je tento personál prítomný na danom území v súvislosti so služobnými povinnosťami, a v prípade závislých osôb v súvislosti s povinnosťami manželov alebo rodičov.
Článok 3
1.
Na účely uplatňovania zmluvy na niektoré spojenecké veliteľstvo výrazy „ozbrojené sily“, „civilná zložka“ a „závislá osoba“ majú tento význam:
a)
„ozbrojené sily“ znamená personál pozemných, námorných alebo vzdušných ozbrojených síl ktorejkoľvek zmluvnej strany Severoatlantickej zmluvy pridelený na spojenecké veliteľstvo,
b)
„civilná zložka“ znamená civilný personál, ktorý netvoria osoby bez štátneho občianstva, osoby, ktoré sú štátnymi občanmi štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy, osoby, ktoré sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu alebo osoby s trvalým pobytom na území prijímajúceho štátu, a ktorí sú i) pridelení na spojenecké veliteľstvo a zamestnaní ozbrojenými silami zmluvnej strany Severoatlantickej zmluvy, alebo ii) patria do takých kategórií civilného personálu zamestnaného spojeneckým veliteľstvom, o ktorých rozhodne Severoatlantická rada,
c)
„závislá osoba“ znamená manžela/manželku príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky, ako sú definovaní v písmenách a) a b) tohto odseku, alebo dieťa tohto príslušníka/príslušníčky závislé od jeho alebo jej podpory.
2.
Spojenecké veliteľstvo sa bude považovať za ozbrojenú silu na účely článku II, článku V ods. 2, článku VII ods. 10, článku IX ods. 2, 3, 4, 7 a 8 a článku XIII zmluvy.
Článok 4
Práva, ktoré zmluva poskytuje, a povinnosti, ktoré ukladá vysielajúcemu štátu alebo jeho orgánom, týkajúce sa jeho ozbrojených síl alebo civilných zložiek, alebo závislých osôb, ak ide o spojenecké veliteľstvo a jeho personál vrátane závislých osôb, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa článku 2 tohto protokolu, zveria sa príslušnému najvyššiemu veliteľstvu a jeho zodpovedným orgánom s výnimkou, že
a)
právo vojenských orgánov vysielajúceho štátu vykonávať trestnú a disciplinárnu právomoc vyplývajúce z článku VII zmluvy sa zverí vojenským orgánom štátu, ak také jestvujú, ktorého vojenskému právu dotknutá osoba podlieha,
b)
povinnosti uložené vysielajúcemu štátu alebo jeho orgánom na základe článku II, článku III ods. 4, článku VII ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. a), článku VIII ods. 9 a 10 a článku XIII zmluvy budú uložené spojeneckému veliteľstvu, ako aj každému štátu, ktorého ozbrojených síl alebo ktoréhokoľvek príslušníka, alebo zamestnanca ozbrojených síl, alebo osoby závislej od takého príslušníka alebo zamestnanca sa uvedené povinnosti týkajú,
c)
na účely článku III ods. 2 písm. a) a ods. 5 a na účely článku XIV zmluvy bude vysielajúcim štátom v prípade príslušníkov ozbrojených síl a závislých osôb ten štát, ku ktorého ozbrojeným silám príslušník patrí, alebo ak ide o príslušníkov civilnej zložky a závislých osôb, ten štát, ak taký existuje, ktorého ozbrojené sily príslušníka zamestnávajú,
d)
povinnosti uložené vysielajúcemu štátu podľa článku VIII ods. 6 a 7 zmluvy sa zveria štátu, ktorého štátnym občanom je príslušník ozbrojených síl, ktorého konanie alebo opomenutie zapríčinilo vznik nároku na náhradu škody, alebo ak ide o príslušníka civilnej zložky, tieto povinnosti sa zveria štátu, ktorého ozbrojenými silami je zamestnaný, alebo ak taký štát neexistuje, zveria sa spojeneckému veliteľstvu, ktorého príslušníkom je dotknutá osoba.
Práva vysielajúceho štátu týkajúce sa vymenovania rozhodcu podľa ustanovenia článku VIII ods. 8 patria štátu, ktorému sú uložené povinnosti podľa tohto odseku, ak taký existuje, ako aj príslušnému spojeneckému veliteľstvu.
Článok 5
Každý príslušník spojeneckého veliteľstva musí mať osobnú identifikačnú kartu s fotografiou vydanú týmto veliteľstvom, v ktorej musí byť uvedené meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, hodnosť alebo funkcia, číslo (ak je pridelené) a obdobie platnosti karty. Touto kartou sa musí príslušník na požiadanie preukázať.
Článok 6
1.
Povinnosť zmluvných strán vzdať sa nárokov na náhradu škody podľa článku VIII zmluvy sa vzťahuje na spojenecké veliteľstvo a na každú dotknutú zmluvnú stranu tohto protokolu.
2.
Na účely článku VIII ods. 1 a 2 zmluvy sa
a)
majetok vo vlastníctve spojeneckého veliteľstva alebo zmluvnej strany tohto protokolu používaný spojeneckým veliteľstvom považuje za majetok vo vlastníctve zmluvnej strany používaný jej ozbrojenými silami,
b)
škoda spôsobená príslušníkom ozbrojených síl alebo civilnej zložky, ako sú definovaní v článku 3 ods. 1 tohto protokolu, alebo ktorýmkoľvek iným zamestnancom spojeneckého veliteľstva sa považuje za škodu spôsobenú príslušníkom alebo zamestnancom ozbrojených síl zmluvnej strany,
c)
výraz „vo vlastníctve zmluvnej strany“ v článku VIII ods. 3 zmluvy sa vzťahuje na spojenecké veliteľstvo.
3.
Nároky, na ktoré sa vzťahuje článok VIII ods. 5 zmluvy, zahŕňajú aj nároky (s výnimkou zmluvných nárokov a nárokov, na ktoré sa vzťahuje článok VIII ods. 6 alebo 7) vznikajúce v dôsledku konania alebo v dôsledku opomenutia ktoréhokoľvek zamestnanca spojeneckého veliteľstva, alebo spôsobené akýmkoľvek iným konaním, opomenutím, či udalosťou, za ktorú spojenecké veliteľstvo právne zodpovedá, a spôsobujúce škodu na území prijímajúceho štátu tretej strane, ktorá nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.
Článok 7
1.
Oslobodenie od dane zo mzdy a z ďalších príjmov príslušníkov ozbrojených síl alebo civilnej zložky podľa článku X zmluvy sa vzťahuje, ak ide o personál spojeneckého veliteľstva, ako je definované v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) bod i) tohto protokolu, aj na mzdy a ďalšie príjmy, ktoré mu ako personálu vyplácajú ozbrojené sily, ku ktorým patrí, alebo ktoré ho zamestnávajú, s výnimkou, že taký príslušník alebo zamestnanec nebude oslobodený od zdanenia uloženého štátom, ktorého je štátnym občanom.
2.
Zamestnanci spojeneckého veliteľstva patriaci do kategórií schválených Severoatlantickou radou sú oslobodení od dane zo mzdy a z ďalších príjmov, ktoré im vypláca spojenecké veliteľstvo ako svojim zamestnancom. Každá zmluvná strana tohto protokolu však môže uzavrieť so spojeneckým veliteľstvom dohovor, podľa ktorého zamestná a pridelí spojeneckému veliteľstvu všetkých svojich štátnych občanov (okrem osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt na jej území, v prípade, že si to daná strana želá), ktorí majú pracovať v štábe spojeneckého veliteľstva, a týmto osobám bude vyplácať mzdy a ďalšie príjmy zo svojich vlastných fondov vo výške, ktorú určí. Takto vyplácané mzdy a ďalšie príjmy môže zmluvná strana zdaňovať, ale budú oslobodené od zdanenia všetkými ostatnými zmluvnými stranami. Ak niektorá zmluvná strana tohto protokolu uzatvorí taký dohovor, ktorý sa neskôr zmení alebo jeho platnosť skončí, zmluvné strany tohto protokolu nebudú ďalej viazané ustanovením prvej vety tohto odseku, ktoré sa týka oslobodenia od dane zo mzdy a z ďalších príjmov vyplácaných ich štátnym občanom.
Článok 8
1.
S cieľom uľahčiť zriaďovanie, výstavbu, údržbu a prevádzku spojeneckých veliteľstiev budú tieto, ak je to možné, v záujme spoločnej obrany a na ich oficiálny a výlučný prospech oslobodené od ciel a daní, ktoré ovplyvňujú ich náklady, a každá zmluvná strana tohto protokolu začne rokovať s každým spojeneckým veliteľstvom na svojom území s cieľom uzatvoriť dohodu, ktorá zabezpečí vykonanie tohto ustanovenia.
2.
Spojeneckému veliteľstvu sa priznávajú rovnaké práva ako ozbrojeným silám podľa ustanovenia článku XI zmluvy za takých istých podmienok.
3.
Ustanovenia článku XI ods. 5 a 6 zmluvy sa nevzťahujú na štátnych občanov prijímajúcich štátov, ak nejde o príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi inej zmluvnej strany tohto protokolu, ako je prijímajúci štát.
4.
Výraz „clá a dane“ uvedený v tomto článku nezahŕňa poplatky za poskytnuté služby.
Článok 9
Ak Severoatlantická rada nerozhodne inak,
a)
s akýmkoľvek majetkom spojeneckého veliteľstva v rámci jeho kapitálového rozpočtu získaným z medzinárodných prostriedkov, ktorý už spojenecké veliteľstvo nepotrebuje, sa naloží na základe dohôd schválených Severoatlantickou radou a výnos sa rozdelí medzi zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy, alebo sa pripíše na ich účet v pomere, v akom sa podieľali na kapitálových výdavkoch daného veliteľstva. Prijímajúci štát má prednostné právo na akýkoľvek nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na jeho území za predpokladu, že jeho ponuka nie je menej výhodná ako ponuka ktorejkoľvek tretej strany,
b)
akékoľvek pozemky, budovy alebo pevne zabudované zariadenia, ktoré prijímajúci štát poskytne spojeneckému veliteľstvu na účely užívania bezplatne (s výnimkou nominálneho poplatku) a ktoré už toto veliteľstvo nebude ďalej potrebovať, vrátia sa prijímajúcemu štátu a akékoľvek zvýšenie alebo zníženie hodnoty tohto majetku vyplývajúce z jeho využívania veliteľstvom určí Severoatlantická rada (berúc do úvahy príslušné právne predpisy prijímajúceho štátu) a rozdelí sa medzi zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy, prípadne sa pripíše na ich účet alebo sa odpíše z ich účtu v pomere, v akom sa podieľali na nákladoch veliteľstva.
Článok 10
Každé najvyššie veliteľstvo má právnu subjektivitu, je oprávnené uzatvárať zmluvy, nadobúdať majetok a nakladať s ním. Prijímajúci štát však môže podmieniť vykonávanie tohto oprávnenia uzatvorením osobitných dohôd s najvyšším veliteľstvom alebo s ktorýmkoľvek podriadeným spojeneckým veliteľstvom oprávneným konať v mene najvyššieho veliteľstva.
Článok 11
1.
V súlade s ustanoveniami článku VIII zmluvy sa najvyššie veliteľstvo môže vystupovať na súdnom konaní ako navrhovateľ alebo odporca. Prijímajúci štát a najvyššie veliteľstvo alebo ktorékoľvek spojenecké veliteľstvo ním splnomocnené sa však môžu dohodnúť, že prijímajúci štát bude konať v mene najvyššieho veliteľstva v akomkoľvek konaní pred súdmi prijímajúceho štátu, v ktorom je toto veliteľstvo stranou súdneho sporu.
2.
Proti spojeneckému veliteľstvu sa nesmie prijať žiadne exekučné opatrenie alebo opatrenie smerujúce k zhabaniu alebo zaisteniu majetku alebo finančných prostriedkov s výnimkou dôvodov uvedených v článku VII ods. 6 písm. a) a v článku XIII zmluvy.
Článok 12
1.
Aby spojenecké veliteľstvo mohlo disponovať svojím medzinárodným rozpočtom, je oprávnené vlastniť peňažné prostriedky a disponovať účtami v ľubovoľnej mene.
2.
Na žiadosť spojeneckého veliteľstva zmluvné strany tohto protokolu umožnia prevod finančných prostriedkov tohto veliteľstva z jednej krajiny do druhej krajiny a výmenu finančných prostriedkov spojeneckého veliteľstva za akúkoľvek menu, ak je to nevyhnutné na splnenie požiadaviek ktoréhokoľvek spojeneckého veliteľstva.
Článok 13
Archív a iné oficiálne dokumenty spojeneckého veliteľstva, ktoré sa uchovávajú v jeho priestoroch alebo sú v držbe ktoréhokoľvek oprávneného člena veliteľstva, sú nedotknuteľné, ak sa veliteľstvo tejto imunity nevzdá. Na požiadanie prijímajúceho štátu a v prítomnosti jeho predstaviteľa veliteľstvo overí povahu akýchkoľvek dokumentov, aby sa potvrdilo, že sa na ne vzťahuje imunita podľa tohto článku.
Článok 14
1.
Celý tento protokol alebo jeho časť, ako aj zmluva sa môžu na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady vzťahovať na ktorékoľvek medzinárodné vojenské veliteľstvo alebo organizáciu [nezahrnuté do definícií uvedených v článku 1 písm. b) a c) tohto protokolu], ktoré sa zriadili podľa Severoatlantickej zmluvy.
2.
Keď vznikne Európske obranné spoločenstvo, tento protokol sa môže vzťahovať na personál európskych obranných síl pridelených ktorémukoľvek spojeneckému veliteľstvu a závislé osoby, a to odo dňa a spôsobom, ktorý určí Severoatlantická rada.
Článok 15
Všetky spory medzi zmluvnými stranami tohto protokolu alebo medzi ktorýmikoľvek týmito zmluvnými stranami a ktorýmkoľvek spojeneckým veliteľstvom týkajúce sa interpretácie alebo vykonávania tohto protokolu sa budú riešiť rokovaniami medzi stranami sporu bez akejkoľvek vonkajšej jurisdikcie. Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, než ustanovuje tento protokol alebo zmluva, spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť priamym rokovaním, postúpia sa Severoatlantickej rade.
Článok 16
1.
Články XV a XVII až XX zmluvy platia v súvislosti s týmto protokolom rovnako, ako keby boli jeho neoddeliteľnou súčasťou, pričom však protokol možno revidovať, pozastaviť jeho platnosť, ratifikovať, pristúpiť k nemu, vypovedať ho alebo rozšíriť v súlade s týmito ustanoveniami nezávisle od zmluvy.
2.
Tento protokol možno doplniť na základe dvojstrannej dohody medzi prijímajúcim štátom a najvyšším veliteľstvom a orgány prijímajúceho štátu a najvyššie veliteľstvo sa môžu dohodnúť, že na základe administratívneho rozhodnutia nadobudnú účinnosť akékoľvek ustanovenia tohto protokolu alebo zmluvy ešte pred jeho ratifikáciou.
Na dôkaz uvedeného podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Paríži 28. augusta 1952 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom origináli uloženom u vlády Spojených štátov amerických; overené kópie tohto dokumentu rozošle vláda Spojených štátov amerických všetkým signatárom a pristupujúcim štátom.