556/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
ZÁKON
z 21. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 13 sa vypúšťajú slová „a daňový splnomocnenec“.
2.
V § 9 ods. 14 sa slová „Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu a oprávnenému príjemcovi po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz,“ nahrádzajú slovami „Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz,“.
3.
V § 9 ods. 30 písmeno f) znie:
„f)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,“.
4.
V § 9 sa odsek 30 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa na začiatku dopĺňajú slová „na konečnú spotrebu“.
6.
V § 10 ods. 1 písm. d) sa na začiatku dopĺňajú slová „na konečnú spotrebu“.
7.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať tabakové výrobky len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad"), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov dodaných na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu"), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.“.
8.
V § 39 ods. 5 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
9.
V § 40 ods. 1 sa za slová „prevádzkovateľov daňových skladov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
10.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.“.
11.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Čl. V
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a zákona č. 105/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „20 000 000 Sk“ vkladajú slová „s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 11“.
2.
V § 3 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 12“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.
(12)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 5 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.