559/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

559
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 2004 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou na použitie článku XIII Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 (oznámenie č. 270/1997 Z. z.) aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
Do textu vyhlásenia možno nazrieť na odbore justičnej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.