565/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

565
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
2.
Slovo „jadrovoenergetické“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádza slovom „jadrové“ v príslušnom tvare.
3.
Slovo „škodlivín“ sa v celom texte nariadenia nahrádza slovom „látok2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.
4.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. znie:
„Príloha
k nariadeniu vlády č. 166/1994 Z. z.
ZARADENIE ÚZEMIA DO JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ PODĽA ÚZEMNÝCH OBVODOV OBVODNÝCH ÚRADOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Do kategórie I sa zaraďujú územné obvody
Bratislava
Košice
Levice
Trnava
Žilina
2. Do kategórie II sa zaraďujú územné obvody
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Košice - okolie
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Ružomberok
Senica
Šaľa
Trenčín
Vranov nad Topľou
3. Do kategórie III sa zaraďujú územné obvody
Čadca
Dolný Kubín
Kežmarok
Komárno
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Námestovo
Pezinok
Rimavská Sobota
Spišská Nová Ves
Topoľčany
Trebišov
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom
4. Do kategórie IV sa zaraďujú územné obvody
Bánovce nad Bebravou
Bardejov
Brezno
Rožňava
Senec
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Štúrovo.".“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.