567/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

567
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2004,
ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 8 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne pre životné poistenie je 3 000 000 EUR.
(2)
Minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne pre jedno poistné odvetvie neživotného poistenia alebo pre viac poistných odvetví neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 k zákonu
a)
pod číslom 1 až 9 a 16 až 18 je 2 000 000 EUR,
b)
pod číslom 10 až 15 je 3 000 000 EUR.
(3)
Ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva niekoľko poistných odvetví neživotného poistenia s rôznou minimálnou výškou garančného fondu, minimálna výška garančného fondu takejto poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne je suma uvedená v odseku 2 písm. b).
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Mikloš v. r.