572/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

572
ZÁKON
z 19. októbra 2004
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, v Európskej únii a medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „schéma obchodovania“),
b)
obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (ďalej len „systém obchodovania“),
c)
práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania,
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; v prípade emisie skleníkových plynov jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého,
b)
prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c)
skleníkovými plynmi plynné látky spôsobujúce skleníkový efekt uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A,
d)
znečisťujúcimi látkami látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke B,
e)
emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia z prevádzok,
f)
prevádzkou
1.
stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2.
každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania,
g)
povinným účastníkom schémy obchodovania je ten, kto prevádzkuje alebo riadi prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny,
h)
dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny na základe dobrovoľne podanej žiadosti,
i)
povinným účastníkom systému obchodovania je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, pre ktorú získal povolenie emitovať znečisťujúce látky a má pridelené kvóty pre znečisťujúcu látku,
j)
novým účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ prevádzky
1.
uvedenej v § 24 ods. 1 písm. a), pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny alebo zmenu takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere alebo v prevádzkovaní prevádzky, alebo z dôvodu jej rozšírenia následne po oznámení národného plánu prideľovania kvót pre skleníkové plyny (ďalej len „plán“) Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
2.
uvedenej v § 24 ods. 1 písm. b), pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny alebo zmenu takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere alebo v prevádzkovaní prevádzky, alebo z dôvodu jej rozšírenia následne po zverejnení plánu podľa § 8 ods. 10,
k)
prevádzkou vyradenou zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania je prevádzka, ktorej prevádzkovateľ bol účastníkom schémy obchodovania alebo účastníkom systému obchodovania, ale z dôvodu zmeny v charaktere alebo v prevádzkovaní prevádzky, alebo z dôvodu obmedzenia jej kapacity už nepatrí medzi prevádzky uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A až C, ak sa nestane prevádzkou dobrovoľného účastníka schémy obchodovania,
l)
verejnosťou jedna osoba alebo viac osôb vrátane asociácií, organizácií alebo združení,
m)
tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
n)
priznanou jednotkou tona ekvivalentu oxidu uhličitého; v prípade nadobudnutia platnosti Kjótskeho protokolu jednotka z priznaného množstva podľa článku 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
o)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor") podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
p)
jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
r)
jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.
Povolenie
§ 3
Na vypúšťanie skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie vydané podľa § 5.
§ 4
Žiadosť o povolenie
(1)
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,
d)
opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,
e)
opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,
f)
návrh postupu alebo schválený postup zisťovania množstva emitovaných skleníkových plynov,1)
g)
bilanciu emisií skleníkových plynov od roku 1990 alebo od uvedenia prevádzky do činnosti podľa toho, čo nastalo neskôr,
h)
netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až g).
(2)
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia,2)
d)
návrh postupu alebo schválený postup zisťovania množstva emitovaných znečisťujúcich látok,1)
e)
bilanciu emisií znečisťujúcich látok za posledné tri roky.
(3)
Prevádzkovateľ prevádzky,
a)
ktorá bude uvedená do činnosti po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia najneskôr v čase podania žiadosti na jej užívanie,
b)
ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia najneskôr tri mesiace pred požadovaným zaradením do schémy obchodovania.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa podáva príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 5
Podmienky a obsah povolenia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia na základe posúdenia žiadosti podľa § 4 vydá prevádzkovateľovi povolenie, ak prevádzkovateľ spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov a podávanie správ uvedené v prílohe č. 4 a ustanovené v osobitnom predpise1), alebo požiadavky na monitorovanie emisií znečisťujúcich látok ustanovené v osobitnom predpise.1) Povolenie sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom a súčasne možno udeliť povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.
(2)
Povolenie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní3) obsahuje
a)
opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,
b)
požiadavky na monitorovanie emisií určujúce metodiku a frekvenciu monitorovania, postup zisťovania množstva emisií skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok, ktorý bol schválený, alebo schválenie návrhu takého postupu,
c)
požiadavky na podávanie správ o emisiách,
d)
povinnosti prevádzkovateľov podľa § 13.
(3)
Lehota na vydanie povolenia je 60 dní odo dňa začatia konania.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia zašle kópiu povolenia Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(5)
Ak sa vydáva povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky, v ktorej sa vykonávajú činnosti podľa osobitného zákona,4) podmienky a postupy určené v povolení musia zohľadňovať podmienky a postupy určené v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu,4) ak je integrované povolenie vydané.
§ 6
Zmena povolenia
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť obvodnému úradu životného prostredia každú pripravovanú zmenu charakteru, fungovania alebo rozšírenia prevádzky, ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania. Obvodný úrad životného prostredia zmení povolenie, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania v prípade, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania. Na konanie o zmene povolenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 4 a § 5.
(2)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť obvodnému úradu životného prostredia, ministerstvu a organizácii poverenej ministerstvom (ďalej len „správca registra“) zmenu prevádzkovateľa a svoje identifikačné údaje podľa § 4 do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
DRUHÁ ČASŤ
OBCHODOVANIE S KVÓTAMI
§ 7
Účastníci schémy obchodovania a účastníci systému obchodovania
(1)
Účastníkom schémy obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov schémy obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra kvót (ďalej len „register“).
(2)
Účastníkom systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov systému obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra.
(3)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, ktorému sa vydá povolenie po ukončení prideľovania kvót znečisťujúcich látok na príslušné obchodovateľné obdobie, stane sa povinným účastníkom systému obchodovania až v nasledujúcom obchodovateľnom období.
(4)
Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník schémy obchodovania alebo účastník systému obchodovania.
(5)
Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania alebo účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo povinným účastníkom systému obchodovania, alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva správcovi registra žiadosť o zapísanie do registra, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
vymedzenie záujmu o účasť v schéme obchodovania alebo o účasť v systéme obchodovania, alebo o účasť v oboch mechanizmoch obchodovania s kvótami,
d)
údaje podľa osobitného predpisu,4a) ak ide o žiadateľa, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania.
(6)
Správca registra zapíše žiadateľa do registra a zriadi mu účet kvót do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 5. Správca registra postupuje v konaní o žiadosti o účasť v schéme obchodovania podľa osobitného predpisu.4b) Zapísaním do registra sa žiadateľ stáva účastníkom schémy obchodovania alebo účastníkom systému obchodovania, alebo účastníkom schémy obchodovania a aj účastníkom systému obchodovania.
(7)
Správca registra zapíše povinných a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania a povinných účastníkov systému obchodovania do registra a zriadi im účet kvót na základe ich žiadosti, ktorú sú povinní podať do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a ktorá obsahuje údaje podľa odseku 5; postupuje pri tom podľa odseku 6.
(8)
Náklady na zriadenie a vedenie účtu kvót v registri znáša účastník schémy obchodovania alebo systému obchodovania a platí správcovi registra poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného správcom registra.
§ 8
Plán
(1)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vypracuje plán osobitne pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) a počnúc päťročným obchodovateľným obdobím začínajúcim sa 1. januára 2008 aj plán osobitne pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. b) a pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania. Plán musí byť založený na objektívnych a transparentných kritériách a v prípade účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) musí zohľadňovať kritériá uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Ministerstvo pri spracúvaní plánu prihliada aj na potrebu pridelenia kvót novým účastníkom schémy obchodovania a na ten účel vytvorí rezervu kvót, ktorá bude na účte kvót ministerstva.
(3)
Pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) pre obchodovateľné obdobie uvedené v § 9 ods. 1 ministerstvo vydá plán a oznámi ho komisii a každému členskému štátu Európskej únie najneskôr do 30. novembra 2004. Pre nasledujúce obchodovateľné obdobia plán vydáva a oznamuje komisii a každému členskému štátu Európskej únie najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia.
(4)
Pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. b) pre obchodovateľné obdobie uvedené v § 9 ods. 2 a pre nasledujúce obchodovateľné obdobia vydá ministerstvo plán najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia.
(5)
Ministerstvo je povinné zverejniť návrh plánu na svojej internetovej stránke najmenej na 30 dní tak, aby sa s ním mohli oboznámiť účastníci schémy obchodovania a verejnosť.
(6)
Účastníci schémy obchodovania a verejnosť majú v lehote podľa odseku 5 právo podať k návrhu plánu písomné pripomienky ministerstvu.
(7)
Ministerstvo je povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu plánu a pri dopracúvaní plánu prihliadať na podané písomné pripomienky alebo pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní. Prihliada sa len na odôvodnené vecné pripomienky.
(8)
Ak komisia odmietne plán do troch mesiacov od jeho oznámenia podľa odseku 3 alebo odmietne ktorýkoľvek z jeho aspektov na základe nesúladu s kritériami uvedenými v prílohe č. 3, ministerstvo navrhne zmeny a doplnenia plánu. Zmeny a doplnenia plánu ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke na desať dní. Účastníci schémy obchodovania a verejnosť majú v tejto lehote právo podať k zmenám a doplneniam návrhu plánu písomné pripomienky ministerstvu. Po vyhodnotení pripomienok ministerstvo zašle upravený plán komisii.
(9)
Plán podľa odseku 3 sa po prijatí komisiou už nemôže meniť a po zverejnení na internete sa stáva platným. Platný plán je pre ministerstvo a príslušných účastníkov schémy obchodovania záväzný.
(10)
Plán podľa odseku 4 sa po dopracovaní podľa odseku 7 a po zverejnení na internete už nemôže meniť a stáva sa pre ministerstvo a príslušných účastníkov schémy obchodovania záväzný.
§ 9
Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1)
Pre trojročné obchodovateľné obdobie začínajúce sa 1. januára 2005 ministerstvo na základe platného plánu bezodplatne pridelí kvóty do 28. februára 2005 všetkým povinným účastníkom schémy obchodovania prevádzkujúcim prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a); o pridelení kvót vydá účastníkom schémy obchodovania potvrdenie.
(2)
Pre päťročné obchodovateľné obdobie začínajúce sa 1. januára 2008 a pre každé nasledujúce päťročné obchodovateľné obdobie ministerstvo na základe plánu (§ 8 ods. 10), v prípade účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) na základe platného plánu (§ 8 ods. 9), bezodplatne pridelí kvóty najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia všetkým povinným účastníkom schémy obchodovania a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania; o pridelení kvót vydá účastníkom schémy obchodovania potvrdenie.
(3)
Kvóty podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno prideliť len na základe plánu podľa § 8 ods. 9 alebo odseku 10.
(4)
Novým účastníkom schémy obchodovania ministerstvo bezodplatne pridelí kvóty z rezervy kvót do 60 dní odo dňa doručenia kópie povolenia podľa § 5 ods. 4; o pridelení kvót vydá účastníkom schémy obchodovania potvrdenie. Ministerstvo prideľuje kvóty novým účastníkom schémy obchodovania v poradí podľa dátumu doručenia písomnej žiadosti o povolenie emitovať skleníkové plyny až do vyčerpania rezervy kvót.
(5)
Nepridelenú časť rezervy kvót môže ministerstvo predať na dražbe kvót5) ľubovoľnému účastníkovi schémy obchodovania. Ak kvóty predá, primerane sa uplatní § 12. Peňažné prostriedky získané z predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu.
(6)
Ministerstvo môže pri prideľovaní kvót podľa odsekov 1 až 3 alebo pri predaji kvót podľa odseku 4 obmedziť použitie kvót skleníkových plynov na pokrytie emisií určitých kategórií prevádzok alebo obmedziť možnosti prevodu kvót len na určité štáty.
(7)
Obmedzenia obchodovania s kvótami podľa odseku 6 sa vyznačia v pláne a v potvrdení a zaevidujú sa a označia v registri tak, aby sa zabránilo ich použitiu nepovoleným spôsobom. Tieto obmedzenia nemožno zmeniť po pridelení alebo predaji kvót.
(8)
Kvóty pridelené podľa odsekov 1, 2 a 4 zapisuje na pokyn ministerstva správca registra do registra každoročne do 28. februára v roku v množstve rovnajúcom sa proporčnému podielu celkového množstva pridelených kvót na príslušné obchodovateľné obdobie. Ak budú novému účastníkovi schémy obchodovania pridelené kvóty po uvedenom termíne, zapíše sa ich proporčné množstvo v príslušnom roku do registra do 30 dní odo dňa vydania potvrdenia o ich pridelení.
(9)
Ministerstvo pridelí podľa odseku 2 všetkým povinným účastníkom schémy obchodovania prevádzkujúcim prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. b) a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania kvóty v priznaných jednotkách.
(10)
Nepridelenú časť priznaných jednotiek môže ministerstvo predať priamo, sprostredkovane alebo na dražbe kvót.5) Ak priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 12. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu.
(11)
Ak je prevádzka podľa § 24 ods. 1 písm. a) vyradená zo schémy obchodovania a ten istý prevádzkovateľ počas toho istého obchodovateľného obdobia uvedie na tom istom mieste do prevádzky novú prevádzku podľa § 24 ods. 1 písm. a), tejto novej prevádzke ministerstvo pridelí kvóty z rezervy kvót zmenšené o kvóty pridelené vyradenej prevádzke, zostávajúce po odovzdaní kvót podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(12)
Ak dôjde počas obdobia uvedeného v odseku 1 v prevádzke podľa § 24 ods. 1 písm. a) k podstatnému zvýšeniu emisií z dôvodu nepredvídateľnej mimoriadnej udalosti, prevádzkovateľ bezodkladne informuje ministerstvo, ktoré požiada Komisiu o súhlas s dodatočným zvýšením kvót. Ak Komisia vydá súhlas, ministerstvo môže dodatočne kvóty primerane zvýšiť. Kvóty, o ktoré boli pôvodné kvóty zvýšené, nemôžu byť predmetom prevodu.
(13)
V roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia sa jej prevádzkovateľovi už nepripisuje do registra kvót proporčný podiel celkového množstva kvót pridelených vyradenej prevádzke na príslušné obchodovateľné obdobie. Tieto kvóty sa pripíšu do rezervy kvót na účet kvót ministerstva. To neplatí v prípade vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa odseku 11.
§ 9a
Používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania
(1)
Projektové aktivity, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky, schvaľuje pred ich realizáciou ministerstvo v súlade s dohovorom a Kjótskym protokolom a rozhodnutiami prijatými na ich základe.
(2)
Realizácia projektov, ktorou sa v prevádzkach na území Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov,5a) nepovažuje sa za projektové aktivity podľa tohto zákona.
(3)
Jednotky zníženia emisií (ERU) a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) sa nevydajú, ak sa projektové aktivity vykonávajú
a)
v prevádzkach podľa § 2 písm. f),
b)
v jadrových zariadeniach,
c)
na využívanie územia, na zmeny vo využívaní územia a na lesnícke činnosti,
d)
ak nepriamo znížia alebo obmedzia úroveň emisií z prevádzok podľa § 2 písm. f),
e)
vo výrobe elektrickej energie z vodných elektrární s výkonom viac ako 20 MW.
(4)
Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vytvorené projektovými aktivitami sa môžu prenášať medzi účastníkmi schém obchodovania z krajín podľa prílohy I k dohovoru, ktoré ratifikovali Kjótsky protokol podľa čl. 1 ods. 7 Kjótskeho protokolu (ďalej len „krajina").
(5)
Povinní účastníci schémy obchodovania a dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 13 ods. 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) až do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót pre každú prevádzku, ktorý sa určí v pláne. Použitie týchto jednotiek sa uskutoční tak, že ministerstvo vydá a okamžite odovzdá jednu kvótu výmenou za jednu jednotku certifikovaného zníženia emisií (CER) alebo jednotku zníženia emisií (ERU), ktorú má prevádzkovateľ v registri.
§ 10
Vydanie a pridelenie kvót znečisťujúcich látok
(1)
Obchodovateľné obdobie s kvótami znečisťujúcich látok trvá jeden kalendárny rok.
(2)
Ministerstvo najneskôr deväť mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia ustanoví celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, ktoré vydá pre príslušné obchodovateľné obdobie a ktoré sa zapíšu do registra na účet kvót ministerstva. Súčasne určí množstvo kvót v členení podľa okresov, ktoré môžu byť z účtu kvót ministerstva bezodplatne pridelené všetkým povinným účastníkom systému obchodovania.
(3)
Po ustanovení kvót podľa odseku 2 príslušný obvodný úrad životného prostredia rozhodnutím bezodplatne pridelí kvóty všetkým povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkujúcim prevádzky v jeho územnej pôsobnosti tak, aby sa kvóty určené pre okres neprekročili.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia vydá povinným účastníkom systému obchodovania rozhodnutie o pridelení kvót najneskôr tri mesiace pred začiatkom obchodovateľného obdobia. Pri vydávaní rozhodnutia o pridelení kvót vychádza najmä z
a)
množstva kvót znečisťujúcich látok určeného pre okres v príslušnom obchodovateľnom období,
b)
množstva emisií znečisťujúcej látky vypusteného z prevádzky za predchádzajúce roky,
c)
podnikateľského zámeru v nadväznosti na prevádzkovanie prevádzky,
d)
predpokladanej regionálnej potreby tepla,
e)
programu znižovania emisií z prevádzky,6)
f)
programu na zlepšenie kvality ovzdušia.7)
(5)
Obvodný úrad životného prostredia do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení kvót zašle kópiu rozhodnutia ministerstvu, ktoré na jeho základe vydá pokyn správcovi registra na prevod kvót a ich zapísanie v registri na účet kvót povinného účastníka systému obchodovania.
(6)
Ak po pridelení kvót podľa odsekov 3 a 4 zostanú na účte kvót ministerstva nepridelené kvóty, ministerstvo môže tieto kvóty predať na dražbe kvót ľubovoľnému účastníkovi systému obchodovania. Ak kvóty predá, vydá pokyn správcovi registra na prevod kvót a ich zapísanie v registri na účet kvót účastníka systému obchodovania. Peňažné prostriedky získané z predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu.
(7)
Zakazuje sa prevod kvót, ktoré zvyšujú pridelené kvóty povinnému účastníkovi systému obchodovania, ak má prevádzku umiestnenú v oblasti riadenia kvality ovzdušia,8) v ktorej sú prekračované limitné hodnoty tej znečisťujúcej látky, ktorej kvóty sa majú previesť.
(8)
Pri prevode kvót podľa § 12 ods. 2 sa môžu kvóty určené pre okres podľa odseku 2 prekročiť.
(9)
Informácie o určených kvótach a ich prevodoch sa sprístupňujú v registri.
§ 11
Register
(1)
Ministerstvo na zabezpečenie presnej evidencie vydávania, prideľovania, držby, prevodu a zrušenia kvót vytvorí a spravuje register prostredníctvom správcu registra. Register musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu9) a musí byť trvale verejne prístupný.
(2)
Kvóta je v držbe účastníka schémy obchodovania alebo účastníka systému obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte kvót.
(3)
Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka schémy obchodovania alebo účastníka systému obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným číslom.
§ 12
Prevod, odovzdanie, zrušenie kvót
(1)
Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu podľa určenia možnosti ich prevodu podľa § 9 ods. 6 prenášať bez akýchkoľvek ďalších obmedzení medzi
a)
účastníkmi schémy obchodovania zo Slovenskej republiky,
b)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) a účastníkmi zahraničnej schémy obchodovania z členského štátu Európskej únie,
c)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) alebo písmena b) a účastníkmi schémy obchodovania zo štátov z prílohy B Kjótskeho protokolu.
(2)
Vydané kvóty znečisťujúcich látok pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi účastníkmi systému obchodovania bez akýchkoľvek ďalších obmedzení do 15. februára roka nasledujúceho po príslušnom obchodovateľnom období; ustanovenie § 10 ods. 7 tým nie je dotknuté.
(3)
Prevod kvót a ich zaevidovanie v registri vykonávajú splnomocnení zástupcovia účastníkov schémy obchodovania a účastníkov systému obchodovania podľa osobitného predpisu4b) alebo môžu o prevod kvót a ich zaevidovanie požiadať správcu registra.
(4)
Kvóty skleníkových plynov vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu z prílohy B Kjótskeho protokolu sú rovnocenné s kvótami skleníkových plynov vydanými ministerstvom a ich držitelia ich môžu použiť na účel plnenia povinnosti prevádzkovateľa podľa odseku 5.
(5)
Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 13 ods. 1 písm. b) správca registra následne zruší.
(6)
Kvóty znečisťujúcich látok odovzdané podľa § 13 ods. 3 písm. b) správca registra zruší na základe oznámenia obvodného úradu životného prostredia príslušného podľa osobitného predpisu.10)
(7)
Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov alebo držiteľom kvót znečisťujúcich látok, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte kvót, alebo môže o dobrovoľné zrušenie kvót požiadať správcu registra. Správca registra vždy zruší všetky kvóty, o zrušenie ktorých požiadal splnomocnený zástupca.
§ 13
Povinnosti prevádzkovateľov
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia každoročne do 15. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávneným overovateľom (§ 15) ako správnu podľa kritérií uvedených v prílohe č. 5,
b)
predložiť správcovi registra každoročne, najneskôr do 30. apríla, potvrdenie obvodného úradu životného prostredia o správnosti správy podľa písmena a) a súčasne mu odovzdať kvóty skleníkových plynov v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka podľa overenej správy, pričom povinní účastníci schémy obchodovania prevádzkujúci prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,
c)
plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2 aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1.
(2)
Povinnosti povinného účastníka schémy obchodovania platia aj pre každého dobrovoľného účastníka schémy obchodovania odo dňa vstupu do schémy obchodovania.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia správu o emisiách znečisťujúcich látok podľa osobitného predpisu11) s uvedením množstva kvót na účte kvót, ktorých je držiteľom, k 15. februáru roka nasledujúceho po príslušnom obchodovateľnom období,
b)
odovzdať správcovi registra do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu10) také množstvo kvót znečisťujúcej látky, aké podľa tohto rozhodnutia emitoval v príslušnom obchodovateľnom období.
§ 14
Platnosť kvót
(1)
Kvóty platia len počas obchodovateľného obdobia, pre ktoré boli vydané (§ 9 ods. 1 a 2 a § 10 ods. 1).
(2)
Ak nebudú kvóty vydané pre príslušné obchodovateľné obdobie zrušené podľa § 12 ods. 5 a 6, všetky zostávajúce kvóty zruší správca registra automaticky štyri mesiace po skončení každého obchodovateľného obdobia pre skleníkové plyny alebo tri mesiace po doručení oznámenia podľa § 12 ods. 6.
§ 15
Oprávnený overovateľ
(1)
Oprávnený overovateľ je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie správ predkladaných podľa § 13 ods. 1 písm. a) (ďalej len „oprávnenie“) vydané ministerstvom. Oprávneným overovateľom sa odborne spôsobilá fyzická osoba stáva momentom vydania oprávnenia.
(2)
Oprávnenie podľa odseku 1 možno vydať fyzickej osobe, ktorá
a)
je bezúhonná,
b)
preukáže odbornú spôsobilosť úspešným zložením skúšky, v ktorej preukáže potrebnú úroveň vedomostí o technológiách v príslušných kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok podľa prílohy č. 1, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom; skúšku zabezpečuje ministerstvo,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 8,
d)
predložila ministerstvu žiadosť o vydanie oprávnenia alebo žiadosť o zmenu rozsahu oprávnenia podľa odseku 3 písm. b),
e)
uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu.12)
(3)
Oprávnenie vydané podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia oprávneného overovateľa,
b)
rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy,
c)
dobu platnosti oprávnenia, ktorá je päť rokov odo dňa vydania oprávnenia, s uvedením možnosti jeho predĺženia,
d)
identifikačné číslo oprávnenia,
e)
dátum vydania oprávnenia.
(4)
Oprávnený overovateľ je povinný nahlásiť ministerstvu zmeny údajov uvedených v odseku 3 písm. a) a zmenu zamestnávateľa.
(5)
Ministerstvo môže uložiť oprávnenému overovateľovi, aby sa podrobil preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 písm. b), ak ide o zásadné zmeny v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo ak ide o zistenie závažných nedostatkov v jeho činnosti. Na preskúšanie odbornej spôsobilosti oprávnený overovateľ nepredkladá ministerstvu žiadosť podľa odseku 2 písm. d).
(6)
Ministerstvo vedie register oprávnených overovateľov.
(7)
Za bezúhonnú fyzickú osobu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom došlo k ohrozeniu životného prostredia. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace.
(8)
Kvalifikačným predpokladom podľa odseku 2 písm. c) je vysokoškolské vzdelanie technického smeru druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax.
(9)
Odborná prax, ktorá sa započítava do kvalifikácie podľa odseku 8, je činnosť
a)
v oblasti zisťovania množstva vypúšťaných skleníkových plynov,
b)
v preverovaní údajov o množstvách vypúšťaných skleníkových plynov,
c)
v zisťovaní a preverovaní údajov, ktoré slúžia ako podklad na zisťovanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov,
v kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom.
(10)
Oprávnený overovateľ nemôže overovať správy predkladané podľa § 13 ods. 1 písm. a) prevádzkovateľmi, s ktorými je personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.
(11)
Ak oprávnený overovateľ overí správu predloženú prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. a) ako správnu, vkladá do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie postupom podľa osobitného predpisu.12a) Ak vloženie ročných overených emisií za predchádzajúci rok nebude každoročne vykonané do 31. marca, správca registra zablokuje prevod kvót z účtu kvót spôsobom podľa osobitného predpisu.12b)
(12)
Oprávnenie zaniká
a)
smrťou oprávneného overovateľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
rozhodnutím ministerstva o zrušení oprávnenia,
c)
uplynutím času, na ktorý bolo oprávnenie udelené.
(13)
Ministerstvo zruší oprávnenie, ak
a)
oprávnený overovateľ o to požiada,
b)
oprávnený overovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok udelenia oprávnenia uvedených v odseku 2.
(14)
Ministerstvo môže zrušiť oprávnenie alebo zmeniť rozsah oprávnenia, ak zistí nedostatky vo výkone činnosti oprávneného overovateľa alebo v plnení jeho oznamovacej povinnosti.
TRETIA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA
§ 16
Orgány štátnej správy
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
krajský úrad životného prostredia,
c)
obvodný úrad životného prostredia.
§ 17
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami,
c)
vypracúva a vydáva plán (§ 8) a oznamuje ho komisii a ostatným štátom Európskej únie,
d)
prideľuje kvóty skleníkových plynov účastníkom schémy obchodovania podľa § 9 ods. 1 a 2,
e)
môže obmedziť použitie kvót skleníkových plynov, alebo možnosť ich prevodu podľa § 9 ods. 6,
f)
predáva kvóty z rezervy kvót skleníkových plynov, ktoré neboli pridelené novým účastníkom schémy obchodovania podľa § 9 ods. 5,
g)
predáva nepridelené kvóty znečisťujúcich látok podľa § 10 ods. 6,
h)
spravuje nepridelené priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,
i)
ako zodpovedný orgán spravuje register prostredníctvom správcu registra,
j)
je vo vzťahu ku komisii notifikačným orgánom a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov,
k)
uverejňuje v pláne plánované používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) a percentuálny podiel pridelených kvót pre každú prevádzku, do výšky ktorého sú prevádzkovatelia oprávnení používať uvedené jednotky v schéme obchodovania počas obchodovateľného obdobia; celkové použitie týchto jednotiek musí byť v súlade s príslušnými záväzkami doplnkovosti podľa Kjótskeho protokolu a dohovoru a s rozhodnutiami prijatými na ich základe,
l)
uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,
m)
vydáva oprávnenia podľa § 15 ods. 1, overuje odbornú spôsobilosť a vedie register oprávnených overovateľov.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
národné emisné stropy13) a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, ktoré vydá pre príslušné obchodovateľné obdobie v členení podľa okresov,
b)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vydanie oprávnenia, o preukazovaní a overovaní splnenia predpokladov na vydanie oprávnenia, o overovaní odbornej spôsobilosti, o vydaní oprávnenia, o čase jeho platnosti, o predlžovaní jeho platnosti, o zániku oprávnenia a o registri oprávnených overovateľov.
§ 18
Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia
(1)
Krajský úrad životného prostredia rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje obvodný úrad životného prostredia v prvom stupni podľa odseku 2 písm. a), c) a h).
(2)
Obvodný úrad životného prostredia
a)
rozhoduje o vydaní povolenia, jeho zmene (§ 6) alebo o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania,
b)
oznamuje vydanie povolenia, jeho zmenu (§ 6) alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania ministerstvu,
c)
rozhoduje o pridelení kvót znečisťujúcich látok povinným účastníkom systému obchodovania,
d)
vykonáva štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami,
e)
vydáva prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy predloženej podľa § 13 ods. 1 písm. a),
f)
oznamuje ministerstvu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo správa nie je overená ako správna,
g)
oznamuje správcovi registra množstvá emisií znečisťujúcich látok z prevádzok povinných účastníkov systému obchodovania do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu,10)
h)
ukladá pokuty za správne delikty.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 19
Iné správne delikty
(1)
Obvodný úrad životného prostredia uloží prevádzkovateľovi, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania a ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá správcovi registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok, pokutu 4 000 Sk za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky. Zaplatenie pokuty za prekročenie emisií nezbavuje prevádzkovateľa povinnosti odovzdať správcovi registra kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok. Počas obchodovateľného obdobia uvedeného v § 9 ods. 1 je pokuta za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého 1 600 Sk.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu do 500 000 Sk, ak
a)
nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie,
b)
nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ustanovené v povolení,
c)
neoznámi údaje ustanovené v § 6 ods. 1,
d)
nesplní v určenej lehote povinnosti ustanovené v § 13 ods. 1.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Obvodný úrad životného prostredia pri porušení povinností prevádzkovateľom, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, ustanovených v povolení vydanom podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) a v § 13 ods. 3, postupuje podľa osobitných predpisov.10)
(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke prevádzkovateľov, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 3.
(7)
Pokuty uložené obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 20
Prístup k informáciám
(1)
Ministerstvo na svojej internetovej stránke sprístupňuje
a)
potvrdenia o pridelení kvót účastníkom schémy obchodovania,
b)
informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky,
c)
informácie o predaji kvót podľa § 17 ods. 1 písm. f) a g).
(2)
Správca registra na svojej internetovej stránke sprístupňuje správy o emisiách skleníkových plynov.
§ 21
Konanie
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.14) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na § 9, § 17 ods. 1 písm. d), e) a k) a na § 18 ods. 2 písm. e).
§ 22
Podávanie správ
Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela komisii správu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní s kvótami skleníkových plynov. Správa musí obsahovať najmä informácie o spôsobe prideľovania kvót, o prevádzke registra, o uplatňovaní požiadaviek na monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách, o overovaní správ o emisiách a o prevodoch kvót, ak k nejakému dochádza a údaje o používaní jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER). Prvá správa sa zasiela komisii do 30. júna 2005.
§ 23
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 6.
§ 24
(1)
Prevádzkovateľ musí mať povolenie podľa § 3 na každú prevádzku od
a)
1. januára 2005, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A,
b)
1. januára 2008, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke B,
c)
1. januára 2007, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C.
(2)
Prevádzkovateľ prevádzky
a)
uvedenej v odseku 1 písm. a), ktorá bola uvedená do činnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia do 30. novembra 2004,
b)
uvedenej v odseku 1 písm. b), ktorá bola uvedená do činnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia do 1. januára 2006,
c)
uvedenej v odseku 1 písm. c), ktorá bola uvedená do činnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia do 30. septembra 2005, a ak ide o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa bude zisťovať množstvo emitovaných znečisťujúcich látok výpočtom s použitím všeobecnej emisnej závislosti alebo všeobecného emisného faktora, do 31. decembra 2005,
(3)
Ustanovenia druhej a tretej časti tohto zákona o obchodovaní s kvótami znečisťujúcich látok sa uplatňujú na obchodovanie s kvótami, ktoré sa vydajú na rok 2007 a neskôr. Na emisné kvóty znečisťujúcich látok ustanovené do roku 2007 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 25
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty;
Čl. II
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods.1 písm. d) sa nad slovo „kvóty“ umiestňuje odkaz 2a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 6 až 19.
3.
V § 29 písmeno o) znie:
„o)
je vo vzťahu k Európskej komisii notifikačným orgánom a podáva jej správy vo veciach ochrany ovzdušia, najmä o
1.
národných údajoch o kvalite palív,
2.
množstve motorového benzínu a nafty predávaných na území Slovenskej republiky,
3.
obsahu síry v kvapalných palivách,
4.
kvalite ovzdušia.“.
4.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21) Na konania podľa § 29 písm. d), i), m) a n), § 30 písm. c) a d), § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) a § 33 ods. 3 písm. r) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 41 ods.1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až m).
Čl. III
Zákon č. 245/2003 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 220/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na prevádzky, v ktorých sa vykonávajú činnosti uvedené v osobitnom predpise,20a) nebudú sa uplatňovať požiadavky týkajúce sa energetickej účinnosti a povolenie nebude obsahovať hodnotu emisného limitu pre emisie oxidu uhličitého, pokiaľ nie je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k významnému miestnemu znečisteniu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„“.
20a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171j vkladá položka 171k, ktorá znie:
„Položka 171k
Podanie žiadosti o vydanie alebo zmenu oprávnenia na overovanie správ podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ....................................... 5 000 Sk“.
Čl. V
V zákone č. 535/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov čl. II znie:
„Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 25 a ustanovení čl. II bodov 1, 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZOZNAM ČINNOSTÍ
KATEGÓRIE ČINNOSTÍ
1. Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov.
2. Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko činností patriacich do kategórie činností s rovnakým označením v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, výrobné kapacity z týchto činností sa spočítajú.
Tabuľka A
Činnosti Skleníkové plyny
Činnosti v energetike  
Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW (s výnimkou zariadení na nebezpečný alebo komunálny odpad) Oxid uhličitý
Rafinérie minerálnych olejov Oxid uhličitý
Koksovacie pece Oxid uhličitý
Výroba a spracovanie železných kovov a spracovanie železných rúd  
Prevádzky na praženie alebo spekanie kovových rúd (vrátane sírnikovej rudy)
Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 tony za hodinu a vrátane valcovní, ohrievačov, žíhacích pecí, povrchových úprav a pod.
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý
Priemysel nerastných surovín  
Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne, alebo v iných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne Oxid uhličitý
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien a kamennej vlny s taviacou kapacitou väčšou ako 20 ton denne Oxid uhličitý
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 ton denne a s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3 Oxid uhličitý
Iné činnosti  
Priemyselné prevádzky na výrobu  
a) buničiny z dreva alebo z iných vláknitých materiálov
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton denne
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý
Tabuľka B
Činnosti Skleníkové plyny
Činnosti v energetike  
Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 15 MW až do 20 MW (s výnimkou zariadení na nebezpečný alebo komunálny odpad) Oxid uhličitý
Výroba a spracovanie železných kovov  
Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou do 2,5 tony za hodinu Oxid uhličitý
Priemysel nerastných surovín  
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s taviacou kapacitou väčšou ako 0,5 tony za deň až do 20 ton za deň Oxid uhličitý
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 1 tona za deň až do 75 ton za deň Oxid uhličitý
Tabuľka C
Činnosti Znečisťujúca látka
Činnosti v energetike
Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW okrem spaľovacích zariadení, ktoré spaľujú výhradne zemný plyn naftový a skvapalnené uhľovodíkové plyny (s výnimkou zariadení na nebezpečný alebo komunálny odpad) Oxid siričitý
Rafinérie minerálnych olejov Oxid siričitý
Koksovacie pece Oxid siričitý
Výroba a spracovanie železných kovov a spracovanie železných rúd
Prevádzky na praženie alebo spekanie kovových rúd (vrátane sírnikovej rudy) Oxid siričitý
Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 tony za hodinu Oxid siričitý
Priemysel nerastných surovín
Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne, alebo v iných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne Oxid siričitý
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s taviacou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň Oxid siričitý
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 ton za deň a s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3 Oxid siričitý
Rafinérie ropy Oxid siričitý
Iné činnosti
Priemyselné prevádzky na výrobu
a) buničiny z dreva alebo z iných vláknitých materiálov
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň
Oxid siričitý
Oxid siričitý
Príloha č. 2 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
Tabuľka A
ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
Oxid uhličitý (CO2)
Metán (CH4)
Oxid dusný (N2O)
Fluórované uhľovodíky (HFC)
Plnofluórované uhľovodíky (PFC)
Fluorid sírový (SF6)
Tabuľka B
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
Oxid siričitý (SO2)
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)
Príloha č. 3 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE NÁRODNÉ PLÁNY PRIDEĽOVANIA KVÓT SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
1. Celkové množstvo kvót, ktoré sa majú prideliť na príslušné obdobie, musí byť v súlade so záväzkom Slovenskej republiky obmedzovať svoje emisie podľa osobitného predpisu1) Kjótskeho protokolu pri zohľadnení na jednej strane podielu celkových emisií, ktoré tieto kvóty predstavujú, v porovnaní s emisiami zo zdrojov, ktoré nepokrýva táto smernica, a na druhej strane pri zohľadnení národnej energetickej politiky. Celkové množstvo kvót by malo byť v súlade s národným programom zmeny klímy. Celkové množstvo kvót by nemalo byť vyššie ako množstvo pravdepodobne potrebné na prísne uplatňovanie kritérií podľa tejto prílohy. Pred rokom 2008 bude množstvo kvót v súlade s trendom emisií smerujúcich k prekročeniu cieľa každého členského štátu podľa osobitného predpisu.1)
2. Celkové množstvo kvót, ktoré sa má prideliť, musí byť v súlade s hodnoteniami skutočného a plánovaného pokroku smerom k plneniu príspevkov Slovenskej republiky k záväzku Spoločenstva prijatého podľa osobitného predpisu.2)
3. Množstvo kvót, ktoré sa má prideliť, musí byť v súlade s potenciálom vrátane technologického potenciálu znižovať emisie z činností pokrytých týmto zákonom. Rozdeľovanie kvót sa môže založiť aj na priemerných emisiách na výrobok pri každej činnosti a na dosiahnuteľnom pokroku pri každej činnosti.
4. Plán musí byť v súlade s inými právnymi a strategickými nástrojmi Európskeho spoločenstva. Mala by sa venovať pozornosť nevyhnutnému zvyšovaniu emisií, ktoré je následkom nových právnych požiadaviek.
5. Plán nesmie rozlišovať medzi spoločnosťami alebo odvetviami tak, aby neoprávnene zvýhodňoval určité podniky alebo činnosti, v súlade s medzinárodnou zmluvou.3)
6. Plán musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa môžu noví účastníci začať podieľať na schéme obchodovania s emisiami.
7. Plán môže umožňovať zohľadnenie včasnej akcie a musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa bude včasná akcia zohľadňovať. Slovenská republika môže pri príprave národného plánu prideľovania kvót využiť štandardy vychádzajúce z referenčných dokumentov pre najlepšie dostupné technológie a tieto štandardy môžu pokrývať prvok zohľadnenia včasnej akcie.
8. Plán musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa budú zohľadňovať čisté technológie vrátane energeticky efektívnych technológií.
9. Plán musí obsahovať ustanovenia na pripomienkovanie verejnosťou a musí obsahovať informácie o mechanizmoch, ktoré zabezpečia, aby sa tieto pripomienky vhodným spôsobom zohľadňovali pred prijatím rozhodnutia o pridelení kvót.
10. Plán musí obsahovať zoznam prevádzok, ktoré pokrýva tento zákon, s množstvami kvót, ktoré sa im plánujú prideliť.
11. Plán môže obsahovať informácie o spôsobe, akým sa bude zohľadňovať konkurencia z krajín alebo zo subjektov mimo Európskej únie.
Príloha č. 4 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZÁSADY MONITOROVANIA A PODÁVANIA SPRÁV
Monitorovanie emisií oxidu uhličitého
Emisie sa musia monitorovať výpočtom alebo na základe merania.
Výpočet
Emisie sa vypočítajú podľa vzorca:
Údaje o činnosti x emisný faktor x oxidačný faktor.
Údaje o činnosti (spotrebované palivo, stupeň výroby atď.) sa vypočítajú na základe údajov o dodávke alebo na základe meraní.
Použijú sa akceptované emisné faktory. Emisné faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú prijateľné pre všetky palivá. Štandardné faktory sú prijateľné pre všetky palivá okrem nekomerčných palív (odpadové palivá, ako sú pneumatiky alebo plyny z priemyselných procesov). Štandardy (normy) špecifické pre jednotlivé sloje uhlia a štandardy pre zemný plyn, špecifické pre Európsku úniu alebo pre jednotlivé krajiny alebo jednotlivých výrobcov, sa ďalej vypracujú. Štandardné hodnoty IPKZ sú prijateľné pre produkty rafinérií. Emisný faktor pre biomasu je nula.
Ak emisný faktor nezohľadňuje fakt, že časť uhlíka sa neoxidovala, potom sa zohľadní dodatočný oxidačný faktor. Ak sa vypočítali emisné faktory špecifické pre určité činnosti a je v nich už zohľadnená oxidácia, oxidačný faktor sa nemusí použiť.
Použijú sa štandardné oxidačné faktory vytvorené podľa osobitného predpisu,1) ak prevádzkovateľ nepreukáže, že faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú presnejšie.
Pre každú činnosť, prevádzku a palivo sa vykoná výpočet zvlášť.
Meranie
Na meranie emisií sa použijú normatívne alebo schválené metódy a musia byť doložené podporným výpočtom emisií.
Monitorovanie emisií iných skleníkových plynov
Použijú sa normatívne alebo schválené metódy, vytvorené Komisiou v spolupráci so všetkými relevantnými stranami.
Podávanie správ o emisiách
Každý prevádzkovateľ musí do správy o prevádzke zahrnúť nasledujúce informácie:
A. Údaje na identifikáciu každej prevádzky vrátane
– názvu prevádzky,
– adresy vrátane PSČ a krajiny,
– druhu a počtu činností uvedených v prílohe č. 1 vykonávaných v prevádzke,
– mena a priezviska, adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a
– názvu majiteľa prevádzky a akejkoľvek rodičovskej spoločnosti.
B. Pre každú činnosť z prílohy č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie počítajú,
– údaje o činnosti,
– emisné faktory,
– oxidačné faktory,
– celkové emisie a
– neistotu.
C. Pre každú činnosť z prílohy č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie merajú,
– celkové emisie,
– informácie o spoľahlivosti meracích metód a
– neistotu.
D. Pre emisie zo spaľovania musí správa obsahovať aj oxidačný faktor, ak oxidácia už nebola zohľadnená pri vypracúvaní emisného faktora pre špecifickú činnosť.
Členský štát prijme opatrenia na koordináciu požiadaviek na podávanie správ s inými existujúcimi požiadavkami na podávanie správ, aby sa minimalizovalo zaťaženie podnikov správami.
Príloha č. 5 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
KRITÉRIÁ NA OVEROVANIE SPRÁV
Všeobecné zásady
1. Predmetom overovania sú emisie z každej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.
2. Proces overovania musí obsahovať posúdenie správy a monitorovania počas predchádzajúceho roku podľa osobitného predpisu.1) Musí sa zaoberať spoľahlivosťou, dôveryhodnosťou a presnosťou monitorovacích systémov a podávaných údajov a informácií, ktoré sa týkajú emisií, najmä
a) údajov o činnosti, ktorej sa správa týka, a súvisiace merania a výpočty,
b) výberu a použitia emisných faktorov,
c) výpočtov, ktoré viedli k určeniu celkových emisií, a
d) ak sa používa meranie, vhodnosťou výberu a použitia meracích metód.
3. Platnosť emisií môže byť potvrdená, len ak spoľahlivosť a dôveryhodnosť údajov a informácií umožňuje určiť emisie s vysokým stupňom istoty. Pre vysoký stupeň istoty sa vyžaduje, aby prevádzkovateľ dokázal, že
a) oznamované údaje sú bez nezrovnalostí,
b) zber údajov sa vykonal v súlade s aplikovateľnými vedeckými normami a
c) relevantné záznamy o prevádzke sú úplné a konzistentné.
4. Overovateľovi sa musí poskytnúť prístup do všetkých prevádzok a ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú objektu overovania.
5. Overovateľ musí zohľadniť, či je prevádzka registrovaná v schéme environmentálneho manažérstva a auditu spoločenstva (EMAS).
Metodika
Strategická analýza
6. Overovanie musí byť založené na strategickej analýze všetkých činností vykonávaných v prevádzke. To si vyžaduje, aby overovateľ mal prehľad o všetkých činnostiach a ich význame vzhľadom na emisie.
Analýza procesov
7. Overovanie podaných informácií sa bude uskutočňovať, kde je to vhodné, v prevádzke. Overovateľ použije náhodné kontroly na mieste, aby určil spoľahlivosť oznamovaných údajov a informácií.
Analýza rizika
8. Overovateľ musí zaslať všetky zdroje emisií v prevádzke na ohodnotenie týkajúce sa spoľahlivosti údajov za každý zdroj prispievajúci k celkovým emisiám z prevádzky.
9. Na základe analýzy určí overovateľ explicitne zdroje s vysokým rizikom chyby a ďalšie aspekty monitorovania a podávania správ, ktoré pravdepodobne môžu prispieť k chybám pri určovaní celkových emisií. To zahŕňa obzvlášť výber emisných faktorov a výpočty potrebné na určenie emisií z jednotlivých zdrojov. Zvláštnu pozornosť treba venovať zdrojom s vysokým rizikom chyby a týmto aspektom monitorovacieho postupu.
10. Overovateľ vezme do úvahy každú účinnú metódu kontroly rizika, ktorú používa prevádzkovateľ, s cieľom minimalizovať stupeň neistoty.
Správa
11. Overovateľ pripraví správu o procese potvrdzovania platnosti, v ktorej uvedie, či je správa (podľa usmernenia) správna. Táto správa uvedie všetky okruhy relevantné pre vykonanú prácu. Vyhlásenie, že správa (podľa usmernenia) je správna, možno uskutočniť, ak podľa názoru overovateľa nie sú celkové emisie materiálne nesprávne udané.
Minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť overovateľa
12. Overovateľ musí byť nezávislý od prevádzkovateľa, vykonávať svoje činnosti správnym a objektívne profesionálnym spôsobom a rozumieť
a) ustanoveniam tohto zákona, ako aj relevantným normám a usmerneniam prijatým Komisiou podľa článku 14 (1) smernice uvedenej v prílohe č. 6,
b) legislatívnym, regulačným a administratívnym opatreniam, ktoré sú relevantné pre overované činnosti a
c) vzniku všetkých informácií týkajúcich sa každého zdroja emisií v prevádzke, najmä čo sa týka zberu, merania, výpočtu údajov a podávania správ o nich.
Príloha č. 6 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. EÚ L 275, 25. 10. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004).
1)
§ 41 ods.1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z.
2)
3)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
4)
Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Príloha III a IV nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2004).
4b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004.
5)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
5a)
Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 19 ods.1 písm. n) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
7)
§ 11 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
8)
9)
Príloha XVI nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
10)
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
12a)
Príloha č. VIII nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
12b)
Čl. 27 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
13)
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
1)
Rozhodnutie Rady 2002/358/EHS z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 130, 15. 05. 2002).
2)
Rozhodnutie Rady 93/389/EHS z 24. júna 1993 o monitorovacom mechanizme v spoločenstve pre CO2 a iné plynné emisie v atmosfére (Ú. v. ES L 167, 09. 07. 1993) v znení rozhodnutia Rady z 26. apríla 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/389/EHS týkajúce sa mechanizmu monitorovania v spoločenstve emisií CO2 a iných skleníkových efektov (Ú. v. ES 1999/296/ES L 117, 05. 05. 1999).
3)
Najmä články 87, 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (úplné znenie Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).
1)
Smernica Rady 96/91/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, 10. 10. 1996).
1)
Rozhodnutie Komisie z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom dokumentu C(2004)130] (Ú. v. EÚ L 059, 26. 02. 2004).