572/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011 do 02.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

572
ZÁKON
z 19. októbra 2004
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, v Európskej únii a medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „schéma obchodovania“),
b)
obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (ďalej len „systém obchodovania“),
c)
práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), a prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania,
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b)
prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c)
skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A,
d)
znečisťujúcimi látkami látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke B,
e)
emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
f)
prevádzkou
1.
stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2.
každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania,
g)
povinným účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 2 písm. i),
h)
dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny na základe podanej žiadosti,
i)
prevádzkovateľom lietadla osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo v čase, keď vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, alebo vlastník lietadla, ak táto osoba nie je známa alebo nie je určená vlastníkom lietadla, a osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej alebo nepravidelnej leteckej dopravy týkajúcej sa prepravy cestujúcich, nákladu alebo pošty,
j)
povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, pre ktorú získal povolenie emitovať znečisťujúce látky a má pridelené kvóty pre znečisťujúcu látku,
k)
novým účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ prevádzky
1.
uvedenej v § 24 ods. 1 písm. a), pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny alebo zmenu takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere prevádzky alebo z dôvodu jej rozšírenia následne po oznámení národného plánu prideľovania kvót pre skleníkové plyny (ďalej len „plán“) Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
2.
uvedenej v § 24 ods. 1 písm. a), ktorý získal povolenie emitovať skleníkové plyny na základe podanej žiadosti alebo zmenu takého povolenia z dôvodu zmeny v charaktere prevádzky alebo z dôvodu jej rozšírenia následne po oznámení plánu prideľovania kvót pre skleníkové plyny pre dobrovoľných účastníkov (ďalej len „plán pre dobrovoľných účastníkov“),
l)
tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
m)
priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa článku 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
n)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
o)
jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
p)
jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
q)
započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov spadajúcich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
r)
historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,
s)
kvótou z leteckej dopravy (EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby.
Povolenie
§ 3
Na vypúšťanie skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie vydané podľa § 5.
§ 4
Žiadosť o povolenie
(1)
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,
d)
opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,
e)
opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,
f)
návrh postupu alebo schválený postup zisťovania množstva emitovaných skleníkových plynov,1)
g)
bilanciu emisií skleníkových plynov od roku 2005 alebo od uvedenia prevádzky do činnosti podľa toho, čo nastalo neskôr,
h)
netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až g),
i)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby2a) okrem prípadu uvedeného v § 24 ods. 2 písm. a),
j)
ak ide o nového účastníka schémy, emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách.
(2)
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia,2)
d)
návrh postupu alebo schválený postup zisťovania množstva emitovaných znečisťujúcich látok,1)
e)
bilanciu emisií znečisťujúcich látok za posledné tri roky.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia najneskôr tri mesiace pred požadovaným zaradením do schémy obchodovania.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa podáva príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 5
Podmienky a obsah povolenia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia na základe posúdenia žiadosti podľa § 4 vydá prevádzkovateľovi povolenie, ak prevádzkovateľ spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov a podávanie správ uvedené v prílohe č. 4 a ustanovené v osobitnom predpise1), alebo požiadavky na monitorovanie emisií znečisťujúcich látok ustanovené v osobitnom predpise.1) Povolenie sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom a súčasne možno udeliť povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.
(2)
Povolenie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní3) obsahuje
a)
opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,
b)
monitorovací plán, ktorý obsahuje požiadavky na monitorovanie emisií určujúce metodiku a frekvenciu monitorovania, postup zisťovania množstva emisií skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok, ktorý bol schválený, alebo schválenie návrhu takého postupu,
c)
požiadavky na podávanie správ o emisiách,
d)
povinnosti prevádzkovateľov podľa § 13,
e)
záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 9b až 9e v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám prevádzky v každom kalendárnom roku do štyroch mesiacov po skončení daného roku s výnimkou leteckej prevádzky.
(3)
Lehota na vydanie povolenia je 60 dní odo dňa začatia konania.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia zašle kópiu povolenia Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(5)
Ak sa vydáva povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky, v ktorej sa vykonávajú činnosti podľa osobitného zákona,4) podmienky a postupy určené v povolení musia zohľadňovať podmienky a postupy určené v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu,4) ak je integrované povolenie vydané.
§ 6
Zmena povolenia
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť obvodnému úradu životného prostredia každú pripravovanú zmenu charakteru, fungovania alebo rozšírenia prevádzky, ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania. Obvodný úrad životného prostredia zmení povolenie, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania v prípade, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania. Na konanie o zmene povolenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 4 a § 5.
(2)
Ak dôjde k zmene podmienok na vydanie povolenia, obvodný úrad životného prostredia preskúma vydané povolenie, a ak je to potrebné, zmení ho alebo ho zruší.
(3)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť obvodnému úradu životného prostredia, ministerstvu a organizácii poverenej ministerstvom (ďalej len „správca registra“) zmenu prevádzkovateľa a svoje identifikačné údaje podľa § 4 do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
DRUHÁ ČASŤ
OBCHODOVANIE S KVÓTAMI
§ 7
Účastníci schémy obchodovania a účastníci systému obchodovania
(1)
Účastníkom schémy obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov schémy obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra kvót (ďalej len „register“).
(2)
Účastníkom systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov systému obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra.
(3)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, ktorému sa vydá povolenie po ukončení prideľovania kvót znečisťujúcich látok na príslušné obchodovateľné obdobie, stane sa povinným účastníkom systému obchodovania až v nasledujúcom obchodovateľnom období.
(4)
Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník schémy obchodovania alebo účastník systému obchodovania.
(5)
Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania alebo účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo povinným účastníkom systému obchodovania, alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva správcovi registra žiadosť o zapísanie do registra, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
vymedzenie záujmu o účasť v schéme obchodovania alebo o účasť v systéme obchodovania, alebo o účasť v oboch mechanizmoch obchodovania s kvótami,
d)
údaje podľa osobitného predpisu,4a) ak ide o žiadateľa, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania.
(6)
Správca registra zapíše žiadateľa do registra a zriadi mu účet kvót do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 5. Správca registra postupuje v konaní o žiadosti o účasť v schéme obchodovania podľa osobitného predpisu.4b) Zapísaním do registra sa žiadateľ stáva účastníkom schémy obchodovania alebo účastníkom systému obchodovania, alebo účastníkom schémy obchodovania a aj účastníkom systému obchodovania.
(7)
Správca registra zapíše povinných a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania a povinných účastníkov systému obchodovania do registra a zriadi im účet kvót na základe ich žiadosti, ktorú sú povinní podať do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a ktorá obsahuje údaje podľa odseku 5; postupuje pri tom podľa odseku 6.
(8)
Správca registra je povinný viesť evidenciu na účely dane z emisných kvót podľa osobitného predpisu.4c) Spôsob vedenia a rozsah evidencie môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(9)
Náklady na zriadenie a vedenie účtu kvót v registri znáša účastník schémy obchodovania alebo systému obchodovania a platí správcovi registra poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného správcom registra.
§ 8
Plán
(1)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vypracuje pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) plán a pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania plán pre dobrovoľných účastníkov, ktoré musia byť založené na objektívnych a transparentných kritériách a musia zohľadňovať kritériá uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Ministerstvo pri spracúvaní plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov prihliada aj na potrebu pridelenia kvót novým účastníkom schémy obchodovania a na ten účel vytvorí rezervu kvót, ktorá bude na účte kvót ministerstva.
(3)
Pre účastníkov schémy obchodovania prevádzkujúcich prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a) pre obchodovateľné obdobie uvedené v § 9 ods. 1 ministerstvo vydá plán a oznámi ho Komisii a každému členskému štátu. Pre nasledujúce obchodovateľné obdobia plán vydáva a oznamuje Komisii a každému členskému štátu najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia.
(4)
Ministerstvo je povinné zverejniť návrh plánu a návrh plánu pre dobrovoľných účastníkov na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní tak, aby sa s ním mohli oboznámiť účastníci schémy obchodovania a verejnosť, ktorou je jedna osoba alebo viac osôb alebo ich združenia.
(5)
Účastníci schémy obchodovania a verejnosť majú v lehote podľa odseku 4 právo podať k návrhu plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov písomné pripomienky ministerstvu.
(6)
Ministerstvo je povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 4 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov a pri dopracúvaní plánu a plánu pre dobrovoľných účastníkov prihliadať na podané písomné pripomienky a pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní. Prihliada sa len na odôvodnené vecné pripomienky.
(7)
Ak Komisia odmietne plán do troch mesiacov od jeho oznámenia podľa odseku 3 alebo odmietne ktorýkoľvek z jeho aspektov na základe nesúladu s kritériami uvedenými v prílohe č. 3, ministerstvo navrhne zmeny a doplnenia plánu. Zmeny a doplnenia plánu ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle na desať dní. Účastníci schémy obchodovania a verejnosť majú v tejto lehote právo podať k zmenám a doplneniam návrhu plánu písomné pripomienky ministerstvu. Po vyhodnotení pripomienok ministerstvo zašle upravený plán Komisii.
(8)
Plán podľa odseku 3 sa po prijatí Komisiou už nemôže meniť a po zverejnení na webovom sídle ministerstva sa stáva platným. Platný plán je pre ministerstvo a príslušných účastníkov schémy obchodovania záväzný.
§ 9
Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1)
Pre každé obchodovateľné obdobie od 1. januára 2013 ministerstvo bezodplatne pridelí na základe plánu podľa § 8 ods. 8 kvóty najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia všetkým povinným účastníkom schémy obchodovania prevádzkujúcim prevádzky podľa § 24 ods. 1 písm. a), c) a d) a všetkým dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania na základe plánu pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania; o pridelení kvót vydá ministerstvo účastníkom schémy obchodovania potvrdenie.
(2)
Kvóty podľa odseku 1 možno prideliť len na základe plánu podľa § 8 ods. 8 alebo plánu pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania.
(3)
Novým účastníkom schémy obchodovania ministerstvo bezodplatne pridelí kvóty z rezervy kvót do 60 dní odo dňa doručenia kópie povolenia podľa § 5 ods. 4; o pridelení kvót vydá ministerstvo účastníkom schémy obchodovania potvrdenie. Ministerstvo prideľuje kvóty novým účastníkom schémy obchodovania v poradí podľa dátumu nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov podľa § 5 až do vyčerpania rezervy kvót.
(4)
Nepridelenú časť rezervy kvót môže ministerstvo predať na dražbe kvót5) ľubovoľnému účastníkovi schémy obchodovania. Ak kvóty predá, primerane sa uplatní § 12. Peňažné prostriedky získané z predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu.
(5)
Ministerstvo môže pri prideľovaní kvót podľa odsekov 1 až 3 alebo pri predaji kvót podľa odseku 4 obmedziť použitie kvót skleníkových plynov na pokrytie emisií určitých kategórií prevádzok alebo obmedziť možnosti prevodu kvót alebo ich častí len na určité štáty.
(6)
Obmedzenia obchodovania s kvótami podľa odseku 5 sa vyznačia v pláne alebo v pláne pre dobrovoľných účastníkov a v potvrdení a zaevidujú sa a označia v registri tak, aby sa zabránilo ich použitiu nepovoleným spôsobom. Tieto obmedzenia nemožno zmeniť po pridelení alebo predaji kvót.
(7)
Kvóty pridelené podľa odsekov 1 až 3 zapisuje na pokyn ministerstva správca registra do registra každoročne do 28. februára v roku v množstve rovnajúcom sa proporčnému podielu celkového množstva pridelených kvót na príslušné obchodovateľné obdobie. Ak budú novému účastníkovi schémy obchodovania pridelené kvóty po uvedenom termíne, zapíše sa ich proporčné množstvo v príslušnom roku do registra do 30 dní odo dňa vydania potvrdenia o ich pridelení.
(8)
Ministerstvo pridelí dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania kvóty v priznaných jednotkách.
(9)
Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať. Nepridelenú časť priznaných jednotiek môže ministerstvo predať priamo, sprostredkovane alebo na dražbe kvót.5) Ak priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 12. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek a z predaja kvót na dražbách kvót sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(10)
Ak je prevádzka podľa § 24 ods. 1 písm. a) vyradená zo schémy obchodovania a ten istý prevádzkovateľ počas toho istého obchodovateľného obdobia uvedie na tom istom mieste do prevádzky novú prevádzku podľa § 24 ods. 1 písm. a), tejto novej prevádzke ministerstvo pridelí kvóty z rezervy kvót zmenšené o kvóty pridelené vyradenej prevádzke, zostávajúce po odovzdaní kvót podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(11)
Ak dôjde počas obdobia uvedeného v odseku 1 v prevádzke podľa § 24 ods. 1 písm. a) k podstatnému zvýšeniu emisií z dôvodu nepredvídateľnej mimoriadnej udalosti, prevádzkovateľ bezodkladne informuje ministerstvo, ktoré požiada Komisiu o súhlas s dodatočným zvýšením kvót. Ak Komisia vydá súhlas, ministerstvo môže dodatočne kvóty primerane zvýšiť. Kvóty, o ktoré boli pôvodné kvóty zvýšené, nemôžu byť predmetom prevodu.
(12)
V roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia sa jej prevádzkovateľovi už nepripisuje do registra kvót proporčný podiel celkového množstva kvót pridelených vyradenej prevádzke na príslušné obchodovateľné obdobie. Tieto kvóty sa pripíšu do rezervy kvót na účet kvót ministerstva. To neplatí, ak ide o vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania podľa odseku 10.
§ 9a
Používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania
(1)
Projektové aktivity, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky, schvaľuje pred ich realizáciou ministerstvo v súlade s dohovorom a Kjótskym protokolom a rozhodnutiami prijatými na ich základe.
(2)
Realizácia projektov, ktorou sa v prevádzkach na území Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov,5a) nepovažuje sa za projektové aktivity podľa tohto zákona.
(3)
Jednotky zníženia emisií (ERU) a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) sa nevydajú, ak sa projektové aktivity vykonávajú
a)
v prevádzkach podľa § 2 písm. f),
b)
v jadrových zariadeniach,
c)
na využívanie územia, na zmeny vo využívaní územia a na lesnícke činnosti,
d)
ak nepriamo znížia alebo obmedzia úroveň emisií z prevádzok podľa § 2 písm. f),
e)
vo výrobe elektrickej energie z vodných elektrární s výkonom viac ako 20 MW.
(4)
Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vytvorené projektovými aktivitami sa môžu prenášať medzi účastníkmi schém obchodovania z krajín podľa prílohy I k dohovoru, ktoré ratifikovali Kjótsky protokol podľa čl. 1 ods. 7 Kjótskeho protokolu (ďalej len „krajina").
(5)
Povinní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 13 ods. 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) až do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót pre každú prevádzku, ktorý sa určí v pláne. Použitie týchto jednotiek sa uskutoční tak, že ministerstvo vydá a okamžite odovzdá jednu kvótu výmenou za jednu jednotku certifikovaného zníženia emisií (CER) alebo jednotku zníženia emisií (ERU), ktorú má prevádzkovateľ v registri.
(6)
Dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 13 ods. 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) a priznané jednotky. Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) môžu použiť do výšky 7 % z počtu kvót, ktoré sú povinní odovzdať.
(7)
Prevádzkovatelia lietadiel môžu počas období uvedených v § 9b využívať jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) do výšky 15 % z počtu kvót, ktoré sú povinní odovzdať.
(8)
Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) nebudú vydané pre zníženie alebo obmedzenie emisií skleníkových plynov z činností, ktoré patria do pôsobnosti tohto zákona.
§ 9b
Celkové množstvo kvót a schéma obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1)
Pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 sa celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná 97 % historických emisií z leteckej dopravy. Pre toto obchodovateľné obdobie je referenčným rokom rok 2010.
(2)
Pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie sa celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná 95 % historických emisií z leteckej dopravy vynásobených počtom rokov v danom obchodovateľnom období. Pre tieto obchodovateľné obdobia je referenčným rokom kalendárny rok končiaci sa 24 mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia.
(3)
Ministerstvo zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ak
a)
mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo
b)
je Slovenská republika členským štátom s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií z leteckej dopravy spôsobených letmi, ktoré tento prevádzkovateľ lietadla uskutočnil vo východiskovom roku; východiskový rok znamená vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ktorý začal prevádzku po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky; vo všetkých ostatných prípadoch kalendárny rok začínajúci sa 1. januára 2006.
§ 9c
Metóda prideľovania kvót pre leteckú dopravu prostredníctvom dražieb
(1)
Pre obdobie uvedené v § 9b ods. 1 a pre obdobie uvedené v § 9b ods. 2 uskutoční ministerstvo dražbu 15 % kvót určených pre prevádzkovateľov lietadiel.
(2)
Počet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na dražbe kvót počas každého obchodovateľného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky o celkovom množstve emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D.
(3)
Príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami pre leteckú dopravu na dražbe kvót sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch. Tieto príjmy sa použijú na riešenie zmeny klímy, na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií.
§ 9d
Prideľovanie a vydávanie kvót prevádzkovateľom lietadiel
(1)
Prevádzkovateľ lietadla môže pre každé obdobie uvedené v § 9b požiadať o bezplatné pridelenie kvót. V žiadosti predloženej ministerstvu prevádzkovateľ lietadla uvedie overené údaje o tonokilometroch týkajúce sa leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, uskutočnených týmto prevádzkovateľom lietadla za sledovaný rok. Sledovaným rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b ods. 1, rok 2010. Žiadosť sa podáva najmenej 21 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b ods. 1, do 31. marca 2011.
(2)
Ministerstvo predloží Komisii žiadosti prijaté podľa odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, alebo ak ide o obdobie uvedené v § 9b ods. 1, do 30. júna 2011.
(3)
Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle
a)
celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 2, vypočítaný tak, že sa počet tonokilometrov zahrnutých do žiadosti vynásobí referenčnou hodnotou, ktorú určí Komisia,
b)
počet kvót pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktorý sa určí tak, že jeho celkový počet kvót na dané obdobie vypočítaný v písmene a) sa vydelí počtom rokov v období, v ktorom daný prevádzkovateľ lietadla vykonáva letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D.
(4)
Správca registra na pokyn ministerstva zapíše do 28. februára 2012 a do 28. februára každého nasledujúceho roka každému prevádzkovateľovi lietadla počet kvót pridelených tomuto prevádzkovateľovi lietadla na príslušný rok podľa odseku 3 a § 9c ods. 1 alebo § 9e.
§ 9e
Osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľov lietadiel
(1)
V každom období uvedenom v § 9b ods. 2 sa z celkového množstva kvót, ktoré má ministerstvo prideliť, vyčlenia 3 % na osobitnú rezervu pre prevádzkovateľov lietadiel,
a)
ktorí začínajú s prevádzkou činností leteckej dopravy, ktoré spadajú do prílohy č. 1 tabuľky D po sledovanom roku, za ktorý sa podľa § 9d ods. 1 predložili overené údaje o tonokilometroch v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, alebo
b)
ktorých tonokilometre sa zvýšia v priemere o viac ako 18 % ročne v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorých činnosť nie je úplným ani čiastočným pokračovaním činností leteckej dopravy, ktoré predtým vykonával iný prevádzkovateľ lietadla.
(2)
Prevádzkovateľ lietadla podľa odseku 1 môže požiadať o bezplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy prostredníctvom žiadosti, ktorú predloží ministerstvu. Žiadosť sa predkladá do 30. júna tretieho roka obdobia uvedeného v § 9b ods. 2, na ktoré sa vzťahuje. Emisné kvóty pridelené prevádzkovateľovi lietadla podľa odseku 1 písm. b) nesmú presiahnuť 1 000 000 kvót.
(3)
Žiadosť podľa odseku 2
a)
obsahuje overené údaje o tonokilometroch pre činnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla v druhom kalendárnom roku obdobia uvedeného v § 9b ods. 2, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
b)
obsahuje v prílohe k žiadosti dokumenty preukazujúce, že kritériá oprávnenosti podľa odseku 1 boli splnené,
c)
ak ide o prevádzkovateľov lietadla podľa odseku 1 písm. b), obsahuje aj údaje o
1.
percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
2.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
3.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 9d ods. 1 v súvislosti s obdobím uvedeným v § 9b ods. 2, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorý presahuje percento uvedené v odseku 1 písm. b).
(4)
Ministerstvo predloží Komisii žiadosti, ktoré mu boli predložené podľa odseku 2, najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu na predloženie žiadosti.
(5)
Do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou ministerstvo vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle
a)
pridelenie kvót z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľa lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 4. Toto pridelenie sa vypočíta tak, že sa referenčná hodnota stanovená Komisiou vynásobí,
1.
ak ide o prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 1 písm. a), tonokilometrami zahrnutými do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4,
2.
ak ide o prevádzkovateľa lietadla, podľa odseku 1 písm. b) absolútnym nárastom tonokilometrov, ktorý presahuje percento uvedené v odseku 1 písm. b) a ktoré sú zahrnuté do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. c) tretieho bodu a odseku 4, a
b)
pridelenie kvót každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktoré sa určí tak, že prídel kvót podľa písmena a) sa vydelí počtom celých kalendárnych rokov, ktoré ostávajú v období uvedenom v § 9b ods. 2, na ktoré sa pridelenie vzťahuje.
(6)
Ministerstvo so všetkými nepridelenými kvótami v osobitnej rezerve obchoduje formou dražby kvót.
§ 9f
Monitorovanie a podávanie správ
Každý prevádzkovateľ lietadla predloží ministerstvu plán monitorovania, ktorý určuje opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o emisiách a údajoch o tonokilometroch na účely uplatňovania § 9d, a ministerstvo tieto plány schváli v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe č. 4.
§ 10
Vydanie a pridelenie kvót znečisťujúcich látok
(1)
Obchodovateľné obdobie s kvótami znečisťujúcich látok trvá jeden kalendárny rok.
(2)
Ministerstvo najneskôr deväť mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia ustanoví celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, ktoré vydá pre príslušné obchodovateľné obdobie a ktoré sa zapíšu do registra na účet kvót ministerstva. Súčasne určí množstvo kvót v členení podľa okresov, ktoré môžu byť z účtu kvót ministerstva bezodplatne pridelené všetkým povinným účastníkom systému obchodovania.
(3)
Po ustanovení kvót podľa odseku 2 príslušný obvodný úrad životného prostredia rozhodnutím bezodplatne pridelí kvóty všetkým povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkujúcim prevádzky v jeho územnej pôsobnosti tak, aby sa kvóty určené pre okres neprekročili.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia vydá povinným účastníkom systému obchodovania rozhodnutie o pridelení kvót najneskôr tri mesiace pred začiatkom obchodovateľného obdobia. Pri vydávaní rozhodnutia o pridelení kvót vychádza najmä z
a)
množstva kvót znečisťujúcich látok určeného pre okres v príslušnom obchodovateľnom období,
b)
množstva emisií znečisťujúcej látky vypusteného z prevádzky za predchádzajúce roky,
c)
podnikateľského zámeru v nadväznosti na prevádzkovanie prevádzky,
d)
predpokladanej regionálnej potreby tepla,
e)
programu znižovania emisií z prevádzky,6)
f)
programu na zlepšenie kvality ovzdušia.7)
(5)
Obvodný úrad životného prostredia do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení kvót zašle kópiu rozhodnutia ministerstvu, ktoré na jeho základe vydá pokyn správcovi registra na prevod kvót a ich zapísanie v registri na účet kvót povinného účastníka systému obchodovania.
(6)
Ak po pridelení kvót podľa odsekov 3 a 4 zostanú na účte kvót ministerstva nepridelené kvóty, ministerstvo môže tieto kvóty predať na dražbe kvót ľubovoľnému účastníkovi systému obchodovania. Ak kvóty predá, vydá pokyn správcovi registra na prevod kvót a ich zapísanie v registri na účet kvót účastníka systému obchodovania. Peňažné prostriedky získané z predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu.
(7)
Zakazuje sa prevod kvót, ktoré zvyšujú pridelené kvóty povinnému účastníkovi systému obchodovania, ak má prevádzku umiestnenú v oblasti riadenia kvality ovzdušia,8) v ktorej sú prekračované limitné hodnoty tej znečisťujúcej látky, ktorej kvóty sa majú previesť.
(8)
Pri prevode kvót podľa § 12 ods. 2 sa môžu kvóty určené pre okres podľa odseku 2 prekročiť.
(9)
Informácie o určených kvótach a ich prevodoch sa sprístupňujú v registri.
§ 11
Register
(1)
Ministerstvo na zabezpečenie presnej evidencie vydávania, prideľovania, držby, prevodu a zrušenia kvót vytvorí a spravuje register prostredníctvom správcu registra. Register musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu9) a musí byť trvale verejne prístupný.
(2)
Kvóta je v držbe účastníka schémy obchodovania alebo účastníka systému obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte kvót.
(3)
Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka schémy obchodovania alebo účastníka systému obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným číslom.
(4)
Správca registra je povinný viesť evidenciu prevodov na účtoch povinných účastníkov schémy obchodovania za roky 2011 a 2012 a poskytnúť tieto údaje povinným účastníkom schémy obchodovania a na požiadanie správcovi dane na účely výpočtu a kontroly výpočtu dane z emisných kvót.4c)
§ 12
Prevod, odovzdanie, zrušenie kvót
(1)
Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu podľa určenia možnosti ich prevodu podľa § 9 ods. 5 prenášať bez akýchkoľvek ďalších obmedzení medzi
a)
účastníkmi schémy obchodovania zo Slovenskej republiky,
b)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) a účastníkmi zahraničnej schémy obchodovania z členského štátu Európskej únie,
c)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) alebo písmena b) a účastníkmi schémy obchodovania zo štátov z prílohy B Kjótskeho protokolu.
(2)
Vydané kvóty znečisťujúcich látok pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi účastníkmi systému obchodovania bez akýchkoľvek ďalších obmedzení do 15. februára roka nasledujúceho po príslušnom obchodovateľnom období; ustanovenie § 10 ods. 7 tým nie je dotknuté.
(3)
Prevod kvót a ich zaevidovanie v registri vykonávajú splnomocnení zástupcovia účastníkov schémy obchodovania a účastníkov systému obchodovania podľa osobitného predpisu4b) alebo môžu o prevod kvót a ich zaevidovanie požiadať správcu registra.
(4)
Kvóty skleníkových plynov vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu z prílohy B Kjótskeho protokolu sú rovnocenné s kvótami skleníkových plynov vydanými ministerstvom a ich držitelia ich môžu použiť na účel plnenia povinnosti prevádzkovateľa podľa odseku 5.
(5)
Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 13 ods. 1 písm. b) správca registra následne zruší.
(6)
Kvóty znečisťujúcich látok odovzdané podľa § 13 ods. 3 písm. b) správca registra zruší na základe oznámenia obvodného úradu životného prostredia príslušného podľa osobitného predpisu.10)
(7)
Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov alebo držiteľom kvót znečisťujúcich látok, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte kvót, alebo môže o dobrovoľné zrušenie kvót požiadať správcu registra. Správca registra vždy zruší všetky kvóty, o zrušenie ktorých požiadal splnomocnený zástupca.
(8)
Kvóty skleníkových plynov alebo kvóty znečisťujúcich látok nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom10a) do základného imania kapitálových spoločností.
(9)
Každý prevádzkovateľ lietadla, ktorému boli kvóty pridelené, do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá také množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré tento prevádzkovateľ uskutočňuje, za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré boli overené v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 5. Kvóty skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, správca registra následne zruší.
(10)
Prevádzkovateľ do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa § 9b až 9e, rovnajúce sa celkovým emisiám z tejto prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 5. Kvóty skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, správca registra následne zruší.
(11)
Na účely plnenia záväzkov prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 9 alebo prevádzkovateľa podľa odseku 10 budú uznané aj kvóty vydané príslušným orgánom iného členského štátu.
§ 13
Povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania a prevádzkovateľ lietadla, je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla, ministerstvu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávneným overovateľom podľa § 15 ako správnu podľa kritérií uvedených v prílohe č. 5,
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 12 ods. 9 a 10, pričom povinní účastníci schémy obchodovania a prevádzkovateľ lietadla nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,
c)
plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2 aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1,
d)
predložiť ministerstvu správu o emisiách skleníkových plynov a správu o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky v elektronickej podobe do 31. marca.
(2)
Povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, platia aj pre každého dobrovoľného účastníka schémy obchodovania odo dňa vstupu do schémy obchodovania.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania a prevádzkovateľ lietadla, nemôže uskutočňovať ďalšie prevody kvót, pokiaľ správa o emisiách skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. a) nebola oprávneným overovateľom podľa § 15 overená ako správna podľa kritérií uvedených v prílohe č. 5.
(4)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia správu o emisiách znečisťujúcich látok podľa osobitného predpisu11) s uvedením množstva kvót na účte kvót, ktorých je držiteľom, k 15. februáru roka nasledujúceho po príslušnom obchodovateľnom období,
b)
odovzdať správcovi registra do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu10) také množstvo kvót znečisťujúcej látky, aké podľa tohto rozhodnutia emitoval v príslušnom obchodovateľnom období.
§ 13a
Overenie správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, požiada v odôvodnených prípadoch obvodný úrad životného prostredia najneskôr do 15. marca Slovenskú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko, ktoré Slovenská inšpekcia životného prostredia doručí obvodnému úradu životného prostredia najneskôr do 31. marca. Na jeho základe požiada obvodný úrad životného prostredia prevádzkovateľa o dopracovanie a opätovné predloženie správy. Prevádzkovateľ je povinný doručiť obvodnému úradu životného prostredia upravenú overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky najneskôr do 15. apríla. Obvodný úrad životného prostredia v tomto prípade predloží potvrdenie o správnosti správy správcovi registra najneskôr do 30. apríla.
§ 14
Platnosť kvót
Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce obchodovateľné obdobia.
§ 15
Oprávnený overovateľ
(1)
Oprávnený overovateľ je odborne spôsobilá fyzická osoba na overovanie správ o emisiách skleníkových plynov predkladaných podľa § 13 ods. 1 písm. a) a údajov podľa § 24 ods. 7, ktorá je zapísaná do registra oprávnených overovateľov. Register oprávnených overovateľov vedie ministerstvo.
(2)
Ministerstvo zapíše do registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá úspešným zložením skúšky preukáže potrebnú úroveň vedomostí o technológiách v príslušných kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok podľa prílohy č. 1, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom; skúšku zabezpečuje ministerstvo.
(3)
Na skúšku podľa odseku 2 ministerstvo pripustí fyzickú osobu, ktorá
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 6,
b)
spĺňa podmienky odbornej praxe podľa odsekov 6 a 7,
c)
uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu.12)
(4)
O zápise do registra oprávnených overovateľov ministerstvo vydá osvedčenie, ktoré obsahuje
a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia oprávneného overovateľa,
b)
rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy,
c)
identifikačné číslo osvedčenia,
d)
dátum zápisu do registra oprávnených overovateľov,
e)
dátum vydania osvedčenia.
(5)
Ministerstvo môže uložiť oprávnenému overovateľovi, aby sa podrobil preskúšaniu podľa odseku 2, ak ide o zásadné zmeny v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo ak ide o zistenie závažných nedostatkov v jeho činnosti.
(6)
Kvalifikačným predpokladom podľa odseku 3 písm. a) je vysokoškolské vzdelanie technického smeru druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax.
(7)
Odborná prax, ktorá sa započítava do kvalifikácie podľa odseku 6, je činnosť
a)
v oblasti zisťovania množstva vypúšťaných skleníkových plynov,
b)
v preverovaní údajov o množstvách vypúšťaných skleníkových plynov,
c)
v zisťovaní a preverovaní údajov, ktoré slúžia ako podklad na zisťovanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov, v kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom.
(8)
Oprávnený overovateľ nemôže overovať správy o emisiách skleníkových plynov predkladané podľa § 13 ods. 1 písm. a) prevádzkovateľmi, s ktorými je personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.
(9)
Ak oprávnený overovateľ overí správu o emisiách skleníkových plynov predloženú prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. a) ako správnu, vkladá do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie postupom podľa osobitného predpisu.12a) Ak vloženie ročných overených emisií za predchádzajúci rok nebude každoročne vykonané do 31. marca, správca registra zablokuje prevod kvót z účtu kvót spôsobom podľa osobitného predpisu.12b)
(10)
Ministerstvo vymaže z registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
o to požiada.
(11)
Ministerstvo rozhodne o výmaze oprávneného overovateľa z registra oprávnených overovateľov, ak oprávnený overovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) a b).
(12)
Ak ministerstvo zistí nedostatky vo výkone činnosti oprávneného overovateľa alebo v plnení jeho oznamovacej povinnosti, môže rozhodnúť o výmaze oprávneného overovateľa z registra oprávnených overovateľov alebo zmeniť rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy.
TRETIA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA
§ 16
Orgány štátnej správy
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
krajský úrad životného prostredia,
c)
obvodný úrad životného prostredia.
§ 17
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,12c)
c)
vypracúva a vydáva plán podľa § 8 a oznamuje ho Komisii a ostatným členským štátom a vypracúva a vydáva plán pre dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania podľa § 8.
d)
prideľuje kvóty skleníkových plynov účastníkom schémy obchodovania podľa § 9 ods. 1 a 2,
e)
môže obmedziť použitie kvót skleníkových plynov, alebo možnosť ich prevodu podľa § 9 ods. 6,
f)
predáva kvóty z rezervy kvót skleníkových plynov, ktoré neboli pridelené novým účastníkom schémy obchodovania podľa § 9 ods. 5,
g)
predáva nepridelené kvóty znečisťujúcich látok podľa § 10 ods. 6,
h)
spravuje nepridelené priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,
i)
ako zodpovedný orgán spravuje register prostredníctvom správcu registra,
j)
je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov,
k)
uverejňuje v pláne plánované používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) a percentuálny podiel pridelených kvót pre každú prevádzku, do výšky ktorého sú prevádzkovatelia oprávnení používať uvedené jednotky v schéme obchodovania počas obchodovateľného obdobia; celkové použitie týchto jednotiek musí byť v súlade s príslušnými záväzkami doplnkovosti podľa Kjótskeho protokolu a dohovoru a s rozhodnutiami prijatými na ich základe,
l)
uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,
m)
vydáva oprávnenia podľa § 15 ods. 1, overuje odbornú spôsobilosť a vedie register oprávnených overovateľov,
n)
predloží Komisii žiadosti podľa § 9d ods. 2 a § 9e ods. 4,
o)
vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § 9d ods. 3 písm. a) a b) a § 9e ods. 5,
p)
v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vyberá a oznámi Komisii aukcionára, ktorý bude Slovenskú republiku zastupovať na dražbe emisných kvót,
q)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 19, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii akékoľvek zmeny a doplnenia ukladania pokút pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadla,
r)
ak ide o prevádzkovateľa lietadla, predkladá každoročne do 31. marca správcovi registra potvrdenie o správnosti správy podľa § 13 písm. a),
s)
zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla podľa § 9b ods. 3.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
národné emisné stropy13) a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, ktoré vydá pre príslušné obchodovateľné obdobie v členení podľa okresov,
b)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vydanie oprávnenia, o preukazovaní a overovaní splnenia predpokladov na vydanie oprávnenia, o overovaní odbornej spôsobilosti, o vydaní oprávnenia, o čase jeho platnosti, o predlžovaní jeho platnosti, o zániku oprávnenia a o registri oprávnených overovateľov,
c)
na účely dane z emisných kvót podľa osobitného predpisu4c) spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov v prevádzke dosiahnutú z dôvodu zníženia množstva emisií vypustených do ovzdušia.
(3)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách.
§ 18
Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia
(1)
Krajský úrad životného prostredia rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje obvodný úrad životného prostredia v prvom stupni podľa odseku 2 písm. a), c) a h).
(2)
Obvodný úrad životného prostredia
a)
rozhoduje o vydaní povolenia, jeho zmene (§ 6) alebo o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania,
b)
oznamuje vydanie povolenia, jeho zmenu (§ 6) alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania ministerstvu,
c)
rozhoduje o pridelení kvót znečisťujúcich látok povinným účastníkom systému obchodovania,
d)
vykonáva štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,12c)
e)
vydáva prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy predloženej podľa § 13 ods. 1 písm. a),
f)
oznamuje ministerstvu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo správa nie je overená ako správna,
g)
oznamuje správcovi registra množstvá emisií znečisťujúcich látok z prevádzok povinných účastníkov systému obchodovania do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu,10)
h)
ukladá pokuty za správne delikty,
i)
predkladá každoročne do 31. marca správcovi registra potvrdenie o správnosti správy podľa § 13 písm. a) okrem potvrdení uvedených v § 17 ods. 1 písm. r),
j)
postupuje podľa § 13a, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 19
Iné správne delikty
(1)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania a ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá správcovi registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok, pokutu 100 eur za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky. Zaplatenie pokuty za prekročenie emisií nezbavuje prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla povinnosti odovzdať správcovi registra kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi pokutu do 16 600 eur, ak
a)
nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie,
b)
nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ustanovené v povolení,
c)
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 1,
d)
nesplní v určenej lehote povinnosti podľa § 13 ods. 1,
e)
neoznámi údaje podľa § 24 ods. 6 a 7.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Obvodný úrad životného prostredia pri porušení povinností prevádzkovateľom, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, ustanovených v povolení vydanom podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) a v § 13 ods. 4, postupuje podľa osobitného predpisu.10)
(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov schémy obchodovania, dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania a povinných účastníkov systému obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 4.
(7)
Pokuty uložené obvodným úradom životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvom, podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(8)
Ak si prevádzkovateľ lietadla nesplnil povinnosti podľa tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo zabezpečiť ani uložením pokuty, môže ministerstvo požiadať Komisiu, aby v súvislosti s dotknutým prevádzkovateľom lietadla rozhodla o uložení zákazu prevádzky.
(9)
Žiadosť o uloženie zákazu prevádzky obsahuje
a)
podrobnosti o sankciách uložených podľa tohto zákona,
b)
odôvodnenie uloženia zákazu prevádzky na území Európskej únie,
c)
odporúčanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa mali uplatňovať,
d)
dôkaz o porušení povinnosti prevádzkovateľa lietadla.
§ 20
Prístup k informáciám
(1)
Ministerstvo na svojej internetovej stránke sprístupňuje
a)
potvrdenia o pridelení kvót účastníkom schémy obchodovania,
b)
informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky,
c)
informácie o predaji kvót podľa § 17 ods. 1 písm. f) a g).
(2)
Správca registra na svojej internetovej stránke sprístupňuje správy o emisiách skleníkových plynov.
§ 21
Konanie
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.14) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na § 9, § 9d a 9e§ 17 ods. 1 písm. d), e) a k) a na § 18 ods. 2 písm. e).
21a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § 15 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,14a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 22
Podávanie správ
Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii do 30. júna správu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní s kvótami skleníkových plynov. Správa musí obsahovať najmä informácie o spôsobe prideľovania kvót, o prevádzke registra, o uplatňovaní požiadaviek na monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách, o overovaní správ o emisiách a o prevodoch kvót, ak k nejakému dochádza a údaje o používaní jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER).
§ 23
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
Prechodné ustanovenia
§ 24
(1)
Prevádzkovateľ musí mať povolenie podľa § 3 na každú prevádzku, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla platnú prevádzkovú licenciu15) a schválený monitorovací plán podľa § 9f, od
a)
1. januára 2005, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A,
b)
1. januára 2007, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C,
c)
1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D,
d)
30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke B.
(2)
Prevádzkovateľ musí mať povolenie podľa § 3 na každú prevádzku do
a)
30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A alebo tabuľke B a plánuje jej výrazné rozšírenie, pričom spustenie do prevádzky sa očakáva do 31. decembra 2013,
b)
30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A alebo tabuľke B a bude povinným účastníkom schémy obchodovania s emisnými kvótami od 1. januára 2013 z dôvodu prekročenia hranice 20 MW tepelného príkonu.
(3)
Prevádzkovateľ prevádzky
a)
uvedenej v odseku 1 písm. a), ktorá bola uvedená do činnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia do 30. novembra 2004,
b)
uvedenej v odseku 1 písm. b), ktorá bola uvedená do činnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia do 30. septembra 2005, a ak ide o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa bude zisťovať množstvo emitovaných znečisťujúcich látok výpočtom s použitím všeobecnej emisnej závislosti alebo všeobecného emisného faktora, do 31. decembra 2005,
c)
uvedenej v odseku 1 písm. d), je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do 31. marca 2011,
d)
uvedenej v odseku 1 písm. c), ktorý nadobudol licenciu15) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o schválenie monitorovacieho plánu podľa § 9f do 30. júna 2011.
(4)
Ustanovenia druhej a tretej časti tohto zákona o obchodovaní s kvótami znečisťujúcich látok sa uplatňujú na obchodovanie s kvótami, ktoré sa vydajú na rok 2007 a neskôr. Na emisné kvóty znečisťujúcich látok ustanovené do roku 2007 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(5)
Prevádzkovateľ lietadla predloží ministerstvu prvýkrát správu podľa § 13 ods. 1 písm. a) za rok 2010.
(6)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, ktorý bude povinným účastníkom schémy obchodovania len od roku 2013, je povinný predložiť ministerstvu riadne podložené a nezávisle overené údaje o emisiách za roky 2005 – 2009 podľa prílohy č. 4 s cieľom zohľadniť ich pri určení celkového množstva kvót Európskej únie, ktoré sa majú vydať. Tieto údaje predloží ministerstvu do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný predložiť ministerstvu do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zaslanej ministerstvom riadne podložené a nezávisle overené údaje potrebné pre výpočet pridelenia emisných kvót, najmä údaje o výrobe výrobkov, tepla a elektrickej energie a o spotrebe tepla a paliva za roky 2005 – 2009.
(8)
Ministerstvo je povinné oznámiť údaje podľa odseku 7 Komisii do 30. mája 2011.
(9)
Ministerstvo uverejní a predloží Komisii zoznam prevádzok, ktoré budú povinnými účastníkmi schémy obchodovania od 1. januára 2013, ako aj každé bezodplatné pridelenie kvót do 30. septembra 2011.
§ 24a
Ak sa počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 9b nepridelia Slovenskej republike ako riadiacemu členskému štátu prevádzkovateľa lietadla žiadne zo započítaných emisií z leteckej prevádzky spôsobených letmi uskutočňovanými prevádzkovateľom lietadla podľa § 9b ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho pôsobnosti, Slovenská republika prestáva byť jeho riadiacim členským štátom. Riadiacim členským štátom je Slovenská republika podľa § 17 ods. 1 písm. s).
§ 24b
Platnosť povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov pre prevádzkovateľov iných ako uvedených v prílohe č. 1 zaniká deň po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 25
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty;
Čl. III
Zákon č. 245/2003 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 220/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na prevádzky, v ktorých sa vykonávajú činnosti uvedené v osobitnom predpise,20a) nebudú sa uplatňovať požiadavky týkajúce sa energetickej účinnosti a povolenie nebude obsahovať hodnotu emisného limitu pre emisie oxidu uhličitého, pokiaľ nie je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k významnému miestnemu znečisteniu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„“.
20a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171j vkladá položka 171k, ktorá znie:
„Položka 171k
Podanie žiadosti o vydanie alebo zmenu oprávnenia na overovanie správ podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ....................................... 5 000 Sk“.
Čl. V
V zákone č. 535/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov čl. II znie:
„Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 25 a ustanovení čl. II bodov 1, 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZOZNAM ČINNOSTÍ
KATEGÓRIE ČINNOSTÍ
1. Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov.
2. Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko činností patriacich do kategórie činností s rovnakým označením v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, výrobné kapacity z týchto činností sa spočítajú.
Tabuľka A
Činnosti Skleníkové plyny
Činnosti v energetike  
Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW (s výnimkou zariadení na nebezpečný alebo komunálny odpad) Oxid uhličitý
Rafinérie minerálnych olejov Oxid uhličitý
Koksovacie pece Oxid uhličitý
Výroba a spracovanie železných kovov a spracovanie železných rúd  
Prevádzky na praženie alebo spekanie kovových rúd (vrátane sírnikovej rudy)
Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 tony za hodinu a vrátane valcovní, ohrievačov, žíhacích pecí, povrchových úprav a pod.
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý
Priemysel nerastných surovín  
Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne, alebo v iných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne Oxid uhličitý
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien a kamennej vlny s taviacou kapacitou väčšou ako 20 ton denne Oxid uhličitý
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 ton denne a s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3 Oxid uhličitý
Iné činnosti  
Priemyselné prevádzky na výrobu  
a) buničiny z dreva alebo z iných vláknitých materiálov
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton denne
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý
Tabuľka B
Činnosti Skleníkové plyny
Výroba primárneho hliníka. Oxid uhličitý a plnofluórované uhľovodíky
Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako
20 MW.
Oxid uhličitý
Výroba alebo spracovanie neželezných kovov vrátane výroby zliatin, rafinácie, výroby odliatkov atď., kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom (vrátane palív použitých ako redukčné činidlá) väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Výroba izolačného materiálu z minerálnej vlny využívajúcej sklo, kameň alebo trosku s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň. Oxid uhličitý
Sušenie alebo kalcinácia sadrovca alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo sadrovca, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Priemyselná výroba sadzí zahŕňajúca karbonizáciu organických látok, ako sú oleje, dechty a zvyšky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Výroba kyseliny dusičnej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba kyseliny adipovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba amoniaku. Oxid uhličitý
Veľkoobjemová výroba organických chemikálií krakovaním, reformovaním, čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými postupmi s výrobnou kapacitou väčšou ako 100 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3). Oxid uhličitý
Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, na účely prepravy a geologického ukladania v úložisku povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý
Preprava skleníkových plynov potrubím na účely geologického ukladania v úložisku povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý
Geologické ukladanie skleníkových plynov povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý
Tabuľka C
Činnosti Znečisťujúca látka
Činnosti v energetike
Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW okrem spaľovacích zariadení, ktoré spaľujú výhradne zemný plyn naftový a skvapalnené uhľovodíkové plyny (s výnimkou zariadení na nebezpečný alebo komunálny odpad) Oxid siričitý
Rafinovanie minerálnych olejov Oxid siričitý
Výroba koksu Oxid siričitý
Výroba a spracovanie železných kovov a spracovanie železných rúd
Prevádzky na praženie alebo spekanie kovových rúd (vrátane sírnikovej rudy) Oxid siričitý
Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 tony za hodinu Oxid siričitý
Priemysel nerastných surovín
Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne, alebo v iných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne Oxid siričitý
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s taviacou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň Oxid siričitý
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 ton za deň a s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3 Oxid siričitý
Rafinérie ropy Oxid siričitý
Iné činnosti
Priemyselné prevádzky na výrobu
a) buničiny z dreva alebo z iných vláknitých materiálov
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň
Oxid siričitý
Oxid siričitý
Tabuľka D
Letecká doprava

Lety s odletom z letiska alebo príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu.

Táto činnosť nezahŕňa:

a) lety uskutočňované v rámci úradnej misie výhradne na účely prepravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, predsedov vlád a ministrov vlád krajiny, ktorá nie je členským štátom, ak je to potvrdené príslušným indikátorom stavu v letovom pláne;

b) vojenské lety uskutočňované vojenskými lietadlami a lety colných a policajných orgánov;

c) pátracie a záchranné lety, protipožiarne lety, humanitárne lety a lety pohotovostnej zdravotníckej služby povolené príslušným kompetentným orgánom;

d) všetky lety uskutočňované výhradne podľa vizuálnych letových pravidiel definovaných v prílohe 2 k Chicagskemu dohovoru;

e) lety končiace sa na letisku, z ktorého lietadlo vzlietlo, počas ktorých nedošlo k medzipristátiu;

f) výcvikové lety uskutočňované výhradne na účely získania licencie alebo hodnotenia, ak ide o letovú posádku v kabíne, ak je to potvrdené príslušnou poznámkou v letovom pláne, za predpokladu, že let neslúži na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu alebo na umiestnenie alebo prevoz lietadla;

g) lety uskutočňované výhradne na účely vedeckého výskumu alebo na účely kontroly, testovania alebo osvedčenia lietadla alebo zariadení na palube alebo na zemi;

h) lety uskutočňované lietadlami s certifikovanou maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5 700 kg;

i) lety uskutočňované v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme, uložených v súlade s osobitným predpisom15) na trasy v najvzdialenejších regiónoch vymedzených v medzinárodnej zmluve16) alebo na trasy, na ktorých ročná ponúkaná kapacita neprevyšuje 30 000 sedadiel, a

j) lety, ktoré by inak spadali pod túto činnosť, uskutočňované prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy, ktorý uskutočňuje buď
– menej ako 243 letov počas troch po sebe nasledujúcich štvormesačných období, alebo
– lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 10 000 ton za rok.

Lety uskutočňované z úradného poverenia výhradne na účely dopravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, hláv vlád a ministrov vlád členských štátov nemôžu byť na základe tohto písmena vyňaté.
Oxid uhličitý
3. Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke A zahŕňajú všetky lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
Tabuľka A
ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
Oxid uhličitý (CO2)
Metán (CH4)
Oxid dusný (N2O)
Fluórované uhľovodíky (HFC)
Plnofluórované uhľovodíky (PFC)
Fluorid sírový (SF6)
Tabuľka B
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
Oxid siričitý (SO2)
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)
Príloha č. 3 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE NÁRODNÉ PLÁNY PRIDEĽOVANIA KVÓT SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
1. Celkové množstvo kvót, ktoré sa majú prideliť na príslušné obdobie, musí byť v súlade so záväzkom Slovenskej republiky obmedzovať svoje emisie podľa osobitného predpisu1) Kjótskeho protokolu pri zohľadnení na jednej strane podielu celkových emisií, ktoré tieto kvóty predstavujú, v porovnaní s emisiami zo zdrojov, ktoré nepokrýva táto smernica, a na druhej strane pri zohľadnení národnej energetickej politiky. Celkové množstvo kvót by malo byť v súlade s národným programom zmeny klímy. Celkové množstvo kvót by nemalo byť vyššie ako množstvo pravdepodobne potrebné na prísne uplatňovanie kritérií podľa tejto prílohy. Pred rokom 2008 bude množstvo kvót v súlade s trendom emisií smerujúcich k prekročeniu cieľa každého členského štátu podľa osobitného predpisu.1)
2. Celkové množstvo kvót, ktoré sa má prideliť, musí byť v súlade s hodnoteniami skutočného a plánovaného pokroku smerom k plneniu príspevkov Slovenskej republiky k záväzku Spoločenstva prijatého podľa osobitného predpisu.2)
3. Množstvo kvót, ktoré sa má prideliť, musí byť v súlade s potenciálom vrátane technologického potenciálu znižovať emisie z činností pokrytých týmto zákonom. Rozdeľovanie kvót sa môže založiť aj na priemerných emisiách na výrobok pri každej činnosti a na dosiahnuteľnom pokroku pri každej činnosti.
4. Plán musí byť v súlade s inými právnymi a strategickými nástrojmi Európskej únie. Mala by sa venovať pozornosť nevyhnutnému zvyšovaniu emisií, ktoré je následkom nových právnych požiadaviek.
5. Plán nesmie rozlišovať medzi spoločnosťami alebo odvetviami tak, aby neoprávnene zvýhodňoval určité podniky alebo činnosti, v súlade s medzinárodnou zmluvou.3)
6. Plán musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa môžu noví účastníci začať podieľať na schéme obchodovania s emisiami.
7. Plán môže umožňovať zohľadnenie včasnej akcie a musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa bude včasná akcia zohľadňovať. Slovenská republika môže pri príprave národného plánu prideľovania kvót využiť štandardy vychádzajúce z referenčných dokumentov pre najlepšie dostupné technológie a tieto štandardy môžu pokrývať prvok zohľadnenia včasnej akcie.
8. Plán musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa budú zohľadňovať čisté technológie vrátane energeticky efektívnych technológií.
9. Plán musí obsahovať ustanovenia na pripomienkovanie verejnosťou a musí obsahovať informácie o mechanizmoch, ktoré zabezpečia, aby sa tieto pripomienky vhodným spôsobom zohľadňovali pred prijatím rozhodnutia o pridelení kvót.
10. Plán musí obsahovať zoznam prevádzok, ktoré pokrýva tento zákon, s množstvami kvót, ktoré sa im plánujú prideliť.
11. Plán môže obsahovať informácie o spôsobe, akým sa bude zohľadňovať konkurencia z krajín alebo zo subjektov mimo Európskej únie.
Príloha č. 4 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZÁSADY MONITOROVANIA A PODÁVANIA SPRÁV
Monitorovanie emisií oxidu uhličitého
Emisie sa musia monitorovať výpočtom alebo na základe merania.
Výpočet
Emisie sa vypočítajú podľa vzorca:
Údaje o činnosti x emisný faktor x oxidačný faktor.
Údaje o činnosti (spotrebované palivo, stupeň výroby atď.) a tonokilometroch sa vypočítajú na základe údajov o dodávke alebo na základe meraní.
Použijú sa akceptované emisné faktory. Emisné faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú prijateľné pre všetky palivá. Štandardné faktory sú prijateľné pre všetky palivá okrem nekomerčných palív (odpadové palivá, ako sú pneumatiky alebo plyny z priemyselných procesov). Štandardy (normy) špecifické pre jednotlivé sloje uhlia a štandardy pre zemný plyn, špecifické pre Európsku úniu alebo pre jednotlivé krajiny alebo jednotlivých výrobcov, sa ďalej vypracujú. Štandardné hodnoty IPKZ sú prijateľné pre produkty rafinérií. Emisný faktor pre biomasu je nula.
Ak emisný faktor nezohľadňuje fakt, že časť uhlíka sa neoxidovala, potom sa zohľadní dodatočný oxidačný faktor. Ak sa vypočítali emisné faktory špecifické pre určité činnosti a je v nich už zohľadnená oxidácia, oxidačný faktor sa nemusí použiť.
Použijú sa štandardné oxidačné faktory vytvorené podľa osobitného predpisu,1) ak prevádzkovateľ nepreukáže, že faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú presnejšie.
Pre každú činnosť, prevádzku, palivo a tonokilometre sa vykoná výpočet zvlášť.
Meranie
Na meranie emisií sa použijú normatívne alebo schválené metódy a musia byť doložené podporným výpočtom emisií.
Monitorovanie emisií iných skleníkových plynov
Použijú sa normatívne alebo schválené metódy, vytvorené Komisiou v spolupráci so všetkými relevantnými stranami.
Podávanie správ o emisiách
Každý prevádzkovateľ musí do správy o prevádzke zahrnúť nasledujúce informácie:
A. Údaje na identifikáciu každej prevádzky vrátane
– názvu prevádzky,
– adresy vrátane PSČ a krajiny,
– druhu a počtu činností uvedených v prílohe č. 1 vykonávaných v prevádzke,
– mena a priezviska, adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a
– názvu majiteľa prevádzky a akejkoľvek rodičovskej spoločnosti.
B. Pre každú činnosť z prílohy č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie počítajú,
– údaje o činnosti,
– emisné faktory,
– oxidačné faktory,
– celkové emisie, údaje o tonokilometroch.
– neistotu.
C. Pre každú činnosť z prílohy č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie merajú,
– celkové emisie,
– informácie o spoľahlivosti meracích metód a
– neistotu.
D. Pre emisie zo spaľovania musí správa obsahovať aj oxidačný faktor, ak oxidácia už nebola zohľadnená pri vypracúvaní emisného faktora pre špecifickú činnosť.
Členský štát prijme opatrenia na koordináciu požiadaviek na podávanie správ s inými existujúcimi požiadavkami na podávanie správ, aby sa minimalizovalo zaťaženie podnikov správami.
E. Monitorovanie emisií z činností leteckej dopravy a podávanie správ o týchto emisiách
Monitorovanie emisií oxidu uhličitého
Emisie sa monitorujú výpočtom. Emisie sa vypočítavajú pomocou vzorca:
Spotreba paliva × emisný faktor
Spotreba paliva zahŕňa palivo spotrebované pomocným zdrojom. Vždy keď je to možné, použije sa skutočná spotreba paliva pre každý let, ktorá sa vypočíta pomocou vzorca:
Množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva na let – množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva na nasledujúci let + palivo natankované na tento nasledujúci let.
Ak údaje o skutočnej spotrebe paliva nie sú k dispozícii, na odhad údajov o spotrebe paliva sa na základe najvhodnejších dostupných informácií použije štandardná stupňovitá metóda.
Použijú sa štandardné emisné faktory IPKZ prevzaté z Usmernení IPKZ pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov na rok 2006 alebo z následných aktualizácií týchto usmernení, pokiaľ emisné faktory špecifické pre danú činnosť, identifikované nezávislými akreditovanými laboratóriami, ktoré používajú všeobecne prijaté analytické metódy, nie sú presnejšie. Emisný faktor pre biomasu je nula.
Pre každý let a pre každé palivo sa urobí samostatný výpočet.
Podávanie správ o emisiách
Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie do svojej správy podľa § 13 ods. 1 písm. a) tieto informácie:
A. Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane
a) mena prevádzkovateľa lietadla,
b) jeho riadiaceho členského štátu,
c) jeho adresy vrátane PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,
d) registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
e) čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názvu orgánu, ktorý ich vydal,
f) adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a mena majiteľa lietadla.
B. Pre každý typ paliva, pre ktorý sa vypočítavajú emisie,
a) spotrebu paliva,
b) emisný faktor,
c) celkové súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
d) súhrnné emisie zo
– všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, s odletom z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a príletom na letisko nachádzajúce sa na území toho istého členského štátu,
– všetkých ostatných letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
e) súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla a ktoré
– odlietali z každého členského štátu a
– prilietali do každého členského štátu z tretej krajiny,
f) neistotu.
Monitorovanie údajov o tonokilometroch na účely § 9d a 9e
Na účely podávania žiadostí o pridelenie kvót v súlade s § 9d ods. 1 alebo § 9e ods. 2 sa rozsah činnosti leteckej dopravy vypočíta v tonokilometroch pomocou tohto vzorca:
tonokilometre = vzdialenosť × užitočné zaťaženie,
kde
„vzdialenosť“ znamená vzdialenosť po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatočný fixný faktor 95 km a
„užitočné zaťaženie“ znamená celkovú hmotnosť prepravovaného nákladu, poštovej zásielky a cestujúcich.
Na účely výpočtu užitočného zaťaženia
a) počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky,
b) prevádzkovateľ lietadla sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo normalizovanú hmotnosť cestujúcich a zapísanej batožiny uvedenú v jeho dokumentácii o hmotnosti a vyvážení pre príslušné lety alebo stanovenú štandardnú hodnotu 100 kg pre každého cestujúceho a jeho zapísanú batožinu.
Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na účely § 9d a 9e
Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie informácie podľa § 9d ods. 1 alebo § 9e ods. 2 do svojej žiadosti:
A. Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane
a) mena prevádzkovateľa lietadla,
b) jeho riadiaceho členského štátu,
c) jeho adresy vrátane PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,
d) registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľka D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
e) čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľka D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názvu orgánu, ktorý ich vydal,
f) adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a
g) mena majiteľa lietadla.
B. Údaje o tonokilometroch:
a) počet letov podľa dvojíc letísk,
b) počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk,
c) počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk,
d) zvolená metóda výpočtu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny,
e) celkový počet tonokilometrov na všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, spadajúce pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľka D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla.
Príloha č. 5 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
KRITÉRIÁ NA OVEROVANIE SPRÁV
Všeobecné zásady
1. Predmetom overovania sú emisie z každej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.
2. Proces overovania musí obsahovať posúdenie správy a monitorovania počas predchádzajúceho roku podľa osobitného predpisu.1) Musí sa zaoberať spoľahlivosťou, dôveryhodnosťou a presnosťou monitorovacích systémov a podávaných údajov a informácií, ktoré sa týkajú emisií, najmä
a) údajov o činnosti, ktorej sa správa týka, a súvisiace merania a výpočty,
b) výberu a použitia emisných faktorov,
c) výpočtov, ktoré viedli k určeniu celkových emisií, a
d) ak sa používa meranie, vhodnosťou výberu a použitia meracích metód.
3. Platnosť emisií môže byť potvrdená, len ak spoľahlivosť a dôveryhodnosť údajov a informácií umožňuje určiť emisie s vysokým stupňom istoty. Pre vysoký stupeň istoty sa vyžaduje, aby prevádzkovateľ dokázal, že
a) oznamované údaje sú bez nezrovnalostí,
b) zber údajov sa vykonal v súlade s aplikovateľnými vedeckými normami a
c) relevantné záznamy o prevádzke sú úplné a konzistentné.
4. Overovateľovi sa musí poskytnúť prístup do všetkých prevádzok a ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú objektu overovania.
5. Overovateľ musí zohľadniť, či je prevádzka registrovaná v schéme environmentálneho manažérstva a auditu spoločenstva (EMAS).
Metodika
Strategická analýza
6. Overovanie musí byť založené na strategickej analýze všetkých činností vykonávaných v prevádzke. To si vyžaduje, aby overovateľ mal prehľad o všetkých činnostiach a ich význame vzhľadom na emisie.
Analýza procesov
7. Overovanie podaných informácií sa bude uskutočňovať, kde je to vhodné, v prevádzke. Overovateľ použije náhodné kontroly na mieste, aby určil spoľahlivosť oznamovaných údajov a informácií.
Analýza rizika
8. Overovateľ musí zaslať všetky zdroje emisií v prevádzke na ohodnotenie týkajúce sa spoľahlivosti údajov za každý zdroj prispievajúci k celkovým emisiám z prevádzky.
9. Na základe analýzy určí overovateľ explicitne zdroje s vysokým rizikom chyby a ďalšie aspekty monitorovania a podávania správ, ktoré pravdepodobne môžu prispieť k chybám pri určovaní celkových emisií. To zahŕňa obzvlášť výber emisných faktorov a výpočty potrebné na určenie emisií z jednotlivých zdrojov. Zvláštnu pozornosť treba venovať zdrojom s vysokým rizikom chyby a týmto aspektom monitorovacieho postupu.
10. Overovateľ vezme do úvahy každú účinnú metódu kontroly rizika, ktorú používa prevádzkovateľ, s cieľom minimalizovať stupeň neistoty.
Správa
11. Overovateľ pripraví správu o procese potvrdzovania platnosti, v ktorej uvedie, či je správa (podľa usmernenia) správna. Táto správa uvedie všetky okruhy relevantné pre vykonanú prácu. Vyhlásenie, že správa (podľa usmernenia) je správna, možno uskutočniť, ak podľa názoru overovateľa nie sú celkové emisie materiálne nesprávne udané.
Minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť overovateľa
12. Overovateľ musí byť nezávislý od prevádzkovateľa, vykonávať svoje činnosti správnym a objektívne profesionálnym spôsobom a rozumieť
a) ustanoveniam tohto zákona, ako aj relevantným normám a usmerneniam prijatým Komisiou podľa článku 14 (1) smernice uvedenej v prílohe č. 6,
b) legislatívnym, regulačným a administratívnym opatreniam, ktoré sú relevantné pre overované činnosti a
c) vzniku všetkých informácií týkajúcich sa každého zdroja emisií v prevádzke, najmä čo sa týka zberu, merania, výpočtu údajov a podávania správ o nich.
Overovanie emisií z činností leteckej dopravy
Na overovanie správ o emisiách z letov spadajúcich pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe č. 1 tabuľka D sa vzťahujú všeobecné zásady a metodika stanovené v tejto prílohe.
Na tento účel
a) v odseku 3 sa odkaz na prevádzkovateľa považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadla a v písmene c) uvedeného odseku sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na lietadlo používané na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy;
b) v odseku 5 sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadla;
c) v odseku 6 sa odkaz na činnosti vykonávané v prevádzke považuje za odkaz na činnosti leteckej dopravy zahrnuté do správy, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla;
d) v odseku 7 sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na miesto, ktoré používa prevádzkovateľ lietadla na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy;
e) v odsekoch 8 a 9 sa odkazy na zdroje emisií skleníkových plynov v prevádzke považujú za odkaz na lietadlo, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, a
f) v odsekoch 10 a 12 sa odkazy na prevádzkovateľov považujú za odkazy na prevádzkovateľov lietadiel.
Dodatočné ustanovenia na účely overovania správ o emisiách z leteckej dopravy
Overovateľ sa najmä presvedčí, či
a) sa zohľadnili všetky lety spadajúce pod činnosť leteckej dopravy uvedenej v prílohe č. 1 tabuľka D. Pri plnení svojej úlohy si overovateľ pomáha údajmi z letového poriadku a inými údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovateľ vyžiadal;
b) existuje celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré bolo zakúpené alebo inak dodané do lietadla vykonávajúceho činnosť leteckej dopravy.
Dodatočné ustanovenia na účely overovania údajov o tonokilometroch predkladaných na účely § 9d a 9e
Všeobecné zásady a metodika overovania správ o emisiách sa, ak je to vhodné, uplatňujú podobným spôsobom aj na overovanie údajov o tonokilometroch leteckej dopravy.
Overovateľ sa predovšetkým presvedčí, že iba lety, ktoré sa skutočne vykonali a ktoré spadajú pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe č. 1 tabuľka D, za ktorú je prevádzkovateľ lietadla zodpovedný, sa brali do úvahy v žiadosti tohto prevádzkovateľa podľa § 9d ods. 1 a § 9e ods. 2. Pri plnení svojej úlohy si overovateľ pomáha údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovateľ vyžiadal. Overovateľ sa okrem toho presvedčí, či užitočné zaťaženie vykazované prevádzkovateľom lietadla zodpovedá záznamom o užitočnom zaťažení, ktoré vedie tento prevádzkovateľ na účely bezpečnosti.
Príloha č. 6 k zákonu č. 572/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
1)
§ 41 ods.1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z.
2)
2a)
§ 76 až 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
4)
Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Príloha III a IV nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2004).
4b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004.
4c)
§ 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z.
5)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010).
5a)
Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 19 ods.1 písm. n) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
7)
§ 11 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
8)
9)
Príloha XVI nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
10)
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
10a)
11)
Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
12a)
Príloha č. VIII nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
12b)
Čl. 27 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
12c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
13)
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
16)
Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1)
Rozhodnutie Rady 2002/358/EHS z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 130, 15. 05. 2002).
2)
Rozhodnutie Rady 93/389/EHS z 24. júna 1993 o monitorovacom mechanizme v spoločenstve pre CO2 a iné plynné emisie v atmosfére (Ú. v. ES L 167, 09. 07. 1993) v znení rozhodnutia Rady z 26. apríla 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/389/EHS týkajúce sa mechanizmu monitorovania v spoločenstve emisií CO2 a iných skleníkových efektov (Ú. v. ES 1999/296/ES L 117, 05. 05. 1999).
3)
Najmä články 87, 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (úplné znenie Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).
1)
Smernica Rady 96/91/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, 10. 10. 1996).
1)
Rozhodnutie Komisie z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom dokumentu C(2004)130] (Ú. v. EÚ L 059, 26. 02. 2004).