573/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

573
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. októbra 2004,
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 8 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a zákona č. 556/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor tlačiva oznámenia o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu, je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor tlačiva oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 573/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 573/2004 Z. z.