574/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

574
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. októbra 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 202/2004 Z. z.
POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA VŠEOBECNÚ DENATURÁCIU LIEHU A ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO
Číslo Denaturačný prostriedok Ustanovené najmenšie množstvo
jednotlivých zložiek denaturačného
prostriedku pri 20 °C
Poznámka
v 1 a. v hl a. v m3 a.
1. metyletylketón
a
metylizobutylketón
a
denatónium-benzoát
2 ml
a
3 ml
a
10 mg
0,2 l
a
0,3 l
a
1 g
2 l
a
3 l
a
10 g
Na denaturáciu liehu možno použiť
denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený
zo známeho rozpúšťadla ako štan-
dardný roztok známej koncentrá-
cie.
2. benzín technický
a
petrolej
a
denatónium-benzoát
5 ml
a
5 ml
a
20 mg
0,5 l
a
0,5 l
a
2 g
5 l
a
51
a
20 g
Na denaturáciu liehu možno použiť
benzín technický a petrolej známej
koncentrácie.
Na denaturáciu liehu možno použiť
denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený
zo známeho rozpúšťadla ako štan-
dardný roztok známej koncentrá-
cie.
2. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k vyhláške č. 202/2004 Z. z.
POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA OSOBITNÚ DENATURÁCIU LIEHU, ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO A ÚČEL POUŽITIA OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU A OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU BEZVODÉHO
Číslo Denaturačný
prostriedok
Ustanovené najmenšie množ-
stvo jednotlivých zložiek dena-
turačného prostriedku pri 20°C
Účel použitia osobitne denaturovaného
liehu a osobitne denaturovaného
liehu bezvodého
Poznámka
v 1 a. v hl a. v m3 a.
1. sodná soľ kyseliny
dodecylbenzén
sulfónovej
(AAS pasta
odsolená)
10 ml 1 l 10 l na výrobu textilných pomocných príprav-
kov, priemyselných pomocných príprav-
kov, čistiacich prostriedkov, pracích pro-
striedkov, rafináciu minerálnych olejov
2. acetón technický 50 ml 5 l 50 l na výrobu čistých chemikálií, kovových
vlákien, katalyzátorov, odlakovačov, na ce-
mentovanie, čistenie výrobkov, odmasťova-
nie výrobkov, vývoj a výrobu elektrotech-
nických súčiastok a na iné konkrétne
použitie v chemickom, strojárskom a elek-
trotechnickom priemysle, ak nemožno po-
užiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
3. acetón technický 100 ml 10 l 100 l na čistenie, odmasťovanie a na iné kon-
krétne použitie v priemysle, ak nemožno
použiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
4. acetón technický
a
denatónium-
-benzoát
20 ml
a
10 mg
2 l
a
1 g
20 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich pro-
striedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, nemrz-
núcich prípravkov, prostriedkov proti za-
mŕzaniu, na čistenie a na iné konkrétne
použitie v chemickom, strojárskom
a elektrotechnickom priemysle, ak ne-
možno použiť všeobecne denaturovaný
lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
denatónium-
-benzoát aj vo
forme roztoku,
ktorý je vo-
pred pripra-
vený zo zná-
meho
rozpúšťadla
ako štan-
dardný roz-
tok známej
koncentrácie.
5. ajatín 10 g 1 kg 10 kg na maskérske účely, na iné konkrétne
použitie v kozmetickom priemysle
6. benzín lekársky 10 ml 1 l 10 l na laboratórne, vedecké, vyučovacie, vý-
vojové, výskumné a skúšobné účely, vý-
robu pektínu, vývoj, prípravu a výrobu
liekov a iných výrobkov slúžiacich na
ochranu a podporu zdravia, imunologic-
kých prípravkov, výrobu očkovacích lá-
tok, dodávky distribútorom liekov, záso-
bovanie zdravotníckych zariadení,
lekární, výdaj v lekárňach, pri výrobe
zdravotníckeho materiálu, zdravotníc-
kych pomôcok a na iné nevyhnutné po-
užitie v zdravotníctve a farmaceutickom
priemysle
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
benzín lekár-
sky známej
koncentrácie.
7. benzín lekársky 20 ml 2 l 20 l na čistenie, odmasťovanie a na iné kon-
krétne použitie v priemysle, ak nemožno
použiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu mož-
no použiť
benzín lekár-
sky známej
koncentrácie.
8. benzín technický 20 ml 2 l 20 l na čistenie, odmasťovanie, výrobu lakov,
farieb a riedidiel, výrobu sklených vlá-
kien, ako chladiace médium, na výrobu
elektrotechnických súčiastok a na iné
konkrétne použitie v priemysle, ak ne-
možno použiť všeobecne denaturovaný
lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
benzín tech-
nický známej
koncentrácie.
9. dietylftalát 500 mg 50 g 500 g na použitie v kozmetickom priemysle
10. etyl-terc-butyléter
(ETBE)
8g 0,8 kg 8kg na výrobu ETBE ako komponentu pri vý-
robe automobilových benzínov
11. metyl-terc-butyl-
éter
(MTBE)
8g 0,8 kg 8kg na výrobu ETBE ako komponentu pri vý-
robe automobilových benzínov
12. fenol 4g 0,4 kg 4kg na výrobu fenolformaldehydových živíc,
výrobu fotopapiera, filmov, korkových do-
siek a tesnenia
13. glycerín 100 g 10 kg 100 kg na výrobu brzdových kvapalín, autokoz-
metiky a na iné konkrétne použitie v che-
mickom priemysle
14. izopropylalkohol
technický
100 ml 10 l 100 l na výrobu katalyzátorov, na použitie
v kozmetickom priemysle
15. mentol 250 mg 25 g 250 g na výrobu masážnych prípravkov a na
použitie v kozmetickom priemysle
16. metyletylketón
a
denatónium-
-benzoát
2 ml
a
10 mg
0,2 l
a
1 g
2 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich
prostriedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, ne-
mrznúcich prípravkov, na čistenie, od-
masťovanie a na iné konkrétne použitie
v priemysle, ak nemožno použiť všeobec-
ne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
denatónium-
-benzoát aj vo
forme rozto-
ku, ktorý je
vopred pri-
pravený zo
známeho roz-
púšťadla ako
štandardný
roztok zná-
mej koncen-
trácie.
17. ocot kvasný 10 % 200 ml 20 l 200 l na výrobu kvasného octu Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
ocot kvasný
10 % s obsa-
hom kyseliny
octovej naj-
menej
9,8 g/100 ml
octu.
18. octan etylnatý 20 g 2 kg 20 kg na výrobu octanu etylnatého, výrobu po-
travinárskych aditívnych látok, na použi-
tie v tabakovom priemysle, ako chladiace
médium, na riedenie flexografických
a hĺbkotlačových farieb a na iné konkrét-
ne použitie v tlačiarenskom priemysle
a potravinárskom priemysle
19. zmesi vonných lá-
tok s výnimkou lá-
tok uvedených
v osobitnom
predpise14)
10 g 1 kg 10 kg na použitie v kozmetickom priemysle, na
výrobu osviežovačov vzduchu
20. zmesi vonných lá-
tok s výnimkou lá-
tok uvedených
v osobitnom
predpise15)
10 g 1 kg 10 kg na výrobu prostriedkov určených na úst-
nu hygienu, výrobu pleťovej kozmetiky
14) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca arómy.
15) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Mikloš v. r.