575/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

575
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 19. októbra 2004 č. MF/6250/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení opatrenia č. 504/2004-74.
Týmto opatrením sa dopĺňajú dôchodkové správcovské spoločnosti a dôchodkové fondy podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi účtovné jednotky, ktoré postupujú pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia.
Opatrenie obsahuje opravy chýb, prípadne nejasností textu opatrení, ktoré mení, spresnenia textu, zmeny poznámok pod čiarou v súvislosti s prijatím nových právnych predpisov alebo náhradou právnych predpisov novými právnymi predpismi.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.