576/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014 do 31.07.2014

576
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.
(2)
Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(3)
Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)
(4)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu pôrodnú asistentku. Ak je poskytovateľom fyzická osoba, ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom je táto osoba.
(5)
Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zložený zo zdravotníckych pracovníkov určených poskytovateľom, ktorí sú vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotnícki pracovníci tvoriaci konzílium sa konzília môžu zúčastniť aj prostredníctvom elektronických komunikácií.
(6)
Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.
(7)
Prevencia na účely tohto zákona je
a)
výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia zdravia osobe,
b)
aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb,
c)
vyhľadávanie patologických procesov v ich asymptomatickom období s cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu,
d)
aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu zdravotného stavu osoby,
e)
aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb v súvislosti s prácou, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb z povolania v súvislosti s výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
(8)
Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.
(9)
Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.
(10)
Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby.
(11)
Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.
(12)
Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení.
(13)
Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.
(14)
Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry a činnosti pôrodnej asistentky pri
a)
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencii,
b)
riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) a ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavná starostlivosť“) metódou ošetrovateľského procesu.
(15)
Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä
a)
vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
b)
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti,
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
(16)
Rozsah ošetrovateľskej praxe je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci neodkladnej starostlivosti, prevencie, diagnostiky, liečby a dispenzarizácie.
(17)
Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť pôrodnej asistentky s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, zdravotná starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách. Pôrodná asistencia sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pôrodnej asistencie.
(18)
Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskytovanie starostlivosti pôrodnej asistentky metódou ošetrovateľského procesu. Prax pôrodnej asistencie zahŕňa najmä
a)
určovanie potrieb pôrodnej asistencie, ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
b)
vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
starostlivosť o reprodukčné zdravie,
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.
(19)
Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie sesterskej diagnózy. Sesterské diagnózy a diagnózy v pôrodnej asistencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva”).
(20)
Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.
(21)
Ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.
(22)
Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.7)
(23)
Zdravotný obvod určí poskytovateľovi ambulantnej starostlivosti podľa odseku 22 orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.2a) Zdravotný obvod tvorí zoznam určených obcí, ulíc, prípadne popisných čísel domov.
(24)
Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako určeného zdravotného obvodu sa posudzuje ako poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z určeného zdravotného obvodu.
(25)
Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo.
(26)
Prijímateľ zdravotnej starostlivosti je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 7.
(27)
Urgentná zdravotná starostlivosť je neodkladná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií.
(28)
Diagnosticko-terapeutické systémy sú normy na zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a ustanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a tiež jej rozsahu a obsahu.
§ 3
Zoznam zdravotných výkonov
(1)
Zoznam zdravotných výkonov je súhrn zdravotných výkonov, ktoré sa vykonávajú pri chorobách uvedených v prílohe č. 1. Zoznam zdravotných výkonov môže obsahovať aj bližšiu špecifikáciu zdravotných výkonov.
(2)
Do zoznamu zdravotných výkonov sa zaradia zdravotné výkony, ktoré vedú k
a)
záchrane života,
b)
vyliečeniu choroby,
c)
zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
účinnej prevencii,
f)
zisteniu choroby,
g)
zmierneniu prejavov choroby.
(3)
Pri zaraďovaní zdravotných výkonov do zoznamu zdravotných výkonov sa okrem kritérií uvedených v odseku 2 berú do úvahy aj tieto kritériá:
a)
účinnosť zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby,
b)
prínos zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby v súvislosti so znižovaním chorobnosti a úmrtnosti,
c)
zlepšenie prevencie, diagnostiky alebo liečby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami prevencie, diagnostiky alebo liečby.
(4)
Zo zoznamu zdravotných výkonov možno vyradiť zdravotné výkony, ak je preukázateľné, že z hľadiska prevencie, diagnostiky alebo liečby
a)
sa týmito zdravotnými výkonmi nedosahujú uspokojivé výsledky alebo
b)
existujú účinnejšie zdravotné výkony obsiahnuté v zozname zdravotných výkonov.
(5)
Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje Komisiu pre zdravotné výkony ako svoj poradný orgán na odborné posudzovanie zdravotných výkonov pri tvorbe zoznamu zdravotných výkonov.
(6)
Komisia pre zdravotné výkony má jedenásť členov, z ktorých troch členov navrhuje ministerstvo zdravotníctva, troch členov navrhujú zdravotné poisťovne a piatich členov navrhujú odborné spoločnosti.
(7)
Činnosť Komisie pre zdravotné výkony upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(8)
Zoznam zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.
DRUHÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 4
Úvodné ustanovenia
(1)
Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustanovených osobitným predpisom.4) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je služba vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(2)
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom.
(3)
Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.
(4)
Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 9).
(5)
Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ 2 ods. 6).
(6)
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4ab) je poskytnutá správne, ak je poskytnutá v súlade so štandardnými ošetrovateľskými postupmi.
§ 5
Posudzovanie etických otázok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu (§ 2 ods. 12) posudzuje nezávislá etická komisia (ďalej len „etická komisia“).
(2)
Etickú komisiu zriaďuje
a)
ministerstvo zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,
b)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže,
c)
samosprávny kraj na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
d)
poskytovateľ ústavnej starostlivosti na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
(3)
Etická komisia má najmenej piatich členov; skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov, z pracovníkov iných profesií, ktorých odbornosť sa vyžaduje pre činnosť etickej komisie, a z osôb bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu. Členom každej etickej komisie je aj zástupca menovaný stavovskými organizáciami v zdravotníctve. Počet členov etickej komisie bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všetkých členov etickej komisie.
(4)
Členovia etickej komisie sú povinní
a)
oznámiť zriaďovateľovi etickej komisie skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov v prípade konkrétneho posudzovaného projektu; ak člen etickej komisie je v konflikte záujmov, nesmie sa zúčastniť na posudzovaní a na prijímaní stanoviska etickej komisie k takémuto projektu,
b)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú so súhlasom toho, koho sa týkajú.
(5)
Etická komisia je povinná viesť záznamy o činnosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania. Zriaďovateľ príslušnej etickej komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie počas 20 rokov.
(6)
Etická komisia vydáva svoje stanoviská v písomnej forme; v každom stanovisku je povinná uviesť odôvodnenie jeho záveru. Na prijatie stanoviska etickej komisie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie.
(7)
Činnosť etickej komisie upraví štatút, ktorý vydá zriaďovateľ príslušnej etickej komisie.
§ 6
Poučenie a informovaný súhlas
(1)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),
a)
osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
b)
zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov,4a) alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy5) (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.
(2)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
(3)
Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.
(4)
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6b, § 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1, § 40 ods. 2).
(5)
Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje
a)
v prípadoch uvedených v § 6b§ 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1 a v § 40 ods. 2,
b)
pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze,
c)
pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu.
(6)
Informovaný súhlas dáva, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),
a)
osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b)
zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.
(7)
Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.
(8)
Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.
(9)
Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade
a)
neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b)
ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,6)
c)
ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d)
ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
(10)
Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie (§ 21). Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca [odsek 5 písm. b)], súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
§ 6a
Poučenie a informovaný súhlas v osobitných prípadoch
V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10), je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie tejto žene. Informovaný súhlas dáva žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Ustanovenia § 6 ods. 2, 3, 4, 8 a § 6 ods. 10 prvá veta platia rovnako.
§ 6b
Informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva
(1)
Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.
(2)
Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a)
účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva,
b)
fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva,
c)
aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,
d)
alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti
1.
utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom(§ 11 ods. 10),6a)
2.
osvojenia dieťaťa po narodení,6b)
3.
finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
(3)
Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu,6c) môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2; v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť žene informácie v rozsahu podľa odseku 2 a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.
(4)
V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu uvedeného v odseku 1 aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.
§ 6c
Splnomocnenie
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým
a)
ustanoví podrobnosti o informáciách poskytovaných žene podľa § 6b ods. 2 a vzor písomných informácií podľa § 6b ods. 3,
b)
ustanoví podrobnosti hlásenia o poskytnutí informácií podľa 6b ods. 3,
c)
určí organizáciu zriadenú ministerstvom zdravotníctva zodpovednú za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií podľa § 6b ods. 3 a za kontrolu dodržiavania lehoty stanovenej v zákone medzi poskytnutím informácií a vykonaním umelého prerušenia tehotenstva podľa § 6b ods. 3.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojej internetovej stránke zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Zoznam podľa prvej vety ministerstvo aktualizuje najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname podľa prvej vety ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 7
Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti
(1)
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako
a)
ambulantná starostlivosť
1.
všeobecná
1.1. pre dospelých
1.2. pre deti a dorast,
2.
špecializovaná
2.1. gynekologická
2.2. zubno-lekárska,
3.
špecializovaná iná,
4.
záchranná zdravotná služba,
b)
ústavná starostlivosť,
c)
lekárenská starostlivosť,
d)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.4ab)
(2)
Všeobecná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 1.1 a 1.2 a špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 2.1 a 2.2 sa vykonáva v určenom zdravotnom obvode podľa § 2 ods. 23.
(3)
V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v rámci špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje lekárska služba prvej pomoci najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.7)
(4)
Záchranná zdravotná služba sa vykonáva podľa osobitného predpisu.7a)
(5)
V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ústavná pohotovostná služba najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.
(6)
Lekársku službu prvej pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci; lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore vnútorné lekárstvo, lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore pediatria. Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom zverejneným na jeho webovom sídle, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje. Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.
(7)
Ústavnú pohotovostnú službu vykonávajú zdravotnícki pracovníci určení poskytovateľom na základe pracovnoprávneho vzťahu a po vzájomnej dohode poskytovatelia poskytujúci špecializovanú gynekologickú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 3 v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ústavnú pohotovostnú službu.
(8)
Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) osobám, ktorým sa poskytujú sociálne služby v týchto zariadeniach, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.7b) Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4ab) osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.7b)
§ 8
Ambulantná starostlivosť
(1)
Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje (ďalej len „domáca starostlivosť“).
(2)
Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len „všeobecný lekár”) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
(3)
Všeobecným lekárom podľa odseku 2 je
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, a
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.
(4)
Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník8) s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára; v odporúčaní všeobecný lekár uvedie údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.
(5)
Odporúčanie všeobecného lekára podľa odseku 4 sa nevyžaduje
a)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
b)
na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
c)
do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
d)
v prípade dispenzarizácie,
e)
v prípade ochranného ambulantného liečenia.
(6)
O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vyhotoviť pre všeobecného lekára alebo lekára, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje údaje podľa § 21 ods. 1 písm. a), c) až g) a stanovenie choroby vrátane jej kódu; to neplatí pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) druhý bod.
(7)
Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca ošetrovateľská starostlivosť.
§ 9
Ústavná starostlivosť
(1)
Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe
a)
odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo
b)
rozhodnutia súdu alebo
c)
žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.
(2)
Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti obsahuje údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný opis aktuálneho stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu a odôvodnenie odporúčania.
(3)
O prijatí osoby do ústavnej starostlivosti, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, rozhoduje lekár zdravotníckeho zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zbor väzenskej a justičnej stráže zároveň zabezpečí potrebnú ochranu tejto osoby a poskytovateľa.
(4)
Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas podľa § 6 ods. 9 písm. d), poskytovateľ je povinný prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti nachádza. O zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavnej starostlivosti rozhodne súd. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia osoby alebo na zabezpečenie jej okolia.
(5)
Ak pominú dôvody na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas, poskytovateľ je povinný osobu prepustiť z ústavnej starostlivosti alebo si vyžiadať informovaný súhlas (§ 6 ods. 4 až 6).
(6)
Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti
a)
po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,
b)
pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo
c)
na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.
(7)
Ak ide o prepustenie z ústavnej starostlivosti osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ošetrujúci lekár je povinný s predstihom informovať jej zákonného zástupcu.
(8)
Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúci lekár
a)
poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe,
b)
poskytne jej potrebné lieky na tri dni nasledujúce po prepustení z ústavnej starostlivosti a túto skutočnosť zaznamená do prepúšťacej správy,
c)
vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorú bezodkladne odošle príslušnému všeobecnému lekárovi a
1.
inému ošetrujúcemu lekárovi, ak k prijatiu do ústavnej starostlivosti došlo na základe jeho odporúčania, alebo
2.
inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ak ide o preloženie k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti,
d)
uvedie v prepúšťacej správe, ak ide o dieťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho prostredia, meno, priezvisko a adresu všeobecného lekára, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,
1.
ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako zmluvného lekára dieťaťa,
2.
v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa zmluvného lekára dieťaťa neuviedol,
e)
založí rovnopis lekárskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.
(9)
Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka
a)
poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o ošetrovateľskej starostlivosti a o ďalšom ošetrovateľskom postupe,
b)
ak sa vyžaduje pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorej súčasťou je vyhodnotenie ošetrovateľského procesu, a bezodkladne ju zašle príslušnému všeobecnému lekárovi a inému poskytovateľovi ošetrovateľskej starostlivosti a jeden rovnopis odovzdá tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi,
c)
založí rovnopis ošetrovateľskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie, ak sa ošetrovateľská prepúšťacia správa vyhotovila podľa písmena b).
(10)
Lekárska prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúci lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. Ošetrovateľská prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
§ 10
Lekárenská starostlivosť
Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný predpis.9)
§ 11
Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(2)
Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti9a) sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní tovarov a služieb ustanovenou osobitným predpisom.10) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3)
Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
(4)
Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.11)
(5)
Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.
(6)
Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa nevzťahuje na
a)
osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
b)
žiadateľa o azyl.12)
(7)
Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je príslušníkom
a)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b)
Policajného zboru,
c)
Slovenskej informačnej služby,
d)
Národného bezpečnostného úradu,
e)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f)
Horskej záchrannej služby,
g)
Hasičského a záchranného zboru,
ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.
(8)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na
a)
ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
b)
informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
c)
informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 1),
d)
odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 9),
e)
rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
f)
odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
g)
zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom13) nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
h)
zmiernenie utrpenia,
i)
humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
(9)
Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)
(10)
Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(11)
Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi na účely záchrany novorodencov verejne prístupný inkubátor, možno novorodenca do neho odložiť.
(12)
Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.
(13)
Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná
a)
správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,
b)
označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,
c)
určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.
§ 12
Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 9).
(2)
Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak
a)
by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
b)
osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
c)
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.
(3)
Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. c) sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.
(4)
Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. a) sa nevzťahujú na osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa ambulantnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) bodov 1 a 2.
(5)
Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodov ustanovených v odseku 2, príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezodkladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto dohodu. Ak zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené, môže určiť aj poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol. Poskytovateľ sa podľa možností určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska osoby. Rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať.
(6)
Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo osoby na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.
(7)
Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.
(8)
U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, sa dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvára aj na dobu kratšiu, ako je uvedená v odseku 6.
(9)
Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody podľa odseku 6 z dôvodov ustanovených v odseku 2 písm. a) a b); osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu.
(10)
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.
(11)
U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u ich doterajšieho poskytovateľa zaniká dňom, ktorým týmto osobám služobný orgán alebo služobný úrad určil nového poskytovateľa.
(12)
Poskytovateľ nemôže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak je poskytovateľ určený osobe podľa § 11 ods. 7.
§ 12a
Dočasná pracovná neschopnosť
(1)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je
a)
všeobecný lekár (§ 8 ods. 3) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 12, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, alebo
b)
lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
(2)
Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive14a) a určí osobe liečebný režim.
(3)
Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu podľa prílohy č. 1, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.
(4)
Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak v odsekoch 14 a 15 nie je ustanovené inak.
(5)
Osoba, ktorej potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavil ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. b), je povinná dostaviť sa k ošetrujúcemu lekárovi podľa odseku 1 písm. a) do troch dní odo dňa jej prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.
(6)
Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) môže zmeniť čas vychádzok, zrušiť vychádzky a zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho požiadania.
(7)
Čas vychádzok a zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) zaznamená, ak ich povolil, na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.
(8)
Ak osoba počas dočasnej pracovnej neschopnosti poberá nemocenské, príslušný ošetrujúci lekár jej vydá na predpísanom tlačive14a) preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému dočasná pracovná neschopnosť trvá.
(9)
Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktorom vyznačí údaj „pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti“. Príslušný ošetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti osoby na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti možno vystaviť najneskôr v deň, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti osoby na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.
(10)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorá má schválenú žiadosť o udelenie súhlasu podľa osobitného zákona14b) na plánovanú ústavnú starostlivosť, ktorá sa má poskytnúť v cudzine, potvrdzuje ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a). Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) vystaví osobe potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ak preukáže deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine, v ktorom sa má plánovaná ústavná starostlivosť poskytnúť, pred dňom nástupu.
(11)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa má poskytnúť ústavná starostlivosť v inom členskom štáte Európskej únie podľa osobitného zákona,14c) potvrdzuje ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a). Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) vystaví osobe potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ak preukáže deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom sa má ústavná starostlivosť poskytnúť, pred dňom nástupu.
(12)
Dočasná pracovná neschopnosť osoby podľa odsekov 10 a 11 sa začína dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia, ktorý určil poskytovateľ ústavnej starostlivosti, u ktorého sa má ústavná starostlivosť poskytnúť.
(13)
Dočasne práceneschopná osoba podľa odsekov 10 a 11 je povinná dostaviť sa k ošetrujúcemu lekárovi podľa odseku 1 písm. a) do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie.
(14)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa poskytla neodkladná starostlivosť spojená s hospitalizáciou v cudzine, potvrdzuje, ak v odseku 15 nie je ustanovené inak, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a), ak mu osoba predložila prepúšťaciu správu do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie v cudzine. Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy. Ak zdravotný stav osoby nevyžaduje ďalšiu dočasnú pracovnú neschopnosť, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti uvedie aj dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti podľa prepúšťacej správy.
(15)
Ak na poskytnutú neodkladnú starostlivosť podľa odseku 14 nadväzuje ústavná starostlivosť v Slovenskej republike, dočasnú pracovnú neschopnosť osoby potvrdzuje ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. b). Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. b) vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy.
§ 13
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú
a)
poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
b)
poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
c)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
d)
štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu15) na účely zdravotného poistenia,
e)
doprava,
f)
pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
g)
vypracovanie lekárskeho posudku,
h)
poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4.
§ 14
Doprava
(1)
Doprava podľa § 13 písm. e) zahŕňa prepravu
a)
osoby do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti,
b)
biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie,
c)
krvi a transfúznych liekov,
d)
orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie,
e)
sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti.
(2)
Dopravu osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia osoby vyžaduje poskytnutie neodkladnej starostlivosti.
(3)
Dopravu osoby, ktorá je v cele policajného zaistenia, zabezpečuje Policajný zbor; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia osoby vyžaduje poskytnutie neodkladnej starostlivosti.
(4)
Dopravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, dopravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie takejto osoby a dopravu krvi a transfúznych liekov pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky zabezpečuje aj vojenské zdravotníctvo.
§ 15
Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti
(1)
Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť.
(2)
Sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá;16) to neplatí, ak sprievodcom je dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku.
§ 16
Lekársky posudok
(1)
Lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledok posúdenia
a)
zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti,
b)
zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania,
c)
bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.17)
(2)
Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom určený lekár.
(3)
Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby.
§ 17
Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(1)
Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.
(2)
Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.
(3)
Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo
a)
požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu,18) ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
b)
obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu,19) ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
TRETIA ČASŤ
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA
§ 18
Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)
Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.20)
(2)
Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom nevyžaduje.
(3)
Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.
§ 19
Vedenie zdravotnej dokumentácie
(1)
Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov podľa odseku 2.
(2)
Zdravotná dokumentácia obsahuje
a)
osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy,
b)
údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6),
c)
údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
e)
údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
f)
údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
g)
epidemiologicky závažné skutočnosti,
h)
identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
i)
identifikačné údaje poskytovateľa.
(3)
Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
(4)
V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10), vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy nevyhnutné na zistenie anamnézy a údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa § 11 ods. 10. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.
(5)
Poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Na osobitnú zdravotnú dokumentáciu sa nevzťahujú ustanovenia § 24 ods. 4 a § 25.
Formy vedenia zdravotnej dokumentácie
§ 20
(1)
Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme s elektronickým podpisom,21) ak tento zákon neustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5, § 12 ods. 7).
(2)
Zdravotná dokumentácia v elektronickej forme s elektronickým podpisom sa vedie na záznamovom nosiči v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme.
(3)
Zdravotnú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme s elektronickým podpisom, len ak
a)
bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú podľa štandardov zdravotníckej informatiky21a) najmenej jedenkrát za každý pracovný deň,
b)
o vytvorených záložných kópiách dátových súborov sa vedie presná evidencia a tie sa ukladajú na mieste prístupnom len osobám oprávneným vyhotovovať záložné kópie,
c)
pred uplynutím doby životnosti zápisu na archívnom médiu je z archivovaných dát vyhotovená kópia a údaje zo starého nosiča sa odstránia,
d)
archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií znemožňuje vykonať v nich dodatočné zásahy.
(4)
Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie a formuláre tlačív zdravotnej dokumentácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 21
Zápis do zdravotnej dokumentácie
(1)
Zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje
a)
dátum a čas zápisu,
b)
spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu,
c)
dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,
d)
rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis,
f)
identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
g)
identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.
(2)
Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii vedenej v písomnej forme menom a priezviskom, odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, v zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej forme elektronickým podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a čitateľný.
(4)
Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje dátum opravy, znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý opravu vykonal. Opravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis; pôvodný zápis musí zostať čitateľný.
§ 22
Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie
(1)
Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2.
(2)
Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.
(3)
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci.
§ 23
Odovzdanie zdravotnej dokumentácie a jej prevzatie do úschovy
(1)
Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(2)
Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe22) a pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia23) je poskytovateľ povinný bezodkladne umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do úschovy lekárovi príslušného samosprávneho kraja; pri zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je povinný umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie ten, komu sa licencia alebo povolenie zrušilo.
(3)
Pri zániku platnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe24) a pri zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia25) je každá osoba, ktorá má po zániku platnosti licencie alebo povolenia prístup k zdravotnej dokumentácii, povinná
a)
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať lekára príslušného samosprávneho kraja, dohodnúť s ním postup pri prevzatí zdravotnej dokumentácie a bezodkladne umožniť lekárovi príslušného samosprávneho kraja jej prevzatie do úschovy,
b)
ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to až do jej prevzatia lekárom samosprávneho kraja.
(4)
Lekár príslušného samosprávneho kraja, ktorý prevzal zdravotnú dokumentáciu do úschovy podľa odsekov 2 a 3, bezodkladne odovzdá zdravotnú dokumentáciu poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
(5)
Osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§ 19 ods. 4) je poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu ministerstvu zdravotníctva [§ 45 písm. p)], ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby.
(6)
Pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie podľa odsekov 1 až 5 nesmie dôjsť k jej poškodeniu, zničeniu alebo zneužitiu.
§ 24
Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)
Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem údajov uvedených v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i)
a)
chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
b)
prehľad o doterajšej liečbe,
c)
údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
(2)
Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania.
(3)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(4)
Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania, ak v písmene a) nie je ustanovené inak, poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania,
a)
registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu26) a vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti,26a)
b)
príslušnému orgánu27) na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,28)
c)
inšpektorátu práce29) a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov30) na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
d)
príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,31)
e)
osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1,
f)
súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania,
g)
lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.31a)
§ 25
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)
Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby
a)
tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
b)
manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej,16) ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti,32) blízkej osobe33) alebo ich zákonnému zástupcovi,
c)
osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva34) osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
d)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti36) v celom rozsahu,
e)
úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou37) a na účely prešetrovania sťažností37a) v celom rozsahu,
f)
ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu;4) ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,
g)
všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu38a) a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania38b) v celom rozsahu,
h)
posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov38) v celom rozsahu,
i)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu38a) v celom rozsahu,
j)
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu.38c)
k)
poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39) na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
l)
príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,
m)
odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.
(2)
Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ustanovenom v odseku 1.
(3)
Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.
(4)
Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.
(5)
Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú znalcovi [odsek 1 písm. j)] aj formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti na základe vyžiadania znalca a súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov vrátane pravosti odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii.
(6)
Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti podľa odseku 5 je poskytovateľ povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie alebo jej časti, ktorej každú stranu podpíše znalec a zdravotnícky pracovník, a k podpisom uvedú čitateľne meno a priezvisko, dátum vydania a pripoja odtlačok pečiatky. Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa založí do originálu zdravotnej dokumentácie.
(7)
Znalec nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej dokumentácie ani tomu, na koho dožiadanie spracúva znalecký posudok okrem údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou znaleckého posudku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH
PRVÁ HLAVA
BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM
Všeobecné podmienky
§ 26
(1)
Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume (ďalej len „účastník výskumu“).
(2)
Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.9)
(3)
Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity [§ 11 ods. 8 písm. a)], bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu. Záujmy účastníka výskumu majú vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti.
(4)
Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy, ak neexistuje porovnateľne efektívna alternatíva a takýto výskum
a)
je vedecky zdôvodnený,
b)
spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kvality,
c)
sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade s príslušnými vedeckými a etickými princípmi,
d)
sa posúdi a schváli podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.9)
(5)
Biomedicínsky výskum schvaľuje
a)
v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti poskytovateľ ústavnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou [§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. c)],
b)
v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou [§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. b)] samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má toto zdravotnícke zariadenie miesto prevádzkovania.
(6)
Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať vo viacerých zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, jeho posúdeniu a schváleniu podľa odseku 5 písm. a) predchádza jeho preskúmanie a posúdenie etickou komisiou zriadenou poskytovateľom ústavnej starostlivosti, ktorého zdravotnícke zariadenie je koordinujúcim pracoviskom tohto výskumu.
(7)
Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať na viacerých pracoviskách zdravotníckych zariadení ambulantnej starostlivosti, ktoré sa nachádzajú na území viac ako jedného samosprávneho kraja, jeho vykonanie posudzuje a schvaľuje samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má sídlo koordinujúce pracovisko tohto výskumu.
(8)
Biomedicínsky výskum, od ktorého sa očakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu (ďalej len „výskum na základe zdravotnej indikácie“), nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.
(9)
Biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu (ďalej len „výskum bez zdravotnej indikácie“), môže sa vykonať len vtedy, ak riziko alebo záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účastníka výskumu prijateľné.
(10)
Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na
a)
živom ľudskom plode alebo zárodku,
b)
osobe vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody,
c)
vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú službu,
d)
osobe v ústavnej starostlivosti podľa § 6 ods. 9 písm. c),
e)
cudzincovi.
(11)
Ak je do biomedicínskeho výskumu zaradená osoba, ktorá je účastníkom verejného zdravotného poistenia,39a) poskytovateľ je povinný písomne o tom informovať príslušnú zdravotnú poisťovňu.
§ 27
(1)
Podmienkou účasti na biomedicínskom výskume je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis budúceho účastníka biomedicínskeho výskumu alebo jeho zákonného zástupcu.
(2)
Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a)
možnosti účastníka výskumu kedykoľvek informovaný súhlas odvolať aj bez uvedenia dôvodu,
b)
účele, plánovanom postupe, rizikách, ktoré možno predpokladať, a očakávanom prínose tohto výskumu,
c)
podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a postupov spojených s účasťou na tomto výskume, najmä takých, ktoré opisujú záťaž a riziká, ktoré možno predpokladať,
d)
iných preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch, ktoré sú k dispozícii,
e)
opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzických alebo psychických reakcií, ktoré by sa mohli vyskytnúť u účastníka výskumu v súvislosti s týmto výskumom, alebo na riešenie otázok účastníkov výskumu, ktoré by mohli vzniknúť v jeho priebehu,
f)
opatreniach na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov účastníka výskumu,
g)
opatreniach na zabezpečenie využitia informácií o zdravotnom stave účastníka výskumu získaných v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume v záujme zlepšenia alebo zachovania jeho zdravia,
h)
opatreniach na zabezpečenie primeranej kompenzácie v prípade poškodenia zdravia účastníka výskumu v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume,
i)
predpokladanom využití výsledkov, údajov alebo biologických materiálov získaných počas tohto výskumu vrátane ich uvažovaného komerčného využitia,
j)
stanovisku etickej komisie,
k)
zdrojoch financovania tohto výskumu.
(3)
Odmietnutie účasti na biomedicínskom výskume, informovaný súhlas účastníka výskumu a jeho odvolanie nesmú nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nesmú pre túto osobu znamenať iné nepriaznivé dôsledky zo strany zdravotníckych pracovníkov.
§ 28
Posudzovanie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu
(1)
Účelom posúdenia etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu je najmä zabezpečiť právo na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu (§ 26 ods. 3). Posúdenie má vylúčiť možnosť neprimeraného ovplyvňovania alebo vyvíjania nátlaku na osobu v záujme jej účasti na tomto výskume. Osobitná pozornosť sa musí venovať osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas (§ 32) a osobám, ktoré pre svoj zdravotný stav nie sú schopné dať informovaný súhlas (§ 34).
(2)
Posúdenie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu sa musí zakladať na primeranej odbornosti a skúsenosti členov etickej komisie. Pri hodnotení vedeckých, právnych a etických aspektov plánovaného biomedicínskeho výskumu sa musí primerane zohľadniť vedecko-odborné hľadisko a hľadisko tých členov etickej komisie, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania alebo odbornú spôsobilosť v oblasti výskumu.
(3)
Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu sa posudzuje na základe informácií obsiahnutých v úplnej písomnej dokumentácii tohto projektu, ktorú etickej komisii predkladá na preskúmanie a posúdenie osoba zodpovedná za plánovanie a realizáciu tohto projektu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“); v prípade biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skúšaním liečiv podľa osobitného predpisu9) na základe protokolu,40) ktorý predkladá etickej komisii zadávateľ.
(4)
Etická komisia môže pred vydaním svojho stanoviska požiadať o doplnenie dokumentácie posudzovaného projektu biomedicínskeho výskumu o informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie tohto projektu, alebo navrhnúť také zmeny posudzovaného projektu a jeho dokumentácie, ktoré považuje za potrebné z hľadiska jeho etickej prijateľnosti.
(5)
Etická komisia vydá stanovisko o etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu do 90 dní od predloženia úplnej písomnej dokumentácie tohto projektu.
(6)
Etická komisia, zodpovedný riešiteľ a ten, kto schvaľuje vykonanie biomedicínskeho výskumu (§ 26 ods. 5 až 7), sú povinní prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany informácií dôverného charakteru obsiahnutých v dokumentácii.
§ 29
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov výskumu
(1)
Pri plánovaní a vykonávaní biomedicínskeho výskumu je zodpovedný riešiteľ povinný uplatniť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zníženie rizika a záťaže účastníkov výskumu.
(2)
Biomedicínsky výskum možno vykonávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve možno vykonávať len pod stálym dohľadom sestry, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti; biomedicínsky výskum v pôrodnej asistencii možno vykonávať len pod stálym dohľadom pôrodnej asistentky, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti.
(3)
Lekár je povinný pred zaradením každého účastníka do biomedicínskeho výskumu dôkladne zhodnotiť jeho zdravotný stav a vykonať potrebné vyšetrenia na odhalenie zvýšeného rizika v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume.
(4)
Ak je účastníkom výskumu žena v reprodukčnom veku, lekár je povinný venovať osobitnú pozornosť možnému nepriaznivého vplyvu v súvislosti s jej účasťou na tomto výskume na jej aktuálne alebo budúce tehotenstvo a na zdravie jej počatého alebo narodeného dieťaťa.
(5)
Účasť na biomedicínskom výskume nesmie oddialiť alebo znemožniť poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti účastníkovi výskumu.
(6)
Pre účastníkov výskumu zaradených do kontrolných skupín sa musí zabezpečiť použitie overených postupov zdravotnej starostlivosti.
(7)
Použitie placeba je dovolené len v tých prípadoch, ak neexistujú metódy s overenou účinnosťou alebo ak prerušenie alebo vynechanie takýchto metód nepredstavuje pre účastníka výskumu neprijateľné riziko alebo záťaž.
(8)
Placebo podľa odseku 7 je forma liečby bez špecifického vplyvu na liečený stav s cieľom simulovať účinnú liečbu a vylúčiť skreslenie zo strany výskumníka v kontrolovanom experimente.
§ 30
Dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu a postup pri zistení nových závažných poznatkov
(1)
Zodpovedný riešiteľ je povinný v určených časových intervaloch, najmenej jedenkrát za rok písomne informovať toho, kto schválil biomedicínsky výskum (§ 26 ods. 5 a 7), a príslušnú etickú komisiu o jeho priebehu.
(2)
Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu objavia nové vedecké poznatky, závažné nežiaduce udalosti alebo iné skutočnosti, ktoré závažným spôsobom menia podmienky tohto výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, príslušnú etickú komisiu a navrhnúť potrebné opatrenia.
(3)
Ak je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie účastníkov výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť potrebné opatrenia okamžite.
(4)
Po prijatí informácie podľa odseku 2 je povinný ten, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 až 7, bezodkladne prehodnotiť svoje rozhodnutie o schválení biomedicínskeho výskumu. Ak je to potrebné, je povinný bezodkladne rozhodnúť o prerušení alebo zastavení biomedicínskeho výskumu. Príslušná etická komisia je povinná zaujať stanovisko k informáciám podľa odseku 2 na svojom najbližšom zasadnutí.
(5)
Zodpovedný riešiteľ je povinný včas informovať účastníkov výskumu alebo ich zákonných zástupcov o nových skutočnostiach podľa odseku 2 a o prijatých opatreniach, a ak je to potrebné, vyžiadať si informovaný súhlas na pokračovanie účasti účastníkov výskumu na biomedicínskom výskume.
(6)
Zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, a príslušnú etickú komisiu o prerušení alebo predčasnom ukončení biomedicínskeho výskumu a o dôvodoch, ktoré k jeho prerušeniu alebo predčasnému ukončeniu viedli.
§ 31
Nakladanie s novými vedeckými informáciami a poznatkami o zdravotnom stave účastníkov biomedicínskeho výskumu
(1)
Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu získajú informácie významné z hľadiska súčasného alebo budúceho zdravia, alebo kvality života účastníka výskumu, tieto informácie sa mu v primeranom čase a s jeho súhlasom poskytnú.
(2)
Zodpovedný riešiteľ je povinný pri ukončení biomedicínskeho výskumu písomne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 až 7), a príslušnú etickú komisiu o priebehu a výsledkoch biomedicínskeho výskumu. Výsledky biomedicínskeho výskumu sa účastníkovi výskumu sprístupňujú po jeho vyhodnotení na požiadanie.
(3)
Zodpovedný riešiteľ je povinný výsledky biomedicínskeho výskumu v primeranom čase a primeraným spôsobom zverejniť.
§ 32
Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas
(1)
Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá je spôsobilá dať informovaný súhlas,
b)
bola spôsobom primeraným svojmu zdravotnému stavu a svojim rozumovým schopnostiam informovaná o tomto výskume a o svojich právach a zákonných opatreniach na ich ochranu,
c)
neprejavuje s účasťou na tomto výskume zrejmý nesúhlas vyjadrený spôsobom, ktorý zodpovedá možnostiam vyjadrenia vzhľadom na jej fyzický a psychický stav.
(2)
Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno výnimočne vykonať vtedy, ak sú okrem podmienok podľa odseku 1 splnené aj tieto podmienky:
a)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave, s rovnakou alebo obdobnou chorobou alebo postihnutím,
b)
výskum predstavuje pre účastníka výskumu len
1.
riziko, ktoré podľa súčasného stavu vedeckého poznania predstavuje možnosť malého a krátko trvajúceho negatívneho vplyvu na zdravotný stav účastníka výskumu (ďalej len „zanedbateľné riziko“), alebo
2.
záťaž, pri ktorej miera nepohodlia účastníka výskumu je malá a trvá veľmi krátko (ďalej len „zanedbateľná záťaž“).
(3)
Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu budúceho účastníka výskumu.
§ 33
Biomedicínsky výskum s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy
(1)
Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí,
b)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech aj pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti,
c)
očakávaný prospech z výskumu nepredstavuje pre zúčastnenú ženu riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom pre zúčastnenú ženu a pre jej počaté alebo narodené dieťa,
d)
pri posudzovaní vedeckých a etických aspektov tohto výskumu sa za jeho účastníka považuje nielen zúčastnená žena, ale aj jej počaté alebo narodené dieťa.
(2)
Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí,
b)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti,
c)
výskum predstavuje pre zúčastnenú ženu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2 písm. b)],
d)
sa zamedzí akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na zdravie počatého alebo narodeného dieťaťa, ktorý možno predpokladať.
§ 34
Biomedicínsky výskum s účasťou osoby v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť
(1)
Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby, ktorá sa nachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť (§ 2 ods. 3) a ktorá nie je vzhľadom na svoj fyzický alebo psychický stav schopná dať informovaný súhlas, alebo ak z dôvodu neodkladnosti nemožno včas získať takýto súhlas od jej zákonného zástupcu, možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá sa nenachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,
b)
projekt tohto výskumu bol posúdený a schválený aj pre účasť osôb, ktoré sa nachádzajú v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,
c)
súhlas možno predpokladať,
d)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave s rovnakou alebo obdobnou chorobou,
e)
výskum predstavuje pre účastníka výskumu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2 písm. b)].
(2)
Zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť informovanie účastníkov biomedicínskeho výskumu podľa odseku 1 alebo ich zákonných zástupcov o účasti na tomto výskume ihneď, ako je to možné. Ďalej pokračovať v účasti na biomedicínskom výskume možno len na základe informovaného súhlasu s účasťou na biomedicínskom výskume (§ 27 ods. 1).
DRUHÁ HLAVA
DARCOVSTVO, ODBER, TESTOVANIE, SPRACOVANIE, KONZERVÁCIA, SKLADOVANIE, PRENOS ALEBO DISTRIBÚCIA ORGÁNOV, TKANÍV ALEBO BUNIEK
§ 35
Všeobecné podmienky
(1)
Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúciu orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu a vedeckovýskumné ciele môže vykonávať len poskytovateľ na základe povolenia podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Na účely tohto zákona
a)
darcovstvo je darovanie ľudských orgánov, tkanív alebo buniek určených na použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie,
b)
odber je proces, ktorým sa orgány, tkanivá alebo bunky odoberajú z tela darcu,
c)
testovanie je vykonávanie sérologických alebo mikrobiologických vyšetrení darcu orgánov, tkanív alebo buniek,
d)
karanténa je stav, keď je odobraté tkanivo alebo bunka izolovaná fyzicky či iným účinným spôsobom, kým sa čaká na rozhodnutie o udelení súhlasu na jeho použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie alebo odmietnutie,
e)
spracovanie predstavuje všetky úkony pri príprave, manipulácii, konzervácii a balení tkanív a buniek určených na použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie,
f)
konzervácia tkanív alebo buniek je použitie chemických látok, zmien podmienok okolitého prostredia alebo iných prostriedkov na zabránenie biologickému alebo fyzickému znehodnoteniu tkanív alebo buniek,
g)
konzervácia orgánov je použitie chemických látok, zmien podmienok okolitého prostredia alebo iných prostriedkov na prevenciu alebo spomalenie biologickej alebo fyzickej degenerácie orgánov od odberu po transplantáciu,
h)
distribúcia je preprava a dodanie orgánov, tkanív alebo buniek určených na použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie,
i)
prenos je proces, pri ktorom sa tkanivá alebo bunky prenášajú do tela príjemcu,
j)
transplantácia je proces, pri ktorom sa orgán prenáša z tela darcu do tela príjemcu na účel obnovy určitých funkcií ľudského organizmu,
k)
skladovanie je uchovávanie orgánu, tkaniva alebo bunky alebo produktov z nich vo vhodných kontrolovaných podmienkach až do jeho distribúcie,
l)
orgán je diferencovaná časť ľudského organizmu tvorená rozličnými tkanivami, ktorá si uchováva svoju štruktúru, vaskularizáciu a schopnosť vykonávať fyziologické funkcie s významným stupňom samostatnosti; za orgán sa považuje aj jeho časť, ak sa jej funkcia má využiť na ten istý účel ako celý orgán v ľudskom organizme a zároveň je zachovaná jej štruktúra a vaskularizácia,
m)
tkanivo predstavujú všetky zložky ľudského tela tvorené bunkami,
n)
bunky sú izolované ľudské bunky alebo súbor ľudských buniek, ktoré nie sú viazané spojivovým tkanivom,
o)
alogénne použitie je odber orgánov, tkanív alebo buniek jednej osobe a ich použitie u inej osoby,
p)
autológne použitie je odber tkanív alebo buniek jednej osobe a ich použitie u tej istej osoby,
q)
príjemca je osoba, do ktorej tela sa vkladá orgán, tkanivo alebo bunky,
r)
darca je živá osoba alebo mŕtva osoba, z ktorej tela sa odoberajú orgány, tkanivá alebo bunky určené na účely prenosu, transplantácie alebo vedeckovýskumné ciele,
s)
závažná nežiaduca udalosť je akákoľvek neočakávaná skutočnosť súvisiaca s ktorýmkoľvek štádiom reťazca, počnúc darcovstvom po transplantáciu alebo s odberom, testovaním, spracovaním, skladovaním a distribúciou tkanív a buniek, ktorá by mohla viesť k prenosu prenosnej choroby, k úmrtiu alebo ku vzniku život ohrozujúceho stavu alebo stavu zdravotného postihnutia alebo invalidity darcu alebo príjemcu, alebo ktorá by mohla vyústiť do hospitalizácie alebo choroby alebo do ich predĺženia,
t)
závažná nežiaduca reakcia je neúmyselná odozva vrátane prenosnej choroby u žijúceho darcu alebo u príjemcu, ktorá by mohla súvisieť s ktorýmkoľvek štádiom reťazca, počnúc darcovstvom po transplantáciu alebo s odberom, testovaním, spracovaním, skladovaním a distribúciou tkanív a buniek, ktorá je smrteľná, život ohrozujúca, spôsobuje zdravotné postihnutie alebo invaliditu alebo ktorá vyúsťuje do hospitalizácie alebo choroby alebo ich predlžuje,
u)
pracovné postupy sú písomné pokyny opisujúce jednotlivé kroky špecifického procesu vrátane materiálov a metód, ktoré sa majú použiť, a očakávaného výsledku,
v)
vysledovateľnosť je schopnosť lokalizovať a identifikovať orgán v každom štádiu reťazca, počnúc darcovstvom po transplantáciu alebo likvidáciu vrátane schopnosti identifikovať darcu a poskytovateľa vykonávajúceho odber, identifikovať príjemcu v transplantačnom centre a lokalizovať a identifikovať všetky relevantné informácie neosobného charakteru, ktoré súvisia s materiálmi prichádzajúcimi do kontaktu s týmto orgánom,
w)
charakteristika darcu je súbor relevantných informácií o darcovi potrebných na zhodnotenie jeho vhodnosti pre darcovstvo orgánu s cieľom vykonať primerané posúdenie rizika a znížiť riziko pre príjemcu na minimum a zoptimalizovať prideľovanie orgánov,
x)
charakteristika orgánu je súbor relevantných informácií o orgáne potrebných na zhodnotenie jeho vhodnosti, aby bolo možné vykonať primerané posúdenie rizika a minimalizovať riziko pre príjemcu a zoptimalizovať prideľovanie orgánov,
y)
likvidácia je konečné umiestnenie orgánu, ak sa nepoužije na transplantáciu,
z)
systémom kvality je organizačná štruktúra, definované povinnosti, postupy, procesy a zdroje na zavedenie riadenia kvality zahŕňajúce všetky činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú ku kvalite,
aa) overovaním je zavedenie dôkazovej dokumentácie, ktorá poskytuje vysoký stupeň istoty, že určitý proces, časť zariadenia alebo prostredie bude sústavne produkovať produkt, ktorý spĺňa svoje vopred určené špecifikácie a kvalitatívne parametre; pritom sa proces overuje na účely hodnotenia výkonu systému, ak ide o jeho efektívnosť v súvislosti s určeným využitím.
(3)
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti si môže so súhlasom ministerstva zdravotníctva zriadiť transplantačné centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom, distribúciou a transplantáciou orgánov príjemcovi; súčasťou súhlasu je zoznam výkonov, ktoré môže transplantačné centrum vykonávať.
(4)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú ľudskými tkanivami a bunkami, sú povinné hlásiť všetky dôležité informácie poskytovateľovi podľa odsekov 1 a 3 na účely uľahčenia vysledovateľnosti tkanív a buniek a zaistenia kontroly ich kvality a bezpečnosti.
(5)
Darcovstvo orgánov, tkanív alebo buniek je dobrovoľné a bezplatné. Darcovi sa poskytne náhrada preukázaných výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu40a) a finančná náhrada straty príjmu podľa osobitného predpisu,40b) ktoré mu vznikli v súvislosti s odberom orgánov, tkanív alebo buniek.
(6)
Odber, prenos tkanív a buniek alebo transplantácia orgánov s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu sú zakázané.
(7)
Výmena orgánov so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretie krajiny“), sa povoľuje, ak orgány
a)
môžu byť vysledovateľné od darcu po príjemcu a naopak,
b)
spĺňajú požiadavky ustanovené v tomto zákone.
(8)
Pri všetkých úkonoch darcovstva a transplantácie orgánov musí byť zabezpečená úplná a účinná ochrana osobných údajov darcu aj príjemcu.20)
§ 36
Odber orgánov alebo odber tkanív a buniek z tiel živých darcov
(1)
Odobrať orgány, tkanivá a bunky z tela živého darcu na účely ich prenosu alebo transplantácie do tela inej osoby možno len vtedy, ak
a)
sa predpokladá, že odber vážne neohrozí zdravotný stav darcu,
b)
sa predpokladá priamy liečebný prospech pre príjemcu,
c)
prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu,
d)
nemožno získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu,
e)
nie je známy nijaký alternatívny liečebný postup s lepším alebo porovnateľným výsledkom.
(2)
Darcom podľa odseku 1 môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony,41) ktorá dala na odber písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku 1 môže byť aj osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak
a)
sa odber týka regeneratívneho tkaniva,
b)
nie je k dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý dať informovaný súhlas,
c)
potenciálnym príjemcom je brat darcu alebo sestra darcu,
d)
darcovstvo má pre príjemcu život zachraňujúci potenciál.
(3)
Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku 1 môže byť aj osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ak príjemcom je jej blízka osoba33) a darcovstvo môže príjemcovi zachrániť život.
(4)
Konzílium transplantačného centra posúdi, či možno odôvodnene predpokladať úspešné ukončenie odberu orgánu a transplantácie, a zváži splnenie podmienok podľa odseku 1. Odber nemožno uskutočniť, ak možno predpokladať vážne ohrozenie zdravotného stavu darcu, a to ani za predpokladu jeho informovaného súhlasu.
(5)
Odber orgánov na účely transplantácie do tela osoby priamo geneticky príbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom transplantačného centra. Odber orgánov na účely transplantácie do tela osoby vzdialene geneticky príbuznej s darcom alebo osoby geneticky nepríbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom, ktoré na tieto účely určí ministerstvo zdravotníctva.
§ 37
Odber orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov
(1)
Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola podľa tohto zákona určená smrť.
(2)
Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy podľa osobitného predpisu. 41aa). Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.
(3)
Vyhlásenie podľa odseku 2 s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) sa zasiela do registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti podľa § 45 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu.
(4)
Nesúhlas podľa odseku 2 možno kedykoľvek odvolať; pri odvolaní nesúhlasu sa postupuje podľa odseku 3.
(5)
Poskytovateľ je povinný pred odobratím orgánu, tkaniva a buniek z tela mŕtveho darcu
a)
overiť jeho totožnosť,
b)
zistiť v registri osôb podľa odseku 3, či osoba vyjadrila nesúhlas s odobratím,
c)
zistiť v zozname osôb, ktoré počas života odmietli pitvu41aa), či osoba neodmietla za svojho života pitvu,
d)
získať bezodkladne také informácie od príbuzných mŕtveho darcu, ktoré môžu mať vplyv na zdravotný stav príjemcu, ak je to možné.
(6)
Po odbere orgánov alebo tkanív s výnimkou odberov očných rohoviek od mŕtveho darcu sa vykoná pitva.14) Správa o odbere orgánov alebo tkanív sa pripojí k pitevnému protokolu.
§ 38
Transplantácia orgánov a prenos tkanív a buniek príjemcovi
(1)
Transplantáciu orgánu alebo prenos tkaniva alebo buniek do tela príjemcu možno uskutočniť len vtedy, ak je príjemca zdravotne spôsobilý na takýto zákrok; podmienkou jeho vykonania je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení.
(2)
Zdravotnú spôsobilosť príjemcu posúdi ošetrujúci lekár a lekár transplantačného centra.
(3)
Register čakateľov na transplantáciu vedie národná transplantačná organizácia [§ 45 ods. 3 písm. a)].
(4)
Výber príjemcu sa riadi výlučne medicínskym hľadiskom.
§ 39
Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov
(1)
Darcom krvi môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov.
(2)
Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov možno vykonať len vtedy, ak
a)
mu predchádza informovaný súhlas,
b)
sa pred odberom krvi vykonajú potrebné vyšetrenia darcu krvi,
c)
sa neohrozí zdravotný stav darcu krvi a
d)
nie je zdravotná kontraindikácia na odber krvi.
(3)
Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba počas výkonu väzby alebo počas výkonu trestu odňatia slobody.
Povinnosti pri darcovstve, odbere, testovaní, spracovaní, konzervácii, skladovaní alebo distribúcii tkanív alebo buniek
§ 39a
(1)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný vytvoriť systém vysledovateľnosti všetkých tkanív a buniek, ktoré boli odobraté, spracované, uskladnené alebo distribuované na území Slovenskej republiky alebo dovezené z tretích krajín, od darcu po príjemcu a naopak. Tento systém vysledovateľnosti sa bude vzťahovať aj na všetky relevantné údaje týkajúce sa produktov a materiálov, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito tkanivami a bunkami.
(2)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný používať jedinečný číselný kód pridelený darcovi a všetkým produktom súvisiacim s ním. Jedinečný číselný kód sa prideľuje z jednotného systému kódovania, ktorého podrobnosti ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(3)
Všetky tkanivá alebo bunky musia byť označené štítkom, ktorý obsahuje predpísané informácie o odbere tkanív alebo buniek, o spracovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív alebo buniek. Rozsah informácií na štítku ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(4)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný uchovávať záznamy nevyhnutne potrebné na zabezpečenie vysledovateľnosti tkanív a buniek pri všetkých činnostiach uvedených v § 35 ods. 1. Údaje požadované pre úplnú vysledovateľnosť tkanív a buniek sa uchovávajú minimálne 30 rokov od ich použitia u ľudského príjemcu alebo mimotelového použitia. Na uchovávanie údajov v elektronickej forme sa primerane použije § 20 ods. 3.
(5)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný v rámci systému vnútornej kontroly realizovať primerané kontrolné opatrenia tak, aby prevádzkovanie činností prebiehalo v súlade s týmto zákonom a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.41a)
(6)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný sprístupniť všetky dokumenty týkajúce sa systému kvality pre prípad kontroly vykonávanej ministerstvom zdravotníctva alebo úradom pre dohľad.
(7)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva dovoz tkanív a buniek z tretích krajín, musí mať povolenie na tento druh činnosti podľa osobitného predpisu.4)
(8)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenskej republiky, musí mať povolenie na tento druh činnosti podľa osobitného predpisu4) a písomný súhlas národnej transplantačnej organizácie; o písomný súhlas môže požiadať tkanivové zariadenie alebo osoba, ktorá dokáže zabezpečiť distribúciu, prenos a vysledovateľnosť tkaniva alebo bunky. Národná transplantačná organizácia vydá písomný súhlas len v prípade, ak sú zabezpečené tkanivá a bunky pre potreby tkanivových zariadení v Slovenskej republike.
(9)
Tkanivá alebo bunky, ktoré môžu distribuovať poskytovatelia priamo na okamžité použitie príjemcovi, ak majú povolenie na distribúciu podľa osobitného predpisu,4) ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 39b
(1)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný viesť evidenciu o svojich činnostiach, najmä
a)
údaj o type a množstve odobratých, otestovaných, spracovaných, uskladnených, zakonzervovaných alebo distribuovaných tkanív a buniek,
b)
údaj o mieste pôvodu a použitia tkanív a buniek,
c)
údaj o prijatí a odmietnutí tkanív alebo buniek.
(2)
Odborný zástupca poskytovateľa podľa § 35 ods. 1 je zodpovedný za
a)
zabezpečenie toho, aby sa tkanivá a bunky určené na použitie u ľudského príjemcu alebo mimotelové použitie odoberali, testovali, spracovali, skladovali alebo distribuovali v súlade s týmto zákonom,
b)
poskytnutie informácií ministerstvu zdravotníctva o všetkých závažných nežiaducich udalostiach a reakciách uvedených v § 35 ods. 2 písm. s) a t) a predkladanie správy, ktorá analyzuje príčiny a prijaté opatrenia,
c)
dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.41b)
(3)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný podávať ministerstvu zdravotníctva výročné správy o svojej činnosti vždy k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 zabezpečí zavedenie presného, rýchleho a overiteľného postupu, ktorý mu umožní zrušiť distribúciu a použitie tkanív alebo buniek a produktov z nich, ktoré môžu súvisieť s nežiaducou udalosťou alebo reakciou.
(5)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 musí zachovať anonymitu medzi darcom a príjemcom a jeho rodinou. Údaje o identite darcu v registri poskytovateľa podľa § 35 ods. 1 a v národnom transplantačnom registri sú prísne chránené podľa osobitného zákona20) a sú kódované.
(6)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 zabezpečuje, aby balenia tkanív alebo buniek spĺňali požiadavky vedeckého a technického pokroku. Technické parametre a ďalšie podrobnosti o balení tkanív a buniek ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(7)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný do svojich štandardných pracovných postupov zahrnúť postup pri manipulácii s tkanivami a bunkami, ktoré majú byť znehodnotené, aby sa zabránilo kontaminácii iných tkanív alebo buniek, pracovného prostredia alebo personálu.
(8)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný zabezpečiť kvalitu tkanív a buniek počas prepravy podľa podrobností uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vydá vláda Slovenskej republiky.
(9)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný pri ukončení svojej činnosti odovzdať tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené poskytovateľovi podľa § 35 ods. 1, ktorý má povolenie na túto činnosť a s ktorým súhlasilo ministerstvo zdravotníctva.
§ 39c
(1)
Ak poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 nevykonáva niektorú z činností uvedených v § 35 ods. 1, na takéto činnosti je povinný uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi podľa § 35 ods. 1, ktorí majú povolenie podľa osobitného predpisu4) na tieto činnosti (ďalej len „tretie strany”).
(2)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 musí uzatvárať s tretími stranami písomné dohody vždy v prípade externej činnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu a bezpečnosť tkanív alebo buniek spracovaných v spolupráci s treťou stranou, ak
a)
poskytovateľ poverí tretiu stranu realizáciou jednej z etáp spracovania tkanív alebo buniek,
b)
tretia strana poskytuje tovar a služby, ktoré vplývajú na zaistenie kvality a bezpečnosti tkanív alebo buniek vrátane ich distribúcie,
c)
poskytovateľ distribuuje tkanivá alebo bunky spracované treťou stranou.
(3)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný viesť zoznam dohôd uzatvorených s tretími stranami podľa odseku 2.
(4)
V dohodách uzavretých medzi poskytovateľom podľa § 35 ods. 1 a tretími stranami sa špecifikujú povinnosti tretích strán a podrobné postupy.
(5)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 predloží kópie dohôd uzavretých s tretími stranami ministerstvu zdravotníctva na základe jeho žiadosti.
§ 39d
(1)
Ustanovenia § 39a až 39c sa nevzťahujú na
a)
tkanivá a bunky používané ako autológne štepy v rámci toho istého chirurgického zákroku,
b)
krv a zložky z krvi,
c)
orgány alebo časti orgánov, ak ich funkciou je použitie na ten istý účel, ako je účel celého orgánu v ľudskom tele.
(2)
Ustanovenia § 39a až 39c sa vzťahujú aj na produkty z tkanív a buniek, ak sa týkajú darcovstva, odberu a testovania.
(3)
Ustanovenia § 39a až 39c sa vzťahujú aj na zmluvné štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
a)
podrobnosti o odberoch, darcovstve tkanív a buniek a kritériách výberu darcov tkanív a buniek,
b)
podrobnosti o systéme dodržiavania a zaistenia kvality tkanív a buniek,
c)
podrobnosti o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek,
d)
podrobnosti o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom podľa § 35 ods. 1,
e)
podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek,
f)
podrobnosti o požiadavkách na priamu distribúciu špecifických tkanív a buniek príjemcovi,
g)
podrobnosti o balení, štítku a rozsahu informácií uvádzaných na štítku v súvislosti s tkanivami, bunkami a výrobkami z nich,
h)
podrobnosti o kódovaní darcovstva tkanív a buniek,
i)
podrobnosti o manipulácii s tkanivami a bunkami, ktoré majú byť znehodnotené,
j)
podrobnosti o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach.
Povinnosti pri darcovstve, odbere, testovaní, skladovaní alebo distribúcii orgánov
§ 39e
(1)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný
a)
vytvoriť systém vysledovateľnosti všetkých orgánov, ktoré boli odobraté, pridelené a transplantované na území Slovenskej republiky od darcu po príjemcu a naopak s cieľom chrániť zdravie darcov a príjemcov,
b)
uchovávať údaje potrebné na zabezpečenie vysledovateľnosti vo všetkých štádiách reťazca, počnúc darcovstvom až po transplantáciu alebo likvidáciu najmenej 30 rokov od darcovstva; tieto údaje sa môžu uchovávať v elektronickej forme,
c)
vypracovať pred transplantáciou charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu; súbor minimálnych a doplnkových údajov o charakteristike orgánov a charakteristike darcu ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom; o transplantácii orgánu možno uvažovať, ak prevažujú očakávané prínosy pre príjemcu nad rizikom, ktoré predstavujú neúplné údaje o charakteristike orgánov a charakteristike darcu,
d)
overiť pred transplantáciou, či je charakteristika orgánu a darcu kompletná, či boli zachované podmienky konzervácie a distribúcie orgánu,
e)
vytvoriť pracovné postupy pri
1.
overení identity darcu,
2.
overení údajov o vyjadrení nesúhlasu s darovaním orgánov,
3.
overení kompletnosti charakteristiky orgánu a charakteristiky darcu,
4.
zabezpečovaní včasného prísunu údajov o charakteristike orgánu a charakteristike darcu do transplantačného centra,
5.
odbere, konzervácii a balení orgánov,
6.
distribúcii orgánov zamerané najmä na zabezpečenie neporušenosti orgánu pri distribúcii a vhodnej doby distribúcie,
7.
zabezpečovaní vysledovateľnosti pri zachovaní ustanovení na ochranu osobných údajov a dôvernosti,
8.
presnom, rýchlom a overiteľnom hlásení závažných nežiaducich udalostí a reakcií,
9.
pri riadení závažných nežiaducich udalostí a reakcií,
f)
bezodkladne oznamovať charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu národnej transplantačnej organizácii.
(2)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný
a)
vykonávať v rámci systému vnútornej kontroly primerané kontrolné opatrenia tak, aby prevádzkovanie činností prebiehalo v súlade s týmto zákonom a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,4)
b)
sprístupniť všetky dokumenty týkajúce sa systému kvality pre prípad kontroly vykonávanej ministerstvom zdravotníctva alebo úradom pre dohľad.
(3)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva dovoz orgánov z tretích krajín alebo vývoz orgánov do tretích krajín, musí mať povolenie na tento druh činnosti podľa osobitného predpisu.4) Na každý dovoz orgánov z tretích krajín alebo vývoz orgánov do tretích krajín je potrebný súhlas národnej transplantačnej organizácie.
(4)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 vykonávajúci odber orgánu, ktorý sa dodáva do iného členského štátu Európskej únie, je povinný oznámiť charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu príslušnému transplantačnému centru iného členského štátu Európskej únie a národnej transplantačnej organizácii spôsobom podľa § 39l, ak ide o oznámenie doplňujúcich informácií o charakteristike orgánu a charakteristiku darcu, ktoré neboli oznámené pred odovzdaním orgánu, s cieľom, umožniť lekárovi rozhodnutie.
§ 39f
(1)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 je povinný
a)
viesť evidenciu o svojich činnostiach, a to údaje o
1.
type a množstve odobratých a distribuovaných orgánov,
2.
prijatí alebo odmietnutí orgánu,
3.
prijatí alebo odmietnutí orgánu príjemcom,
4.
likvidácii orgánu nevhodného na transplantáciu,
b)
viesť záznamy o odobratých orgánoch,
c)
viesť záznamy o použitých orgánoch,
d)
podávať ministerstvu zdravotníctva a národnej transplantačnej organizácii vždy k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho roka výročné správy o
1.
počtoch vykonaných odberov orgánov,
2.
počtoch transplantovaných orgánov,
e)
podávať bezodkladne ministerstvu zdravotníctva a národnej transplantačnej organizácii také údaje súvisiace s odberom, spracovaním, distribúciou a transplantáciou orgánov, o ktoré ministerstvo zdravotníctva alebo národná transplantačná organizácia požiada,
f)
oznamovať bezodkladne každú informáciu o závažnej nežiaducej reakcii a závažnej nežiaducej udalosti, ktorá môže ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť orgánu a ktorá môže súvisieť s testovaním, odberom, konzerváciou a prevozom orgánu, ako aj akúkoľvek závažnú nežiaducu reakciu spozorovanú počas transplantácie alebo po nej národnej transplantačnej organizácii; ak ide o poskytovateľa vykonávajúceho odber alebo distribúciu orgánu, oznamuje tieto informácie aj transplantačnému centru,
g)
poskytovať národnej transplantačnej organizácii a ministerstvu zdravotníctva súhrnné oznámenie závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa závažná nežiaduca reakcia a závažná nežiaduca udalosť vyskytla.
(2)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1
a)
zabezpečí zavedenie postupu, ktorý mu umožní zrušiť distribúciu a použitie orgánov, ktoré môžu súvisieť s nežiaducou udalosťou alebo reakciou,
b)
zachová anonymitu medzi darcom a príjemcom a jeho rodinou,
c)
zabezpečí, aby balenia orgánov spĺňali požiadavky vedeckého a technického pokroku.
§ 39g
(1)
Ak poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 nevykonáva niektorú z činností uvedených v § 35 ods. 1, je povinný na takéto činnosti uzatvárať zmluvy s tretími stranami a viesť evidenciu uzatvorených zmlúv.
(2)
V zmluvách uzavretých medzi poskytovateľom podľa § 35 ods. 1 a tretími stranami sa špecifikujú povinnosti tretích strán a podrobné postupy.
(3)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 predloží kópie zmlúv uzavretých s tretími stranami ministerstvu zdravotníctva na základe jeho žiadosti.
§ 39h
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
charakteristike orgánu a charakteristike darcu,
b)
označovaní prepravného kontajnera,
c)
zázname o odobratých orgánoch,
d)
zázname o transplantovaných orgánoch.
Postup výmeny informácií v oblasti výmeny orgánov s iným členským štátom Európskej únie
§ 39i
Informácia o charakteristike orgánu a charakteristike darcu
Národná transplantačná organizácia oznamuje informáciu o charakteristike orgánu a charakteristiku darcu v rozsahu podľa § 39e ods. 1 písm. c) ešte pred dodaním orgánu do iného členského štátu Európskej únie príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie.
§ 39j
Informácia potrebná na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu
(1)
Národná transplantačná organizácia oznamuje príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný, informáciu potrebnú na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu v tomto rozsahu
a)
špecifikácia orgánu, ktorá pozostáva z anatomického opisu orgánu vrátane jeho typu, prípadne jeho polohy v tele a údaje, či ide o celý orgán alebo časť orgánu so spresnením laloku alebo segmentu orgánu,
b)
identifikačné číslo darcu v súlade s identifikačným systémom darcov a príjemcov,
c)
dátum odberu orgánu,
d)
názov a kontaktné údaje poskytovateľa podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonal odber orgánu.
(2)
Národná transplantačná organizácia oznamuje príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý, informáciu potrebnú na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu v tomto rozsahu
a)
identifikačné číslo príjemcu v súlade s identifikačným systémom darcov a príjemcov alebo doklad o likvidácii orgánu, ak sa orgán nepoužije na transplantáciu,
b)
dátum transplantácie, ak sa orgán použil na transplantáciu,
c)
názov a kontaktné údaje poskytovateľa podľa § 35 ods. 1, ktorý orgán transplantoval.
§ 39k
Hlásenie závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti
(1)
Ak národná transplantačná organizácia príjme informáciu o závažnej nežiaducej reakcii alebo závažnej nežiaducej udalosti, pri ktorej existuje podozrenie, že súvisí s orgánom, ktorý bol prijatý z iného členského štátu Európskej únie, bezodkladne túto informáciu oznámi príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý, a bezodkladne odovzdá tomuto orgánu prvú správu pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti podľa prílohy č. 1a.
(2)
Ak národná transplantačná organizácia príjme informáciu o závažnej nežiaducej reakcii alebo závažnej nežiaducej udalosti, pri ktorej existuje podozrenie, že súvisí s darcom, ktorého orgán bol dodaný inému členskému štátu Európskej únie, bezodkladne túto informáciu oznámi príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný, a bezodkladne odovzdá tomuto orgánu prvú správu pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti podľa prílohy č. 1a.
(3)
Ak sa po prvej správe pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti vyskytnú doplňujúce informácie, tieto národná transplantačná organizácia ďalej bezodkladne oznamuje príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý, alebo príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný.
(4)
Národná transplantačná organizácia odovzdá spoločnú záverečnú správu o závažných nežiaducich reakciách alebo závažných nežiaducich udalostiach podľa prílohy č. 1b spravidla do troch mesiacov odo dňa prijatia prvej správy pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný. Národná transplantačná organizácia oznamuje informácie na účely vypracovania spoločnej záverečnej správy o závažných nežiaducich reakciách alebo závažných nežiaducich udalostiach príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorý dodal orgán na transplantáciu. Národná transplantačná organizácia vypracuje spoločnú záverečnú správu o závažných nežiaducich reakciách alebo závažných nežiaducich udalostiach po prijatí všetkých informácií od príslušných orgánov dotknutých iných členských štátov Európskej únie.
§ 39l
Spoločné pravidlá postupu pri výmene informácií podľa § 39i a 39j a hlásenia podľa § 39k
(1)
Národná transplantačná organizácia oznamuje informáciu podľa § 39i a 39j a podáva hlásenie podľa § 39k v písomnej forme elektronickými prostriedkami alebo faxom v jazyku zrozumiteľnom odosielateľovi aj adresátovi; ak takýto jazyk nie je, v jazyku vzájomne dohodnutom medzi odosielateľom a adresátom alebo ak takýto jazyk nie je, v anglickom jazyku.
(2)
Informácia podľa § 39i a 39j a hlásenie podľa § 39k obsahuje
a)
dátum a čas odoslania informácie alebo hlásenia,
b)
kontaktné údaje osoby zodpovednej za oznámenie informácie alebo podanie hlásenia,
c)
upozornenie v tomto znení: „Obsahuje osobné údaje. Musí sa chrániť pred neoprávneným zverejnením alebo prístupom.“.
(3)
Národná transplantačná organizácia uchováva informáciu podľa § 39i a 39j a hlásenie podľa § 39k a poskytuje ich na základe žiadosti.
(4)
Národná transplantačná organizácia potvrdí prijatie informácie podľa § 39i a 39j a hlásenia podľa § 39k jej odosielateľovi v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Národná transplantačná organizácia môže v naliehavých prípadoch oznámiť alebo prijať informáciu podľa § 39i a 39j a podať alebo prijať hlásenie podľa § 39k aj v ústnej forme. Takto oznámená informácia a podané hlásenie sa musí následne oznámiť spôsobom podľa odsekov 1 až 4 a § 39i až 39k.
TRETIA HLAVA
STERILIZÁCIA
§ 40
Sterilizácia
(1)
Sterilizácia na účely tohto zákona je zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz osoby.
(2)
Sterilizáciu možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na právne úkony41) alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.
(3)
Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a)
alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva,
b)
možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k žiadosti o sterilizáciu,
c)
medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde, ktorej cieľom je nezvratné zabránenie plodnosti,
d)
možnom zlyhaní sterilizácie.
(4)
Žiadosť o sterilizáciu sa podáva poskytovateľovi, ktorý sterilizáciu vykonáva. Žiadosť o sterilizáciu ženy posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, žiadosť o sterilizáciu muža posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
(5)
Sterilizáciu nemožno vykonať skôr ako 30 dní po informovanom súhlase.
(6)
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby,
b)
vzory informovaného súhlasu podľa písmena a) v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.
PIATA ČASŤ
POSTUP PRI ÚMRTÍ
§ 41
Oznámenie úmrtia
(1)
Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia alebo našiel mŕtve telo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu poskytovateľovi; to neplatí, ak oznámil túto skutočnosť útvaru Policajného zboru alebo ošetrujúcemu lekárovi.
(2)
Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie, ktoré sa mu oznámilo podľa odseku 1, a úmrtie v zdravotníckom zariadení
a)
osobám blízkym33) zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého; ak trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomrelého nie je známy, obci, v ktorej má zdravotnícke zariadenie, ktorému sa úmrtie oznámilo podľa odseku 1 alebo v ktorom k úmrtiu došlo, miesto prevádzkovania,
b)
úradu pre dohľad.42)
(3)
Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru.
§ 42
Prehliadka mŕtveho tela
(1)
Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.
(2)
Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár poverený úradom pre dohľad.42) Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.
(3)
Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu;43) pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zboru.
(4)
Po prehliadke mŕtveho tela možno nariadiť pitvu len za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)
§ 43
Určovanie smrti
(1)
Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy.
(2)
Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti.
(3)
Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu (ďalej len „smrť mozgu“).
(4)
Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium (§ 2 ods. 5).
(5)
Členom konzília podľa odseku 4 musí byť ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia.44) Členom konzília nesmie byť lekár transplantačnej skupiny, ktorý má vykonať transplantáciu.
(6)
Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely transplantácie. Rozhodnutie konzília je pre ošetrujúceho lekára záväzné.
(7)
Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti.
(8)
Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len
a)
pitvu,14)
b)
zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek (§ 37),
c)
zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.
SIEDMA ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 45
Ministerstvo zdravotníctva
(1)
Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,
b)
odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c)
vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,
d)
riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,
e)
koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,
f)
spravuje sieť a sústavu študijných odborov na stredných zdravotníckych školách,
g)
riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve48) a určuje a spravuje sieť stredných zdravotníckych škôl a študijných odborov stredných zdravotníckych škôl48a) v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,
h)
riadi, kontroluje a spravuje sieť študijných odborov, študijných programov a zdravotníckych vysokých škôl a univerzít, ktoré pripravujú zdravotníckych pracovníkov, 49)
i)
riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,50)
j)
vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných študijných programov,51)
k)
vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)
l)
vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,4)
m)
plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu vecných dávok zdravotnej starostlivosti,
n)
je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; oznamuje Európskej komisii, členským štátom Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu zoznam diplomov, osvedčení a iných dokladov o získaných špecializáciách a certifikátoch vydaných v Slovenskej republike a zodpovedajúcich kritériám ustanoveným osobitným predpisom52) vrátane ich zmien a doplnkov a diplomy, osvedčenia a iné doklady o získaných špecializáciách a certifikátoch, ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám a vzdelávanie v nich sa pozastavilo,
o)
vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje informačný systém,
p)
uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu a vedie o nej evidenciu,
q)
zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu [§ 5 ods. 2 písm. a)],
r)
zriaďuje zariadenia na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia,
s)
zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
t)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,
u)
je orgánom príslušným na vydávanie potvrdení podľa osobitného predpisu,52a)
v)
zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu,
w)
usmerňuje posudzovanie dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností zdravotníckych pracovníkov získaných mimo územia Slovenskej republiky a vydáva rozhodnutia o ich uznaní podľa osobitného predpisu4) a spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky vo veciach uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitného predpisu,52aa)
z)
usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi,
aa)
metodicky a koncepčne riadi Národné centrum zdravotníckych informácií,
ab)
určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.52aaa)
(2)
Ministerstvo zdravotníctva je zriaďovateľom Národného centra zdravotníckych informácií.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva je zriaďovateľom národnej transplantačnej organizácie,52ab) ktorá
a)
vedie národný transplantačný register, ktorého súčasťou sú
1.
čakacie listiny na transplantácie všetkých orgánov,
2.
register živých darcov,52ac)
3.
register ostatných darcov,
4.
register osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti,
b)
vedie záznamy o činnosti poskytovateľov vykonávajúcich odber a záznamy o činnosti transplantačných centier vrátane celkových počtov žijúcich a mŕtvych darcov, ako aj o typoch a počtoch odobratých orgánov, tkanív a buniek, transplantovaných orgánov, prenesených tkanív a buniek a zlikvidovaných orgánov, tkanív a buniek,
c)
koordinuje na vnútroštátnej úrovni činnosti súvisiace s výkonom transplantácií orgánov,
d)
spravuje transplantačný informačný systém,
e)
dohliada na výmeny orgánov s inými členskými štátmi Európskej únie a s tretími krajinami,
f)
vypracováva ročnú správu o činnostiach uvedených v písmene b) a sprístupňuje ju verejnosti,
g)
vedie aktualizovaný zoznam poskytovateľov vykonávajúcich odber a aktualizovaný zoznam transplantačných centier a tkanivových zariadení,
h)
je povinná vytvoriť systém vysledovateľnosti všetkých orgánov, ktoré boli odobraté, pridelené a transplantované na území Slovenskej republiky od darcu po príjemcu a naopak,
i)
je povinná zaviesť identifikačný systém darcov a príjemcov, ktorým bude možné identifikovať každé darcovstvo a každý orgán a príjemcu, ktorý s ním súvisí, a opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti údajov,20)
j)
vykonáva činnosť referenčného a kontrolného laboratória s celoslovenskou pôsobnosťou vyšetrujúceho ľudské leukocytárne antigény,
k)
udeľuje na základe žiadosti písomný súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky, ak
1.
cieľom vývozu je prenos,
2.
nie je príjemca na území Slovenskej republiky; náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom,
l)
uchováva údaje pre plnú vysledovateľnosť najmenej 30 rokov od darcovstva; tieto údaje sa môžu uchovávať v elektronickej forme,
m)
je povinná pri hlásení závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť orgánov a ktoré možno pripísať testovaniu, charakteristike, odberu, konzervácii a prevozu orgánov, ako aj akejkoľvek závažnej nežiaducej reakcii spozorovanej počas transplantácie alebo po nej, ktorá môže s týmito úkonmi súvisieť, postupovať koordinovane so systémom oznamovania hlásení závažných nežiaducich udalostí a závažných nežiaducich reakcií, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť tkanív a buniek,52ad)
n)
pri výmene orgánov s inými členskými štátmi Európskej únie nepretržite a bezodkladne prijíma a oznamuje informáciu podľa § 39i a 39j a prijíma a podáva hlásenie podľa § 39k príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie podľa § 39i až 39l.
(4)
Zoznam osobných údajov, účel ich spracovávania a okruh dotknutých osôb v národnom transplantačnom registri je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Národná transplantačná organizácia zabezpečuje okamžité spojenie medzi ňou a poskytovateľmi podľa § 35 ods. 1 a poskytovateľmi podľa § 35 ods. 1 navzájom; prístup do tejto aplikácie na webovom sídle je autorizovaný; akýkoľvek nepovolený prístup k údajom alebo systémom umožňujúcim identifikáciu darcu alebo príjemcu je zakázaný.
(6)
Ministerstvo zdravotníctva okrem pôsobnosti uvedenej v odseku 1 v súvislosti s ustanoveniami § 39a až 39g ďalej
a)
spolupracuje pri vypracúvaní súboru opatrení na kontrolu odberu orgánov, tkanív a buniek,
b)
vykonáva inšpekcie a realizuje kontrolné opatrenia pravidelne; interval medzi dvomi inšpekciami nesmie byť dlhší ako dva roky,
c)
spolupracuje pri vypracúvaní pokynov týkajúcich sa podmienok inšpekcií a kontrolných opatrení a školení osôb, ktoré vykonávajú dozor u poskytovateľov podľa § 35 ods. 1,
d)
vedie jednotný systém kódovania v súlade s európskym systémom kódovania, ktorý pridelí jedinečný číselný kód každému darcovi a všetkým produktom súvisiacim s ním,
e)
podáva informácie na žiadosť iného členského štátu Európskej únie alebo Európskej komisie o výsledkoch inšpekcií a kontrolných opatrení,
f)
verejne sprístupní informácie o činnostiach poskytovateľov podľa § 35 ods. 1,
g)
podľa potreby udelí, pozastaví alebo zruší povolenia pre poskytovateľov vykonávajúcich odber alebo transplantačné centrá alebo zakáže poskytovateľom vykonávajúcim odber alebo transplantačným centrám vykonávať ich činnosť, ak sa kontrolnými opatreniami preukáže, že títo poskytovatelia alebo transplantačné centrá nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona,
h)
podáva informácie na žiadosť iného členského štátu Európskej únie alebo Európskej komisie o vnútroštátnych požiadavkách na udeľovanie povolení poskytovateľom vykonávajúcim odber,
i)
podáva informácie na žiadosť iného členského štátu Európskej únie alebo Európskej komisie o vnútroštátnych požiadavkách na udeľovanie povolení transplantačným centrám,
j)
zapojí sa vždy, ak je to možné, do siete orgánov zriadenej Európskou komisiou na účely výmeny informácií a skúseností,
k)
poskytuje na žiadosť Európskej komisie alebo iného členského štátu Európskej únie informácie o zozname poskytovateľov vykonávajúcich odber a transplantačných centier,
l)
je orgánom príslušným na uzatváranie dohôd na výmenu orgánov s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo nimi poverenými subjektmi,
m)
je orgánom príslušným uzavrieť dohody s európskymi organizáciami na výmenu orgánov, ak tieto organizácie zabezpečia splnenie požiadaviek ustanovených v tomto zákone.
(7)
Inšpekcie alebo prípadné kontrolné opatrenia sa realizujú vždy, keď sa vyskytne akákoľvek závažná nežiaduca reakcia alebo závažná nežiaduca udalosť. Okrem toho sa vykoná takáto inšpekcia a zrealizujú sa kontrolné opatrenia na základe riadne odôvodnenej žiadosti iného členského štátu Európskej únie.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva spravuje register poskytovateľov podľa § 35 ods. 1 so špecifikáciami činností, na ktoré majú títo poskytovatelia povolenie podľa osobitného predpisu.4)
(9)
Ministerstvo zdravotníctva zabezpečí vytvorenie systému oznamovania, vyšetrovania, registrácie a šírenia informácií o závažných nežiaducich udalostiach a reakciách, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť orgánov, tkanív alebo buniek a ktoré môžu súvisieť s odbermi, testovaním, spracovaním, skladovaním a distribúciou orgánov, tkanív alebo buniek, ako aj informácií o akýchkoľvek závažných nežiaducich reakciách pozorovaných počas použitia u ľudského príjemcu alebo mimotelového použitia alebo po ňom, ktoré môžu súvisieť s kvalitou a bezpečnosťou orgánov, tkanív alebo buniek.
(10)
Ministerstvo zdravotníctva každé tri roky podáva Európskej komisii hlásenia o činnostiach v súvislosti s dodržiavaním ustanovení § 39a až 39g vrátane opatrení prijatých v súvislosti s inšpekciami a kontrolami.
(11)
Hlavní odborníci a krajskí odborníci sú poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí spolupracujú s ministerstvom zdravotníctva pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore. Zloženie, úlohy a rokovací poriadok hlavných odborníkov a krajských odborníkov upravuje štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 46
Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva
(1)
Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý
a)
vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky,
b)
zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti [§ 5 ods. 2 písm. b)],
c)
určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 12 ods. 5),
d)
preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi (§ 23 ods. 2 až 4),
e)
schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti [§ 26 ods. 5 písm. b) a ods. 7],
f)
zabezpečuje zastupovanie53) v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia,
g)
vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)
h)
vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,4)
i)
určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu26) a lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej spôsobilosti26a) na základe vyžiadania príslušného obvodného úradu v sídle kraja zo zdravotníckeho zariadenia, ktoré je v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu,53a)
j)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,
k)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu,
l)
určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov,
m)
schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny vrátane ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti53b) pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť,
n)
zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci najneskôr 15 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje,
o)
určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.52aaa)
(2)
Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja a sestru samosprávneho kraja, ktorých vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
(3)
Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 47
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vo vzťahu k poskytovateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť osobám plniacim ich úlohy podľa osobitných predpisov,54) a iným osobám v zdravotníckych zariadeniach v ich pôsobnosti usmerňujú, organizujú, kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zaraďujú zdravotníckych pracovníkov týchto poskytovateľov na ďalšie vzdelávanie.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 pre Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky upravia jednotlivé ústredné orgány štátnej správy všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré vydajú po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
(4)
Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej informačnej službe a Národnom bezpečnostnom úrade ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
§ 48
(1)
Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú za dohody uzatvorené podľa tohto zákona.
(2)
Konanie o právach a povinnostiach fyzických osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nebolo právoplatne skončené, dokončí sa podľa doterajších predpisov.
§ 48a
Všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast podľa § 8 ods. 2 môžu poskytovať aj lekári, ktorí vykonávali primárnu zdravotnú starostlivosť ako praktickí lekári pre deti a dorast a dorastoví lekári podľa predpisov do účinnosti tohto zákona.
§ 48b
(1)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred účinnosťou tohto zákona používa pojem „praktický lekár”, rozumie sa ním všeobecný lekár podľa § 8 ods. 3.
(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred účinnosťou tohto zákona používa pojem „praktický lekár pre dospelých”, rozumie sa ním všeobecný lekár podľa § 8 ods. 3 písm. a).
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred účinnosťou tohto zákona používa pojem „praktický lekár pre deti a dorast” alebo „dorastový lekár”, rozumie sa ním všeobecný lekár podľa § 8 ods. 3 písm. b).
§ 49
Osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa dozvedeli údaje z osobitnej zdravotnej dokumentácie, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach. Povinnosti mlčanlivosti môže tieto osoby zbaviť len súd.
§ 49a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 49b
Prvé hlásenie podľa § 45 ods. 9 sa podá Európskej komisii najneskôr do 7. apríla 2009.
§ 49c
Do zriadenia národnej transplantačnej organizácie plní jej úlohy Slovenská zdravotnícka univerzita okrem úloh podľa § 45 ods. 3 písm. g) a k).
§ 49d
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.55)
§ 49e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vydané pred 1. júlom 2014 sa považuje za potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2014.
§ 50
Zrušujú sa smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. apríla 1972 č. Z-4582/1972-B/1 o vykonávaní sterilizácie (registrované v čiastke 13/1972 Zb.).
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z.
ZOZNAM CHORÔB
Tabuľka

Kód Názov choroby
A00.0 Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar eltor
A00.9 Cholera, bližšie neurčená
A01.0 Brušný týfus
A01.1 Paratýfus A
A01.2 Paratýfus B
A01.3 Paratýfus C
A01.4 Paratýfus, bližšie neurčený
A02.0 Salmonelová enteritída
A02.1 Salmonelová sepsa
A02.2 Lokalizovaná salmonelová infekcia
A02.8 Iná salmonelová infekcia, bližšie určená
A02.9 Salmonelová infekcia, bližšie neurčená
A03.0 Šigelóza, zapríčinená shigella dysenteriae
A03.1 Šigelóza, zapríčinená shigella flexneri
A03.2 Šigelóza, zapríčinená shigella boydii
A03.3 Šigelóza, zapríčinená shigella sonnei
A03.8 Iné šigelózy
A03.9 Šigelóza, bližšie neurčená
A04.0 Infekcia, zapríčinená enteropatogénnou escherichia coli
A04.1 Infekcia, zapríčinená enterotoxikogénnou escherichia coli
A04.2 Infekcia, zapríčinená enteroinvazívnou escherichia coli
A04.3 Infekcia, zapríčinená enterohemoragickou escherichia coli
A04.4 Iné črevné infekcie, zapríčinené escherichia coli
A04.5 Enteritída, zapríčinená kampylobakterom
A04.6 Enteritída, zapríčinená yersinia enterocolitica
A04.7 Enterokolitída, zapríčinená clostridium difficile
A04.8 Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená
A04.9 Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená
A05.0 Potravinová otrava stafylokokom
A05.1 Botulizmus
A05.2 Potravinová otrava, zapríčinená clostridium perfringens (clostridium welchii)
A05.3 Potravinová otrava, zapríčinená vibrio parahaemolyticus
A05.4 Potravinová otrava, zapríčinená bacillus cereus
A05.8 Iná bližšie určená baktériová otrava potravinami
A05.9 Bližšie neurčená baktériová otrava potravinami
A06.0 Akútna amébová dyzentéria
A06.1 Chronická črevná amebóza
A06.2 Amébová nedyzenterická kolitída
A06.3 Črevný amebóm
A06.4 Amébový absces pečene
A06.5 Amébový absces pľúc (J99.8*)
A06.6 Amébový absces mozgu (G07*)
A06.7 Kožná amebóza
A06.8 Amébová infekcia na iných miestach
A06.9 Bližšie neurčená amebóza
A07.0 Balantidióza
A07.1 Giardióza (lamblióza)
A07.2 Kryptosporidióza
A07.3 Izosporóza
A07.8 Iná bližšie určená protozoárna črevná choroba
A07.9 Bližšie neurčená protozoárna črevná choroba
A08.0 Rotavírusová enteritída
A08.1 Akútna gastroenteropatia, zapríčinená vírusom norwalk
A08.2 Adenovírusová enteritída
A08.3 Iná vírusová enteritída
A08.4 Bližšie neurčená vírusová črevná infekcia
A08.5 Iné bližšie určené črevné infekcie
A09.0 Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu
A09.9 Bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída
A15.0 Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta, preukázaná alebo nepreukázaná kultivačne alebo molekulovobiologicky
A15.1 Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne
A15.2 Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky
A15.3 Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými prostriedkami
A15.4 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.5 Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.6 Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.7 Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.8 Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.9 Bližšie neurčená tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A16.0 Tuberkulóza pľúc, bakteriologicky, molekulovobiologicky a histologicky negatívna
A16.1 Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia
A16.2 Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.3 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.4 Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.5 Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.7 Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.8 Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.9 Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bližšie neurčená, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A17.0 Tuberkulózna meningitída (G01*)
A17.1 Meningový tuberkulóm (G07*)
A17.8 Iná tuberkulóza nervovej sústavy
A17.9 Bližšie neurčená tuberkulóza nervovej sústavy
A18.0 Tuberkulóza kostí a kĺbov
A18.1 Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy
A18.2 Tuberkulózna periférna lymfadenopatia
A18.3 Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín
A18.4 Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva
A18.5 Tuberkulóza oka
A18.6 Tuberkulóza ucha
A18.7 Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)
A18.8 Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov
A19.0 Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste
A19.1 Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach
A19.2 Bližšie neurčená akútna miliárna tuberkulóza
A19.8 Iná miliárna tuberkulóza
A19.9 Bližšie neurčená miliárna tuberkulóza
A20.0 Bubonický mor
A20.1 Kožná forma moru
A20.2 Pľúcna forma moru
A20.3 Morová meningitída
A20.7 Septikemická forma moru
A20.8 Iná forma moru
A20.9 Bližšie neurčený mor
A21.0 Ulceroglandulárna tularémia
A21.1 Okuloglandulárna tularémia
A21.2 Pľúcna tularémia
A21.3 Gastrointestinálna tularémia
A21.7 Generalizovaná tularémia
A21.8 Iná forma tularémie
A21.9 Bližšie neurčená tularémia
A22.0 Kožný antrax
A22.1 Pľúcny antrax
A22.2 Gastrointestinálny antrax
A22.7 Antraxová sepsa
A22.8 Iná forma antraxu
A22.9 Bližšie neurčený antrax
A23.0 Brucelóza, zapríčinená brucella melitensis
A23.1 Brucelóza, zapríčinená brucella abortus
A23.2 Brucelóza, zapríčinená brucella suis
A23.3 Brucelóza, zapríčinená brucella canis
A23.8 Iná brucelóza
A23.9 Bližšie neurčená brucelóza
A24.0 Sopľavka (malleus)
A24.1 Akútna alebo fulminantná melioidóza
A24.2 Subakútna a chronická melioidóza
A24.3 Iná melioidóza
A24.4 Melioidóza, bližšie neurčená
A25.0 Spirilóza
A25.1 Streptobacilóza
A25.9 Bližšie neurčená horúčka po uhryznutí potkanom
A26.0 Kožný eryzipeloid
A26.7 Eryzipelotrixová sepsa
A26.8 Iná forma eryzipeloidu
A26.9 Bližšie neurčený eryzipeloid
A27.0 Leptospiróza, zapríčinená leptospira icterohaemorrhagiae (Weilova choroba)
A27.8 Iná forma leptospirózy
A27.9 Bližšie neurčená leptospiróza
A28.0 Pasteurelóza
A28.1 Choroba z mačacieho škrabnutia
A28.2 Extraintestinálna yersinióza
A28.8 Iná bližie neurčená baktériová zoonóza, nezatriedená inde
A28.9 Bližšie neurčená baktériová zoonóza
A30.0 Neurčená (indeterminate) lepra
A30.1 Tuberkuloidná lepra
A30.2 Hraničná (borderline) tuberkuloidná lepra
A30.3 Hraničná (borderline) lepra
A30.4 Hraničná (borderline) lepromatózna lepra
A30.5 Lepromatózna lepra
A30.8 Iná forma lepry
A30.9 Bližšie neurčená lepra
A31.0 Pľúcna mykobakterióza
A31.1 Kožná mykobakterióza
A31.80 Diseminovaná atypická mykobakterióza
A31.88 Iná infekcia, spôsobená mykobaktériou
A31.9 Bližšie neurčená mykobakterióza
A32.0 Kožná listerióza
A32.1 Listériová meningitída a meningoencefalitída
A32.7 Listériová sepsa
A32.8 Iná forma listeriózy
A32.9 Bližšie neurčená listerióza
A33 Tetanus novorodencov
A34 Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
A35 Iný tetanus
A36.0 Hltanová diftéria
A36.1 Nosohltanová diftéria
A36.2 Hrtanová diftéria (záškrt)
A36.3 Kožná diftéria
A36.8 Iná diftéria
A36.9 Bližšie neurčená diftéria
A37.0 Pertussis, zapríčinený bordetella pertussis
A37.1 Pertussis, zapríčinený bordetella parapertussis
A37.8 Pertussis, zapríčinený iným druhom bordetely
A37.9 Bližšie neurčený pertussis
A38 Šarlach (scarlatina)
A39.0 Meningokoková meningitída (G01*)
A39.1 Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)
A39.2 Akútna meningokoková sepsa
A39.3 Chronická meningokoková sepsa
A39.4 Bližšie neurčená meningokoková sepsa
A39.5 Meningokoková choroba srdca
A39.8 Iná meningokoková infekcia
A39.9 Meningokoková infekcia, bližšie neurčená
A40.0 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny A
A40.1 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B
A40.2 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D
A40.3 Sepsa, zapríčinená streptococcus pneumoniae
A40.8 Iná streptokoková sepsa
A40.9 Bližšie neurčená streptokoková sepsa
A41.0 Sepsa, zapríčinená staphylococcus aureus
A41.1 Sepsa, zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom
A41.2 Sepsa, zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom
A41.3 Sepsa, zapríčinená haemophilus influenzae
A41.4 Sepsa, zapríčinená anaeróbnou baktériou
A41.51 Sepsa, zapríčinená escherichia coli
A41.52 Sepsa, zapríčinená pseudomonádou
A41.58 Sepsa, zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou
A41.8 Iná sepsa, bližšie určená
A41.9 Sepsa, bližšie neurčená
A42.0 Pľúcna aktinomykóza
A42.1 Brušná aktinomykóza
A42.2 Cervikofaciálna aktinomykóza
A42.7 Aktinomykotická sepsa
A42.8 Iná forma aktinomykózy
A42.9 Bližšie neurčená aktinomykóza
A43.0 Pľúcna nokardióza
A43.1 Kožná nokardióza
A43.8 Iná forma nokardiózy
A43.9 Bližšie neurčená nokardióza
A44.0 Systémová bartonelóza
A44.1 Kožná a mukokutánna bartonelóza
A44.8 Iná forma bartonelózy
A44.9 Bližšie neurčená bartonelóza
A46 Eryzipel (erysipelas, ruža)
A48.0 Plynová gangréna
A48.1 Legionelóza s pneumóniou
A48.2 Legionelóza bez pneumónie (Pontiacka horúčka)
A48.3 Syndróm toxického šoku
A48.4 Brazílska purpurová horúčka
A48.8 Iná bližšie určená baktériová choroba
A49.0 Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.1 Streptokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.2 Infekcia haemophilus influenzae na bližšie neurčenom mieste
A49.3 Mykoplazmová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.8 Iná baktériová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.9 Baktériová infekcia, bližšie neurčená
A50.0 Včasný vrodený syfilis s príznakmi
A50.1 Včasný vrodený syfilis, latentný
A50.2 Bližšie neurčený včasný vrodený syfilis
A50.3 Neskorá vrodená syfilitická okulopatia
A50.4 Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)
A50.5 Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi
A50.6 Neskorý vrodený syfilis, latentný
A50.7 Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený
A50.9 Bližšie neurčený vrodený syfilis
A51.0 Primárny genitálny syfilis
A51.1 Primárny análny syfilis
A51.2 Primárny syfilis na inom mieste
A51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc
A51.4 Iná forma sekundárneho syfilisu
A51.5 Latentný včasný syfilis
A51.9 Bližšie neurčený včasný syfilis
A52.0 Kardiovaskulárny syfilis
A52.1 Symptomatický neurosyfilis
A52.2 Neurosyfilis bez príznakov
A52.3 Bližšie neurčený neurosyfilis
A52.7 Iná forma neskorého syfilisu s príznakmi
A52.8 Latentný neskorý syfilis
A52.9 Bližšie neurčený neskorý syfilis
A53.0 Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
A53.9 Syfilis, bližšie neurčený
A54.0 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz
A54.1 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz
A54.2 Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia
A54.3 Gonokoková infekcia oka
A54.4 Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy
A54.5 Gonokoková faryngitída
A54.6 Gonokoková infekcia anusu a rekta
A54.8 Iná gonokoková infekcia
A54.9 Bližšie neurčená gonokoková infekcia
A55 Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený chlamýdiou
A56.0 Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
A56.1 Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných ústrojov
A56.2 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy
A56.3 Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
A56.4 Chlamýdiová infekcia faryngu
A56.8 Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach
A57 Mäkký vred (ulcus molle)
A58 Granuloma venereum (inguinale)
A59.0 Urogenitálna trichomonadóza
A59.8 Trichomonadóza na iných miestach
A59.9 Bližšie neurčená trichomonadóza
A60.0 Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy herpetickým vírusom
A60.1 Infekcia perianálnej kože a rekta, zapríčinená herpetickým vírusom
A60.9 Bližšie neurčená anogenitálna infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
A63.0 Anogenitálne (venerické) bradavice
A63.8 Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A64 Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A65 Nevenerický syfilis
A66.0 Primárna lézia pri frambézii
A66.1 Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia
A66.2 Iné počiatočné lézie kože pri frambézii
A66.3 Hyperkeratóza pri frambézii
A66.4 Gumy a vredy pri frambézii
A66.5 Gangóza
A66.6 Kostné a kĺbové lézie pri frambézii
A66.7 Iné prejavy frambézie
A66.8 Latentná frambézia
A66.9 Bližšie neurčená frambézia
A67.0 Pinta, primárne lézie
A67.1 Pinta, stredne pokročilé lézie
A67.2 Pinta, neskoré lézie
A67.3 Pinta, zmiešané lézie
A67.9 Bližšie neurčená pinta
A68.0 Návratná horúčka, prenášaná všami
A68.1 Návratná horúčka, prenášaná kliešťami
A68.9 Bližšie neurčená návratná horúčka
A69.0 Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída
A69.1 Iná fusospirochetóza
A69.2 Lymská choroba
A69.8 Iná, bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A69.9 Bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A70 Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci
A71.0 Trachóm, začiatočné štádium
A71.1 Trachóm, aktívne štádium
A71.9 Bližšie neurčený trachóm
A74.0 Chlamýdiový zápal spojoviek
A74.8 Iná chlamýdiová choroba
A74.9 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia
A75.0 Škvrnitý týfus, prenášaný všami, zapríčinený rickettsia prowazeki
A75.1 Návratný škvrnitý týfus (Brillova choroba)
A75.2 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia typhi
A75.3 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia tsutsugamushi (rickettsia orientalis)
A75.9 Bližšie neurčený škvrnitý týfus
A77.0 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia rickettsii
A77.1 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia conorii
A77.2 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia siberica
A77.3 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia australis
A77.8 Iná škvrnitá horúčka
A77.9 Bližšie neurčená škvrnitá horúčka
A78 Q-horúčka
A79.0 Volynská (zákopová) horúčka
A79.1 Riketsiové kiahne, zapríčinené rickettsia akari
A79.8 Iná riketsióza, bližšie neurčená
A79.9 Riketsióza, bližšie neurčená
A80.0 Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním
A80.1 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená importovaným divým vírusom
A80.2 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená domácim divým vírusom
A80.3 Iná a bližšie neurčená akútna paralytická poliomyelitída
A80.4 Akútna neparalytická poliomyelitída
A80.9 Bližšie neurčená akútna poliomyelitída
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova choroba
A81.1 Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
A81.2 Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
A81.8 Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A81.9 Bližšie neurčená pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A82.0 Lesná besnota
A82.1 Besnota, mestská forma
A82.9 Bližšie neurčená besnota
A83.0 Japonská encefalitída
A83.1 Západná encefalitída koní
A83.2 Východná encefalitída koní
A83.3 Saintlouiská encefalitída
A83.4 Austrálska encefalitída
A83.5 Kalifornská encefalitída
A83.6 Encefalitída, zapríčinená vírusom rocio
A83.8 Iná vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A83.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A84.0 Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná encefalitída)
A84.1 Stredoeurópska kliešťová encefalitída
A84.8 Iná vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A84.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A85.0 Enterovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.1 Adenovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.2 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná článkonožcami
A85.8 Iná, bližšie určená vírusová encefalitída
A86 Bližšie neurčená vírusová encefalitída
A87.0 Enterovírusová meningitída (G02.0*)
A87.1 Adenovírusová meningitída (G02.0*)
A87.2 Lymfocytová choriomeningitída
A87.8 Iná vírusová meningitída
A87.9 Bližšie neurčená vírusová meningitída
A88.0 Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)
A88.1 Epidemické vertigo (ošiaľ)
A88.8 Iná, bližšie určená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A89 Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A90 Horúčka dengue (klasická dengue)
A91 Hemoragická horúčka dengue
A92.0 Vírusová choroba Chikungunya
A92.1 Horúčka O'nyong-nyong
A92.2 Venezuelská horúčka koní
A92.3 Vírusová infekcia Západného Nílu
A92.4 Riftská horúčka
A92.8 Iná, bližšie určená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A92.9 Bližšie neurčená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A93.0 Choroba, zapríčinená vírusom oropouche
A93.1 Horúčka papatači (prenášaná komármi phlebotomus papatasi)
A93.2 Koloradská kliešťová horúčka
A93.8 Iná, vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie určená
A94 Vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
A95.0 Lesná žltá zimnica
A95.1 Mestská žltá zimnica
A95.9 Bližšie neurčená žltá zimnica
A96.0 Juninská hemoragická horúčka
A96.1 Hemoragická horúčka, zapríčinená vírusom machupo
A96.2 Horúčka Lassa
A96.8 Iná arenavírusová hemoragická horúčka
A96.9 Bližšie neurčená arenavírusová hemoragická horúčka
A98.0 Krymsko-konžská hemoragická horúčka
A98.1 Omská hemoragická horúčka
A98.2 Horúčka Kyasanurského lesa
A98.3 Choroba, zapríčinená marburským vírusom
A98.4 Choroba, zapríčinená vírusom ebola
A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
A98.8 Iná, bližšie určená vírusová hemoragická horúčka
A99 Bližšie neurčená vírusová hemoragická horúčka
B00.0 Herpetický ekzém (Kaposiho)
B00.1 Herpetická vezikulárna dermatitída
B00.2 Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída
B00.3 Herpetická meningitída (G02.0*)
B00.4 Herpetická encefalitída (G05.1*)
B00.5 Očná infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
B00.7 Diseminovaná herpetická choroba
B00.8 Iná forma herpetickej infekcie
B00.9 Herpetická infekcia, bližšie neurčená
B01.0 Varicelová meningitída (G02.0*)
B01.1 Varicelová encefalitída (G05.1*)
B01.2 Varicelový zápal pľúc (J17.1*)
B01.8 Varicela s inými komplikáciami
B01.9 Varicela bez komplikácií
B02.0 Zosterová encefalitída (G05.1*)
B02.1 Zosterová meningitída (G02.0*)
B02.2 Zoster s iným postihnutím nervovej sústavy
B02.3 Zosterová choroba oka
B02.7 Diseminovaný zoster
B02.8 Zoster s inými komplikáciami
B02.9 Zoster bez komplikácií
B03 Kiahne (variola)
B04 Opičie kiahne
B05.0 Osýpky, komplikované encefalitídou (G05.1*)
B05.1 Osýpky, komplikované meningitídou (G05.1*)
B05.2 Osýpky, komplikované pneumóniou (J17.1*)
B05.3 Osýpky, komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)
B05.4 Osýpky s črevnými komplikáciami
B05.8 Osýpky s inými komplikáciami
B05.9 Osýpky bez komplikácií
B06.0 Ružienka s nervovými komplikáciami
B06.8 Ružienka s inými komplikáciami
B06.9 Ružienka bez komplikácií
B07 Vírusové bradavice (verrucae)
B08.0 Iné ortopoxvírusové infekcie
B08.1 Kontagiózne bradavice (Molluscum contagiosum)
B08.2 Exanthema subitum (šiesta choroba)
B08.3 Erythema infectiosum (piata choroba)
B08.4 Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom
B08.5 Enterovírusová vezikulárna faryngitída (herpangína)
B08.8 Iná vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie určená
B09 Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená
B15.0 Hepatitída A s pečeňovou kómou
B15.9 Hepatitída A bez pečeňovej kómy
B16.0 Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.1 Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B16.2 Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.9 Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B17.0 Akútna superinfekcia vírusom hepatitídy D nosiča vírusu hepatitídy B
B17.1 Akútna hepatitída C
B17.2 Akútna hepatitída E
B17.8 Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená
B17.9 Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B18.0 Chronická hepatitída B s vírusom hepatitídy D
B18.1 Chronická hepatitída B bez vírusu hepatitídy D
B18.2 Chronická hepatitída C
B18.8 Iná chronická vírusová hepatitída
B18.9 Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B19.0 Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená
B19.9 Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená
B20.0 Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie
B20.1 Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií
B20.2 Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby
B20.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií
B20.4 Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy
B20.5 Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz
B20.6 Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie
B20.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií
B20.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb
B20.9 Choroba HIV vyúsťujúca do infekčných alebo parazitárnych chorôb bližšie neurčených
B21.0 Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu
B21.1 Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu
B21.2 Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu
B21.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva
B21.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných zhubných nádorov
B21.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov
B21.9 Choroba HIV vyúsťujúca do zhubných nádorov bližšie neurčených
B22.0 Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie
B22.1 Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy
B22.2 Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania
B22.7 Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zatriedených inde
B23.0 Syndróm akútnej infekcie HIV
B23.1 Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie
B23.2 Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít nezatriedených inde
B23.8 Choroba HIV vedúca k iným bližšie určeným stavom
B24 Choroba HIV, bližšie neurčená
B25.0 Cytomegalovírusová pneumonitída (pneumónia) (J17.1*)
B25.1 Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)
B25.2 Cytomegalovírusová pankreatitída K87.1*)
B25.80 Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice
B25.88 Iná cytomegalovírusová choroba
B25.9 Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená
B26.0 Parotitická orchitída (N51.1*)
B26.1 Parotitická meningitída (G02.0*)
B26.2 Parotitická encefalitída (G05.1*)
B26.3 Parotitická pankreatitída (K87.1*)
B26.8 Parotitída s inými komplikáciami
B26.9 Parotitída bez komplikácií
B27.0 Mononukleóza, zapríčinená gama-vírusom herpes simplex
B27.1 Cytomegalovírusová mononukleóza
B27.8 Iná infekčná mononukleóza
B27.9 Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená
B30.0 Keratokonjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H19.2*)
B30.1 Konjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H13.1*)
B30.2 Vírusová faryngokonjunktivitída
B30.3 Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)
B30.8 Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)
B30.9 Vírusová konjunktivitída, bližšie neurčená
B33.0 Epidemická pleurodýnia
B33.1 Choroba Ross River
B33.2 Vírusová karditída
B33.3 Retrovírusová infekcia, nezatriedená inde
B33.4 Hantavírusový pulmonálny (kardiopulmonálny) syndróm (J17.1*)
B33.8 Iná vírusová choroba, bližšie určená
B34.0 Adenovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.1 Enterovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.2 Koronavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.3 Parvovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.4 Papovavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.8 Iná vírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.9 Vírusová infekcia, bližšie neurčená
B35.0 Tinea barbae a tinea capitis
B35.1 Tinea unguium (nechtov)
B35.2 Tinea manuum
B35.3 Tinea pedis
B35.4 Tinea corporis
B35.5 Tinea imbricata
B35.6 Tinea cruris
B35.8 Iná dermatofytóza
B35.9 Dermatofytóza, bližšie neurčená
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Biela piedra (piedra alba)
B36.3 Čierna piedra (piedra nigra)
B36.8 Iná povrchová mykóza, bližšie určená
B36.9 Povrchová mykóza, bližšie neurčená
B37.0 Kandidová stomatitída
B37.1 Pľúcna kandidóza
B37.2 Kandidóza kože a nechtov
B37.3 Kandidóza vulvy a vagíny (N77.1*)
B37.4 Kandidóza iných častí močovopohlavného systému
B37.5 Kandidová meningitída (G02.1*)
B37.6 Kandidová endokarditída (I39.8*)
B37.7 Kandidová sepsa
B37.81 Kandidová ezofagitída
B37.88 Kandidóza na iných miestach
B37.9 Kandidóza, bližšie neurčená
B38.0 Akútna kokcidioidomykóza pľúc
B38.1 Chronická kokcidioidomykóza pľúc
B38.2 Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená
B38.3 Kokcidioidomykóza kože
B38.4 Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)
B38.7 Diseminovaná kokcidioidomykóza
B38.8 Iná forma kokcidioidomykózy
B38.9 Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B39.0 Akútna histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.1 Chronická histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.2 Histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.3 Diseminovaná histoplazmóza (histoplasma capsulatum)
B39.4 Histoplazmóza (Histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.5 Histoplazmóza Dubois (Histoplasma duboisii)
B39.9 Histoplazmóza, bližšie neurčená
B40.0 Akútna blastomykóza pľúc
B40.1 Chronická blastomykóza pľúc
B40.2 Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená
B40.3 Blastomykóza kože
B40.7 Diseminovaná blastomykóza
B40.8 Iná forma blastomykózy
B40.9 Blastomykóza, bližšie neurčená
B41.0 Parakokcidioidomykóza pľúc
B41.7 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B41.8 Iná forma parakokcidioidomykózy
B41.9 Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B42.0 Sporotrichóza pľúc
B42.1 Lymfokutánna sporotrichóza
B42.7 Diseminovaná sporotrichóza
B42.8 Iná forma sporotrichózy
B42.9 Sporotrichóza, bližšie neurčená
B43.0 Kožná chromomykóza
B43.1 Chromomykotický (feomykotický) mozgový absces
B43.2 Podkožný chromomykotický (feomykotický) absces a cysta
B43.8 Iná forma chromomykózy
B43.9 Chromomykóza, bližšie neurčená
B44.0 Invazívna aspergilóza pľúc
B44.1 Iná aspergilóza pľúc
B44.2 Aspergilóza tonzíl
B44.7 Diseminovaná aspergilóza
B44.8 Iná forma aspergilózy
B44.9 Aspergilóza, bližšie neurčená
B45.0 Kryptokokóza pľúc
B45.1 Kryptokokóza mozgu
B45.2 Kryptokokóza kože
B45.3 Kryptokokóza kostí
B45.7 Diseminovaná kryptokokóza
B45.8 Iná forma kryptokokózy
B45.9 Kryptokokóza, bližšie neurčená
B46.0 Mukormykóza pľúc
B46.1 Rinocerebrálna mukormykóza
B46.2 Mukormykóza tráviacej trubice
B46.3 Mukormykóza kože
B46.4 Diseminovaná mukormykóza
B46.5 Mukormykóza, bližšie neurčená
B46.8 Iná zygomykóza
B46.9 Zygomykóza, bližšie neurčená
B47.0 Eumycetóm
B47.1 Aktinomycetóm
B47.9 Mycetóm, bližšie neurčený
B48.0 Lobomykóza
B48.1 Rinosporidióza
B48.2 Allescherióza
B48.3 Geotrichóza
B48.4 Penicilóza
B48.7 Mykóza, zapríčinená oportunistickým patogénom
B48.8 Iná mykóza, bližšie určená
B49 Mykóza, bližšie neurčená
B50.0 Malária, zapríčinená plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami
B50.8 Iná ťažká a komplikovaná malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B50.9 Bližšie neurčená malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B51.0 Malária, zapríčinená plasmodium vivax s ruptúrou sleziny
B51.8 Malária, zapríčinená plasmodium vivax s inými komplikáciami
B51.9 Malária, zapríčinená plasmodium vivax bez komplikácií
B52.0 Malária, zapríčinená plasmodium malariae s nefropatiou
B52.8 Malária, zapríčinená plasmodium malariae s inými komplikáciami
B52.9 Malária, zapríčinená plasmodium malariae bez komplikácií
B53.0 Malária, zapríčinená plasmodium ovale
B53.1 Malária, zapríčinená opičími plazmódiami
B53.8 Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde
B54 Malária, bližšie neurčená
B55.0 Viscerálna leišmanióza
B55.1 Kožná leišmanióza
B55.2 Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)
B55.9 Bližšie neurčená leišmanióza
B56.0 Gambijská trypanozomóza
B56.1 Rodézska trypanozomóza
B56.9 Africká trypanozomóza, bližšie neurčená
B57.0 Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca
B57.2 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca
B57.3 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy
B57.4 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy
B57.5 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných ústrojov
B58.0 Toxoplazmová okulopatia
B58.1 Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)
B58.2 Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)
B58.3 Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)
B58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov
B58.9 Toxoplazmóza, bližšie neurčená
B59 Pneumocystóza (J17.3*)
B60.0 Babezióza
B60.1 Akantamebóza
B60.2 Naeglerióza
B60.8 Iná bližšie určená protozoárna choroba
B64 Protozoárna choroba, bližšie neurčená
B65.0 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma haematobium (schistozomóza močových ciest)
B65.1 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma mansoni (črevná schistozomóza)
B65.2 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma japonicum
B65.3 Cerkáriová dermatitída
B65.8 Iné schistozomózy
B65.9 Schistozomóza, bližšie neurčená
B66.0 Opistorchóza
B66.1 Klonorchóza
B66.2 Dikrocelióza
B66.3 Fasciolóza
B66.4 Paragonimóza
B66.5 Fasciolopsóza
B66.8 Iná infekcia motolicou, bližšie určená
B66.9 Infekcia motolicou, bližšie neurčená
B67.0 Cystická echinokokóza pečene (hydatidóza) (echinococcus granulosus)
B67.1 Cystická echinokokóza pľúc (echinococcus granulosus)
B67.2 Cystická echinokokóza kostí (echinococcus granulosus)
B67.3 Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus) na viacerých a na iných miestach
B67.4 Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus), bližšie neurčená
B67.5 Alveolová echinokokóza pečene (echinococcus multilocularis)
B67.6 Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis) na iných a na viacerých miestach
B67.7 Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis), bližšie neurčená
B67.8 Echinokokóza pečene, bližšie neurčená
B67.9 Iná a bližšie neurčená echinokokóza
B68.0 Tenióza, zapríčinená taenia solium
B68.1 Tenióza, zapríčinená taenia saginata
B68.9 Tenióza
B69.0 Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy
B69.1 Cysticerkóza oka
B69.8 Cysticerkóza na iných miestach
B69.9 Cysticerkóza, bližšie neurčená
B70.0 Difylobotrióza
B70.1 Sparganóza
B71.0 Hymenolepóza
B71.1 Dipylidióza
B71.8 Iná infekcia plochými červami, bližšie určená
B71.9 Infekcia plochými červami, bližšie neurčená
B72 Drakunkulóza
B73 Onchocerkóza
B74.0 Filarióza, zapríčinená wuchereria bancrofti
B74.1 Filarióza, zapríčinená brugia malayi
B74.2 Filarióza, zapríčinená brugia timori
B74.3 Loióza
B74.4 Mansonelóza
B74.8 Iná filarióza
B74.9 Filarióza, bližšie neurčená
B75 Trichinelóza
B76.0 Ankylostomiáza
B76.1 Nekatoróza
B76.8 Iná infekcia ankylostómami
B76.9 Ankylostomatóza, bližšie neurčená
B77.0 Askaridóza s črevnými komplikáciami
B77.8 Askaridóza s inými komplikáciami
B77.9 Askaridóza, bližšie neurčená
B78.0 Črevná strongyloidóza
B78.1 Kožná strongyloidóza
B78.7 Diseminovaná strongyloidóza
B78.9 Strongyloidóza, bližšie neurčená
B79 Trichuridóza
B80 Enterobióza (mrle)
B81.0 Anisakidóza
B81.1 Črevná kapilarióza
B81.2 Trichostrongylóza
B81.3 Črevná angiostrongylóza
B81.4 Zmiešaná črevná helmintóza
B81.8 Iná črevná helmintóza, bližšie určená
B82.0 Črevná helmintóza, bližšie neurčená
B82.9 Črevná parazitóza, bližšie neurčená
B83.0 Viscerálna larva migrans
B83.1 Gnatostomatóza
B83.2 Angiostrongylóza, zapríčinená parastrongylus cantonensis
B83.3 Syngamidóza
B83.4 Vnútorná hirudinóza
B83.8 Iná helmintóza, bližšie určená
B83.9 Helmintóza, bližšie neurčená
B85.0 Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus capitis
B85.1 Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus corporis
B85.2 Zavšivenie, bližšie neurčené
B85.3 Ftirióza
B85.4 Zmiešané zavšivenie a ftirióza
B86 Svrab (scabies)
B87.0 Myiáza kože
B87.1 Myiáza rany
B87.2 Myiáza oka
B87.3 Myiáza nosohltana
B87.4 Myiáza ucha
B87.8 Myiáza na iných miestach
B87.9 Myiáza, bližšie neurčená
B88.0 Iná akarióza
B88.1 Tungóza (zamorenie pieskovou blchou)
B88.2 Iné zamorenie článkonožcami
B88.3 Vonkajšia hirudinóza
B88.8 Iné zamorenie, bližšie určené
B88.9 Zamorenie, bližšie neurčené
B89 Parazitová choroba, bližšie neurčená
B90.0 Následky tuberkulózy centrálnej nervovej sústavy
B90.1 Následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy
B90.2 Následky tuberkulózy kostí a kĺbov
B90.8 Následky tuberkulózy iných orgánov
B90.9 Následky respiračnej a bližšie neurčenej tuberkulózy
B91 Následky poliomyelitídy
B92 Následky lepry
B94.0 Následky trachómu
B94.1 Následky vírusovej encefalitídy
B94.2 Následky vírusovej hepatitídy
B94.8 Následky iných bližšie určených infekčných a parazitových chorôb
B94.9 Následky bližšie neurčených infekčných alebo parazitových chorôb
B95.0 Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.1 Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.2 Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.3 Streptococcus pneumoniae (pneumokok) ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.41 Streptokok skupiny C ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.42 Streptokok skupiny G ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.48 Iný bližšie určený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.5 Bližšie neurčený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.6 Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.7 Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.8 Stafylokok, bližšie neurčený, ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.90 Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.91 Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny nesporulujúci mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.0 Mykoplazma a ureaplazma ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.2 Escherichia coli a iné enterobacteriaceae ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.3 Haemophilus influenzae a moraxella ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) a iná nefermentujúca baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.6 Bacteroides fragilis a iná gramnegatívna anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.7 Clostridium perfringens a iná grampozitívna sporulujúca anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.8 Iná bližšie určená baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.0 Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.1 Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.2 Koronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.3 Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.4 Respiračný syncyciálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.5 Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.6 Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.7 Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.8 Iný vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.0 Helicobacter pylori ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.1 Vibrio vulnificus ako príčina chorôb zatriedených inde
B99 Iná a bližšie neurčená infekčná choroba
C00.0 Zhubný nádor vonkajšej hornej pery
C00.1 Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery
C00.2 Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený
C00.3 Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery
C00.4 Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery
C00.5 Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený
C00.6 Zhubný nádor spojky (komisúry) perí
C00.8 Zhubný nádor pery, postihujúci viaceré oblasti
C00.9 Zhubný nádor pery, bližšie neurčený
C01 Zhubný nádor koreňa jazyka
C02.0 Zhubný nádor hornej (dorzálnej) časti jazyka
C02.1 Zhubný nádor okraja jazyka
C02.2 Zhubný nádor dolnej (ventrálnej) časti jazyka
C02.3 Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, neurčená časť
C02.4 Zhubný nádor jazykovej mandle (tonzily)
C02.8 Zhubný nádor jazyka, postihujúci viaceré oblasti
C02.9 Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený
C03.0 Zhubný nádor ďasna hornej čeľuste
C03.1 Zhubný nádor ďasna dolnej čeľuste (sánky)
C03.9 Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený
C04.0 Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny
C04.1 Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny
C04.8 Zhubný nádor ústnej spodiny, postihujúci viaceré oblasti
C04.9 Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený
C05.0 Zhubný nádor tvrdého podnebia
C05.1 Zhubný nádor mäkkého podnebia
C05.2 Zhubný nádor uvuly
C05.8 Zhubný nádor podnebia, postihujúci viaceré oblasti
C05.9 Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený
C06.0 Zhubný nádor sliznice líca
C06.1 Zhubný nádor vestibulum oris
C06.2 Zhubný nádor retromolárnej časti úst
C06.8 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst, postihujúci viaceré oblasti
C06.9 Zhubný nádor úst, bližšie neurčený
C07 Zhubný nádor príušnej žľazy (glandula parotis)
C08.0 Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy
C08.1 Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy
C08.8 Zhubný nádor veľkých slinných žliaz, postihujúci viaceré oblasti
C08.9 Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
C09.0 Zhubný nádor fossa tonsillaris (sinus tonsillaris)
C09.1 Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)
C09.8 Zhubný nádor mandle, postihujúci viaceré oblasti
C09.9 Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený
C10.0 Zhubný nádor vallecula epiglottica
C10.1 Zhubný nádor prednej plochy epiglottis
C10.2 Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu
C10.3 Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu
C10.4 Zhubný nádor branchiálneho rázštepu
C10.8 Zhubný nádor orofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C10.9 Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený
C11.0 Zhubný nádor hornej steny nosohltana
C11.1 Zhubný nádor zadnej steny nosohltana
C11.2 Zhubný nádor bočnej steny nosohltana
C11.3 Zhubný nádor prednej steny nosohltana
C11.8 Zhubný nádor nosohltana, postihujúci viaceré oblasti
C11.9 Zhubný nádor nosohltana, bližšie neurčený
C12 Zhubný nádor recessus piriformis
C13.0 Zhubný nádor regio postcricoidea
C13.1 Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy
C13.2 Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu
C13.8 Zhubný nádor hypofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C13.9 Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený
C14.0 Zhubný nádor hltana, bližšie neurčený
C14.1 Zhubný nádor iných lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana-Laryngofarynx
C14.2 Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu
C14.8 Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana, postihujúci viaceré oblasti
C15.0 Zhubný nádor krčnej časti pažeráka
C15.1 Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka
C15.2 Zhubný nádor brušnej časti pažeráka
C15.3 Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka
C15.4 Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka
C15.5 Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka
C15.8 Zhubný nádor pažeráka, postihujúci viaceré oblasti
C15.9 Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený
C16.0 Zhubný nádor kardie
C16.1 Zhubný nádor fundu žalúdka
C16.2 Zhubný nádor tela žalúdka
C16.3 Zhubný nádor antra pyloru
C16.4 Zhubný nádor pyloru
C16.5 Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.6 Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.8 Zhubný nádor žalúdka, postihujúci viaceré oblasti
C16.9 Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený
C17.0 Zhubný nádor dvanástnika
C17.1 Zhubný nádor jejúna
C17.2 Zhubný nádor ilea
C17.3 Zhubný nádor Meckelovho divertikula
C17.8 Zhubný nádor tenkého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C17.9 Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený
C18.0 Zhubný nádor slepého čreva (colon caecum)
C18.1 Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva (appendix vermicularis)
C18.2 Zhubný nádor colon ascendens
C18.3 Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva
C18.4 Zhubný nádor priečneho hrubého čreva (colon transversum)
C18.5 Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva
C18.6 Zhubný nádor colon descendens
C18.7 Zhubný nádor colon sigmoideum
C18.8 Zhubný nádor hrubého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C18.9 Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
C19 Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
C20 Zhubný nádor konečníka (rekta)
C21.0 Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený
C21.1 Zhubný nádor análneho kanála
C21.2 Zhubný nádor kloakovej oblasti
C21.8 Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála, postihujúci viaceré oblasti
C22.0 Hepatocelulárny karcinóm
C22.1 Karcinóm intrahepatálnych žlčových ciest
C22.2 Hepatoblastóm
C22.3 Angiosarkóm pečene
C22.4 Iný sarkóm pečene
C22.7 Iný karcinóm pečene, bližšie určený
C22.9 Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený
C23 Zhubný nádor žlčníka
C24.0 Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest
C24.1 Zhubný nádor ampulla Vateri
C24.8 Zhubný nádor žlčových ciest, postihujúci viaceré oblasti
C24.9 Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený
C25.0 Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy
C25.1 Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy
C25.2 Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy
C25.3 Zhubný nádor ductus pancreaticus
C25.4 Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy
C25.7 Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy
C25.8 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, postihujúci viaceré oblasti
C25.9 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený
C26.0 Zhubný nádor tráviacej trubice, bližšie neurčený
C26.1 Zhubný nádor sleziny
C26.8 Zhubný nádor tráviacej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C26.9 Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy
C30.0 Zhubný nádor nosovej dutiny
C30.1 Zhubný nádor stredného ucha
C31.0 Zhubný nádor čeľustnej dutiny (sinus maxillaris)
C31.1 Zhubný nádor čuchovej dutiny (sinus ethmoidalis)
C31.2 Zhubný nádor čelovej dutiny (sinus frontalis)
C31.3 Zhubný nádor dutiny klinovej kosti (sinus sphenoidalis)
C31.8 Zhubný nádor prinosovej dutiny, postihujúci viaceré oblasti
C31.9 Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny
C32.0 Zhubný nádor hlasivky (glottis)
C32.1 Zhubný nádor supraglottis
C32.2 Zhubný nádor subglottis
C32.3 Zhubný nádor hrtanovej chrupky
C32.8 Zhubný nádor hrtana, postihujúci viaceré oblasti
C32.9 Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený
C33 Zhubný nádor priedušnice
C34.0 Zhubný nádor hlavnej priedušky (bronchu)
C34.1 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku
C34.2 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku
C34.3 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku
C34.8 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, postihujúci viaceré oblasti
C34.9 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený
C37 Zhubný nádor týmusu
C38.0 Zhubný nádor srdca
C38.1 Zhubný nádor predného medzihrudia
C38.2 Zhubný nádor zadného medzihrudia
C38.3 Zhubný nádor medzihrudia, bližšie neurčený
C38.4 Zhubný nádor pohrudnice
C38.8 Zhubný nádor srdca, medzihrudia a pohrudnice, postihujúci viaceré oblasti
C39.0 Zhubný nádor horných dýchacích ciest, bližšie neurčený
C39.8 Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C39.9 Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy
C40.0 Zhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
C40.1 Zhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
C40.2 Zhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
C40.3 Zhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
C40.8 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín, postihujúci viaceré oblasti
C40.9 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený
C41.01 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti
C41.02 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti
C41.1 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste (sánky)
C41.2 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice
C41.30 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra
C41.31 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
C41.32 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčovej kosti
C41.4 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti, krížovej kosti (os sacrum) a kostrče
C41.8 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, postihujúci viaceré oblasti
C41.9 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
C43.0 Malígny melanóm pery
C43.1 Malígny melanóm očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C43.2 Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu
C43.3 Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre
C43.4 Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku
C43.5 Malígny melanóm trupu
C43.6 Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca
C43.7 Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra
C43.8 Malígny melanóm, postihujúci viaceré oblasti
C43.9 Malígny melanóm kože, bližšie neurčený
C44.0 Iný zhubný nádor kože na perách
C44.1 Iný zhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C44.2 Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
C44.3 Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
C44.4 Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku
C44.5 Iný zhubný nádor kože trupu
C44.6 Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
C44.7 Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
C44.8 Zhubný nádor kože, postihujúci viaceré oblasti
C44.9 Zhubný nádor kože, bližšie neurčený
C45.0 Mezotelióm pohrudnice
C45.1 Mezotelióm pobrušnice
C45.2 Mezotelióm osrdcovníka
C45.7 Mezotelióm na inom mieste
C45.9 Mezotelióm, bližšie neurčený
C46.0 Kaposiho sarkóm kože
C46.1 Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva
C46.2 Kaposiho sarkóm podnebia
C46.3 Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín
C46.7 Kaposiho sarkóm na iných miestach
C46.8 Kaposiho sarkóm viacerých orgánov
C46.9 Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený
C47.0 Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku
C47.1 Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca
C47.2 Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra
C47.3 Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka
C47.4 Zhubný nádor periférnych nervov brucha
C47.5 Zhubný nádor periférnych nervov panvy
C47.6 Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený
C47.8 Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C47.9 Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C48.0 Zhubný nádor retroperitonea
C48.1 Zhubný nádor pobrušnice v bližšie určenej časti
C48.2 Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčený
C48.8 Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice, postihujúci viaceré oblasti
C49.0 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
C49.1 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
C49.2 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
C49.3 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka
C49.4 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha
C49.5 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy
C49.6 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
C49.8 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, postihujúci viaceré oblasti
C49.9 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
C50.0 Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka
C50.1 Zhubný nádor strednej časti prsníka
C50.2 Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.3 Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.4 Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.5 Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.6 Zhubný nádor axilárnej časti prsníka
C50.8 Zhubný nádor prsníka, postihujúci viaceré oblasti
C50.9 Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený
C51.0 Zhubný nádor veľkého pysku
C51.1 Zhubný nádor malého pysku
C51.2 Zhubný nádor klitorisu
C51.8 Zhubný nádor vulvy, postihujúci viaceré oblasti
C51.9 Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený
C52 Zhubný nádor pošvy
C53.0 Zhubný nádor endocervixu maternice
C53.1 Zhubný nádor exocervixu maternice
C53.8 Zhubný nádor krčka maternice, postihujúci viaceré oblasti
C53.9 Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený
C54.0 Zhubný nádor istmu maternice
C54.1 Zhubný nádor endometria
C54.2 Zhubný nádor myometria
C54.3 Zhubný nádor dna maternice
C54.8 Zhubný nádor tela maternice, postihujúci viaceré oblasti
C54.9 Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený
C55 Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
C56 Zhubný nádor vaječníka
C57.0 Zhubný nádor vajíčkovodu
C57.1 Zhubný nádor širokého väzu maternice (lig. latum uteri)
C57.2 Zhubný nádor okrúhleho väzu maternice (lig. teres uteri)
C57.3 Zhubný nádor parametria
C57.4 Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený
C57.7 Zhubný nádor iných ženských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C57.8 Zhubný nádor ženských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C57.9 Zhubný nádor ženského pohlavného ústroja, bližšie neurčeného
C58 Zhubný nádor placenty (postieľky)
C60.0 Zhubný nádor prepucia (preaputium penis)
C60.1 Zhubný nádo žaluďa penisu
C60.2 Zhubný nádor tela penisu
C60.8 Zhubný nádor penisu, postihujúci viaceré oblasti
C60.9 Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený
C61 Zhubný nádor predstojnice (prostaty)
C62.0 Zhubný nádor nezostúpeného semenníka
C62.1 Zhubný nádor zostúpeného semenníka
C62.9 Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený
C63.0 Zhubný nádor nadsemenníka (epidydimis)
C63.1 Zhubný nádor semenného povrazca (funiculus spermaticus)
C63.2 Zhubný nádor mieška (skróta)
C63.7 Zhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C63.8 Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C63.9 Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčený
C64 Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
C65 Zhubný nádor obličkovej panvičky
C66 Zhubný nádor močovodu
C67.0 Zhubný nádor trojuholníka močového mechúra (trigonum vesicae urinariae)
C67.1 Zhubný nádor klenby močového mechúra
C67.2 Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra
C67.3 Zhubný nádor prednej steny močového mechúra
C67.4 Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra
C67.5 Zhubný nádor krčka močového mechúra
C67.6 Zhubný nádor ústia močovodu
C67.7 Zhubný nádor urachu
C67.8 Zhubný nádor močového mechúra, postihujúci viaceré oblasti
C67.9 Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený
C68.0 Zhubný nádor močovej rúry
C68.1 Zhubný nádor parauretrálnej žľazy
C68.8 Zhubný nádor, lézia presahujúca močové ústroje
C68.9 Zhubný nádor bližšie neurčených močových ústrojov
C69.0 Zhubný nádor spojovky
C69.1 Zhubný nádor rohovky
C69.2 Zhubný nádor sietnice
C69.3 Zhubný nádor cievovky
C69.4 Zhubný nádor vráskovca
C69.5 Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
C69.6 Zhubný nádor očnice
C69.8 Zhubný nádor oka a očných adnexov, postihujúci viaceré oblasti
C69.9 Zhubný nádor oka, bližšie neurčený
C70.0 Zhubný nádor mozgových plien
C70.1 Zhubný nádor miechových plien
C70.9 Zhubný nádor pleny, bližšie neurčený
C71.0 Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr
C71.1 Zhubný nádor čelového laloka
C71.2 Zhubný nádor spánkového laloka
C71.3 Zhubný nádor temenného laloka
C71.4 Zhubný nádor záhlavového laloka
C71.5 Zhubný nádor mozgovej komory
C71.6 Zhubný nádor mozočka
C71.7 Zhubný nádor mozgového kmeňa
C71.8 Zhubný nádor mozgu, postihujúci viaceré oblasti
C71.9 Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
C72.0 Zhubný nádor miechy
C72.1 Zhubný nádor cauda equina
C72.2 Zhubný nádor čuchového nervu
C72.3 Zhubný nádor zrakového nervu
C72.4 Zhubný nádor sluchového nervu
C72.5 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavovových nervov
C72.8 Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy
C72.9 Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C73 Zhubný nádor štítnej žľazy
C74.0 Zhubný nádor kôry nadobličky
C74.1 Zhubný nádor drene nadobličky
C74.9 Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený
C75.0 Zhubný nádor prištítnej žľazy
C75.1 Zhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
C75.2 Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu
C75.3 Zhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
C75.4 Zhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
C75.5 Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií
C75.8 Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený
C75.9 Zhubný nádor žliaz s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
C76.0 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku
C76.1 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka
C76.2 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha
C76.3 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy
C76.4 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny
C76.5 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny
C76.7 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, iné nepresne určené miesta
C76.8 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, lézia presahujúca iné a nepresne určené miesta
C77.0 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny hlavy, tváre a krku
C77.1 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatickej uzliny
C77.2 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny
C77.3 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny pazuchy a hornej končatiny
C77.4 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny slabiny a dolnej končatiny
C77.5 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvovej lymfatickej uzliny
C77.8 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny viacerých oblastí
C77.9 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčenej lymfatickej uzliny
C78.0 Sekundárny zhubný nádor pľúc
C78.1 Sekundárny zhubný nádor mediastína
C78.2 Sekundárny zhubný nádor pohrudnice
C78.3 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích ústrojov
C78.4 Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva
C78.5 Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka
C78.6 Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice
C78.7 Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov
C78.8 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich ústrojov
C79.0 Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky
C79.1 Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových ústrojov
C79.2 Sekundárny zhubný nádor kože
C79.3 Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien
C79.4 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervového systému
C79.5 Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene
C79.6 Sekundárny zhubný nádor vaječníka
C79.7 Sekundárny zhubný nádor nadobličky
C79.81 Sekundárny zhubný nádor prsníka
C79.82 Sekundárny zhubný nádor pohlavných ústrojov
C79.83 Sekundárny zhubný nádor perikardu
C79.84 Ostatné sekundárne zhubné nádory srdca
C79.88 Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach
C79.9 Sekundárny zhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
C80.0 Zhubný nádor, uvedený ako zhubný nádor neznámej primárnej lokalizácie
C80.9 Zhubný nádor, bližšie neurčený
C81.0 Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov
C81.1 Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou
C81.2 Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou
C81.3 Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty
C81.4 Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty
C81.7 Iný klasický Hodgkinov lymfóm
C81.9 Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C82.0 Folikulový lymfóm, štádium I
C82.1 Folikulový lymfóm, štádium II
C82.2 Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený
C82.3 Folikulový lymfóm, štádium IIIa
C82.4 Folikulový lymfóm, štádium IIIb
C82.5 Difúzny lymfóm folikulového centra
C82.6 Kožný lymfóm folikulového centra
C82.7 Iný typ folikulového lymfómu
C82.9 Folikulový lymfóm, bližšie neurčený
C83.0 Malobunkový lymfóm z B-buniek
C83.1 Lymfóm z plášťových buniek
C83.2 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých a veľkých buniek
C83.3 Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C83.4 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov lymfóm
C83.5 Lymfoblastový lymfóm
C83.6 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny nediferencovaný non-Hodgkinov lymfóm
C83.7 Burkittov lymfóm
C83.8 Iný nefolikulový lymfóm
C83.9 Nefolikulový non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C84.0 Mycosis fungoides
C84.1 Sézaryho choroba
C84.2 Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-T-zónový lymfóm
C84.3 Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-Lymfoepiteloidný lymfóm
C84.4 Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený
C84.5 Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek
C84.6 Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny
C84.7 Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny
C84.8 Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený
C84.9 Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený
C85.0 Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu-Lymfosarkóm
C85.1 Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený
C85.2 Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C85.7 Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu
C85.9 Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C86.0 Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ
C86.1 Hepatosplenický lymfóm z T-buniek
C86.2 Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek
C86.3 Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek
C86.4 Blastový lymfóm z NK-buniek
C86.5 Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek
C86.6 Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek
C88.00 Waldenströmova makroglobulinémia, okrem úplnej remisie
C88.01 Waldenströmova makroglobulinémia, v úplnej remisii
C88.1 Zhubné imunoproliferačné choroby-Choroba alfa ťažkých reťazcov
C88.20 Iná choroba ťažkých reťazcov, okrem úplnej remisie
C88.21 Iná choroba ťažkých reťazcov, v úplnej remisii
C88.30 Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, okrem úplnej remisie
C88.31 Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v úplnej remisii
C88.40 Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), okrem kompletnej remisie
C88.41 Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii
C88.70 Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C88.71 Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C88.90 Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C88.91 Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C90.00 Mnohonásobný myelóm, okrem úplnej remisie
C90.01 Mnohonásobný myelóm, v úplnej remisii
C90.10 Plazmocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C90.11 Plazmocytová leukémia, v úplnej remisii
C90.20 Extramedulárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.21 Extramedulárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C90.30 Solitárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.31 Solitárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C91.00 Akútna lymfoblastová leukémia, bez remisie
C91.01 Akútna lymfoblastová leukémia, v úplnej remisii
C91.10 Chronická lymfatická leukémia, bez remisie
C91.11 Chronická lymfatická leukémia, v úplnej remisii
C91.2 Lymfatická leukémia-Subakútna lymfatická leukémia
C91.30 Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez remisie
C91.31 Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v úplnej remisii
C91.40 Vlasatobunková leukémia, bez remisie
C91.41 Vlasatobunková leukémia, v úplnej remisii
C91.50 T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, bez remisie
C91.51 T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, v úplnej remisii
C91.60 Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez remisie
C91.61 Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v úplnej remisii
C91.70 Iná lymfatická leukémia, okrem kompletnej remisie
C91.71 Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii
C91.80 Zrelá B-bunková ALL, Burkittov typ, bez remisie
C91.81 Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii
C91.90 Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C91.91 Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C92.00 Akútna myeloblastová leukémia (AML), okrem kompletnej remisie
C92.01 Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii
C92.10 Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, okrem úplnej remisie
C92.11 Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v úplnej remisii
C92.20 Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, okrem úplnej remisie
C92.21 Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v úplnej remisii
C92.30 Myelosarkóm, okrem kompletnej remisie
C92.31 Myelosarkóm, v kompletnej remisii
C92.40 Akútna promyelocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.41 Akútna promyelocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.50 Akútna myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.51 Akútna myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.60 Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, okrem úplnej remisie
C92.61 Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v úplnej remisii
C92.70 Iná myeloická leukémia, okrem úplnej remisie
C92.71 Iná myeloická leukémia, v úplnej remisii
C92.80 Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, okrem úplnej remisie
C92.81 Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, v úplnej remisii
C92.90 Myeloická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C92.91 Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C93.00 Akútna monoblastová/monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.01 Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.10 Chronická myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.11 Chronická myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.2 Monocytová leukémia-Subakútna monocytová leukémia
C93.30 Juvenilná myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.31 Juvenilná myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.70 Iná monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.71 Iná monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.90 Monocytová leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C93.91 Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C94.00 Akútna erytroleukémia, okrem úplnej remisie
C94.01 Akútna erytroleukémia, v úplnej remisii
C94.1 Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Chronická erytrémia
C94.20 Akútna megakaryoblastová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.21 Akútna megakaryoblastová leukémia, v úplnej remisii
C94.30 Mastocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.31 Mastocytová leukémia, v úplnej remisii
C94.40 Akútna panmyelóza s myelofibrózou, okrem úplnej remisie
C94.41 Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v úplnej remisii
C94.5 Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Akútna myelofibróza
C94.60 Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C94.61 Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C94.70 Iná bližšie určená leukémia, okrem úplnej remisie
C94.71 Iná bližšie určená leukémia, v úplnej remisii
C94.8 Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)
C95.00 Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.01 Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.10 Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.11 Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.2 Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu-Subakútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C95.70 Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.71 Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.8 Leukémia refraktérna na štandardnú indukčnú liečbu
C95.90 Leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C95.91 Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C96.0 Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek (Lettererova-Siweho choroba)
C96.1 Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Zhubná histiocytóza
C96.2 Zhubný mastocytový nádor
C96.3 Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Pravý histiocytový lymfóm
C96.4 Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)
C96.5 Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.6 Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.7 Iný bližšie určený zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva
C96.8 Histiocytový sarkóm
C96.9 Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený
C97 Zhubný nádor s primárnym výskytom na rozličných miestach
D00.0 Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana (faryngu)
D00.1 Karcinóm in situ pažeráka
D00.2 Karcinóm in situ žalúdka
D01.0 Karcinóm in situ hrubého čreva
D01.1 Karcinóm in situ rektosigmoidea (rektosigmoidového spojenia)
D01.2 Karcinóm in situ konečníka
D01.3 Karcinóm in situ anusu a análneho kanála
D01.4 Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva
D01.5 Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčovej cesty
D01.7 Karcinóm in situ iného bližšie určeného tráviaceho ústroja
D01.9 Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho ústroja
D02.0 Karcinóm in situ hrtana (laryngu)
D02.1 Karcinóm in situ priedušnice (trachey)
D02.2 Karcinóm in situ priedušky (bronchu) a pľúc
D02.3 Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy
D02.4 Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D03.0 Melanóm in situ pery
D03.1 Melanóm in situ očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D03.2 Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu
D03.3 Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre
D03.4 Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku
D03.5 Melanóm in situ trupu
D03.6 Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca
D03.7 Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra
D03.8 Melanóm in situ iných miest
D03.9 Melanóm in situ, bližšie neurčený
D04.0 Karcinóm in situ kože pery
D04.1 Karcinóm in situ kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D04.2 Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D04.3 Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D04.4 Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku
D04.5 Karcinóm in situ kože trupu
D04.6 Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca
D04.7 Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra
D04.8 Karcinóm in situ kože na iných miestach
D04.9 Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený
D05.0 Karcinóm in situ prsníka, lobulárny
D05.1 Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny
D05.7 Iný karcinóm in situ prsníka
D05.9 Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený
D06.0 Karcinóm in situ endocervixu
D06.1 Karcinóm in situ exocervixu
D06.7 Karcinóm in situ inej časti krčka maternice
D06.9 Karcinóm in situ krčku maternice, bližšie neurčený
D07.0 Karcinóm in situ endometria
D07.1 Karcinóm in situ vulvy
D07.2 Karcinóm in situ vagíny
D07.3 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D07.4 Karcinóm in situ penisu
D07.5 Karcinóm in situ prostaty
D07.6 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D09.0 Karcinóm in situ močového mechúra
D09.1 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových ústrojov
D09.2 Karcinóm in situ oka
D09.3 Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
D09.7 Karcinóm in situ iných bližšie určených miest
D09.9 Karcinóm in situ, bližšie neurčený
D10.0 Nezhubný nádor pery
D10.1 Nezhubný nádor jazyka
D10.2 Nezhubný nádor spodiny úst
D10.3 Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst
D10.4 Nezhubný nádor mandle
D10.5 Nezhubný nádor inej časti orofaryngu
D10.6 Nezhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)
D10.7 Nezhubný nádor hypofaryngu
D10.9 Nezhubný nádor hltana, bližšie neurčený
D11.0 Nezhubný nádor príušnej žľazy
D11.7 Nezhubný nádor iných veľkých slinných žiaz
D11.9 Nezhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
D12.0 Nezhubný nádor céka
D12.1 Nezhubný nádor červovitého prívesku
D12.2 Nezhubný nádor stúpavej časti hrubého čreva
D12.3 Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva
D12.4 Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva
D12.5 Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva
D12.6 Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
D12.7 Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia
D12.8 Nezhubný nádor konečníka
D12.9 Nezhubný nádor anusu a análneho kanála
D13.0 Nezhubný nádor pažeráka
D13.1 Nezhubný nádor žalúdka
D13.2 Nezhubný nádor dvanástnika
D13.3 Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva
D13.4 Nezhubný nádor pečene
D13.5 Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest
D13.6 Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy
D13.7 Nezhubný nádor endokrinného pankreasu
D13.9 Nezhubný nádor na neurčenom mieste tráviacej sústavy
D14.0 Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín
D14.1 Nezhubný nádor hrtana
D14.2 Nezhubný nádor priedušnice
D14.3 Nezhubný nádor priedušky a pľúc
D14.4 Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D15.0 Nezhubný nádor detskej žľazy
D15.1 Nezhubný nádor srdca
D15.2 Nezhubný nádor medzihrudia
D15.7 Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových ústrojov
D15.9 Nezhubný nádor vnútrohrudníkových ústrojov, bližšie neurčený
D16.0 Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
D16.1 Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
D16.2 Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
D16.3 Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
D16.41 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť
D16.42 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť
D16.5 Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste
D16.6 Nezhubný nádor chrbtice
D16.70 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier
D16.71 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
D16.72 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti
D16.8 Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče
D16.9 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
D17.0 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku
D17.1 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu
D17.2 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín
D17.3 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie neurčených miest
D17.4 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových ústrojov
D17.5 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných ústrojov
D17.6 Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca
D17.7 Nezhubný lipomatózny nádor inej lokalizácie
D17.9 Nezhubný lipomatózny nádor, bližšie neurčený
D18.00 Hemangióm, bližšie neurčené miesto
D18.01 Hemangióm kože a podkožia
D18.02 Hemangióm intrakraniálny
D18.03 Hemangióm hepatobiliárneho systému a pankreasu
D18.04 Hemangióm tráviacej sústavy
D18.05 Hemangióm ucha, nosa, úst a hrtanu
D18.08 Hemangióm iného miesta
D18.10 Lymfangióm hygroma colli cysticum
D18.11 Lymfangióm axily
D18.12 Lymfangióm ingvíny
D18.13 Lymfangióm retroperitonea
D18.18 Lymfangióm iného miesta
D18.19 Lymfangióm bližšie neurčeného miesta
D19.0 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice
D19.1 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice
D19.7 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva inej lokalizácie
D19.9 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený
D20.0 Nezhubný nádor retroperitonea
D20.1 Nezhubný nádor pobrušnice
D21.0 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
D21.1 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
D21.2 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
D21.3 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka
D21.4 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha
D21.5 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy
D21.6 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
D21.9 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
D22.0 Melanocytový névus pery
D22.1 Melanocytový névus očného viečka (mihalnice) vrátane kútika oka
D22.2 Melanocytový névus ucha a vonkajšieho zvukovodu
D22.3 Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre
D22.4 Melanocytový névus vlasovej časti hlavy a krku
D22.5 Melanocytový névus trupu
D22.6 Melanocytový névus hornej končatiny vrátane pleca
D22.7 Melanocytový névus dolnej končatiny vrátane bedra
D22.9 Melanocytový névus, bližšie neurčený
D23.0 Iný nezhubný nádor kože pery
D23.1 Iný nezhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane kútika
D23.2 Iný nezhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D23.3 Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D23.4 Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku
D23.5 Iný nezhubný nádor kože trupu
D23.6 Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
D23.7 Iný nezhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
D23.9 Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený
D24 Nezhubný nádor prsníka
D25.0 Submukózny leiomyóm maternice
D25.1 Intramurálny leiomyóm maternice
D25.2 Subserózny leiomyóm maternice
D25.9 Leiomyóm maternice, bližšie neurčený
D26.0 Iný nezhubný nádor krčka maternice
D26.1 Iný nezhubný nádor tela maternice
D26.7 Iný nezhubný nádor iných častí maternice
D26.9 Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený
D27 Nezhubný nádor vaječníka
D28.0 Nezhubný nádor vulvy
D28.1 Nezhubný nádor pošvy
D28.2 Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice
D28.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných ústrojov
D28.9 Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D29.0 Nezhubný nádor penisu
D29.1 Nezhubný nádor predstojnice
D29.2 Nezhubný nádor semenníka
D29.3 Nezhubný nádor nadsemenníka
D29.4 Nezhubný nádor mieška (skróta)
D29.7 Nezhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov
D29.9 Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D30.0 Nezhubný nádor obličky
D30.1 Nezhubný nádor obličkovej panvičky
D30.2 Nezhubný nádor močovodu
D30.3 Nezhubný nádor močového mechúra
D30.4 Nezhubný nádor močovej rúry
D30.7 Nezhubný nádor iných močových ústrojov
D30.9 Nezhubný nádor močového ústroja, bližšie neurčeného
D31.0 Nezhubný nádor spojovky
D31.1 Nezhubný nádor rohovky
D31.2 Nezhubný nádor sietnice
D31.3 Nezhubný nádor cievovky
D31.4 Nezhubný nádor vráskovca (corpus ciliare)
D31.5 Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
D31.6 Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený
D31.9 Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený
D32.0 Nezhubný nádor mozgových plien
D32.1 Nezhubný nádor miechových plien
D32.9 Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený
D33.0 Nezhubný nádor supratentóriového mozgu
D33.1 Nezhubný nádor infratentóriového mozgu
D33.2 Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
D33.3 Nezhubný nádor hlavových nervov
D33.4 Nezhubný nádor miechy
D33.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy
D33.9 Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
D34 Nezhubný nádor štítnej žľazy
D35.0 Nezhubný nádor nadobličky
D35.1 Nezhubný nádor prištítnej žľazy
D35.2 Nezhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
D35.3 Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu
D35.4 Nezhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
D35.5 Nezhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
D35.6 Nezhubný nádor aortálneho telieska a iných paraganglií
D35.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním
D35.8 Nezhubný nádor postihujúci viaceré žľazy s vnútorným vylučovaním (pluriglandulárny)
D35.9 Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
D36.0 Nezhubný nádor lymfatických uzlín
D36.1 Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
D36.7 Nezhubný nádor na iných bližšie určených miestach
D36.9 Nezhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
D37.0 Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním
D37.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok
D37.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo
D37.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok
D37.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo
D37.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník
D37.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty
D37.70 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas
D37.78 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci ústroj
D37.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci ústroj
D38.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan
D38.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca
D38.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica
D38.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: medzihrudie (mediastínum)
D38.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus
D38.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací ústroj
D38.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací ústroj
D39.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica
D39.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník
D39.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta
D39.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný ústroj
D39.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný ústroj
D40.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: predstojnica (prostata)
D40.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník
D40.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný ústroj
D40.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný ústroj
D41.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička
D41.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička
D41.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod
D41.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra
D41.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr
D41.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový ústroj
D41.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový ústroj
D42.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgové pleny
D42.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miechové pleny
D42.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčené pleny
D43.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadšiatrový (supratentóriový) mozog
D43.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podšiatrový (infratentóriový) mozog
D43.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený
D43.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy
D43.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha
D43.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy
D43.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálna nervová sústava, bližšie neurčené
D44.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza
D44.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička
D44.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza
D44.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza (hypofýza)
D44.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod
D44.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: šuškovité teliesko (corpus pineale)
D44.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: krčnicové klbko (glomus caroticum)
D44.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: aortálne teliesko a iné paragangliá
D44.8 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)
D44.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním
D45 Pravá polycytémia (Polycythaemia vera)
D46.0 Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená
D46.1 Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi
D46.2 Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov
D46.3 Myelodysplastické syndrómy-Refraktérna anémia s hojnosťou blastov so znakmi transformácie
D46.4 Refraktérna anémia, bližšie neurčená
D46.5 Refraktérna anémia s dyspláziou viacerých línií
D46.6 Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)
D46.7 Iný myelodysplastický syndróm
D46.9 Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený
D47.0 Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.1 Chronická myeloproliferatívna choroba
D47.2 Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)
D47.3 Esenciálna (hemoragická) trombocytémia
D47.4 Osteomyelofibróza
D47.5 Chronická eozinofilová leukémia (hypereozinofilový syndróm)
D47.7 Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.9 Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D48.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka
D48.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo
D48.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómna nervová sústava
D48.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum
D48.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica
D48.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža
D48.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník
D48.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto
D48.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D50.0 Anémia z nedostatku železa (sideropenická) pri chronických stratách krvi (D50.0)
D50.1 Sideropenická dysfágia (D50.1)
D50.8 Iná anémia z nedostatku železa (D50.8)
D50.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa (D50.9)
D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora
D51.1 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou (51.1)
D51.2 Anémia z nedostatku transkobalamínu II
D51.3 Iná anémia z nedostatku vitamínu B12 v potrave
D51.8 Iná anémia z nedostatku vitamínu B12
D51.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12
D52.0 Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave
D52.1 Anémia z nedostatku kyseliny listovej zapríčinená liekmi
D52.8 Iná anémia z nedostatku kyseliny listovej
D52.9 Anémia z nedostatku kyseliny listovej, bližšie neurčená
D53.0 Anémia z nedostatku bielkovín
D53.1 Iná megaloblastová anémia, nezatriedená inde
D53.2 Skorbutová anémia
D53.8 Iná bližšie určená nutričná anémia
D53.9 Bližšie neurčená nutričná anémia
D55.0 Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy
D55.1 Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu
D55.2 Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy
D55.3 Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov
D55.8 Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D55.9 Bližšie neurčená anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D56.0 Alfa-talasémia
D56.1 Beta-talasémia
D56.2 Delta-beta-talasémia
D56.3 Talasemická črta
D56.4 Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu
D56.8 Iná talasémia
D56.9 Talasémia, bližšie neurčená
D57.0 Kosáčikovitá anémia s krízou
D57.1 Kosáčikovitá anémia bez krízy
D57.2 Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba
D57.3 Kosáčikovitá črta
D57.8 Iná kosáčikovitá porucha
D58.0 Dedičná sférocytóza
D58.1 Dedičná eliptocytóza
D58.2 Iná hemoglobinopatia
D58.8 Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená
D58.9 Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D59.0 Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.1 Iná autoimunitná hemolytická anémia
D59.2 Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.3 Hemolyticko-uremický syndróm
D59.4 Iná neautoimunitná hemolytická anémia
D59.5 Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
D59.6 Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin
D59.8 Iná získaná hemolytická anémia
D59.9 Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D60.0 Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.1 Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.8 Iná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.9 Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená
D61.0 Vrodená aplastická anémia
D61.10 Aplastická anémia vyvolaná cytostatickou liečbou
D61.18 Iná aplastická anémia vyvolaná liekmi
D61.19 Aplastická anémia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D61.2 Aplastická anémia z iných vonkajších príčin
D61.3 Idiopatická aplastická anémia
D61.8 Iná bližšie určená aplastická anémia
D61.9 Aplastická anémia, bližšie neurčená
D62 Akútna pohemoragická anémia
D63.0 Anémia pri nádorových chorobách (C00 – D48)
D63.8 Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde
D64.0 Dedičná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.1 Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená chorobou
D64.2 Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami
D64.3 Iná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.4 Vrodená dyserytropoetická anémia
D64.8 Iná bližšie určená anémia
D64.9 Anémia, bližšie neurčená
D65.0 Získaná afibrinogenémia
D65.1 Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK, DIC)
D65.2 Získané fibrinolytické krvácanie
D65.9 Bližšie neurčený defibrinačný syndróm
D66 Dedičný nedostatok faktora VIII
D67 Dedičný nedostatok faktora IX
D68.0 Von Willebrandova choroba
D68.1 Dedičný nedostatok faktora XI
D68.2 Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania krvi
D68.30 Hemoragická diatéza vyvolaná antikoagulanciami
D68.31 Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením protilátok proti faktoru VIII
D68.32 Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi
D68.38 Iná hemoragická diatéza vyvolaná inými a bližšie neurčenými protilátkami
D68.4 Získaný nedostatok faktora zrážania krvi
D68.5 Primárny trombofilný stav (trombofília)
D68.6 Iný trombofilný stav (trombofília)
D68.8 Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená
D68.9 Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená
D69.0 Alergická purpura
D69.1 Kvalitatívna porucha doštičiek
D69.2 Iná netrombocytopenická purpura
D69.3 Idiopatická trombocytopenická purpura
D69.40 Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu (D69.40)
D69.41 Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu (D69.41)
D69.52 Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ I
D69.53 Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ II
D69.57 Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.58 Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.59 Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená
D69.60 Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.61 Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.8 Iný bližšie určený stav krvácavosti
D69.9 Stav krvácavosti, bližšie neurčený
D70.0 Vrodená agranulocytóza a neutropénia
D70.10 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou kratšou ako 4 dni
D70.11 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 10 dní do menej ako 20 dní
D70.12 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou 20 a viac dní
D70.13 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 4 dní do menej ako 7 dní
D70.14 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 7 dní do menej ako 10 dní
D70.18 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi s iným priebehom
D70.19 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D70.3 Iná agranulocytóza
D70.5 Cyklická neutropénia
D70.6 Iná neutropénia
D70.7 Neutropénia, bližšie neurčená
D71 Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov
D72.0 Genetická anomália leukocytov
D72.1 Eozinofília
D72.8 Iná bližšie určená porucha leukocytov
D72.9 Porucha leukocytov, bližšie neurčená
D73.0 Hyposplenizmus
D73.1 Hypersplenizmus
D73.2 Chronická kongestívna splenomegália
D73.3 Absces sleziny
D73.4 Cysta sleziny
D73.5 Infarkt sleziny
D73.8 Iná choroba sleziny
D73.9 Choroba sleziny, bližšie neurčená
D74.0 Vrodená methemoglobinémia
D74.8 Iná methemoglobinémia
D74.9 Methemoglobinémia, bližšie neurčená
D75.0 Familiárna erytrocytóza
D75.1 Sekundárna polyglobúlia (polycytémia)
D75.2 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov-Esenciálna trombocytóza
D75.8 Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných ústrojov
D75.9 Choroba krvi a krvotvorných ústrojov, bližšie neurčená
D76.0 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty-Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde
D76.1 Hemofagocytová lymfohistiocytóza
D76.2 Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou
D76.3 Iný syndróm histiocytózy
D77 Iná porucha krvi a krvotvorných ústrojov pri chorobách zatriedených inde
D80.0 Dedičná hypogamaglobulinémia
D80.1 Nefamiliárna hypogamaglobulinémia
D80.2 Selektívny nedostatok imunoglobulínu A (IgA)
D80.3 Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G (IgG)
D80.4 Selektívny nedostatok imunoglobulínu M (IgM)
D80.5 Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M (IgM)
D80.6 Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou
D80.7 Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve
D80.8 Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D80.9 Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D81.0 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s retikulovou dysgenézou
D81.1 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým počtom T-buniek a B-buniek
D81.2 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým alebo normálnym počtom B-buniek
D81.3 Deficit adenozíndezaminázy (ADA)
D81.4 Nezelofov syndróm
D81.5 Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy (PNP)
D81.6 Deficit hlavného komplexu histokompatibility I. triedy
D81.7 Deficit hlavného komplexu histokompatibility II. triedy
D81.8 Iný kombinovaný imunodeficit
D81.9 Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený
D82.0 Wiskottov-Aldrichov syndróm
D82.1 Di Georgeov syndróm
D82.2 Imunodeficit s disproporčným malým vzrastom
D82.3 Imunodeficit po vrodenej defektnej odpovedi na Epsteinov-Barrovej vírus
D82.4 Syndróm nadbytku imunoglobulínu E (IgE) (Jóbov syndróm)
D82.8 Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými
D82.9 Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou
D83.0 Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi odchýlkami v počte a funkcii B-buniek
D83.1 Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek
D83.2 Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám
D83.8 Iný bežný premenlivý imunodeficit
D83.9 Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený
D84.0 Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1 (LFA-1)
D84.1 Porucha komplementového systému
D84.8 Iný imunodeficit, bližšie určený
D84.9 Imunodeficit, bližšie neurčený
D86.0 Sarkoidóza pľúc
D86.1 Sarkoidóza lymfatických uzlín
D86.2 Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín
D86.3 Sarkoidóza kože
D86.8 Sarkoidóza na iných a viacerých miestach
D86.9 Sarkoidóza, bližšie neurčená
D89.0 Polyklonálna hypergamaglobulinémia
D89.1 Kryoglobulinémia
D89.2 Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená
D89.3 Syndróm imunitnej obnovy (rekonštitúcie)
D89.8 Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde
D89.9 Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená
D90 Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch
E00.0 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, nervový typ
E00.1 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ
E00.2 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ
E00.9 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený
E01.0 Difúzna struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.1 Viacuzlová struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.2 Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená
E01.8 Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy
E02 Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu
E03.0 Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou
E03.1 Vrodená hypotyreóza bez strumy
E03.2 Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu
E03.3 Poinfekčná hypotyreóza
E03.4 Získaná atrofia štítnej žľazy
E03.5 Myxedémová kóma
E03.8 Iná hypotyreóza, bližšie určená
E03.9 Hypotyreóza, bližšie neurčená
E04.0 Netoxická difúzna struma (hrvoľ)
E04.1 Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy
E04.2 Netoxická viacuzlová struma (hrvoľ)
E04.8 Iná netoxická struma, bližšie určená
E04.9 Netoxická struma (hrvoľ), bližšie neurčená
E05.0 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s difúznou strumou
E05.1 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná jedným toxickým tyreoidálnym uzlom
E05.2 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s toxickou viacuzlovou strumou (hrvoľom)
E05.3 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná ektopickým tkanivom štítnej žľazy
E05.4 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná umelo (hyperthyreosis factitia)
E05.5 Tyreotoxická kríza
E05.8 Iná hypertyreóza (tyreotoxikóza)
E05.9 Hypertyreóza (tyreotoxikóza), bližšie neurčená
E06.0 Akútny zápal štítnej žľazy
E06.1 Subakútna tyreoiditída
E06.2 Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou (tyreotoxikózou)
E06.3 Autoimunitná tyreoiditída
E06.4 Tyreoiditída vyvolaná liekom
E06.5 Iná chronická tyreoiditída
E06.9 Tyreoiditída, bližšie neurčená
E07.0 Hypersekrécia kalcitonínu
E07.1 Dyshormonogénna struma (hrvoľ)
E07.8 Iná choroba štítnej žľazy, bližšie určená
E07.9 Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená
E10.01 Diabetes mellitus, typ 1, s kómou, dekompenzovaný
E10.11 Diabetes mellitus, typ 1, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E10.20 Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami,kompenzovaný
E10.21 Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.30 Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E10.31 Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.40 Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E10.41 Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.50 Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E10.51 Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E10.60 Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.61 Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.72 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E10.73 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.74 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E10.75 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E10.80 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.81 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.90 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, kompenzovaný
E10.91 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, dekompenzovaný
E11.01 Diabetes mellitus, typ 2, s kómou, dekompenzovaný
E11.11 Diabetes mellitus, typ 2, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E11.20 Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.21 Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.30 Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E11.31 Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.40 Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.41 Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.50 Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E11.51 Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E11.60 Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.61 Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
Kód Názov choroby
E11.72 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, kompenzovaný
E11.73 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.74 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E11.75 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E11.80 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.81 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.90 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, kompenzovaný
E11.91 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, dekompenzovaný
E12.01 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s kómou, dekompenzovaný
E12.11 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E12.20 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.21 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.30 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E12.31 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.40 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.41 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.50 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E12.51 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E12.60 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.61 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.72 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E12.73 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.74 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E12.75 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E12.80 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.81 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.90 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, kompenzovaný
E12.91 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, dekompenzovaný
E13.01 Iný bližšie určený diabetes mellitus s kómou, dekompenzovaný
E13.11 Iný bližšie určený diabetes mellitus s ketoacidózou, dekompenzovaný
E13.20 Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.21 Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.30 Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E13.31 Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.40 Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.41 Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.50 Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E13.51 Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E13.60 Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.61 Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.72 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E13.73 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.74 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E13.75 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E13.80 Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.81 Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.90 Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, kompenzovaný
E13.91 Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, dekompenzovaný
E14.01 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s kómou, dekompenzovaný
E14.11 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E14.20 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.21 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.30 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E14.31 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.40 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.41 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.50 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E14.51 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E14.60 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.61 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.72 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E14.73 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.74 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E14.75 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E14.80 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.81 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.90 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, kompenzovaný
E14.91 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, dekompenzovaný
E15 Nediabetická hypoglykemická kóma
E16.0 Hypoglykémia vyvolaná liekmi, bez kómy
E16.1 Iná hypoglykémia
E16.2 Hypoglykémia, bližšie neurčená
E16.3 Zvýšená sekrécia glukagónu
E16.4 Abnormálna sekrécia gastrínu
E16.8 Iná porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie určená
E16.9 Porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
E20.0 Idiopatická hypoparatyreóza
E20.1 Pseudohypoparatyreóza
E20.8 Iná hypoparatyreóza
E20.9 Hypoparatyreóza, bližšie neurčená
E21.0 Primárna hyperparatyreóza
E21.1 Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde
E21.2 Iná hyperparatyreóza
E21.3 Hyperparatyreóza, bližšie neurčená
E21.4 Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz
E21.5 Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená
E22.0 Akromegália a pituitárny gigantizmus
E22.1 Hyperprolaktinémia
E22.2 Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)
E22.8 Iná hyperfunkcia hypofýzy
E22.9 Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená
E23.0 Hypopituitarizmus
E23.1 Hypopituitarizmus vyvolaný liekom
E23.2 Diabetes insipidus
E23.3 Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde
E23.6 Iná choroba hypofýzy
E23.7 Choroba hypofýzy, bližšie neurčená
E24.0 Centrálny Cushingov syndróm (Cushingova choroba)
E24.1 Nelsonov syndróm
E24.2 Cushingov syndróm vyvolaný liekom
E24.3 Ektopický ACTH-syndróm
E24.4 Pseudo-Cushingov syndróm vyvolaný alkoholom
E24.8 Iný Cushingov syndróm
E24.9 Cushingov syndróm, bližšie neurčený
E25.00 Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma
E25.01 Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom
E25.08 Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu
E25.09 Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu, bližšie neurčená
E25.8 Iná adrenogenitálna porucha
E25.9 Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená
E26.0 Primárny hyperaldosteronizmus
E26.1 Sekundárny hyperaldosteronizmus
E26.8 Iný hyperaldosteronizmus
E26.9 Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený
E27.0 Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek
E27.1 Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
E27.2 Addisonova kríza
E27.3 Nedostatočnosť kôry nadobličiek vyvolaná liekmi
E27.4 Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek
E27.5 Hyperfunkcia drene nadobličiek
E27.8 Iná choroba nadobličiek, bližšie určená
E27.9 Choroba nadobličiek, bližšie neurčená
E28.0 Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov
E28.1 Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov
E28.2 Syndróm polycystických ovárií
E28.3 Primárna nedostatočnosť vaječníkov (primárna ováriová insuficiencia)
E28.8 Iná porucha funkcie vaječníkov
E28.9 Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená
E29.0 Hyperfunkcia semenníkov
E29.1 Hypofunkcia semenníkov
E29.8 Iná porucha funkcie semenníkov
E29.9 Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená
E30.0 Oneskorená puberta
E30.1 Predčasná puberta
E30.8 Iná porucha puberty
E30.9 Porucha puberty, bližšie neurčená
E31.0 Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia
E31.1 Polyglandulárna hyperfunkcia
E31.8 Iná polyglandulárna dysfunkcia
E31.9 Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená
E32.0 Pretrvávajúca hyperplázia týmusu
E32.1 Absces týmusu
E32.8 Iná choroba týmusu
E32.9 Choroba týmusu, bližšie neurčená
E34.0 Karcinoidový syndróm
E34.1 Iná hypersekrécia črevných hormónov
E34.2 Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde
E34.3 Nízky vzrast, nezatriedený inde
E34.4 Konštitučne vysoká postava
E34.50 Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény
E34.51 Syndróm úplnej rezistencie na androgény
E34.59 Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený
E34.8 Iná bližšie určená endokrinná porucha
E34.9 Endokrinná porucha, bližšie neurčená
E35.0 Choroba štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde
E35.1 Choroba nadobličiek pri chorobách zatriedených inde
E35.8 Choroba iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde
E40 Kvašiorkor
E41 Výživový (nutričný) marazmus
E42 Marantický kvašiorkor
E43 Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E44.0 Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa
E44.1 Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa
E45 Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy
E46 Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E50.0 Nedostatok vitamínu A s xerózou spojovky
E50.1 Nedostatok vitamínu A s Bitotovými škvrnami a xerózou spojovky
E50.2 Nedostatok vitamínu A s xerózou rohovky
E50.3 Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky
E50.4 Nedostatok vitamínu A s keratomaláciou
E50.5 Nedostatok vitamínu A s nočnou slepotou
E50.6 Nedostatok vitamínu A s xeroftalmickými jazvami rohovky
E50.7 Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.8 Iné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.9 Nedostatok vitamínu A, bližšie neurčený
E51.1 Beri-beri
E51.2 Wernickeho encefalopatia
E51.8 Iný prejav nedostatku tiamínu
E51.9 Nedostatok tiamínu, bližšie neurčený
E52 Nedostatok niacínu (pelagra)
E53.0 Nedostatok riboflavínu
E53.1 Nedostatok pyridoxínu (vitamínu B6)
E53.8 Nedostatok iného bližšie určeného vitamínu skupiny B
E53.9 Nedostatok vitamínu skupiny B, bližšie neurčený
E54 Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)
E55.0 Aktívna rachitída
E55.9 Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený
E56.0 Nedostatok vitamínu E
E56.1 Nedostatok vitamínu K
E56.8 Nedostatok iného vitamínu
E56.9 Nedostatok vitamínu, bližšie neurčený
E58 Nedostatok vápnika vo výžive
E59 Nedostatok selénu vo výžive
E60 Nedostatok zinku vo výžive
E61.0 Nedostatok medi
E61.1 Nedostatok železa
E61.2 Nedostatok horčíka
E61.3 Nedostatok mangánu
E61.4 Nedostatok chrómu
E61.5 Nedostatok molybdénu
E61.6 Nedostatok vanádu
E61.7 Nedostatok viacerých stopových prvkov
E61.8 Nedostatok iného bližšie určeného stopového prvku
E61.9 Nedostatok stopového prvku, bližšie neurčený
E63.0 Nedostatok esenciálnych mastných kyselín
E63.1 Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy
E63.8 Iný bližšie určený nedostatok vo výžive
E63.9 Nedostatok vo výžive, bližšie neurčený
E64.0 Následky proteínovo-energetickej podvýživy
E64.1 Následky nedostatku vitamínu A
E64.2 Následky nedostatku vitamínu C
E64.3 Následky rachitídy
E64.8 Následky iných nedostatkov vo výžive
E64.9 Následky bližšie neurčeného nedostatku vo výžive
E65 Lokalizovaná obezita (tučnota)
E66.00 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.01 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.02 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.09 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.10 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.11 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.12 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.19 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.20 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.21 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.22 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.29 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) bližšie neurčený
E66.80 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.81 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.82 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.89 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.90 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.91 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.92 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.99 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) neurčený
E67.0 Hypervitaminóza A
E67.1 Hyperkarotenémia
E67.2 Syndróm nadbytku vitamínu B6
E67.3 Hypervitaminóza D
E67.8 Iná nadmerná výživa, bližšie neurčená
E68 Následok nadmernej výživy
E70.0 Klasická fenylketonúria
E70.1 Iná hyperfenylalaninémia
E70.2 Porucha metabolizmu tyrozínu
E70.3 Albinizmus
E70.8 Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín
E70.9 Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená
E71.0 Choroba javorového sirupu (leucinóza)
E71.1 Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom
E71.2 Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie neurčená
E71.3 Porucha metabolizmu mastných kyselín
E72.0 Porucha transportu aminokyselín
E72.1 Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru
E72.2 Porucha metabolického cyklu močoviny
E72.3 Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu
E72.4 Porucha metabolizmu ornitínu
E72.5 Porucha metabolizmu glycínu
E72.8 Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená
E72.9 Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená
E73.0 Vrodený nedostatok laktázy
E73.1 Sekundárny nedostatok laktázy
E73.8 Iná intolerancia laktózy
E73.9 Intolerancia laktózy, bližšie neurčená
E74.0 Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)
E74.1 Porucha metabolizmu fruktózy
E74.2 Porucha metabolizmu galaktózy
E74.3 Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov
E74.4 Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy
E74.8 Iná bližšie určená porucha metabolizmu sacharidov
E74.9 Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená
E75.0 GM2-gangliozidóza
E75.1 Iná gangliozidóza
E75.2 Iná sfingolipidóza
E75.3 Sfingolipidóza, bližšie neurčená
E75.4 Neurónová ceroidová lipofuscinóza
E75.5 Iná porucha ukladania lipidov
E75.6 Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená
E76.0 Mukopolysacharidóza, typ I
E76.1 Mukopolysacharidóza, typ II
E76.2 Iná mukopolysacharidóza
E76.3 Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená
E76.8 Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu
E76.9 Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená
E77.0 Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov
E77.1 Porucha odbúrania glykoproteínov
E77.8 Iná porucha metabolizmu glykoproteínov
E77.9 Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia
E78.1 Izolovaná hypertriacylglycerolémia
E78.2 Zmiešaná hyperlipidémia
E78.3 Hyperchylomikronémia
E78.4 Iná hyperlipidémia
E78.5 Hyperlipidémia, bližšie neurčená
E78.6 Nedostatok lipoproteínov
E78.8 Iná porucha metabolizmu lipoproteínov
E78.9 Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená
E79.0 Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny
E79.1 Leschov-Nyhanov syndróm
E79.8 Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu
E79.9 Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená
E80.0 Dedičná erytropoetická porfýria
E80.1 Porphyria cutanea tarda
E80.2 Iná porfýria
E80.3 Porucha katalázy a peroxidázy
E80.4 Gilbertov syndróm
E80.5 Criglerov-Najjarov syndróm
E80.6 Iná porucha metabolizmu bilirubínu
E80.7 Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená
E83.0 Porucha metabolizmu medi
E83.1 Porucha metabolizmu železa
E83.2 Porucha metabolizmu zinku
E83.30 Familiárna hypofosfatemická rachitída
E83.31 Rachitída závislá od vitamínu D
E83.38 Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz
E83.39 Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená
E83.4 Porucha metabolizmu horčíka
E83.50 Kalcifylaxia (kalcinóza)
E83.58 Iná porucha metabolizmu vápnika
E83.59 Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená
E83.8 Iná porucha metabolizmu minerálov
E83.9 Porucha metabolizmu minerálov, bližšie neurčená
E84.0 Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi
E84.1 Cystická fibróza s črevnými prejavmi
E84.80 Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi
E84.87 Cystická fibróza s inými viacpočetnými prejavmi
E84.88 Cystická fibróza s inými prejavmi
E84.9 Cystická fibróza, bližšie neurčená
E85.0 Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie
E85.1 Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou
E85.2 Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená
E85.3 Sekundárna systémová amyloidóza
E85.4 Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza
E85.8 Iná amyloidóza
E85.9 Amyloidóza, bližšie neurčená
E86 Dehydratácia, hypovolémia (zníženie objemu telovej tekutiny)
E87.0 Hyperosmolalita a hypernatriémia
E87.1 Hypoosmolalita a hyponatriémia
E87.2 Acidóza
E87.3 Alkalóza
E87.4 Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy
E87.5 Hyperkáliémia
E87.6 Hypokáliémia
E87.7 Preťaženie tekutinou
E87.8 Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde
E88.0 Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde
E88.1 Lipodystrofia, nezatriedená inde
E88.2 Lipomatóza, nezatriedená inde
E88.3 Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)
E88.8 Iná bližšie určená metabolická porucha
E88.9 Metabolická porucha, bližšie neurčená
E89.0 Hypotyreóza po lekárskom výkone
E89.1 Hypoinzulinémia po lekárskom výkone
E89.2 Hypoparatyreóza po lekárskom výkone
E89.3 Hypopituitarizmus po lekárskom výkone
E89.4 Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone
E89.5 Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone
E89.6 Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone
E89.8 Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone
E89.9 Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená
E90 Nutričná a metabolická porucha pri chorobách zatriedených inde
F00.0 Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2) (G30.0†)
F00.1 Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1) (G30.1†)
F00.2 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma (G30.8†)
F00.9 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená
F01.0 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom
F01.1 Mnohoinfarktová demencia
F01.2 Subkortikálna vaskulárna demencia
F01.3 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna vaskulárna demencia
F01.8 Iná vaskulárna demencia
F01.9 Vaskulárna demencia, bližšie neurčená
F02.0 Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)
F02.1 Demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)
F02.2 Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)
F02.3 Demencia pri Parkinsonovej chorobe
F02.4 Demencia pri chorobe HIV (spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti)
F02.8 Demencia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
F03 Demencia, bližšie neurčená
F04 Organický amnestický syndróm, nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F05.0 Delírium bez demencie
F05.1 Delírium pri demencii
F05.8 Iné delírium
F05.9 Delírium, bližšie neurčené
F06.0 Organická halucinóza
F06.1 Organická katatonická porucha
F06.2 Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii)
F06.3 Organická afektívna porucha
F06.4 Organická úzkostná porucha
F06.5 Organická disociatívna porucha
F06.6 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade
F06.7 Ľahká kognitívna porucha (porucha poznávania)
F06.8 Iná psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená
F06.9 Psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená
F07.0 Porucha osobnosti na organickom podklade
F07.1 Postencefalitický syndróm
F07.2 Postkomočný syndróm
F07.8 Iná organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
F07.9 Organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená
F09 Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená
F10.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: akútna intoxikácia
F10.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: škodlivé užívanie
F10.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: syndróm závislosti
F10.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm
F10.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom
F10.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: psychotická porucha
F10.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: amnestický syndróm
F10.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F10.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu
F10.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu, bližšie neurčená
F11.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: akútna intoxikácia
F11.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: škodlivé užívanie
F11.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: syndróm závislosti
F11.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm
F11.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom
F11.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: psychotická porucha
F11.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: amnestický syndróm
F11.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F11.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov
F11.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov, bližšie neurčená
F12.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: akútna intoxikácia
F12.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: škodlivé užívanie
F12.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: syndróm závislosti
F12.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm
F12.4 Porucha psychiky a správania. zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom
F12.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: psychotická porucha
F12.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: amnestický syndróm
F12.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F12.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov
F12.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov, bližšie neurčená
F13.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia
F13.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie
F13.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti
F13.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm
F13.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom
F13.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha
F13.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm
F13.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F13.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík
F13.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená
F14.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: akútna intoxikácia
F14.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: škodlivé užívanie
F14.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: syndróm závislosti
F14.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm
F14.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F14.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: psychotická porucha
F14.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: amnestický syndróm
F14.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F14.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu
F14.9 Porucha psychiky a správania zapríčinená, užitím (užívaním) kokaínu, bližšie neurčená
F15.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia
F15.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie
F15.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti
F15.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm
F15.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F15.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha
F15.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm
F15.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F15.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu
F15.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená
F16.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: akútna intoxikácia
F16.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: škodlivé užívanie
F16.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: syndróm závislosti
F16.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm
F16.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom
F16.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: psychotická porucha
F16.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: amnestický syndróm
F16.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F16.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov
F16.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov, bližšie neurčená
F17.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: akútna intoxikácia
F17.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: škodlivé užívanie
F17.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: syndróm závislosti
F17.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm
F17.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm s delíriom
F17.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: psychotická porucha
F17.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: amnestický syndróm
F17.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F17.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku
F17.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku, bližšie neurčená
F18.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia
F18.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie
F18.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti
F18.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm
F18.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom
F18.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha
F18.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm
F18.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F18.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel
F18.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená
F19.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia
F19.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie
F19.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti
F19.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm
F19.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm s delíriom
F19.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha
F19.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm
F19.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F19.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F19.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená
F20.0 Paranoidná schizofrénia
F20.1 Hebefrénna schizofrénia
F20.2 Katatonická schizofrénia
F20.3 Nediferencovaná schizofrénia
F20.4 Poschizofrenická depresia
F20.5 Reziduálna schizofrénia
F20.6 Jednoduchá schizofrénia
F20.8 Iná schizofrénia
F20.9 Schizofrénia, bližšie neurčená
F21 Schizotypová porucha
F22.0 Porucha s bludmi
F22.8 Iná pretrvávajúca porucha s bludmi
F22.9 Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená
F23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
F23.3 Iná akútna psychotická porucha s prevahou bludov
F23.8 Iná akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha
F23.9 Akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha, bližšie neurčená
F24 Indukovaná porucha s bludmi
F25.0 Schizoafektívna porucha, manický typ
F25.1 Schizoafektívna porucha, depresívny typ
F25.2 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
F25.8 Iná schizoafektívna porucha
F25.9 Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená
F28 Iná neorganická psychotická porucha
F29 Neorganická psychóza, bližšie neurčená
F30.0 Hypománia
F30.1 Mánia bez psychotických príznakov
F30.2 Mánia s psychotickými príznakmi
F30.8 Iná manická epizóda
F30.9 Manická epizóda, bližšie neurčená
F31.0 Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda
F31.1 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez psychotických príznakov
F31.2 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s psychotickými príznakmi
F31.3 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie
F31.4 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F31.5 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F31.6 Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda
F31.7 Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
F31.8 Iná bipolárna afektívna porucha
F31.9 Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená
F32.0 Epizóda miernej depresie
F32.1 Epizóda stredne ťažkej depresie
F32.2 Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F32.3 Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F32.8 Iná depresívna epizóda
F32.9 Depresívna epizóda, bližšie neurčená
F33.0 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia mierna epizóda
F33.1 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
F33.2 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
F33.3 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s psychotickými príznakmi
F33.4 Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
F33.8 Iná recidivujúca depresívna porucha
F33.9 Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená
F34.0 Cyklotýmia
F34.1 Dystýmia
F34.8 Iná pretrvávajúca afektívna porucha
F34.9 Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená
F38.0 Iná jednotlivá afektívna porucha
F38.1 Iná recidivujúca afektívna porucha
F38.8 Iná bližšie určená afektívna porucha
F39 Afektívna porucha, bližšie neurčená
F40.00 Agorafóbia, bez panickej poruchy
F40.01 Agorafóbia, s panickou poruchou
F40.1 Sociálna fóbia
F40.2 Špecifická (izolovaná) fóbia
F40.8 Iná fóbická úzkostná porucha
F40.9 Fóbická úzkostná porucha
F41.0 Panická porucha (epizodická záchvatová úzkosť)
F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha
F41.2 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
F41.3 Iná zmiešaná úzkostná porucha
F41.8 Iná úzkostná porucha, bližšie určená
F41.9 Úzkostná porucha, bližšie neurčená
F42.0 Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie
F42.1 Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály)
F42.2 Zmiešané obsesívne myšlienky a konania
F42.8 Iná obsedantno-kompulzívna porucha
F42.9 Obsedantno-kompulzívna porucha, bližšie neurčená
F43.0 Akútna stresová reakcia
F43.1 Potraumatická stresová porucha
F43.2 Adaptačná porucha
F43.8 Iná reakcia na ťažký stres
F43.9 Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená
F44.0 Disociačná amnézia
F44.1 Disociačná fúga
F44.2 Disociačný stupor
F44.3 Tranz a posadnutosť
F44.4 Disociačná motorická porucha
F44.5 Disociačné záchvaty (konvulzie)
F44.6 Disociačná anestézia a strata citlivosti
F44.7 Zmiešaná disociačná (konverzná) porucha
F44.80 Ganserov syndróm
F44.81 Viacpočetná osobnosť
F44.82 Prechodná disociačná (konverzná) porucha v detstve a v mladosti
F44.88 Iná disociačná (konverzná) porucha
F44.9 Disociačná (konverzná) porucha, bližšie neurčená
F45.0 Somatizovaná porucha
F45.1 Nediferencovaná somatoformná porucha
F45.2 Hypochondrická porucha
F45.30 Somatoformná autonómna dysfunkcia srdca a obehovej sústavy
F45.31 Somatoformná autonómna dysfunkcia horného úseku tráviacej trubice
F45.32 Somatoformná autonómna dysfunkcia dolného úseku tráviacej trubice
F45.33 Somatoformná autonómna dysfunkcia dýchaciej sústavy
F45.34 Somatoformná autonómna dysfunkcia močovopohlavnej sústavy
F45.37 Somatoformná autonómna dysfunkcia viacerých ústrojov a sústav
F45.38 Somatoformná autonómna dysfunkcia iných ústrojov a sústav
F45.39 Somatoformná autonómna dysfunkcia bližšie neurčeného ústroja a sústavy
F45.40 Somatoformná porucha s pretrvávajúcou bolesťou
F45.41 Chronická porucha s bolesťou, so somatickými a psychickými faktormi
F45.8 Iná somatoformná porucha
F45.9 Somatoformná porucha, bližšie neurčená
F48.0 Neurasténia
F48.1 Syndróm depersonalizácie a derealizácie
F48.8 Iná neurotická porucha, bližšie určená
F48.9 Neurotická porucha, bližšie neurčená
F50.0 Mentálna anorexia (anorexia nervosa)
F50.1 Atypická mentálna anorexia (atypická anorexia nervosa)
F50.2 Mentálna bulímia (bulimia nervosa)
F50.3 Atypická mentálna bulímia (atypická bulimia nervosa)
F50.4 Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami
F50.5 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami
F50.8 Iná porucha príjmu potravy
F50.9 Porucha príjmu potravy, bližšie neurčená
F51.0 Neorganická nespavosť
F51.1 Neorganická spavosť
F51.2 Neorganická porucha spánkového rytmu
F51.3 Námesačnosť (somnambulizmus)
F51.4 Nočná hrôza (pavor nocturnus)
F51.5 Nočná mora
F51.8 Iná neorganická porucha spánku
F51.9 Neorganická porucha spánku, bližšie neurčená
F52.0 Nedostatok alebo strata pohlavnej túžby
F52.1 Pohlavná averzia a nedostatok pohlavnej rozkoše
F52.2 Zlyhanie genitálnej odpovede
F52.3 Porucha orgazmu
F52.4 Predčasná ejakulácia
F52.5 Neorganický vaginizmus
F52.6 Neorganická dyspareunia
F52.7 Nadmerná pohlavná túžba
F52.8 Iná porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou
F52.9 Porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou, bližšie neurčená
F53.0 Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.1 Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.8 Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.9 Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená
F54 Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
F55.0 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antidepresíva
F55.1 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: preháňadlá (laxanciá)
F55.2 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: analgetiká
F55.3 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antacidá
F55.4 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: vitamíny
F55.5 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: steroidy a hormóny
F55.6 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: liečivé rastliny alebo prírodné liečivé prípravky
F55.8 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: iná látka
F55.9 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: bližšie neurčená látka
F59 Porucha správania súvisiaca s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, bližšie neurčená
F60.0 Paranoidná porucha osobnosti
F60.1 Schizoidná porucha osobnosti
F60.2 Disociálna porucha osobnosti
F60.30 Emočne nestabilná osobnosť, impulzívny typ
F60.31 Emočne nestabilná osobnosť, hraničný typ
F60.4 Histriónska porucha osobnosti
F60.5 Anankastická porucha osobnosti
F60.6 Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti
F60.7 Porucha osobnosti so závislosťou (astenická)
F60.8 Iná špecifická porucha osobnosti
F60.9 Porucha osobnosti, bližšie neurčená
F61 Zmiešaná a iná porucha osobnosti
F62.0 Trvalá zmena osobnosti po katastrofickom zážitku
F62.1 Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe
F62.80 Osobnostný syndróm chronickej bolesti
F62.88 Iná pretrvávajúca zmena osobnosti
F62.9 Pretrvávajúca zmena osobnosti, bližšie neurčená
F63.0 Patologické hráčstvo
F63.1 Patologické podpaľačstvo (pyrománia)
F63.2 Patologické kradnutie (kleptománia)
F63.3 Trichotilománia
F63.8 Iná porucha návykov a impulzov
F63.9 Porucha návykov a impulzov, bližšie neurčená
F64.0 Transsexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.0 Fetišizmus
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.2 Exhibicionizmus
F65.3 Voyeurizmus
F65.4 Pedofília
F65.5 Sadomasochizmus
F65.6 Viacnásobná porucha sexuálneho zamerania
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F65.9 Porucha sexuálneho zamerania, bližšie neurčená
F66.0 Porucha pohlavného dozrievania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.2 Porucha sexuálneho vzťahu
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
F66.9 Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou, bližšie neurčená
F68.0 Zvýraznenie fyzických príznakov z psychických dôvodov
F68.1 Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilostí (predstieraná porucha)
F68.8 Iná bližšie určená porucha osobnosti a správania dospelých
F69 Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená
F70.0 Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F70.1 Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F70.8 Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F70.9 Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania
F71.0 Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F71.1 Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F71.8 Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F71.9 Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F72.0 Ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F72.1 Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F72.8 Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F72.9 Ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F73.0 Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F73.1 Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F73.8 Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F73.9 Hlboká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F74.0 Disociácia inteligencie, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou
F74.1 Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F74.8 Disociácia inteligencie s inou poruchou správania
F74.9 Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania
F78.0 Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F78.1 Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F78.8 Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F78.9 Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F79.0 Duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.1 Duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F79.8 Duševná zaostalosť s inou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.9 Duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania, bližšie neurčená
F80.0 Špecifická porucha reči, porucha artikulácie
F80.1 Expresívna porucha reči
F80.20 Porucha sluchového vnímania a spracovania
F80.28 Iná perceptívna porucha reči
F80.3 Získaná afázia s epilepsiou (Landauov-Kleffnerov syndróm)
F80.8 Iná vývinová porucha reči a jazyka
F80.9 Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená
F81.0 Špecifická porucha čítania
F81.1 Špecifická porucha hláskovania
F81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností
F81.3 Zmiešaná porucha školských zručností
F81.8 Iná vývinová porucha školských zručností
F81.9 Vývinová porucha školských zručností, bližšie neurčená
F82.0 Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky
F82.1 Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky
F82.2 Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky
F82.9 Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená
F83 Zmiešaná špecifická vývinová porucha
F84.0 Detský autizmus
F84.1 Atypický autizmus
F84.2 Rettov syndróm
F84.3 Iná detská dezintegračná porucha
F84.4 Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi
F84.5 Aspergerov syndróm
F84.8 Iná pervazívna vývinová porucha
F84.9 Pervazívná vývinová porucha, bližšie neurčená
F88 Iná porucha psychického vývinu
F89 Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená
F90.0 Porucha aktivity a pozornosti
F90.1 Hyperkinetická porucha správania
F90.8 Iná hyperkinetická porucha
F90.9 Hyperkinetická porucha, bližšie neurčená
F91.0 Porucha správania viazaná na vzťahy v rodine
F91.1 Porucha sociálneho správania pri chýbaní sociálnych väzieb (porucha správania z nedostatku socializácie)
F91.2 Porucha sociálneho správania so zachovaním sociálnych väzieb (socializovaná porucha správania)
F91.3 Porucha správania s opozičným, vzdorovitým správaním
F91.8 Iná porucha správania
F91.9 Porucha správania, bližšie neurčená
F92.0 Depresívna porucha správania
F92.8 Iná zmiešaná porucha správania a emotivity
F92.9 Zmiešaná porucha správania a emotivity, bližšie neurčená
F93.0 Úzkosť z odlúčenia u detí
F93.1 Fóbicko-úzkostná porucha u detí
F93.2 Sociálna úzkostná porucha u detí
F93.3 Porucha emotivity v dôsledku súrodeneckej rivality
F93.8 Iná detská porucha emotivity
F93.9 Detská porucha emotivity, bližšie neurčená
F94.0 Elektívny mutizmus
F94.1 Reaktívna porucha pripútania v detstve (reactive attachment disorder)
F94.2 Dezinhibovaná porucha pripútania u detí (disinhibited attachment disorder)
F94.8 Iná porucha sociálneho fungovania v detstve
F94.9 Porucha sociálneho fungovania v detstve, bližšie neurčená
F95.0 Prechodná tiková porucha
F95.1 Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha
F95.2 Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha (syndróm de la Tourette)
F95.8 Iná tiková porucha
F95.9 Tiková porucha, bližšie neurčená
F98.0 Enuréza (pomočovanie) neorganického pôvodu
F98.1 Enkopréza (mimovôľové vyprázdňovanie stolice) neorganického pôvodu
F98.2 Porucha príjmu potravy v ranom detstve a v detstve
F98.3 Pica v ranom detstve a v detstve
F98.4 Stereotypné pohyby
F98.5 Zajakavosť
F98.6 Brblavosť (tumultus sermonis, ponáhľavá reč)
F98.8 Iná bližšie určená porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
F98.9 Porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania, bližšie neurčená
F99 Duševná porucha, bližšie neurčená
G00.0 Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae
G00.1 Pneumokoková meningitída
G00.2 Streptokoková meningitída
G00.3 Stafylokoková meningitída
G00.8 Iná baktériová meningitída
G00.9 Baktériová meningitída, bližšie neurčená
G01 Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G02.0 Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G02.1 Meningitída pri mykózach zatriedených inde
G02.8 Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G03.0 Nehnisová meningitída
G03.1 Chronická meningitída
G03.2 Benígna recidivujúca meningitída (Mollaretova)
G03.8 Meningitída vyvolaná inými bližšie určenými príčinami
G03.9 Meningitída, bližšie neurčená
G04.0 Akútna diseminovaná encefalitída
G04.1 Tropická spastická paraplégia
G04.2 Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená inde
G04.8 Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
G04.9 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená
G05.0 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G05.1 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G05.2 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G05.8 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde
G06.0 Intrakraniálny absces a granulóm
G06.1 Intraspinálny absces a granulóm
G06.2 Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený
G07 Intrakraniálny (vnútročrepový, vnútrolebkový) a intraspinálny (vnútrochrbticový) absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G08 Intrakraniálna (vnútročrepová, vnútrolebková) a intraspinálna (vnútrochrbticová) flebitída a tromboflebitída
G09 Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy
G10 Huntingtonova choroba
G11.0 Vrodená neprogredujúca ataxia
G11.1 Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
G11.2 Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom
G11.3 Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA
G11.4 Dedičná spastická paraplégia
G11.8 Iná dedičná ataxia
G11.9 Dedičná ataxia, bližšie neurčená
G12.0 Detská spinálna svalová atrofia, typ I (Werdnigov-Hoffmanov typ)
G12.1 Iná zdedená spinálna svalová atrofia
G12.2 Choroba motorického neurónu
G12.8 Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm
G12.9 Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená
G13.0 Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
G13.1 Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri nádorovej chorobe
G13.2 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri myxedéme (E00.1†, E03.-†)
G13.8 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri iných chorobách zatriedených inde
G14 Postpoliomyelitický syndróm
G20.00 Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.01 Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.10 Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.11 Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.20 Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.21 Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.90 Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie
G20.91 Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, s motorickou fluktuáciou
G21.0 Malígny neuroleptický syndróm
G21.1 Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi
G21.2 Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi
G21.3 Parkinsonov syndróm po zápale mozgu
G21.4 Vaskulárny Parkinsonov syndróm
G21.8 Iný sekundárny Parkinsonov syndróm
G21.9 Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený
G22 Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
G23.0 Hallervordenova-Spatzova choroba
G23.1 Progresívna supranukleárna oftalmoplégia
G23.2 Striatonigrálna degenerácia
G23.8 Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená
G23.9 Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená
G24.0 Dystónia zapríčinená liekmi
G24.1 Idiopatická familiárna dystónia
G24.2 Idiopatická nefamiliárna dystónia
G24.3 Spastický tortikolis
G24.4 Idiopatická orofaciálna dystónia
G24.5 Blefarospazmus
G24.8 Iná dystónia
G24.9 Dystónia, bližšie neurčená
G25.0 Esenciálny tremor
G25.1 Tremor zapríčinený liekom
G25.2 Iná bližšie určená forma tremoru
G25.3 Myoklonus
G25.4 Chorea vyvolaná liekom
G25.5 Iná chorea
G25.6 Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu
G25.80 Periodické pohyby nôh v spánku
G25.81 Syndróm nepokojných nôh
G25.88 Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená
G25.9 Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená
G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
G30.0 Alzheimerova choroba so skorým začiatkom (F00.0*)
G30.1 Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom (F00.1*)
G30.8 Iná Alzheimerova choroba (F00.2*)
G30.9 Alzheimerova choroba, bližšie neurčená
G31.0 Ohraničená atrofia mozgu
G31.1 Starecká degenerácia mozgu, nezatriedená inde
G31.2 Degenerácia nervovej sústavy, zapríčinená alkoholom
G31.81 Mitochondriová cytopatia
G31.82 Demencia s Lewyho telieskami
G31.88 Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená
G31.9 Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená
G32.0 Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde
G32.8 Iná bližšie určená degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
G35.0 Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia
G35.10 Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.11 Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.20 Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.21 Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.30 Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.31 Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.9 Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená
G36.0 Neuromyelitis optica (Devicova choroba)
G36.1 Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída (Hurstova choroba)
G36.8 Iná bližšie určená akútna roztrúsená demyelinizácia
G36.9 Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená
G37.0 Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy (Schilderova choroba)
G37.1 Centrálna demyelinizácia corpus callosum
G37.2 Centrálna pontínna myelinolýza
G37.3 Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy
G37.4 Subakútna nekrotizujúca myelitída
G37.5 Koncentrická skleróza centrálneho nervového systómu (Balóova choroba)
G37.8 Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G37.9 Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G40.00 Pseudo-Lennoxov syndróm
G40.01 Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku (CSWS - Continuous spikes and waves during slow-wave sleep)
G40.02 Benígna psychomotorická epilepsia
G40.08 Iná idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi
G40.09 Idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčený
G40.1 Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednoduchými fokálnymi záchvatmi
G40.2 Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi
G40.3 Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm
G40.4 Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm
G40.5 Osobitný epileptický syndróm
G40.6 Záchvaty grand mal (so záchvatmi alebo bez záchvatov petit mal), bližšie neurčené
G40.7 Záchvaty petit mal bez záchvatov grand mal, bližšie neurčené
G40.8 Iná epilepsia
G40.9 Epilepsia, bližšie neurčená
G41.0 Epileptický stav grand mal
G41.1 Epileptický stav petit mal
G41.2 Komplexný čiastkový epileptický stav
G41.8 Iný epileptický stav
G41.9 Epileptický stav, bližšie neurčený
G43.0 Migréna bez aury (bežná migréna)
G43.1 Migréna s aurou (klasická migréna)
G43.2 Migrénový stav (status migraenosus)
G43.3 Komplikovaná migréna
G43.8 Iná migréna
G43.9 Migréna, bližšie neurčená
G44.0 Syndróm klastrovej bolesti hlavy (Cluster headache syndrome)
G44.1 Bolesť hlavy cievneho pôvodu, nezatriedená inde
G44.2 Tenzná bolesť hlavy
G44.3 Chronická poúrazová bolesť hlavy
G44.4 Lieková bolesť hlavy, nezatriedená inde
G44.8 Iný bližšie určený syndróm bolesti hlavy
G45.02 Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.03 Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.09 Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.12 Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.13 Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.19 Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.22 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.23 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.29 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.32 Amaurosis fugax, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.33 Amaurosis fugax, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.39 Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.42 Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.43 Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.49 Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.82 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.83 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.89 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.92 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.93 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.99 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G46.0 Syndróm strednej mozgovej tepny (a. cerebri media)(I66.0†)
G46.1 Syndróm prednej mozgovej tepny (a. cerebri anterior)(I66.1†)
G46.2 Syndróm zadnej mozgovej tepny (a. cerebri posterior)(I66.2†)
G46.3 Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60-I67†)
G46.4 Syndróm porážky mozočka (cerebella) (I60-I67†)
G46.5 Čistý motorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.6 Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.7 Iný lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.8 Iný cievny mozgový syndróm pri mozgových cievnych chorobách (I60-I67†)
G47.0 Porucha zaspávania a udržania spánku (insomnia)
G47.1 Porucha z nadmernej ospanlivosti (hypersomnie)
G47.2 Porucha spánkového cyklu (striedania spánku a bdenia)
G47.30 Centrálne spánkové apnoe
G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe
G47.32 Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom
G47.38 Iné spánkové apnoe
G47.39 Spánkové apnoe, bližšie neurčené
G47.4 Narkolepsia a kataplexia
G47.8 Iná porucha spánku
G47.9 Porucha spánku, bližšie neurčená
G50.0 Neuralgia trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.1 Atypická bolesť tváre
G50.8 Iná choroba trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.9 Choroba trojklaného nervu (n. trigeminus), bližšie neurčená
G51.0 Paréza n. facialis (Bellova obrna)
G51.1 Ganglionitis geniculata
G51.2 Melkerssonov-Rosenthalov syndróm
G51.3 Klonický spazmus polovice tváre
G51.4 Tvárová myokýmia
G51.8 Iná choroba n. facialis
G51.9 Choroba n. facialis, bližšie neurčená
G52.0 Choroba čuchového nervu (n. olfactorius)
G52.1 Choroba jazykovohltanového nervu (n. glossopharyngeus)
G52.2 Choroba blúdivého nervu (n. vagus)
G52.3 Choroba podjazykového nervu (n. hypoglossus)
G52.7 Choroba viacerých hlavových nervov
G52.8 Choroba iných bližšie určených hlavových nervov
G52.9 Choroba hlavového nervu, bližšie neurčená
G53.0 Neuralgia po herpes zoster (poherpetická neuralgia)(B02.2†)
G53.1 Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G53.2 Obrna viacerých hlavových nervov pri sarkoidóze (D86.8†
G53.3 Obrna viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G53.8 Iná choroba hlavového nervu pri iných chorobách zatriedených inde
G54.0 Poškodenie plexus brachialis
G54.1 Poškodenie plexus lumbosacralis
G54.2 Poškodenie krčných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.3 Poškodenie hrudných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.4 Poškodenie bedrových a krížových nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.5 Neuralgická amyotrofia
G54.6 Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou
G54.7 Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
G54.8 Iná choroba nervových koreňov a spletí
G54.9 Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená
G55.0 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G55.1 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri poškodení medzistavcových platničiek (M50-M51†)
G55.2 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)
G55.3 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
G55.8 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde
G56.0 Syndróm karpálneho tunela
G56.1 Iné poškodenie n. medianus
G56.2 Poškodenie n. ulnaris
G56.3 Poškodenie n. radialis
G56.4 Kauzalgia
G56.8 Iná mononeuropatia hornej končatiny
G56.9 Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená
G57.0 Poškodenie n. ischadicus
G57.1 Meralgia paraesthetica
G57.2 Poškodenie n. femoralis
G57.3 Poškodenie n. fibularis communis
G57.4 Poškodenie n. tibialis
G57.5 Syndróm tarzálneho tunela
G57.6 Poškodenie n. plantaris
G57.8 Iná mononeuropatia dolnej končatiny
G57.9 Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
G58.0 Interkostálna neuropatia
G58.7 Mononeuritis multiplex
G58.8 Iná bližšie určená mononeuropatia
G58.9 Mononeuropatia, bližšie neurčená
G59.0 Diabetická mononeuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G59.8 Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
G60.0 Dedičná motorická a senzitívna neuropatia
G60.1 Refsumova choroba
G60.2 Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou
G60.3 Idiopatická progresívna neuropatia
G60.8 Iná dedičná a idiopatická neuropatia
G60.9 Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená
G61.0 Guillainov-Barrého syndróm
G61.1 Sérová polyneuropatia
G61.8 Iná zápalová polyneuropatia
G61.9 Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená
G62.0 Polyneuropatia zapríčinená liekom
G62.1 Alkoholová polyneuropatia
G62.2 Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
G62.80 Polyneuropatia kriticky chorých
G62.88 Iná určená polyneuropatia
G62.9 Polyneuropatia, bližšie neurčená
G63.0 Polyneuropatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G63.1 Polyneuropatia pri nádorovej chorobe(C00-D48†)
G63.2 Diabetická polyneuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.3 Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.4 Polyneuropatia pri nedostatku vo výžive (E40-E64†)
G63.5 Polyneuropatia pri systémových chorobách spojiva (M30-M35†)
G63.6 Polyneuropatia pri iných svalovokostrových chorobách (M00-M25†, M40-M96†)
G63.8 Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde
G64 Iná porucha periférnej nervovej sústavy
G70.0 Myasthenia gravis
G70.1 Nervovosvalová choroba zapríčinená toxínmi
G70.2 Vrodená a vývinová myasténia
G70.8 Iná bližšie určená myoneurálna porucha
G70.9 Myoneurálna porucha, bližšie neurčená
G71.0 Svalová dystrofia
G71.1 Myotonická porucha
G71.2 Vrodená myopatia
G71.3 Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde
G71.8 Iná primárna choroba svalov
G71.9 Primárna choroba svalov, bližšie neurčená
G72.0 Myopatia zapríčinená liekom
G72.1 Alkoholová myopatia
G72.2 Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami
G72.3 Periodická paralýza
G72.4 Zápalová myopatia, nezatriedená inde
G72.80 Myopatia kriticky chorých
G72.88 Iná myopatia, bližšie určená
G72.9 Myopatia, bližšie neurčená
G73.0 Myastenický syndróm pri endokrinných chorobách
G73.1 Eatonov-Lambertov myastenický syndróm (C00-D48†)
G73.2 Iný myastenický syndróm pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G73.3 Myastenický syndróm pri iných chorobách zatriedených inde
G73.4 Myopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G73.5 Myopatia pri endokrinných chorobách
G73.6 Myopatia pri metabolických chorobách
G73.7 Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
G80.0 Spastická kvadruplegická detská mozgová obrna
G80.1 Spastická diplegická detská mozgová obrna
G80.2 Spastická hemiplegická detská mozgová obrna
G80.3 Dyskinetická detská mozgová obrna
G80.4 Ataktická detská mozgová obrna
G80.8 Iná detská mozgová obrna
G80.9 Detská mozgová obrna, bližšie neurčená
G81.0 Chabá hemiparéza a hemiplégia
G81.1 Spastická hemiparéza a hemiplégia
G81.9 Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená
G82.00 Chabá paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.01 Chabá paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.02 Chabá paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.03 Chabá paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.09 Chabá paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.10 Spastická paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.11 Spastická paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.12 Spastická paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.13 Spastická paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.19 Spastická paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.20 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.21 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.22 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.23 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.29 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.30 Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.31 Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.32 Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.33 Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.39 Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.40 Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.41 Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.42 Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.43 Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.49 Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.50 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.51 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.52 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.53 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.59 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.60 Funkčná výška poškodenia miechy C1 – C3
G82.61 Funkčná výška poškodenia miechy C4 – C5
G82.62 Funkčná výška poškodenia miechy C6 – C8
G82.63 Funkčná výška poškodenia miechy Th1 – Th6
G82.64 Funkčná výška poškodenia miechy Th7 – Th10
G82.65 Funkčná výška poškodenia miechy Th11 – L1
G82.66 Funkčná výška poškodenia miechy L2 – S1
G82.67 Funkčná výška poškodenia miechy S2 – S5
G82.69 Funkčná výška poškodenia miechy neurčená
G83.0 Diparéza a diplégia horných končatín
G83.1 Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny
G83.2 Monoparéza a monoplégia hornej končatiny
G83.3 Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená
G83.40 Syndróm cauda equina, úplný
G83.41 Syndróm cauda equina, neúplný
G83.49 Syndróm cauda equina, bližšie neurčený
G83.80 Locked-in syndróm
G83.88 Iný paralytický syndróm, bližšie určený
G83.9 Paralytický syndróm, bližšie neurčený
G90.00 Syndróm karotického sínusu (synkopa)
G90.08 Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia
G90.09 Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená
G90.1 Familiárna dysautonómia (Rileyho-Dayov syndróm)
G90.2 Hornerov syndróm
G90.3 Multisystémová degenerácia
G90.40 Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza
G90.41 Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia
G90.48 Iná autonómna dysreflexia
G90.49 Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená
G90.8 Iná choroba autonómnej nervovej sústavy
G90.9 Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G91.0 Komunikujúci hydrocefalus
G91.1 Obštrukčný hydrocefalus
G91.20 Idiopatický normotenzný hydrocefalus
G91.21 Sekundárny normotenzný hydrocefalus
G91.29 Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.3 Poúrazový hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.8 Iný hydrocefalus
G91.9 Hydrocefalus, bližšie neurčený
G92 Toxická encefalopatia
G93.0 Mozgová cysta
G93.1 Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde
G93.2 Benígna intrakraniálna hypertenzia
G93.3 Chronický únavový syndróm
G93.4 Encefalopatia, bližšie neurčená
G93.5 Stlačenie mozgu
G93.6 Opuch mozgu
G93.7 Reyeov syndróm
G93.80 Apalický syndróm
G93.88 Iná choroba mozgu, bližšie určená
G93.9 Choroba mozgu, bližšie neurčená
G94.0 Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G94.1 Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G94.2 Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
G94.8 Iná bližšie určená choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
G95.0 Syringomyelia a syringobulbia
G95.1 Cievna choroba miechy (vaskulárna myelopatia)
G95.2 Stlačenie miechy, bližšie neurčené
G95.80 Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu
G95.81 Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu
G95.82 Funkčná porucha močového mechúra, zapríčinená spinálnym šokom
G95.83 Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva
G95.84 Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy
G95.85 Deaferentačná bolesť pri poškodení miechy
G95.88 Iná choroba miechy, bližšie určená
G95.9 Choroba miechy, bližšie neurčená
G96.0 Presakovanie mozgovomiechového moku
G96.1 Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde
G96.8 Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G96.9 Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G97.0 Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
G97.1 Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu
G97.2 Vnútrolebková (vnútročrepová) hypotenzia po komorovom skrate
G97.80 Pooperačná likvorea
G97.81 Pooperačný mutizmus (cerebelárny)
G97.88 Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone
G97.9 Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
G98 Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
G99.0 Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
G99.1 Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde
G99.2 Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
G99.8 Iná bližšie určená choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
H00.0 Hordeolum (jačmeň) a iný hlboký zápal očného viečka
H00.1 Chalazion (studený jačmeň)
H01.0 Blefaritída (zápal okraja očného viečka)
H01.1 Neinfekčná dermatóza očného viečka
H01.8 Iný zápal očného viečka, bližšie určený
H01.9 Zápal očného viečka, bližšie neurčený
H02.0 Entropium a trichiáza očného viečka
H02.1 Ektropium očného viečka
H02.2 Lagoftalmus
H02.3 Blefarochaláza
H02.4 Ptóza očného viečka
H02.5 Iná choroba postihujúca funkciu očného viečka
H02.6 Xantelazma očného viečka
H02.7 Iná degeneratívna choroba očného viečka a okolia oka
H02.8 Iná bližšie určená choroba očného viečka
H02.9 Choroba očného viečka, bližšie neurčená
H03.0 Parazitové zamorenie očného viečka pri chorobách zatriedených inde
H03.1 Postihnutie očného viečka pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
H03.8 Postihnutie očného viečka pri iných chorobách zatriedených inde
H04.0 Dakryoadenitída
H04.1 Iná choroba slznej žľazy
H04.2 Epifora
H04.3 Akútny a bližšie neurčený zápal slzných ciest
H04.4 Chronický zápal slzných ciest
H04.5 Stenóza a insuficiencia slzných ciest
H04.6 Iná zmena v slzných cestách
H04.8 Iná choroba slzných orgánov
H04.9 Choroba slzných orgánov, bližšie neurčená
H05.0 Akútny zápal očnice (orbity)
H05.1 Chronická zápalová choroba očnice (orbity)
H05.2 Exoftalmus
H05.3 Deformácia očnice (orbity)
H05.4 Enoftalmus
H05.5 Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcom poranení očnice (orbity)
H05.8 Iná choroba očnice (orbity)
H05.9 Choroba očnice (orbity), bližšie neurčená
H06.0 Choroba slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde
H06.1 Parazitové zamorenie očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H06.2 Exoftalmus pri poruche funkcie štítnej žľazy (E05.-†)
H06.3 Iná choroba očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H10.0 Mukopurulentná konjunktivitída
H10.1 Akútna atopická konjunktivitída
H10.2 Iná akútna konjunktivitída
H10.3 Akútna konjunktivitída, bližšie neurčená
H10.4 Chronická konjunktivitída
H10.5 Blefarokonjunktivitída
H10.8 Iná konjunktivitída
H10.9 Konjunktivitída, bližšie neurčená
H11.0 Pterygium
H11.1 Spojovková degenerácia a depozity
H11.2 Spojovková jazva
H11.3 Spojovkové krvácanie
H11.4 Iná cievna choroba a cysta spojovky
H11.8 Iná choroba spojovky, bližšie určená
H11.9 Choroba spojovky, bližšie neurčená
H13.0 Filáriová infekcia spojovky (B74.-†)
H13.1 Konjunktivitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H13.2 Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H13.3 Očný pemfigoid (L12.-†)
H13.8 Iná choroba spojovky pri chorobách zatriedených inde
H15.0 Skleritída
H15.1 Episkleritída
H15.8 Iná choroba bielka (skléry)
H15.9 Choroba očného bielka (skléry), bližšie neurčená
H16.0 Vred rohovky (ulcus corneae)
H16.1 Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky
H16.2 Keratokonjunktivitída
H16.3 Intersticiálna a hlboká keratitída
H16.4 Neovaskularizácia rohovky
H16.8 Iná keratitída
H16.9 Keratitída, bližšie neurčená
H17.0 Leucoma adhaerens
H17.1 Iný centrálny zákal rohovky
H17.8 Iná jazva a zákal rohovky
H17.9 Jazva a zákal rohovky, bližšie neurčené
H18.0 Pigmentácie a depozity rohovky
H18.1 Keratopathia bullosa
H18.2 Iný opuch rohovky
H18.3 Zmeny vo vrstvách (membránach) rohovky
H18.4 Degenerácia rohovky
H18.5 Hereditárna dystrofia rohovky
H18.6 Keratokonus
H18.7 Iná deformácia rohovky
H18.8 Iná choroba rohovky, bližšie určená
H18.9 Choroba rohovky, bližšie neurčená
H19.0 Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde
H19.1 Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5†)
H19.2 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H19.3 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H19.8 Iná choroba očného bielka (skléry) a rohovky pri chorobách zatriedených inde
H20.0 Akútna a subakútna iridocyklitída
H20.1 Chronická iridocyklitída
H20.2 Iridocyklitída vyvolaná šošovkou (fakogénna)
H20.8 Iná iridocyklitída
H20.9 Iridocyklitída, bližšie neurčená
H21.0 Hyféma
H21.1 Iná vaskulárna choroba dúhovky a vráskovca
H21.2 Degenerácia dúhovky a vráskovca
H21.3 Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory
H21.4 Membrány pupily
H21.5 Iný zrast a trhlina dúhovky a vráskovca
H21.8 Iná bližšie určená choroba dúhovky a vráskovca
H21.9 Choroba dúhovky a vráskovca, bližšie neurčená
H22.0 Iridocyklitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H22.1 Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde
H22.8 Iná choroba dúhovky (iris) a vráskovca (corpus ciliare) pri chorobách zatriedených inde
H25.0 Začínajúca cataracta senilis
H25.1 Cataracta senilis nuclearis (fakoskleróm)
H25.2 Cataracta senilis, Morgagniho typ
H25.8 Iný starecký zákal šošovky
H25.9 Starecký zákal šošovky, bližšie neurčený
H26.0 Infantilný, juvenilný a presenilný zákal šošovky
H26.1 Traumatický zákal šošovky
H26.2 Komplikovaný zákal šošovky
H26.3 Zákal šošovky zapríčinený liekmi
H26.4 Zákal šošovky, sekundárny
H26.8 Iný zákal šošovky, bližšie určený
H26.9 Zákal šošovky, bližšie neurčený
H27.0 Afakia
H27.1 Dislokácia šošovky
H27.8 Iná choroba šošovky, bližšie určená
H27.9 Choroba šošovky, bližšie neurčená
H28.0 Diabetický zákal šošovky (E10-E14, štvrtá pozícia .3†)
H28.1 Zákal šošovky pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
H28.2 Zákal šošovky pri iných chorobách zatriedených inde
H28.8 Iná choroba šošovky pri chorobách zatriedených inde
H30.0 Ložisková chorioretinitída
H30.1 Diseminovaná chorioretinitída
H30.2 Cyclitis posterior
H30.8 Iná chorioretinitída
H30.9 Chorioretinitída, bližšie neurčená
H31.0 Chorioretinové jazvy
H31.1 Degenerácia cievovky
H31.2 Dedičná dystrofia cievovky
H31.3 Krvácanie a ruptúra cievovky
H31.4 Odlúpenie cievovky
H31.8 Iná choroba cievovky, bližšie určená
H31.9 Choroba cievovky, bližšie neurčená
H32.0 Chorioretinitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H32.8 Iná chorioretinová choroba pri chorobách zatriedených inde
H33.0 Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice
H33.1 Rozštiepenie sietnice (retinoschíza) a cysty sietnice
H33.2 Sérové odlúpenie sietnice
H33.3 Trhliny sietnice bez odlúpenia
H33.4 Odlúpenie sietnice ťahom
H33.5 Iné odlúpenie sietnice
H34.0 Prechodná oklúzia tepny sietnice
H34.1 Oklúzia centrálnej tepny sietnice (a. centralis retinae)
H34.2 Iná oklúzia tepien sietnice
H34.8 Iná oklúzia ciev sietnice
H34.9 Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená
H35.0 Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice
H35.1 Retinopatia nedonosených
H35.2 Iná proliferatívna retinopatia
H35.3 Degenerácia makuly a zadného pólu oka
H35.4 Periférna degenerácia sietnice
H35.5 Dedičná dystrofia sietnice
H35.6 Krvácanie do sietnice
H35.7 Oddelenie vrstiev sietnice
H35.8 Iná choroba sietnice, bližšie určená
H35.9 Choroba sietnice, bližšie neurčená
H36.0 Diabetická retinopatia (E10-E14 ,štvrtá pozícia .3†)
H36.8 Iná choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde
H40.0 Podozrenie na glaukóm
H40.1 Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
H40.2 Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
H40.3 Sekundárny glaukóm po poranení oka
H40.4 Sekundárny glaukóm po zápale oka
H40.5 Sekundárny glaukóm pri iných chorobách
H40.6 Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi
H40.8 Iný glaukóm
H40.9 Glaukóm, bližšie neurčený
H42.0 Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedených inde
H42.8 Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde
H43.0 Prolaps sklovca
H43.1 Krvácanie do sklovca
H43.2 Kryštálové depozity v sklovci
H43.3 Iný zákal sklovca
H43.8 Iná choroba sklovca
H43.9 Choroba sklovca, bližšie neurčená
H44.0 Hnisová endoftalmitída
H44.1 Iná endoftalmitída
H44.2 Degeneratívna krátkozrakosť (myopia)
H44.3 Iná degeneratívna choroba očnej gule
H44.4 Hypotónia oka
H44.5 Degeneratívne postihnutie očnej gule
H44.6 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, magnetické
H44.7 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, nemagnetické
H44.8 Iná choroba očnej gule
H44.9 Choroba očnej gule, bližšie neurčená
H45.0 Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde
H45.1 Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde
H45.8 Iná choroba sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde
H46 Zápal zrakového nervu (neuritis nervi optici)
H47.0 Choroba zrakového nervu, nezatriedená inde
H47.1 Opuch papily zrakového nervu, bližšie neurčený
H47.2 Atrofia zrakového nervu
H47.3 Iná choroba papily zrakového nervu
H47.4 Choroba chiasma opticum
H47.5 Choroba iných zrakových dráh
H47.6 Choroba kôrového zrakového centra
H47.7 Choroba zrakových dráh, bližšie neurčená
H48.0 Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde
H48.1 Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde
H48.8 Iná choroba zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde
H49.0 Obrna tretieho hlavového nervu (nervus oculomotorius)
H49.1 Ochrnutie štvrtého hlavového nervu (n. trochlearis)
H49.2 Ochrnutie šiesteho hlavového nervu (n. abducens)
H49.3 Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)
H49.4 Progresívna vonkajšia oftalmoplégia
H49.8 Iný paralytický strabizmus
H49.9 Paralytický strabizmus, bližšie neurčený
H50.0 Konvergentný konkomitantný strabizmus
H50.1 Divergentný konkomitantný strabizmus
H50.2 Vertikálny strabizmus
H50.3 Intermitentná heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.4 Iná a bližšie neurčená heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.5 Heterofória (skrytá škuľavosť)
H50.6 Mechanický strabizmus
H50.8 Iný strabizmus, bližšie určený
H50.9 Strabizmus, bližšie neurčený
H51.0 Ochrnutie konjugovaného pohľadu
H51.1 Nedostatočnosť a nadmernosť konvergencie
H51.2 Internukleárna oftalmoplégia
H51.8 Iná bližšie určená porucha binokulárnych pohybov
H51.9 Porucha binokulárneho pohybu, bližšie neurčená
H52.0 Hypermetropia (ďalekozrakosť)
H52.1 Myopia (krátkozrakosť)
H52.2 Astigmatizmus
H52.3 Anizometropia a anizeikonia
H52.4 Presbyopia
H52.5 Porucha akomodácie
H52.6 Iná porucha refrakcie
H52.7 Porucha refrakcie, bližšie neurčená
H53.0 Anoptická amblyopia (amblyopia ex anopsia)
H53.1 Subjektívna porucha videnia
H53.2 Diplopia
H53.3 Iná porucha binokulárneho videnia
H53.4 Porucha zorného poľa
H53.5 Porucha farebného videnia
H53.6 Nočná slepota (nyctalopia)
H53.8 Iná zraková porucha
H53.9 Zraková porucha, bližšie neurčená
H54.0 Slepota na obe oči
H54.1 Slepota na jedno oko, slabozrakosť na druhé
H54.2 Slabozrakosť na obe oči
H54.3 Mierna porucha zraku na obe oči (binokulárna)
H54.4 Slepota na jedno oko
H54.5 Slabozrakosť na jedno oko
H54.6 Mierna porucha zraku na jedno oko
H54.7 Nešpecifikovaná strata videnia
H54.9 Zrakové postihnutie (oboch očí, binokulárne), bližšie neurčené
H55 Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka
H57.0 Anomálie funkcie zrenice (pupily)
H57.1 Bolesť oka
H57.8 Iná choroba oka a jeho adnexov, bližšie určená
H57.9 Choroba oka a jeho adnexov, bližšie neurčená
H58.0 Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde
H58.1 Poruchy videnia pri chorobách zatriedených inde
H58.8 Iná bližšie určená choroba oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde
H59.0 Afakická bulózna keratopatia po operácii katarakty
H59.8 Iná choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone
H59.9 Choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone, bližšie neurčená
H60.0 Absces vonkajšieho ucha
H60.1 Flegmóna vonkajšieho ucha
H60.2 Malígny zápal vonkajšieho ucha (otitis externa maligna)
H60.3 Iný infekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.4 Cholesteatóm vonkajšieho ucha
H60.5 Akútny neinfekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.8 Iný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.9 Zápal vonkajšieho ucha (otitis externa), bližšie neurčený
H61.0 Perichondritída vonkajšieho ucha
H61.1 Neinfekčná choroba ušnice
H61.2 Stvrdnutý ušný maz (cerumen) (mazová zátka)
H61.3 Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu
H61.8 Iná choroba vonkajšieho ucha, bližšie určená
H61.9 Choroba vonkajšieho ucha, bližšie neurčená
H62.0 Zápal vonkajšieho ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H62.1 Zápal vonkajšieho ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H62.2 Zápal vonkajšieho ucha pri mykózach zatriedených inde
H62.3 Zápal vonkajšieho ucha pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H62.4 Zápal vonkajšieho ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H62.8 Iná choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
H65.0 Akútny sérový zápal stredného ucha
H65.1 Iný akútny nehnisový zápal stredného ucha
H65.2 Chronický sérový zápal stredného ucha
H65.3 Chronický hlienový zápal stredného ucha
H65.4 Iný chronický nehnisový zápal stredného ucha
H65.9 Nehnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.0 Akútny hnisový zápal stredného ucha
H66.1 Chronický tubotympanový hnisový zápal stredného ucha
H66.2 Chronický atikoantrálny hnisový zápal stredného ucha
H66.3 Iný chronický hnisový zápal stredného ucha
H66.4 Hnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.9 Zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H67.0 Zápal stredného ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H67.1 Zápal stredného ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H67.8 Zápal stredného ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H68.0 Zápal sluchovej trubice
H68.1 Uzáver sluchovej trubice
H69.0 Otvorená sluchová trubica (tuba patens)
H69.8 Iná choroba sluchovej trubice, bližšie určená
H69.9 Choroba sluchovej trubice, bližšie neurčená
H70.0 Akútna mastoiditída
H70.1 Chronická mastoiditída
H70.2 Petrozitída (zápal pyramídy skalnej kosti)
H70.8 Iná mastoiditída a príbuzná choroba
H70.9 Mastoiditída, bližšie neurčená
H71 Cholesteatóm stredného ucha
H72.0 Centrálna perforácia blany bubienka
H72.1 Atiková perforácia blany bubienka
H72.2 Iná okrajová perforácia blany bubienka
H72.8 Iná perforácia blany bubienka
H72.9 Perforácia blany bubienka, bližšie neurčená
H73.0 Akútna myringitída
H73.1 Chronická myringitída
H73.8 Iná choroba blany bubienka, bližšie určená
H73.9 Choroba blany bubienka, bližšie neurčená
H74.0 Tympanoskleróza
H74.1 Adhezívna choroba stredného ucha
H74.2 Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek
H74.3 Iná získaná abnormalita sluchových kostičiek
H74.4 Polyp stredného ucha
H74.8 Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená
H74.9 Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie neurčená
H75.0 Mastoiditída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H75.8 Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená, pri chorobách zatriedených inde
H80.0 Neobliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.1 Obliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.2 Kochleárna otoskleróza
H80.8 Iná otoskleróza
H80.9 Otoskleróza, bližšie neurčená
H81.0 Meniereova choroba
H81.1 Benígny záchvatový závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.2 Vestibulárna neuronitída (neuropatia)
H81.3 Iný periférny závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.4 Závrat (ošiaľ, vertigo) centrálneho pôvodu
H81.8 Iná porucha vestibulárnej funkcie
H81.9 Porucha vestibulárnej funkcie, bližšie neurčená
H82 Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde
H83.0 Zápal labyrintu vnútorného ucha (labyrintitída)
H83.1 Fistula labyrintu vnútorného ucha
H83.2 Porucha funkcie labyrintu vnútorného ucha
H83.3 Vplyv hluku na vnútorné ucho
H83.8 Iná choroba vnútorného ucha, bližšie určená
H83.9 Choroba vnútorného ucha, bližšie neurčená
H90.0 Obojstranná prevodová strata sluchu
H90.1 Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.2 Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená
H90.3 Obojstranná percepčná strata sluchu
H90.4 Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.5 Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H90.6 Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu
H90.7 Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.8 Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H91.0 Ototoxická strata sluchu
H91.1 Presbyakúza
H91.2 Náhla idiopatická strata sluchu
H91.3 Hluchonemota, nezatriedená inde
H91.8 Iná strata sluchu, bližšie určená
H91.9 Strata sluchu, bližšie neurčená
H92.0 Bolesť v uchu
H92.1 Výtok z ucha
H92.2 Krvácanie z ucha (otorágia)
H93.0 Degeneratívna a cievna choroba ucha
H93.1 Zvonenie v ušiach (tinnitus aurium)
H93.2 Iný abnormálny sluchový vnem
H93.3 Choroba akustického nervu
H93.8 Iná choroba ucha, bližšie určená
H93.9 Choroba ucha, bližšie neurčená
H94.0 Zápal sluchového nervu (akustická neuritída) pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H94.8 Iná bližšie určená choroba ucha pri chorobách zatriedených inde
H95.0 Recidivujúci cholesteatóm v dutine po mastoidektómii
H95.1 Iná choroba po mastoidektómii
H95.8 Iná choroba ucha a hlávkového výbežku
H95.9 Choroba ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, bližšie neurčená
I00 Reumatická horúčka bez postihnutia srdca
I01.0 Akútna reumatická perikarditída
I01.1 Akútna reumatická endokarditída
I01.2 Akútna reumatická myokarditída
I01.8 Iná akútna reumatická choroba srdca
I01.9 Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I02.0 Reumatická chorea s postihnutím srdca
I02.9 Reumatická chorea bez postihnutia srdca
I05.0 Mitrálna stenóza
I05.1 Reumatická mitrálna insuficiencia
I05.2 Mitrálna stenóza s insuficienciou
I05.8 Iná choroba mitrálnej chlopne
I05.9 Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I06.0 Reumatická aortálna stenóza
I06.1 Reumatická aortálna insuficiencia
I06.2 Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
I06.8 Iná reumatická choroba aortálnej chlopne
I06.9 Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I07.0 Trikuspidálna stenóza
I07.1 Trikuspidálna insuficiencia
I07.2 Trikuspidálna stenóza s insuficienciou
I07.8 Iná choroba trikuspidálnej chlopne
I07.9 Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I08.0 Súčasná choroba mitrálnej aj aortálnej chlopne
I08.1 Súčasna choroba mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.2 Súčasná choroba aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.3 Súčasná choroba mitrálnej, aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.8 Iná choroba viacerých chlopní
I08.9 Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená
I09.0 Reumatická myokarditída
I09.1 Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne
I09.2 Chronická reumatická perikarditída
I09.8 Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená
I09.9 Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I10.00 Benígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.01 Benígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.10 Malígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.11 Malígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.90 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I10.91 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.00 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.01 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.90 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.91 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.00 Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.01 Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.90 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.91 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.00 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.01 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.10 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.11 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.20 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.21 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.90 Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez prejavov hypertenznej krízy, bližšie neurčená
I13.91 Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.00 Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.01 Renovaskulárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.10 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.11 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.20 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.21 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.80 Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.81 Iná sekundárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.90 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.91 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I20.0 Nestabilná angina pectoris
I20.1 Angina pectoris s dokázaným kŕčom vencovitých tepien
I20.8 Iná forma angina pectoris
I20.9 Angina pectoris, bližšie neurčená
I21.0 Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
I21.1 Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
I21.2 Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach
I21.3 Akútny transmurálny infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I21.4 Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
I21.9 Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený
I22.0 Ďalší infarkt myokardu prednej steny
I22.1 Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
I22.8 Ďalší infarkt myokardu na inom mieste
I22.9 Ďalší infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I23.0 Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.1 Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.2 Def