577/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2009 do 31.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

577
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti1) uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi3) a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.4)
(2)
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 1.
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
§ 2
Preventívne prehliadky
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to
a)
deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b)
jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
c)
jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,5)
e)
jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára,
f)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g)
dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h)
jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i)
jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j)
jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
k)
jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív,6) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,
l)
preventívne prehliadky a povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva6a) na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam,7)
m)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 19 do 20 rokov veku s vykonaním dychového testu na Helicobacter pylori u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, detská gastroenterológia alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
n)
jedna preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov raz za desať rokov alebo poistenca so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo u lekára s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia.
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.
(3)
Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého absolvoval preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.
(4)
Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť.8)
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
a)
vedúce k zisteniu choroby,
b)
poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.
(3)
Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
a)
záchrane života,
b)
vyliečeniu choroby,
c)
zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
zmierneniu prejavov choroby,
f)
účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.
(4)
Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára podľa prílohy č. 2.
(5)
Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím stomatologických výkonov alebo stomatologických výrobkov, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, zdravotná poisťovňa poskytnuté stomatologické výkony alebo stomatologické výrobky uhradí len v rozsahu stomatologických výkonov a stomatologických výrobkov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a rozdiel úhrady uhradí poistenec.
(6)
Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 4, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca na úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej len „spoluúčasť poistenca“) je poistenec alebo jeho zákonný zástupca povinný potvrdiť svojím podpisom ošetrujúcemu lekárovi bezprostredne po ich poskytnutí.
(7)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom osobitným predpisom7) a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky.
(8)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe inej ako prioritnej choroby uvedenej v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam chorôb”). Iné ako prioritné choroby sú choroby uvedené v osobitnom predpise11) okrem prioritných chorôb (príloha č. 3). Najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a v ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.
(9)
Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 4
Lieky
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti12) (ďalej len „ústavná starostlivosť“) a v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti13) (ďalej len „ambulantná starostlivosť”) individuálne pripravované lieky okrem liekov, na ktorých prípravu sa použili hromadne vyrábané lieky neuhrádzané alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti14) uvedené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami uvedenými v tomto zozname. Najmenej jeden liek obsahujúci liečivo z každej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4, sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.
(3)
Zoznam liekov vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) opatrením.15)
§ 5
Zdravotnícke pomôcky
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ústavnej starostlivosti.12)
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti13) alebo lekárenskej starostlivosti14) uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam zdravotníckych pomôcok“) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname. Z každej skupiny zdravotníckych pomôcok, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 5, sa základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.
(3)
Zoznam zdravotníckych pomôcok vydáva ministerstvo opatrením.15)
§ 6
Dietetické potraviny
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú dietetické potraviny poskytované v rámci ústavnej starostlivosti.
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti uvedené v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam dietetických potravín“) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname. Z každej skupiny dietetických potravín, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 5a, sa najmenej jedna dietetická potravina plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.
(3)
Zoznam dietetických potravín vydáva ministerstvo opatrením.15)
§ 7
Kúpeľná starostlivosť
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť13) alebo ústavnú starostlivosť.12)
(2)
Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach16)
(3)
Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.
(4)
Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.
§ 8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov.
TRETIA ČASŤ
KATEGORIZÁCIA CHORÔB, LIEČIV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN
PRVÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA CHORÔB
§ 9
(1)
Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva kategorizáciou chorôb.
(2)
Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia v zozname chorôb je určenie spoluúčasti poistenca. Spoluúčasť poistenca sa určuje v zozname chorôb pri každej chorobe
a)
ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,
b)
percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú starostlivosť alebo
c)
ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.
(3)
Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, v hotovosti; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(4)
Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný orgán.
§ 10
Kritériá kategorizácie choroby
(1)
Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na
a)
závažnosť choroby,
b)
vek poistenca.
(2)
Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.
(3)
Výška spoluúčasti poistenca sa určí pre každú chorobu ako maximálna výška úhrady poistenca za všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby.
(4)
Maximálna výška úhrady poistenca podľa odseku 3 sa určí tak, aby
a)
najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzali na základe verejného zdravotného poistenia,
b)
najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzali na základe verejného zdravotného poistenia,
c)
pri ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb výška úhrady z verejného zdravotného poistenia bola najmenej 80 % súčtu úhrad za všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby.
§ 10a
Zoznam chorôb
Vláda Slovenskej republiky v zozname chorôb podľa § 3 ods. 9 ustanoví pre každú chorobu
a)
spoluúčasť poistenca (§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 až 4),
b)
indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou choroby (§ 10 ods. 2).
DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA LIEČIV
§ 11
(1)
Zaradenie liečiva alebo kombinácie liečiv (ďalej len „liečivo“) do zoznamu liekov, zmenu zaradenia liečiva v zozname liekov a vyradenie liečiva zo zoznamu liekov určuje ministerstvo kategorizáciou liečiv.
(2)
Na kategorizáciu liečiv zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre liečivá ako svoj poradný orgán.
(3)
Súčasťou kategorizácie liečiva pri jeho zaradení do zoznamu liekov alebo pri zmene jeho zaradenia v zozname liekov je určenie
a)
štandardnej dávky liečiva,
b)
maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.
(4)
Súčasťou kategorizácie liečiva podľa odseku 3 môže byť
a)
preskripčné obmedzenie,
b)
indikačné obmedzenie,
c)
obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou.
§ 12
Kritériá kategorizácie liečiv
(1)
Do zoznamu liekov sa môže zaradiť liečivo, ak sa klinickými skúškami preukáže, že podávaním tohto liečiva sa dosiahne
a)
záchrana života,
b)
vyliečenie choroby,
c)
zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabránenie zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
účinná profylaxia alebo
f)
zmiernenie príznakov choroby.
(2)
Zo zoznamu liekov sa môže vyradiť liečivo, ak
a)
v zozname liekov nie je zaradený žiadny liek obsahujúci príslušné liečivo a nepodala sa žiadosť o zaradenie lieku obsahujúceho príslušné liečivo do zoznamu liekov, alebo
b)
liečba liečivom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného liečebného účinku je vysokonákladná a súčasne sú v zozname liekov zaradené iné porovnateľné liečivá rovnakej generácie anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby.
(3)
Pri kategorizácii liečiva (§ 11) sa prihliada na
a)
účinnosť liečiva,
b)
prínos liečiva pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
c)
porovnanie liečiv z hľadiska
1.
indikácie a kontraindikácie,
2.
výskytu nežiaducich účinkov,
3.
liečebnej dávky na danú indikáciu,
4.
dávkovania liečiva,
5.
interakcie s inými liečivami,
6.
liečebného prínosu liečiva,
7.
miery prijatia liečby osobou,
d)
zlepšenie liečby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami liečby.
(4)
Jedno liečivo možno kategorizovať rôzne v závislosti od
a)
cesty podania liečiva,
b)
liekovej formy liečiva,
c)
množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách alebo
d)
dávkovania liečiva.
(5)
Pri určovaní maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva sa zohľadňujú
a)
farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú
1.
cesta podania liečiva,
2.
lieková forma liečiva,
3.
množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách,
4.
dávkovanie liečiva,
b)
účinnosť liečiva,
c)
nákladovosť liečby liečivom,
d)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za porovnateľné liečivá zaradené do danej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny,
e)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za liečivo v členských štátoch Európskej únie.
(6)
Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva z každej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv (príloha č. 4) sa určí tak, aby najmenej jeden liek obsahujúci takéto liečivo sa plne uhrádzal na základe verejného zdravotného poistenia.
(7)
Ministerstvo zaradí do zoznamu liekov liek, ktorý obsahuje liečivo, ktoré je už zaradené do zoznamu liekov.
(8)
Podrobnosti o postupe pri určovaní štandardnej dávky liečiva, maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a maximálnej ceny od výrobcu alebo dovozcu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku
(1)
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku (ďalej len „žiadosť o zaradenie lieku“) podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zaradenie lieku musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, číselný kód lieku Spoločného colného sadzobníka17a) a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiva,
c)
kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok,
d)
indikácie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
e)
dávkovanie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
f)
dennú definovanú dávku liečiva, ak ju určila Svetová zdravotnícka organizácia, a počet denných definovaných dávok v jednom balení lieku,
g)
údaj o cene od výrobcu alebo dovozcu v príslušnej národnej mene s uvedením overiteľného zdroja údajov o cene
1.
v štáte, v ktorom má sídlo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku (uviesť názov štátu), ak je v ňom liek registrovaný,
2.
vo všetkých členských štátoch Európskej únie, v ktorých je liek registrovaný,
h)
zaradenie lieku do niektorej z týchto skupín:
1.
liečivo zatiaľ nezaradené do platného zoznamu liekov,
2.
nová lieková forma, nová cesta podania, nové množstvo liečiva v liekovej forme alebo nové dávkovanie liečiva zaradeného do zoznamu liekov,
3.
liečivo zaradené do platného zoznamu liekov (ďalej len „zaradené liečivo“),
i)
návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
j)
návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,
k)
návrh indikačných obmedzení na
1.
chorobu,
2.
cieľovú skupinu osôb,
l)
súhrn charakteristických vlastností,
m)
údaje o liečebnej stratégii lieku,
n)
údaje o liečebnom postavení lieku,
o)
údaje o prínose lieku pre liečebnú prax,
p)
farmako-ekonomický rozbor lieku,
q)
návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu lieku v lekárni.
(3)
Podrobnosti o farmako-ekonomickom rozbore lieku [odsek 2 písm. p)] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 k žiadosti o zaradenie lieku pripojí
a)
osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku; ak ide o právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku vydané Európskou agentúrou pre lieky (Londýn), kópia právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku nemusí byť osvedčená,
b)
prehľad významných porovnávacích klinických skúšaní, ak ide o liek podľa odseku 2 písm. h) prvého a druhého bodu,
c)
významné súhrnné články z odbornej literatúry v maximálnom počte desať článkov, ak ide o liek podľa odseku 2 písm. h) prvého a druhého bodu,
d)
kolkovú známku v hodnote správneho poplatku.
(5)
Žiadosť o zaradenie generického lieku možno podať aj vtedy, ak rozhodnutie o registrácii generického lieku podľa osobitného predpisu17b) ešte nenadobudlo právoplatnosť.
§ 14
Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov
(1)
Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv,
c)
dôvody vyradenia lieku zo zoznamu liekov.
§ 15
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku
(1)
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku musí obsahovať
a)
náležitosti ustanovené v § 13 ods. 2 písm. a), b), f), g) a q),
b)
podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje požadovanú zmenu,
c)
splnomocnenie od držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku na podanie predmetnej žiadosti, ak žiadosť podáva ním splnomocnený zástupca.
(3)
Podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje zvýšenie úradne určenej ceny, musia obsahovať aj možné dopady na zdroje verejného zdravotného poistenia.
§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku
(1)
O zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 13.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti a zaradí liek do zoznamu liekov tak, aby bol liek zaradený do zoznamu liekov platného a účinného najneskôr do 180 dní od doručenia žiadosti; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo do 30 dní vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní od doručenia výzvy. Od doručenia výzvy na predloženie chýbajúcich údajov až do ich prijatia lehota podľa predchádzajúcej vety neplynie.
(3)
Do zoznamu liekov nemožno zaradiť liek, ak
a)
liečivo obsiahnuté v lieku nespĺňa kritériá kategorizácie liečiv podľa § 12,
b)
ide o zaradenie lieku , ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
c)
ide o predloženie údajov o cene lieku od výrobcu alebo dovozcu z menej ako šiestich členských štátov v zahraničí; to neplatí, ak ide o generický liek, alebo liek, ktorý je na trhu v menej ako v šiestich členských štátoch Európskej únie,
d)
ide o návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorý presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)], ak ide o liek, ktorý je na trhu najmenej v šiestich členských štátoch Európskej únie,
e)
ide o vysokú nákladovosť liečby liekom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku a ak sú k dispozícii iné porovnateľné lieky rovnakej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby,
f)
podľa farmako-ekonomického rozboru lieku je nákladovosť liečby novým liekom vysoká a efektívnosť a bezpečnosť liečby novým liekom sa počas používania v terapeutickej praxi ešte dostatočne nepreukázala,
g)
údaje uvedené vo farmako-ekonomickom rozbore lieku sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné alebo farmako-ekonomický rozbor lieku neobsahuje všetky náležitosti,
h)
predmetom žiadosti je prvý generický liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo a navrhovaná maximálna cena generického lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva nie je nižšia najmenej o 20 % v porovnaní s najnižšou maximálnou cenou lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov,
i)
žiadosť o zaradenie lieku nespĺňa náležitosti uvedené v § 13 ods. 2 a 4.
(4)
Ministerstvo pred vydaním rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov kategorizuje liečivo obsiahnuté v tomto lieku podľa kritérií uvedených v § 11.
§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu liekov
(1)
O vyradení lieku zo zoznamu liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov (§ 14) do 90 dní od jej doručenia.
(3)
Ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov, ak
a)
nebola predĺžená platnosť rozhodnutia o registrácii lieku,18)
b)
bolo zrušené rozhodnutie o registrácii lieku,19)
c)
cena od výrobcu prekročila maximálnu cenu od výrobcu uvedenú v zozname liekov.
(4)
Ministerstvo môže vyradiť liek zo zoznamu liekov, ak
a)
sa liek zaradil medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
b)
liek je dodávaný na trh nepravidelne alebo v množstve, ktorým sa nedá zabezpečiť plynulá a dostupná zdravotná starostlivosť,
c)
bol liek preukázateľne nedostupný na trhu dlhšie ako tri mesiace a výrobca nepreukázal objektívne dôvody,
d)
maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)], ak ide o liek, ktorý je na trhu najmenej v šiestich členských štátoch Európskej únie,
e)
sa preukáže vysoká nákladovosť liečby liekom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku a ak sú k dispozícii iné porovnateľné lieky rovnakej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby,
f)
nákladovosť liečby liekom, ktorý je predmetom farmako-ekonomického rozboru, prevyšuje klinický prínos liečby týmto liekom.
§ 18
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny lieku
(1)
O zmene úradne určenej ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 15.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny lieku do 90 dní od jej doručenia. Ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(3)
Ak ministerstvo v lehote uvedenej v odseku 2 nerozhodne, žiadateľ podľa § 15 je oprávnený liek predávať za navrhnutú cenu.
§ 19
Zoznam liekov
(1)
Ministerstvo uvedie v zozname liekov podľa § 4 ods. 3
a)
pre každé liečivo
1.
anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiva,
2.
názov liečiva,
3.
cestu podania,
4.
liekovú formu,
5.
množstvo liečiva v jednotke dávky liečiva,
6.
jednotku štandardnej dávky liečiva vyjadrenú v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
7.
úhradu na základe verejného zdravotného poistenia za jednotku štandardnej dávky liečiva,
8.
preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
9.
indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. b)],
10.
obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. c)],
b)
pre každý liek
1.
kód lieku určený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
2.
názov lieku,
3.
liekovú formu,
4.
obsah dávky,
5.
veľkosť balenia lieku s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
6.
počet štandardných dávok liečiva v jednom balení lieku,
7.
skratku držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku,
8.
skratku štátu, v ktorom má sídlo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku,
9.
maximálnu cenu lieku od výrobcu alebo dovozcu,19a)
10.
maximálnu cenu lieku v lekárni,19a)
11.
maximálnu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia za liek,
12.
maximálnu výšku doplatku poistenca za liek,
13.
preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
14.
indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. b)],
15.
obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúce schválenie predpisovania lieku revíznym lekárom, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. c)].
(2)
Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek zaradený do zoznamu liekov zodpovedá násobku počtu štandardných dávok zaradeného liečiva obsiahnutých v lieku a maximálnej výšky úhrady za štandardnú dávku zaradeného liečiva.
(3)
Maximálna výška úhrady poistenca za liek zodpovedá rozdielu medzi maximálnou cenou lieku v lekárni a maximálnou výškou úhrady zdravotnej poisťovne za liek.
TRETIA HLAVA
KATEGORIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
§ 20
(1)
Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok určuje ministerstvo kategorizáciou zdravotníckych pomôcok.
(2)
Na kategorizáciu zdravotníckych pomôcok zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky ako svoj poradný orgán.
(3)
Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky pri jej zaradení do zoznamu zdravotníckych pomôcok je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku.
(4)
Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky podľa odseku 3 môžu byť
a)
preskripčné obmedzenia,
b)
indikačné obmedzenia,
c)
obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou zdravotníckej pomôcky,
d)
množstvové limity,
e)
finančné limity.
§ 21
Kritériá kategorizácie zdravotníckych pomôcok
(1)
Pri kategorizácii zdravotníckych pomôcok (§ 20) sa prihliada na
a)
liečebný prínos zdravotníckej pomôcky potvrdený klinickými skúškami,
b)
podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na
1.
možnosti použitia iných liečebných postupov alebo zdravotníckych pomôcok,
2.
povahu choroby alebo zdravotného postihnutia,
3.
získanú kvalitu života,
4.
obnovenie pracovnej schopnosti,
c)
náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry alebo fyziologického procesu na základe
1.
analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka pomôcka určená,
2.
definovania populácie, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,
3.
porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu pri zdravotníckych pomôckach určených na dlhodobú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných zdravotníckych pomôcok alebo iných liečebných postupov,
4.
odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
5.
odhadu nákladov na jeden rok života štandardizovanej kvality u jedného poistenca,
6.
odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
7.
odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.
(2)
Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky je vo výške úhrady základného funkčného typu zdravotníckej pomôcky.
(3)
Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou chorobou vyhovujúci funkčný efekt, ktorý je rovnocenný s inými porovnateľnými typmi alebo vyhotoveniami, má požadovaný estetický vzhľad, požadovanú životnosť a cenu.
(4)
Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou chorobou rozšírené funkčné využitie, lepší estetický vzhľad alebo menšiu hmotnosť, alebo má iné pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav poistenca nevyhnutné.
§ 22
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
(1)
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny (ďalej len „žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky“) podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov zdravotníckej pomôcky,
c)
kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a číselný kód zdravotníckej pomôcky Spoločného colného sadzobníka,17a)
d)
veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
e)
účel určenia zdravotníckej pomôcky,
f)
stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,
g)
návod na použitie zdravotníckej pomôcky,19b)
h)
technické parametre a úžitkovú dobu zdravotníckej pomôcky,
i)
údaj o cene od výrobcu alebo dovozcu v príslušnej národnej mene s uvedením overiteľného zdroja údajov o cene
1.
v štáte, v ktorom má sídlo výrobca zdravotníckej pomôcky (uviesť názov štátu), ak je v ňom zdravotnícka pomôcka registrovaná,
2.
vo všetkých členských štátoch Európskej únie, v ktorých je zdravotnícka pomôcka registrovaná,
j)
zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:
1.
základný funkčný typ,
2.
rozšírený funkčný typ,
k)
návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
l)
návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,
m)
návrh indikačných obmedzení na
1.
chorobu,
2.
cieľovú skupinu osôb,
n)
návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
o)
medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky,
p)
názov a sídlo organizácie, ktorá registrovala výrobcu v Európskej únii.
(3)
K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky žiadateľ podľa odseku 1 pripojí
a)
originál alebo osvedčenú kópiu dokladu o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike,20)
b)
originál alebo osvedčenú kópiu dokladu o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
c)
kolkovú známku v hodnote správneho poplatku,
d)
zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody,20a)
e)
správu o vykonaných skúškach alebo o výsledkoch klinického skúšania podľa osobitného predpisu,20b)
f)
vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje materiály obsahujúce ftaláty,
g)
pri nesúlade výšky dane z pridanej hodnoty na výzvu ministerstva zdravotníctva záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydanú colným orgánom podľa osobitného predpisu.20c)
(4)
Podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore zdravotníckej pomôcky [odsek 2 písm. o)] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23
Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1)
Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov zdravotníckej pomôcky, veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky a kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
c)
dôvody vyradenia zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.
§ 24
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1)
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky musí obsahovať
a)
náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 písm. a) až d), i) a n),
b)
podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje požadovanú zmenu,
c)
splnomocnenie od výrobcu zdravotníckej pomôcky na podanie predmetnej žiadosti, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca výrobcu zdravotníckej pomôcky.
§ 25
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky
(1)
O zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradne určenej cene zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 22 po jej odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.
(2)
Ministerstvo je oprávnené požiadať žiadateľa podľa § 22 ods. 1 o predvedenie praktickej ukážky funkčných vlastností zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho žiadosti o zaradenie do zoznamu zdravotníckych pomôcok, na rokovaní Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.
(3)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(4)
Ministerstvo nezaradí do zoznamu zdravotníckych pomôcok zdravotnícku pomôcku, ak
a)
žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky nespĺňa náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 a 3,
b)
žiadateľ podľa § 22 ods. 1 nevyhovie žiadosti ministerstva podľa odseku 2,
c)
sa medicínsko-ekonomickým rozborom preukáže vysoká nákladovosť použitia zdravotníckej pomôcky na určený účel pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo choroby, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
d)
zdravotnícka pomôcka je zložená z materiálov obsahujúcich ftaláty a už sú do zoznamu zdravotníckych pomôcok zaradené zdravotnícke pomôcky s porovnateľnými funkčnými vlastnosťami, ktoré neobsahujú ftaláty,
e)
zdravotnícka pomôcka nespĺňa kritériá kategorizácie podľa § 21.
(5)
Dôvodom na nezaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok môže byť skutočnosť, že maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 22 ods. 2 písm. i)].
§ 26
Rozhodovanie o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1)
O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 23 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok do 90 dní od jej doručenia.
(3)
Ministerstvo vyradí zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak zdravotnícka pomôcka prestala spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu20) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo je zdravotnícka pomôcka zložená z materiálov, ktoré obsahujú ftaláty.
(4)
Ministerstvo môže vyradiť zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak
a)
použitie zdravotníckej pomôcky pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo určenej choroby, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností predstavuje vysokú nákladovosť a sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
b)
zdravotnícka pomôcka bola preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo
c)
maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 22 ods. 2 písm. i)],
d)
sa medicínsko-ekonomickým rozborom preukáže vysoká nákladovosť použitia zdravotníckej pomôcky na určený účel pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo choroby, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
e)
zdravotnícka pomôcka nebola preukázateľne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia najmenej jeden kalendárny rok.
§ 27
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1)
O zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 24.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(3)
Ak ministerstvo v tejto lehote nerozhodne, žiadateľ o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podľa § 22 je oprávnený zdravotnícku pomôcku predávať za navrhnutú cenu.
§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok
Ministerstvo ustanoví v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3) pre každú zdravotnícku pomôcku
a)
číselný kód zdravotníckej pomôcky Spoločného colného sadzobníka,17a)
b)
sadzbu dane z pridanej hodnoty,
c)
podskupinu zdravotníckej pomôcky,
d)
skratku základného funkčného typu, ak je zdravotnícka pomôcka určená ako základný funkčný typ príslušnej podskupiny zdravotníckej pomôcky,
e)
kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
f)
názov zdravotníckej pomôcky,
g)
veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
h)
množstvo zdravotníckej pomôcky vyjadrené v hmotnostných, kusových alebo iných jednotkách,
i)
skratku výrobcu zdravotníckej pomôcky,
j)
skratku štátu, v ktorom má sídlo výrobca zdravotníckej pomôcky,
k)
maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky od výrobcu alebo dovozcu,19a)
l)
maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,19a)
m)
maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku (§ 20 ods. 3),
n)
maximálnu výšku doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku,
o)
preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. a)],
p)
indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. b)],
q)
obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou zdravotníckej pomôcky, ak sa určilo kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. c)],
r)
množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. d)],
s)
finančné limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. e)].
ŠTVRTÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA DIETETICKÝCH POTRAVÍN
§ 29
(1)
Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín určuje ministerstvo kategorizáciou dietetických potravín.
(2)
Na kategorizáciu dietetických potravín zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre dietetické potraviny ako svoj poradný orgán.
(3)
Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny pri jej zaradení do zoznamu dietetických potravín je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne.
(4)
Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny môžu byť
a)
preskripčné obmedzenia,
b)
indikačné obmedzenia,
c)
obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou dietetickej potraviny,
d)
množstvové limity,
e)
finančné limity.
§ 30
Kritériá kategorizácie dietetických potravín
(1)
Pri kategorizácii dietetických potravín sa prihliada na
a)
liečebný prínos dietetickej potraviny,
b)
podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na
1.
možnosti použitia iných liečebných postupov alebo dietetických potravín,
2.
povahu choroby,
3.
získanú kvalitu života,
4.
obnovenie pracovnej schopnosti,
c)
náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov choroby alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry, alebo fyziologického procesu na základe
1.
definovania populácie, ktorej je dietetická potravina určená,
2.
porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných dietetických potravín alebo iných liečebných postupov,
3.
odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
4.
odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
5.
odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.
(2)
Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za dietetickú potravinu z každej skupiny dietetických potravín (príloha č. 5a) sa určí tak, aby najmenej jedna dietetická potravina v každej skupine dietetických potravín sa plne uhrádzala na základe verejného zdravotného poistenia.
§ 31
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny
(1)
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny (ďalej len „žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny“) podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov dietetickej potraviny,
c)
číselný kód dietetickej potraviny Spoločného colného sadzobníka,17a)
d)
doklad o oznámení prvého uvedenia dietetickej potraviny do obehu,21)
e)
kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,
f)
aplikačnú formu,
g)
veľkosť balenia,
h)
účel určenia,
i)
dávkovanie,
j)
údaj o cene dietetickej potraviny od výrobcu alebo dovozcu v zahraničí v príslušnej národnej mene s uvedením overiteľného zdroja údajov o cene
1.
v štáte, v ktorom má sídlo výrobca dietetickej potraviny (uviesť názov štátu),
2.
vo všetkých členských štátoch Európskej únie,
k)
návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na konečnú maximálnu cenu v lekárni,
l)
návrh maximálnej výšky úhrady na základe verejného zdravotného poistenia,
m)
návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára,
n)
návrh indikačných obmedzení na
1.
chorobu,
2.
cieľovú skupinu osôb,
o)
medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny,
p)
odkazy na publikácie, klinické štúdie alebo vedecké práce, ktoré dokazujú použitie takých výživových látok v dietetických potravinách, ktoré spĺňajú výživové požiadavky osôb, pre ktoré sú určené podľa všeobecne uznaných vedeckých poznatkov.
(3)
K žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny žiadateľ podľa odseku 1 pripojí kolkovú známku v hodnote správneho poplatku.
(4)
Podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore dietetickej potraviny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 32
Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1)
Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov dietetickej potraviny,
c)
aplikačnú formu,
d)
veľkosť balenia,
e)
dôvody vyradenia dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín.
§ 33
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny
(1)
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny musí obsahovať
a)
b)
podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje požadovanú zmenu,
c)
splnomocnenie od výrobcu dietetickej potraviny na podanie predmetnej žiadosti, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca výrobcu dietetickej potraviny.
§ 34
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny
(1)
O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradne určenej cene dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 31 po odbornom posúdení žiadosti Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do 180 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 180 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(3)
Dôvodom na nezaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín môže byť
a)
dietetická potravina, ktorá nespĺňa kritériá kategorizácie dietetických potravín podľa § 30,
b)
maximálna cena od výrobcu, ktorá presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 31 ods. 2 písm. j)],
c)
vysoká nákladovosť liečby dietetickou potravinou pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku, ak sú k dispozícii iné porovnateľné dietetické potraviny rovnakej generácie s nižšou nákladovosťou liečby,
d)
vysoká nákladovosť liečby novou dietetickou potravinou, ktorej efektívnosť a bezpečnosť liečby nie je podľa medicínsko ekonomického rozboru dostatočne preukázaná v terapeutickej praxi, alebo
e)
predloženie žiadosti, ktorá nespĺňa náležitosti ustanovené v § 31 ods. 2 a 3.
§ 35
Rozhodovanie o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1)
O vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 32 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín do 90 dní od jej doručenia.
(3)
Ministerstvo môže vyradiť dietetickú potravinu zo zoznamu dietetických potravín, ak
a)
maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 31 ods. 2 písm. j)],
b)
sa preukáže vysoká nákladovosť liečby dietetickou potravinou pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku, a ak sú k dispozícii iné porovnateľné dietetické potraviny rovnakej generácie s nižšou nákladovosťou liečby,
c)
dietetická potravina bola preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako tri mesiace a výrobca nepreukázal objektívne dôvody.
§ 36
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny
(1)
O zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 33.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov. Ak ministerstvo v tejto lehote nerozhodne, žiadateľ je oprávnený dietetickú potravinu predávať za navrhnutú cenu.
§ 37
Zoznam dietetických potravín
Ministerstvo ustanoví v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 3) pre každú dietetickú potravinu
a)
kód dietetickej potraviny pridelený ministerstvom,
b)
číselný kód dietetickej potraviny Spoločného colného sadzobníka,17a)
c)
názov dietetickej potraviny,
d)
aplikačnú formu,
e)
veľkosť balenia,
f)
skratku výrobcu,
g)
skratku štátu výrobcu,
h)
maximálnu cenu dietetickej potraviny od výrobcu alebo dovozcu,
i)
maximálnu cenu dietetickej potraviny v lekárni,
j)
množstvo referenčnej dávky dietetickej potraviny vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
k)
počet referenčných dávok dietetickej potraviny v jednom balení dietetickej potraviny,
l)
maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
m)
maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za jedno balenie dietetickej potraviny vypočítané vynásobením počtu referenčných dávok dietetickej potraviny v jednom balení dietetickej potraviny výškou úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny (§ 29 ods. 3),
n)
maximálny doplatok poistenca za jedno balenie dietetickej potraviny,
o)
preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. a)],
p)
indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. b)],
q)
obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou dietetickej potraviny, ak sa určilo kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. c)],
r)
množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. d)],
s)
finančné limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. e)].
ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 38
Rozsah úhrady
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti4) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.
(3)
Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8,
a)
stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň
1.
ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa, ak v druhom bode nie je ustanovené inak,
2.
ústavnej starostlivosti v liečebni22) a v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach16) bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
b)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve,
c)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,
d)
štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise,
e)
štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze,
f)
pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,
g)
dopravu.
(4)
Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.
(5)
Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(6)
Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa, poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza služby podľa odseku 3 písm. a) a f).
(7)
Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje člen konzília23) počas ústavnej starostlivosti.
(8)
Od povinnosti úhrady
a)
podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec
1.
v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2.
s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
3.
tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
4.
do dovŕšenia troch rokov veku,
5.
dojčiaca matka, ak je prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,
6.
nachádzajúci sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jeho súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti,
7.
v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,24) a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
8.
nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
9.
darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti v súvislosti s darovaním orgánov.
b)
podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec
1.
pri preventívnej prehliadke,
2.
pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,
3.
do dovŕšenia jedného roku veku,
4.
s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
5.
nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
6.
pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
7.
zaradený zdravotnou poisťovňou na dispenzarizáciu,10) a to pri návštevách v súvislosti s dispenzarizáciou,
8.
pri návšteve v súvislosti s očkovaním,
9.
pri návšteve len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
10.
darca orgánov pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich darovaniu orgánov.
c)
podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak po poskytnutí ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby nasleduje prijatie do ústavnej starostlivosti,
d)
podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený
1.
poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
2.
poistenec pri vydaní očkovacích látok označených symbolom „V” (§ 4 ods. 3) na jednom lekárskom predpise,
e)
podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu,27)
f)
podľa odseku 3 písm. f) je oslobodený poistenec
1.
do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,28)
2.
do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,28)
3.
dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
4.
dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka,
g)
podľa odseku 3 písm. g) je oslobodený
1.
poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
2.
poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3.
poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
4.
poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.
(9)
Oslobodenie od úhrady podľa odseku 8 písm. a) sa nevzťahuje na poistencov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch s indikáciami B uvedenými v prílohe č. 6.
(10)
Výšku úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 možno ustanoviť odlišne pre jednotlivé skupiny poistencov s prihliadnutím na zdravotný stav, vek alebo iné dôvody hodné zreteľa. Výška úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 nesmie byť vyššia, ako je ustanovená v § 38a. Výšku úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(11)
Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.
§ 38a
Výška úhrady
(1)
Výška úhrady poistenca za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti je najviac
a)
1,5 % zo sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu28a) (ďalej len „suma životného minima”),
1.
za každý deň ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa, ak ďalej nie je ustanovené inak,
2.
za každý deň ústavnej starostlivosti v liečebni bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
3.
za každý deň ústavnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
b)
3,9 % zo sumy životného minima za každý deň ústavnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v I. a IV. kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
c)
5,3 % zo sumy životného minima za každý deň ústavnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v II. a III. kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti.
(2)
Výška úhrady poistenca
a)
za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve [§ 38 ods. 3 písm. b)] je najviac 0,64 % zo sumy životného minima,
b)
za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby pri každej návšteve [§ 38 ods. 3 písm. c)] je najviac 1,7 % zo sumy životného minima,
c)
za štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise [§ 38 ods. 3 písm. d)] je najviac 0,64 % zo sumy životného minima,
d)
za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze [§ 38 ods. 3 písm. e)] je najviac 0,64 % zo sumy životného minima,
e)
za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti [§ 38 ods. 3 písm. f)] za každý deň pobytu je najviac 2,8 % zo sumy životného minima,
f)
za dopravu [§ 38 ods. 3 písm. g)] za jeden kilometer jazdy je najviac 0,085 % zo sumy životného minima,
g)
za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie (§ 38 ods. 11) najviac 3 % zo sumy životného minima.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39
(1)
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 11 až 18, § 25 až 27, § 34 až 36 a § 39 ods. 2) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,29) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(2)
Ministerstvo môže zmeniť zaradenie liečiva v zozname liekov, zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok, dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín a úradne určenú cenu lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny aj z vlastného podnetu pri dodržaní kritérií kategorizácie liečiv (§ 12), kritérií kategorizácie zdravotníckych pomôcok (§ 21) a kritérií kategorizácie dietetických potravín (§ 30).
(3)
Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu podľa § 16 až 18 zriaďuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizačnú radu pre liečivá a lieky ako svoj poradný orgán.
(4)
Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu podľa § 25 až 27 zriaďuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizačnú radu pre zdravotnícke pomôcky ako svoj poradný orgán.
(5)
Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu podľa § 34 až 36 zriaďuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizačnú radu pre dietetické potraviny ako svoj poradný orgán.
(6)
Po preskúmaní odborných dôvodov kategorizačné rady podľa odsekov 3 až 5 navrhnú ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie ministerstva.
§ 40
(1)
Kategorizačné komisie (§ 9 ods. 4, § 11 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 29 ods. 2) majú jedenásť členov, ktorých vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných spoločností.
(2)
Činnosť kategorizačných komisií podľa odseku 1 upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Kategorizačná komisia si môže vyžiadať farmako-ekonomický rozbor lieku, medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny aj vtedy, keď už je liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina zaradená v zozname liekov, zozname zdravotníckych pomôcok alebo zozname dietetických potravín. Dôvodom na vyžiadanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny môže byť rozšírenie indikačného obmedzenia, preskripčného obmedzenia, zmena maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, zmena maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku, zmena maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za dietetickú potravinu alebo zmena úradne určenej ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny alebo iných porovnateľných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku, výrobca dietetickej potraviny, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca predloží farmako-ekonomický rozbor lieku, medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny do 90 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
(4)
Kategorizačné rady (§ 39 ods. 3 až 5) tvorí jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných spoločností.
(5)
Činnosť kategorizačných rád podľa odseku 4 upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 40a
Kategorizácia chorôb, kategorizácia liečiv, kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia dietetických potravín sa vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne,29a) postačovali na úhradu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v súlade s týmto zákonom.
§ 41
(1) Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti
a)
riadi a odborne usmerňuje činnosti spojené s kategorizáciou chorôb, liečiv, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, s úradným určením cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
b)
vydáva rozhodnutia odôvodnené objektívnymi a overiteľnými kritériami ustanovenými v § 13 až 18, § 22 až 27 a § 31 až 36 o
1.
zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku plne uhrádzaného alebo čiastočne uhrádzaného na základe verejného zdravotného poistenia,
2.
zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
3.
zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
4.
vyradení lieku zo zoznamu liekov,
5.
vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok,
6.
vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín,
7.
zmene úradne určenej ceny lieku,
8.
zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky,
9.
zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny,
c)
vydáva
1.
štatúty kategorizačných komisií,
2.
štatúty kategorizačných rád.
(2)
Ministerstvo bezodkladne uverejňuje na svojej internetovej stránke
a)
rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,
b)
rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,
c)
rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
d)
rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,
e)
rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,
f)
rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
g)
štatúty kategorizačných komisií (§ 40),
h)
rozhodnutia o vyradení lieku zo zoznamu liekov vrátane ich odôvodnenia,
i)
rozhodnutia o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok vrátane ich odôvodnenia,
j)
rozhodnutia o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín vrátane ich odôvodnenia,
k)
štatúty kategorizačných rád.
§ 42
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(2)
Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.30)
(3)
Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
(4)
Zdravotná poisťovňa má právo
a)
uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu31) alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním,
b)
uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života,32) a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.
(5)
Registrovaný liek, ktorý nie je uvedený v zozname liekov (§ 4 ods. 3), liek povolený ministerstvom,33) schválenú zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je uvedená v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3), a dietetickú potravinu, ktorá nie je uvedená v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 3), liek uvedený v zozname liekov (§ 4 ods. 3), ktorý nespĺňa preskripčné obmedzenie alebo indikačné obmedzenie, zdravotnícku pomôcku uvedenú v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3), ktorá nespĺňa preskripčné obmedzenie alebo indikačné obmedzenie, dietetickú potravinu uvedenú v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 3), ktorá nespĺňa preskripčné obmedzenie, indikačné obmedzenie alebo finančný limit, možno plne alebo čiastočne uhradiť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho farmaceuta zdravotnej poisťovne a zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách, možno plne alebo čiastočne uhradiť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne.34)
(6)
Zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok a sú hradené z verejného zdravotného poistenia len do limitovanej výšky, možno plne alebo čiastočne uhradiť poistencovi vo výnimočných prípadoch nad určený limit len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne.34)
(7)
Zdravotnú starostlivosť podľa odsekov 5 a 6, na ktorú dal predchádzajúci súhlas revízny farmaceut zdravotnej poisťovne alebo revízny lekár zdravotnej poisťovne, uhrádza zdravotná poisťovňa.
(8)
V prípade epidemického alebo pandemického výskytu choroby lieky a zdravotnícke pomôcky uvedené v odseku 5 plne uhrádza poistencom zdravotná poisťovňa na príkaz ministerstva; v takýchto prípadoch sa žiadosť poskytovateľa a predchádzajúci súhlas revízneho farmaceuta nevyžaduje.
§ 43
V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu stomatologickú prehliadku podľa doterajších predpisov.
§ 44
(1)
Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona.
(2)
Poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Výšku úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú podľa osobitného predpisu.35)
(4)
Poskytovateľ môže požadovať úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Požiadavky na štandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 45
(1)
Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia alebo čiastočne uhrádzanej dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v lekárni musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.
(2)
Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzanej zdravotníckej pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia vo výdajni zdravotníckych pomôcok musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.
§ 46
(1)
Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej kategorizácie chorôb.
(2)
Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(3)
Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(4)
Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
§ 47
Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov, konania o žiadostiach o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok a konania o žiadostiach o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín, alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 47a
Kúpeľná starostlivosť, ktorej úhradu schválila príslušná zdravotná poisťovňa pred 1. januárom 2008, sa uhradí podľa doterajších predpisov.
§ 48
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z, zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 579/2003 Z. z. a zákona č. 599/2003 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 49
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 40, 11. 2. 1989).
Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK
Preventívna starostlivosť o deti a dorast
Obsah: Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom.
Pravidelné povinné očkovanie je možné vykonať počas alebo mimo preventívnej prehliadky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh poistencov: poistenci do dovŕšenia 18 rokov veku a 364 dní
Periodicita: 1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku
2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
3) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov do 18 rokov veku a 364 dní raz za dva roky
Z o z n a m v ý k o n o v
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca
Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci; stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení novorodenca z nemocnice alebo pôrodnice
2. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa do 4. týždňa života
3. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 5. až 7. týždni života
4. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Zhodnotia sa jazvy po BCG očkovaní, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 8. až 10. týždni života
US vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života
5. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života
6. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
7. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 7. až 8. mesiaci života
8. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 9. až 10. mesiaci života
9. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života
10. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 15. mesiaci života
11. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamneastické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie krvného tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu, kontrola chrbtice, genitálu. Odoslanie dieťaťa na potrebné odborné vyšetrenie. Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy.
vykonáva sa v 3. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 3. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 3. roku života
12. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy.
vykonáva sa v 5. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 5. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 5. roku života
13. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 6. roku života alebo
v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 6. roku života alebo
v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 6. roku života alebo
v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
14. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie úrovne v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 9. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 9. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 9. roku života
15. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 11. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 11. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 11. roku života
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. roku života
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. roku života
Odber kapilárnej krvi vykonáva sa v 11. roku života
Cholesterol celkový vykonáva sa v 11. roku života
Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) vykonáva sa v 11. roku života
Sedimentácia erytrocytov - FW vykonáva sa v 11. roku života
16. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 13. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 13. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 13. roku života
17. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie kompletného zdravotného stavu. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Záverečné hodnotenie celkového zdravotného stavu, spísanie epikrízy a odchýlok a porúch od normy. Pravidelné poradenstvo.
vykonáva sa v 15. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 15. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 15. roku života
Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.
Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých
Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Súčasťou vyšetrenia u mužov je palpačné vyšetrenie prostaty per rectum. V prípade, že v tom istom roku sa má vykonať per rectum vyšetrenie
v rámci preventívneho vyšetrenia urológom, lekársky nález urológa sa založí do dokumentácie ako súčasť preventívnej prehliadky. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v prípade poistencov do 28. roku veku aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh: poistenci starší ako 18 rokov
Periodicita: raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok
Z o z n a m v ý k o n o v
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Odber kapilárnej krvi
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Kreatinín (PHOT)
Kreatinín (ENZ)
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)
Okultné krvácanie v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
Glukóza (ENZ)
Glukóza (ECH)
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
Cholesterol celkový u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Triacylglyceroly u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP) u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Erytrocyty - počet (MICC)
Hemoglobín (PHOT)
Hemogram 5 parametrový
Leukocyty - počet (MICC)
Sedimentácia erytrocytov - FW
Trombocyty - počet (MICC)
Elektrokardiogram - štandardný 12-zvodový u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár
s príslušnou špecializáciou
Preventívna stomatologická prehliadka
Obsah: Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN.
Vykonáva: zubný lekár
Okruh poistencov: všetci
Periodicita: 1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku.
2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku.
3) U tehotných poistenkýň dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.
Z o z n a m v ý k o n o v
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Preventívna stomatologická prehliadka u poistencov od 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného kameňa), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke
Preventívna pedostomatologická prehliadka u poistencov do 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho alebo invazívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia atď.), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke
Preventívna gynekologická prehliadka
Obsah Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia
a pôrodníctvo
Okruh poistencov ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
Periodicita raz za rok
Zoznam výkonov
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Podrobná anamnéza a jej priebežná aktualizácia
Odborné poradenstvo a poučenie
Komplexné gynekologické vyšetrenie
vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov
Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna
Ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky
Tumor marker Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov
u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov
Cytológia z krčka maternice v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
RTG mamografia v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka
Obsah Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.
Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
Okruh poistencov skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov
skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov
Periodicita Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.
Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.
Preventívna starostlivosť v materstve
Obsah: Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu.
Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu
a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu.
Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Okruh poistencov: tehotné  ženy
Periodicita: raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti
o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti
 
  Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva
s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity
 
  Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie
a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie
najviac 3 razy počas fyziologického tehotenstva
  Externé kardiotokografické vyšetrenie  
  US vyšetrenie plodu  
  Amnioskopia  
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)  
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)  
  Močový sediment (semikvantitatívne)  
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)  
  Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)                             
  Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)                             
  Glukóza (ENZ)                                                        
  Glukóza (ECH)                                                        
  Glukóza v kapilárnej krvi (REP)                                     
  Alfa-fetoproteín v sére                                              
  Alfa-fetoproteín v sére                                              
  Alfa-fetoproteín v plodovej vode                                     
  Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)                                
  Choriogonadotropný hormón  
  L/S pomer v plodovej vode  
  Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody  
  Hemogram 5 parametrový                                            
  Hemogram 8 parametrový                                            
  Sedimentácia erytrocytov - FW  
  AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)  
  Rh-antigény (AGL)  
  HBsAg antigén (EIA)                                                   
  Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)                                        
  Protilátky proti Treponema pallidum (HA)                              
  Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)  
  HBsAb - jednotlivo (EIA)                                             
  HBsAb - skupinovo (EIA)                                              
  HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)                                 
  HBsAg skríning - skupinovo (EIA)                                     
  HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)                                
  HIV protilátky - kvalitatívne (WB)                                 
  HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)                     
  HIV protilátky - kvantitatívne (WB)                                
  Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)                                 
  Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)                               
  Toxoplasma gondii - protilátky (IF)                                
  Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)                  
  Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)               
  Toxoplasma gondii IgA (EIA)                                         
  Toxoplasma gondii IgG (EIA)                                         
  Toxoplazma gondii IgM (EIA)                                         
  Chromozómy plodu konvenčnou metódou  
  Kultivácia buniek plodu  
  US vyšetrenie gravidity                                            
  Amniocentéza  
Preventívna urologická prehliadka
Obsah: Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie prostaty. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
Okruh poistencov: muži od 50. roku veku
Periodicita: raz za tri roky
Z o z n a m v ý k o n o v
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Odber kapilárnej krvi
Kreatinín (PHOT)
Kreatinín (ENZ)
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Prostatický špecifický antigén
Prostatický špecifický antigén voľný
Sedimentácia erytrocytov - FW
US vyšetrenie malej panvy muža transabdominálne
Preventívna gastroenterologická prehliadka
1. Preventívne vykonanie dychového testu na Helicobacter pylori
Obsah preventívna prehliadka poistenca s vykonaním dychového testu na Helicobacter pylori
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, detská gastroenterológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Okruh poistencov poistenci od 19 do 20 rokov veku
Periodicita jeden raz
2. Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom
Obsah preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Pri zistení nádoru alebo polypu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie. V priebehu toho istého vyšetrenia sa vykonáva odstránenie polypu. Získaný polyp sa odosiela na histologické vyšetrenie.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia
Okruh poistencov poistenci vo veku nad 50 rokov; u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia
Periodicita raz za desať rokov; pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za päť rokov
Zoznam výkonov
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
kolonoskopické vyšetrenie od análneho otvoru po cékum
odber vzorky tkaniva pri zistení nádoru alebo polypu
endoskopické odstránenie polypu
odoslanie biologického materiálu na histologické vyšetrenie“.
Preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia
na predchádzanie prenosným ochoreniam
Obsah: Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa: anamnézu s osobitným dôrazom na epidemiologickú anamnézu, subjektívny stav a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia sa zameriavajú na priamy alebo nepriamy dôkaz infekčného agensa v biologickom materiáli vyšetrovanej osoby a (alebo) zistenie príznakov orgánového poškodenia infekčným agensom. Súčasťou preventívnej prehliadky je poučenie pacienta o dodržiavaní protiepidemických opatrení a o postupe v prípade manifestácie prenosného ochorenia.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pediatria alebo dorastové lekárstvo
Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov
Obsah: Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých  orgánových systémov,  vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
Okruh poistencov: poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku
Periodicita: raz za rok
Spoluúčasť poistenca 50 % z ceny
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej
a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi
a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi
 
  Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie
a dokumentácie (skríning FVP)
 
Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB
Príloha č. 4 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM ANATOMICKO-TERAPEUTICKO-CHEMICKÝCH SKUPÍN LIEČIV
Kód ATC Názov 3-miestnej skupiny Názov Cesta
podania
A02BC Antacidá, lieky na liečbu peptického vredu a flatulencie Inhibítory protónovej pumpy p.o.
A03BA Spazmolytiká, anticholinergiká
a propulzíva
Semisyntetlcké alkaloidy beladony,
organické amóniové zlúčeniny
parent.
A03DA Spazmolytlká, anticholinergiká
a propulzíva
Syntetické anticholinergiká parent.
A04AA Antlemetlká a liečivá proti nauzee Antagonisty sérotonínu p.o.
A04AA Antlemetlká a liečivá proti nauzee Antagonisty sérotonínu parent.
A07EC Liečivá proti hnačke, črevnému zápalu
a infekcii
Kyselina aminosalicylová a príbuzné
liečivá
p.o.
A07EC Liečivá proti hnačke, črevnému zápalu
a infekcii
Kyselina aminosalicylová a príbuzné
liečivá
p.rect.
A10AB Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, krátkodobo
pôsobiace
parent.
A10AC Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, strednodobo
pôsobiace
parent.
A10AD Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, strednodobo
pôsobiace v kombinácii s krátkodobo
pôsobiacimi
parent.
A10AE Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, dlhodobo pôsobiace parent.
A10BA Liečivá používané pri cukrovke Biguanidy p.o.
A10BB Liečivá používané pri cukrovke Sulfónamidy, deriváty močoviny p.o.
A12BA Náhrada minerálií Draslík p.o.
A12BA Náhrada minerálií Draslík parent.
B01AA Antitrombotlká Antagonisty vitamínu K p.o.
B01AC Antitrombotlká Antiagreganciá trombocytov p.o.
B02BA Antihemoraglká Vitamín K a jeho deriváty p.o.
B02BA Antlhemoragiká Vitamín K a jeho deriváty parent.
B02BD Antihemoraglká Koagulačné faktory parent.
B03AA Prípravky proti anémii Perorálne prípravky s dvojmocným
železom
p.o.
B05BA Krvné náhrady a perfúzne roztoky Roztoky na parenterálnu výživu parent.
B05BB Krvné náhrady a perfúzne roztoky Roztoky ovplyvňujúce rovnováhu
elektrolytov
parent.
C01AA Kardiaká Náprstníkové glykozidy p.o.
C01AA Kardlaká Náprstníkové glykozidy parent.
C01DA Kardiaká Organické nitráty p.o.
C01DA Kardlaká Organické nitráty subling.
C01DX Kardiaká Iné vazodilatátory p.o.
C02CA Antlhypertenzíva Antagonisty alfaadrenoreceptorov p.o.
C03AA Diuretiká Tlazidové diuretiká p.o.
C03CA Diuretiká Slučkové diuretiká p.o.
C03CA Diuretiká Slučkové diuretiká parent.
C07AA Betablokátory Neselektívne betablokátory p.o.
C07AB Betablokátory Selektívne blokátory p.o.
C08CA Blokátory kalciového kanála Dihydropyridínové deriváty p.o.
C08DA Blokátory kalciového kanála Fenylalkylamínové deriváty p.o.
C08DB Blokátory kalciového kanála Benzotiazepínové deriváty p.o.
C09AA Látky účinkujúce na
renín-angiotenzínový systém
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
enzýmu
p.o.
C09BA Látky účinkujúce na
renín-angiotenzmový systém
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
enzýmu a diuretika
p.o.
D07AB Kortikosteroidy, dermatologické
prípravky
Kortikosteroidy II. triedy, stredne účinné loc.
G02CB Iné gynekologiká Inhibítory prolaktínu p.o.
G03CA Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému
Prirodzené a semisyntetické estrogény p.o.
G03CA Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému
Prirodzené a semisyntetické estrogény parent.
G03DC Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému
Gestagény, deriváty estrénu p.o.
H02AA Kortikosteroidy na systémové použitie Mineralokortikoidy p.o.
H02AB Kortikosteroidy na systémové použitie Glukokortikoidy p.o.
H02AB Kortikosteroidy na systémové použitie Glukokortikoidy parent.
H03AA Liečba štítnej žľazy Hormóny štítnej žľazy p.o.
H03BB Liečba štítnej žľazy Imidazolové deriváty s obsahom síry p.o.
J04AC Prípravky proti mykobaktériám Hydrazidy na liečbu tuberkulózy p.o.
J04AK Prípravky proti mykobaktériám Iné tuberkulotiká p.o.
J07AM Vakcíny Očkovacie látky proti tetanu parent.
J07AN Vakcíny Očkovacie látky proti tuberkulóze parent.
J07AX Vakcíny Iné bakteriálne očkovacie látky parent.
L01AA Antineoplastické látky Horčičný dusík a jeho analógy p.o.
L01AB Antineoplastické látky Alkylačné látky, sulfonáty p.o.
L01AD Antineoplastické látky Deriváty nitrózourey p.o.
L01AD Antineoplastické látky Deriváty nitrózourey parent.
L01BA Antineoplastické látky Analógy kyseliny listovej p.o.
L01BA Antineoplastické látky Analógy kyseliny listovej parent.
L01BB Antineoplastické látky Analógy purínu p.o.
L01BC Antineoplastické látky Deriváty pyrimidínu parent.
L01DB Antineoplastické látky Antracyklíny a podobné látky parent.
L01XA Antineoplastické látky Zlúčeniny platiny parent.
L01XX Antineoplastické látky Iné antineoplastické látky p.o.
L01XX Antineoplastické látky Iné antineoplastické látky parent.
L02BA Hormonálna terapia Antiestrogény p.o.
L04AA Imunosupresívne látky Selektívne imunosupresívne látky p.o.
L04AX Imunosupresívne látky Iné imunosupresívne látky p.o.
M01AB Protizápalové a protireumatické látky Deriváty kyseliny octovej a podobné látky p.o.
M01AB Protizápalové a protireumatické látky Deriváty kyseliny octovej a podobné látky parent.
M0 1CC Protizápalové a protireumatické látky Penicilamín a podobné látky p.o.
N02AA Analgetika Prírodné ópiové alkaloidy p.o.
N02AA Analgetika Prírodné ópiové alkaloidy parent.
N02AB Analgetika Fenylpiperidínové deriváty parent.
N02AX Analgetika Ostatné opioidy p. rect.
N02AX Analgetika Ostatné opioidy p.o.
N02AX Analgetika Ostatné opioidy parent.
N03AB Antiepileptiká Deriváty hydantoínu p.o.
N03AF Antiepileptiká Deriváty karboxamidu p.o.
N03AG Antiepileptiká Deriváty mastných kyselín p.o.
N04BA Antiparkinsoniká Dopa a jej deriváty p.o.
N05AA Psycholeptiká Fenotiazíny s alifatickým bočným
reťazcom
p.o.
N05AA Psycholeptiká Fenotiazíny s alifatickým bočným
reťazcom
parent.
N05AB Psycholeptiká Fenotiazíny s piperazínovou štruktúrou parent.
N05AD Psycholeptiká Deriváty butyrofenónu p.o.
N05AD Psycholeptiká Deriváty butyrofenónu parent.
N05AF Psycholeptiká Deriváty tioxanténu p.o.
N05AF Psycholeptiká Deriváty tioxanténu parent.
N05AH Psycholeptiká Diazepíny, oxazepíny a tiazepíny p.o.
N05AN Psycholeptiká Lítium p.o.
N05AX Psycholeptiká Iné antipsychotiká p.o.
N06AA Psychoanaleptiká Neselektívne inhibítory spätného
vychytávania monoamínov
p.o.
N06AB Psychoanaleptiká Inhibítory spätného vychytávania
sérotonínu
p.o.
N07AA Iné lieky na nervovú sústavu Inhibítory cholínesterázy p.o.
R03AC Antiastmatiká Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
receptorov
inhal.
R03BA Antiastmatiká Glukokortikoidy inhal.
R03BB Antiastmatiká Anticholinergiká inhal.
R03BC Antiastmatiká Antialergiká okrem kortikosteroidov inhal.
R03CC Antiastmatiká Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
receptorov
p.o.
R03DA Antiastmatiká Xantíny p.o.
R06AX Systémové antihistaminiká Iné antihistaminiká na systémové
použitie
p.o.
R06AX Systémové antihistaminiká Iné antihistaminiká na systémové
použitie
parent.
S0 1BA Oftalmologiká Kortikosteroidy nekombinované loc.
S01BC Oftalmologiká Nesteroidné protizápalové látky loc.
S01EB Oftalmologiká Parasympatikomimetiká loc.
S01ED Oftalmologiká Betablokátory loc.
S01FA OftaJmologiká Anticholinergiká loc.
S01GX Oftalmologiká Iné antialergiká loc.
V03AF Všetky ostatné liečebné produkty Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe p.o.
V03AF Všetky ostatné liečebné produkty Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe parent.
V04CF Diagnostické látky Diagnostika na tuberkulózu parent.
1. ATC: anatornicko-terapeuticko-chemická klasifikácia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorou sa identifikuje liečivo.
2. NÁZOV 3-MIESTNEJ SKUPINY: názov anatomicko-terapeutickej skupiny podľa prvých troch miest kódu ATC.
3. NÁZOV: názov anatomicko-terapeutickej skupiny.
4. CESTA PODANIA:
  p.o. (perorálna),
  loc. (lokálna),
  parent. (parenterálna),
  p. rect. (rektálna),
  inhal. (inhalačná).
Príloha č. 5 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Skupina Názov skupiny Podskupina Názov podskupiny
A Obväzový materiál, náplasti
a zdravotnícke pomôcky, ktoré
slúžia na aplikáciu liečiva
A4
A6
A9
A15
A17
Gázové skrútené tampóny
Vata
Pomôcky na liečbu rán
Pomôcky na inhaláciu liečiva
Pomôcky na aplikáciu enterálnej výživy
B Pomôcky pre inkontinentných
pacientov
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Vložky
Vkladacie plienky
Plienkové nohavičky
Fixačné nohavičky
Podložky pod chorých
Kondómy
Urinálne vrecká
B8 Pomôcky na autokatetrizáciu, epicystostomické
a nefrostomické pomôcky
B9
B10
B11
Držiak
Pripevňovací pás
Ošetrovacie pomôcky
D Zdravotnícke pomôcky pre dia-
betikov
D1 Glukometre pre pacientov liečených intenzifikovaným
inzulínovým režimom
D2 Glukometre pre pacientov liečených konvenčným
inzulínovým režimom
D3 Glukometre pre deti a nezaopatrených liečených
intenzifikovaným inzulínovým režimom
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D16
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Mechanická ihla
Výmenné hroty na mechanickú ihlu
Inzulínové pero
Ihly k inzulínovému peru
Striekačky so zatavenou ihlou
Inzulínová pumpa s príslušenstvom
Pomôcky na dezinfekciu
F Zdravotnícke pomôcky pre stomati
kov
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F15
F17
Krytka stómie
Irigačná súprava
Podložky kolostomické
Podložky ileostomické
Podložky urostomické
Čistiace a ochranné prostriedky pre stomikov
Dvojdielny kolostomický systém s vreckami
Dvojdielny ileostomický systém s vreckami
Jednodielny kolostomický systém s vreckami
Jednodielny ileostomický systém s vreckami
Dvojdielny urostomický systém s vreckami
Jednodielny urostomický systém s vreckami
Stomické zátky
Detské stomické pomôcky
G Zdravotné pančuchy, pančucho-
vé nohavice, návleky na iné po-
môcky na kompresívnu liečbu
G1 Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda II)
G2 Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda III)
G3 Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda IV)
G4 Kompresívne elastické pančuchy polostehenné (kompresná
trieda II)
G5 Kompresívne elastické pančuchy polostehenné (kompresná
trieda III)
G6 Kompresívne elastické pančuchy polostehenné (kompresná
trieda IV)
H Sériovo vyrábané prsné epitézy H1
H2
Sériovo vyrábané prsné epitézy pooperačné
Sériovo vyrábané prsné epitézy silikónové
I Individuálne vyhotovovane
ortopedicko-protetické pomôcky
a príslušenstvo k nim
I9
I10
I11
I12
I13
Ortézy individuálne bandážneho typu, liečebné
Ortézy individuálne nebandážneho typu, zložité, liečebné
Úpravy individuálnych ortéz liečebných
Opravy individuálnych ortéz liečebných
Ortézy individuálne bandážneho typu, kompenzačné
I14 Ortézy individuálne nebanbážneho typu, zložité
kompenzačné
I15
I18
I19
Úpravy individuálnych ortéz kompenzačných
Protézy končatín, privykacie
Protézy končatín, prvé definitívne vyhotovenie
I20 Protézy končatín štandardné endoskeletárne - opakované,
definitívne vyhot.
I21 Protézy končatín štandardné exoskeletárne - opakované,
definitívne vyhot.
I22
I23
I24
I25
I26
I27
Protézy končatín špeciálne
Protézy končatín u poistencov do 18 rokov
Protézy horných končatín s vonkajším zdrojom energie
Úpravy protéz končatín
Opravy protéz končatín
Epitézy individuálne vyhotovené
J Hromadne vyrábané
ortopedicko-protetické pomôcky
a príslušenstvo k nim
J4
J5
J6
J7
J8
Ortézy dolných končatín
Ortézy horných končatín
Ortézy trupu, krčnej chrbtice
Ostatné pomôcky vyššie nezaradené; abdukčné pomôcky
Príslušenstvo k protézam končatín
K Rehabilitačné a kompenzačné
pomôcky
K1
K2
K3
K5
K6
Palice podporné a príslušenstvo
Barly podporné a príslušenstvo
Antldekubltné a polohovacle pomôcky
Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu - vaňové, sprchovacie
Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu - na toalety
K9 Inhalačné pomôcky, výdychomery, oxygenátory, respiračné,
ventilačné a iné pomôcky
L1
L2
L3
Mechanický vozík
Príslušenstvo k mechanickému vozíku
Mechanický vozík špeciálne upravený
L4 Príslušenstvo k mechanickému vozíku špeciálne
upravenému
L Vozíky L5
L6
L7
L8
L13
L14
L15
Elektrický vozík jednoduchý
Príslušenstvo k elektrickému vozíku jednoduchému
Elektrický vozík špeciálne upravený
Príslušenstvo k elektrickému vozíku špeciálne upravenému
Chodúľky a kraulery
G-aparáty a rolátory
Zdvihák
N Pomôcky pre sluchovo postihnu-
tých
N1
N3
N7
N17
Vreckový načúvací prístroj s kompresiou
Závesný načúvací prístroj
Zvukovodový načúvací prístroj
Elektrolarynx s príslušenstvom
O Okuliare a pomôcky pre zrakovo
postihnutých a príslušenstvo
k nim
O7
O8
O21
O22
O23
O30
Šošovky pre deti do 18 rokov
Šošovky pre poistencov nad 18 rokov
Očné protézy
Očné protézy
Očné protézy
Lupa sférická
O32 Optické lupy ručné s osvetlením a bez osvetlenia a optické
lupy príložné s osvetlením a bez osvetlenia
O34 Ďalekohľadový systém s príslušenstvom monokuláre
Príloha č. 5a k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 660/2005 Z. z.
ZOZNAM SKUPÍN DIETETICKÝCH POTRAVÍN
Kód skupiny Názov skupiny Cesta podania/
doplnok názvu
DP01A
DP01A
DP01A
DP01A
DP01B
DP01C
DP01D
DP01E
DP01F
DP01G
DP01H
DP02A
DP02C
DP02D
DP02F
DP02H
DP02K

DP02K

DP02K
Výživa bez fenylalanínu s mliečnou bielkovinou
Výživa bez fenylalanínu do 1 roku
Výživa bez fenylalanínu od 1 do 8 rokov
Výživa bez fenylalanínu od 8 rokov a pri gravidite
Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu
Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu
Výživa bez metionínu
Výživa bez lyzínu a tryptofánu
Výživa bez leucínu
Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu
Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny
Štandardné polymérne diéty
Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie
Polymérne diéty s vlákninou a s vysokým obsahom proteínov a energie
Diéty pre diabetikov
Diéty pri ochoreniach pečene
Výživové doplnky, aminokyseliny, enzýmy

Výživové doplnky, aminokyseliny, enzýmy

Výživové doplnky, aminokyseliny, enzýmy
p.o.
p.o. plv.
p.o. plv.
p.o. plv.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
p.o. sol.
p.o. sol.
p.o. sol.
p.o. sol.
p.o. sol.
p.o. plv poruchy
cyklu močoviny
p.o. plv poruchy
metabolizmu AK
p.o. plv deficit
karnitínu
Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 661/2007 Z. z.
INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ
Všeobecná časť
1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore, ak v tabuľkovej časti prílohy – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – nie je uvedené inak.
2. Prehľad vyšetrení na vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:
Onkologické choroby Odborné onkologické vyšetrenie. Podľa povahy ochorenia ďalšie potrebné vyšetrenia.
Choroby obehového ústrojenstva EKG vyšetrenie sérových lipidov a lipoproteínov, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára. RTG hrudných orgánov/u detí individuálne podľa uváženia navrhujúceho lekára.
Diabetes mellitus Glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, sérové lipidy a lipoproteíny, EKG a očné pozadie.
Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva Odborné vyšetrenie a spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.
Choroby tráviaceho ústrojenstva Výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
Nervové choroby Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis RTG snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.
Choroby pohybového ústrojenstva Odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia, pri zápalových reumatických chorobách vždy výsledky posledných laboratórnych testov, popis funkčného vyšetrenia a RTG snímok. Pri ostatných ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.
Choroby obličiek a močových ciest Odborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vždy na kreatinín, močový sediment a sedimentáciu erytrocytov. Pri signifikantne zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť clearence kreatinínu. Pri litiázach vykonať chemické vyšetrenie kameňov, ak sú dosiahnuteľné. Pri litiázach a všetkých zápalových ochoreniach vykonať čerstvé mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.
Duševné choroby Psychiatrické vyšetrenie s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia a odporúčanou medikamentóznou liečbou.
Choroby z povolania Odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
Ženské choroby Posledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórnych testov podľa základnej diagnózy.
3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace, pričom každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.
4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.
5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.
6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu termínu nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvovať kúpeľnú starostlivosť, poistená.
7. Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie.
Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti
Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o
– infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
– všetky choroby v akútnom štádiu,
– klinické známky obehového zlyhania,
– stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
– labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
– často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
– kachexie každého druhu,
– zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
– epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
– aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
– závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
– fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
– inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
– demenciu,
– tehotenstvo,
– nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
– hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
5)
6)
6a)
§ 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
8)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
§ 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z.
17)
§ 22 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
17a)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
17b)
§ 22 ods. 8 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 22 ods. 4 až 7 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 22 ods. 16 a 17 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
19b)
Príloha č. 1 bod 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.
Príloha č. 1 bod 2.8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Príloha č. 1 body 2.10 a 2.11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 570/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.
20)
§ 9 a 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 17 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
20b)
§ 27 ods. 12 a 13 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
20c)
Čl. 12 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
§ 16 až 18 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
22)
22a)
§ 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
24)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 57 a 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
28)
§ 27 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 2 písm. a) a § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
29a)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
31)
32)
33)
§ 20 ods. 2 a 3 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)