578/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) fyzickými osobami a právnickými osobami,
b)
podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania
c)
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
d)
vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“),
e)
práva a povinnosti člena komory,
f)
povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,
g)
dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti
Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania (§ 31).
§ 3
Zdravotnícke povolanie
(1)
Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri
a)
poskytovaní zdravotnej starostlivosti,1)
b)
ochrane zdravia ľudí,2)
c)
lekárskej posudkovej činnosti,3)
d)
zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,3a)
e)
výkone kontroly4) poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.5)
(2)
Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov6) a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(3)
Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí.
(4)
Zdravotnícke povolanie sa vykonáva
a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7)
b)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) (§ 11) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,8)
c)
na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),
d)
na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a) alebo
e)
na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
§ 4
Poskytovateľ
Poskytovateľ je
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
1.
povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu9a) alebo
2.
živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) alebo
b)
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),
c)
fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.9b)
§ 5
Verejná minimálna sieť poskytovateľov
(1)
Verejná minimálna sieť poskytovateľov (ďalej len „minimálna sieť“) je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len „príslušné územie“) v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na
a)
počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
b)
chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
c)
migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území,
d)
bezpečnosť štátu.
(2)
Minimálna sieť sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby”), a poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu.9a)
(3)
Pevná sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila neodkladná zdravotná starostlivosť.
(4)
Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na určených špecializovaných pracoviskách na príslušnom území.
(5)
Minimálnu sieť podľa odsekov 1, 3 a 4 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 6
Verejná sieť poskytovateľov
(1)
Verejnú sieť poskytovateľov (ďalej len „verejná sieť“) tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.11)
(2)
Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť (§ 5), príslušný samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) oznámia do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom na doplnenie minimálnej siete.
§ 6a
Verejnú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby tvoria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu podľa osobitného predpisu.14)
§ 7
Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
(1)
Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(2)
Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia; povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia
a)
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b)
ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
lekárenskej starostlivosti.
(3)
Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:
a)
ambulancia,
b)
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c)
stacionár,
d)
poliklinika,
e)
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g)
mobilný hospic.
(4)
Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:
a)
nemocnica
1.
všeobecná,
2.
špecializovaná,
b)
liečebňa,
c)
hospic,
d)
dom ošetrovateľskej starostlivosti,
e)
prírodné liečebné kúpele,
f)
kúpeľná liečebňa,
g)
zariadenie biomedicínskeho výskumu.
(5)
Zariadenia lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.12)
(6)
Určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa odsekov 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(7)
Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
§ 7a
Výkon lekárskej posudkovej činnosti
(1)
Na výkon lekárskej posudkovej činnosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sa vyžaduje licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon lekárskej posudkovej činnosti v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch.
§ 8
Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
(1)
Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním.
(2)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § § 7 ods. 3 a ods. 4 písm. a) až d) a g) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(3)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení uvedených v § 7 ods. 4 písm. e) a f) upravuje osobitný predpis.13)
(4)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
§ 9
Systém kvality
(1)
Poskytovateľ zabezpečuje systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby
a)
sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby,
b)
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa tohto zákona (§ 8) alebo osobitného predpisu.13)
(2)
Systém kvality podľa odseku 1 je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.
(3)
Podrobnosti o zabezpečovaní systému kvality môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 10
Výkon samostatnej zdravotníckej praxe
(1)
Samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a masér. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa vyžaduje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)].
(2)
Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.
(3)
Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.
DRUHÁ ČASŤ
POVOLENIE
§ 11
Vydávanie povolení
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie
a)
ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to
1.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
2.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
3.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
4.
ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
b)
špecializovanej nemocnice,
c)
zariadenia biomedicínskeho výskumu,
d)
tkanivového zariadenia,
e)
biobanky,
f)
referenčného laboratória.
(2)
Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie
a)
ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),
b)
zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c)
stacionára,
d)
polikliniky,
e)
agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) až f),
g)
všeobecnej nemocnice,
h)
liečebne,
i)
hospicu,
j)
domu ošetrovateľskej starostlivosti,
k)
mobilného hospicu.
(3)
Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.
§ 12
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj (ďalej len „orgán príslušný na vydanie povolenia“) vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie fyzickej osobe, ak
a)
má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)],
b)
má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)
(3)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie právnickej osobe, ak
a)
má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tej kategórii zdravotníckych pracovníkov, v ktorej má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť [§ 68 ods. 1 písm. c)]; v prípade žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 10,
b)
má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)
(4)
Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a
a)
je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
úspešne absolvuje výberové konanie (§ 14).
(5)
Podmienkou na vydanie povolenia podľa odsekov 2 až 4 je aj dôveryhodnosť.
(6)
Dôveryhodná na účely vydania povolenia je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d).
(7)
Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3 a odseku 4 písm. a) musia byť splnené po celý čas platnosti povolenia.
(8)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] nespĺňa podmienky podľa odseku 4, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 14 ods. 8 a 11.
(9)
Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.
(10)
Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 písm. a) až e), ktorí budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.
(11)
Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice. Pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu.
(12)
Odborný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených v odseku 3 písm. a) pre odborného zástupcu.
§ 13
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podáva fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ o povolenie“) orgánu príslušnému na vydanie povolenia.
(2)
Fyzická osoba v žiadosti uvedie
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
d)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e)
sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 fyzická osoba doloží
a)
právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)],
b)
doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,
d)
čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.
(4)
Právnická osoba v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu,
c)
miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
d)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
e)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
f)
sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba doloží
a)
doklad o založení právnickej osoby a ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra,16) aj výpis z obchodného registra,
b)
právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
c)
doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
d)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,
e)
čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.
(6)
Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia [odsek 2 písm. d) a odsek 4 písm. e)] žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] sa rozumie zásahové územie podľa osobitného predpisu.14)
(7)
Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. c) a d) sa nevzťahujú na žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)].
(8)
K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj
a)
doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, podľa ktorej sa prenájom končí prevodom ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
b)
zmluvu o budúcej kúpe alebo inom prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
c)
doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v peňažnom ústave Slovenskej republiky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu;14) takýto doklad sa nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písmena a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu,14)
d)
doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu a doklad Leteckého úradu Slovenskej republiky o letovej spôsobilosti lietadla podľa osobitného predpisu,17) ak ide o žiadosť o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
(9)
Žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky v žiadosti uvedie aj druh činnosti alebo druhy činností, ktoré bude vykonávať podľa osobitného predpisu.17b)
§ 14
Výberové konanie
(1)
Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)].
(3)
Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje ministerstvo zdravotníctva najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace.
(4)
Na vyhodnotenie žiadosti zriaďuje ministerstvo zdravotníctva komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Ak ide o vyhodnotenie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, členom komisie musí byť aj zástupca Leteckého úradu Slovenskej republiky.
(5)
Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). Za člena komisie môže vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie nesmie vymenovať
a)
osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,
b)
osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
c)
osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
d)
osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,
e)
zamestnanca ministerstva zdravotníctva, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.
(6)
Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne ministrovi zdravotníctva písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva po odvolaní takéhoto člena komisie vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.
(7)
Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.
(8)
Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti o vydanie povolenia uviedol nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny, oznámi to ministerstvu zdravotníctva; ministerstvo zdravotníctva ho bezodkladne vylúči z výberového konania a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(9)
Kritériá hodnotenia žiadostí podľa odseku 8 sú:
a)
personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c)
výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v peňažnom ústave Slovenskej republiky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)].
(10)
Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového konania, ktorý najlepšie spĺňa kritériá podľa odseku 9 písm. a) až c); taký účastník výberového konania sa môže určiť aj pre viac sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby, ak sa uviedli v žiadosti o vydanie povolenia. O výsledku výberového konania komisia vyhotoví správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazané výsledkom výberového konania; po vydaní povolení ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosti o vydanie povolenia ostatných žiadateľov.
§ 15
Vydanie povolenia
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona, inak žiadosť rozhodnutím zamietne.
(2)
Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydáva na štyri roky; povolenie nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(3)
Pri vydaní povolenia podľa § 17 a § 17b až 17d čas platnosti pôvodného povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zostáva zachovaný.
§ 16
Zmena údajov v povolení
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to
a)
zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, zmenu mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu.
(2)
Zmena údaju v povolení je aj doplnenie identifikačného čísla právnickej osoby, ak sa jej pridelilo až po vydaní povolenia.
(3)
Zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.
§ 17
Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu
(1)
Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu činnosti podľa osobitného zákona17b) a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.
§ 17a
Určenie náhradného odborného zástupcu
(1)
Držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, ak odborný zástupca zomrel alebo z iného dôvodu náhle alebo neočakávane prestal alebo nemôže vykonávať činnosť odborného zástupcu. Náhradného odborného zástupcu nemožno určiť, ak odborný zástupca držiteľa povolenia stratil oprávnenie vykonávať činnosť odborného zástupcu v dôsledku zrušenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 74 ods. 1 písm. c) až g).
(2)
Náhradného odborného zástupcu možno určiť najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu (odsek 1); po uplynutí ustanovenej lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu. Náhradným odborným zástupcom môže byť aj odborný zástupca iného držiteľa povolenia.
(3)
Ak držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia dôvod určenia náhradného odborného zástupcu, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve náhradného odborného zástupcu a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Držiteľ povolenia je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas náhradného odborného zástupcu s jeho určením za náhradného odborného zástupcu a jeho licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.
(4)
Ak je náhradný odborný zástupca odborným zástupcom iného držiteľa povolenia, je držiteľ povolenia podľa odseku 3 povinný písomne oznámiť aj obchodné meno, sídlo a právnu formu iného držiteľa povolenia, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a k oznámeniu priložiť aj písomný súhlas iného držiteľa povolenia s určením jeho odborného zástupcu za náhradného odborného zástupcu v inom zdravotníckom zariadení.
(5)
Náhradný odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené pre odborného zástupcu [§ 12 ods. 3 písm. a) a ods. 9 až 11], ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. Ustanovenie § 12 ods. 12 platí rovnako.
(6)
Určenie náhradného odborného zástupcu nevyžaduje vydanie nového povolenia.
§ 17b
Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby
(1)
Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva s odchýlkou najviac 15 kilometrov od takého sídla a len vtedy, ak požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, dôvody požadovanej zmeny a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.
(3)
Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).
§ 17c
Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby
(1)
Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť na základe spoločnej žiadosti dvoch poskytovateľov, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydaného na základe výberového konania (§ 14). Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť len v rozsahu dohody o zmene sídla stanice záchrannej zdravotnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľmi, ktorí o výmenu sídla žiadajú. Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
K žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadatelia priložia dohodu podľa odseku 1. Ustanovenia § 17b ods. 2 a 3 platia rovnako.
§ 17d
Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1)
Zmeniť typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie povolenia, ak zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu a dôvody požadovanej zmeny. K žiadosti žiadateľ pripojí
a)
čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby19a) k požadovanej zmene,
c)
doklady preukazujúce personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak predmetom žiadosti je zmena
1.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
2.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci alebo
3.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky.
(3)
Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).
§ 18
Dočasné pozastavenie povolenia
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie, ak
a)
držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia,
b)
držiteľ povolenia mal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania20) a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a),
c)
držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a).
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak držiteľ povolenia porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d); pri porušení niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou22) (ďalej len „úrad pre dohľad”).
(3)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie
a)
na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
b)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. b) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania,
c)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo dočasného pozastavenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.
(4)
Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia z dôvodu podľa odseku 2 je aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov.
(5)
Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia povolenia.
(6)
Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia,
b)
podľa odseku 1 písm. b) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 1 písm. c) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
d)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d).
§ 19
Zrušenie povolenia
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,
b)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4),
c)
získal povolenie na základe nepravdivých údajov,
d)
neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. 4),
e)
nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia, alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8).
f)
určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje (§ 17a),
g)
na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa ambulanciu záchrannej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d); ak ide o závažné alebo opakované porušenie niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), aj na návrh úradu pre dohľad.22)
(3)
Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až f), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.
(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia,
b)
podľa odseku 1 písm. b), c), e) až g) v celom rozsahu; ak dôvodom na zrušenie povolenia podľa odseku 1 písm. b) je zrušenie licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. d) a e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej bola zrušená licencia na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu,
c)
podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia,
d)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d).
§ 20
Zánik platnosti povolenia
Platnosť povolenia zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtvu alebo
b)
zánikom právnickej osoby.
Konanie o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie povolenia a zrušenie povolenia
§ 21
(1)
Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj.
(2)
Na konanie vo veciach, v ktorých rozhodovanie patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja (§ 11 ods. 2), je miestne príslušný samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3)
Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné pozastavenie povolenia a konania o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh.
§ 22
Orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) rozhodne o
a)
vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania; ak ide o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] do 10 dní odo dňa doručenia správy o výsledku výberového konania (§ 14 ods. 10),
b)
dočasnom pozastavení povolenia do 15 dní od začatia konania,
c)
zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania.
§ 23
Orgán príslušný na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] preruší konanie najdlhšie na 90 dní na účely získania výsledku výberového konania podľa § 14.
§ 24
O odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.
§ 25
Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje
a)
údaje uvedené v § 13 ods. 2 písm. a) a b), ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) až c), ak ide o právnickú osobu,
b)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
c)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
d)
zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikačnú prípravu, v ktorých žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti,
e)
sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
f)
druh činnosti alebo druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ podľa osobitného predpisu,17b) ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky.
§ 26
(1)
Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia a právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia doručuje orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) aj
a)
daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu, alebo daňovému orgánu príslušnému podľa sídla právnickej osoby,
b)
Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
c)
úradu pre dohľad,
d)
obci príslušnej podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e)
zdravotným poisťovniam,
f)
komore, ktorá vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, doručuje ministerstvo zdravotníctva aj samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydal samosprávny kraj, doručuje samosprávny kraj aj ministerstvu zdravotníctva. Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia doručuje samosprávny kraj ministerstvu zdravotníctva aj v elektronickej podobe.
(4)
Rozhodnutie o vydaní povolenia je povinný držiteľ povolenia, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, zaslať súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na zápis činnosti do obchodného registra.
(5)
Rozhodnutie o zrušení povolenia zasiela orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) do 15 dní od jeho právoplatnosti
a)
Obchodnému vestníku na uverejnenie,
b)
súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na výmaz činnosti z obchodného registra.
(6)
Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia uverejňuje ministerstvo zdravotníctva vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; ministerstvo zdravotníctva môže uverejniť aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti, ak to považuje za účelné.
TRETIA ČASŤ
VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
§ 27
Kategórie zdravotníckych pracovníkov
Zdravotnícke povolanie vykonávajú zdravotnícki pracovníci v týchto kategóriách:
a)
lekár, ak ide o povolanie lekár,
b)
zubný lekár, ak ide o povolanie zubný lekár,
c)
farmaceut, ak ide o povolanie farmaceut,
d)
sestra, ak ide o povolanie sestra,
e)
pôrodná asistentka, ak ide o povolanie pôrodná asistentka,
f)
laborant, ak ide o povolania technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant a laborant pre zdravotnícke pomôcky,
g)
asistent, ak ide o povolania fyzioterapeut verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár a zdravotnícky asistent,
h)
technik, ak ide o povolania optometrista, zubný technik, očný optik a ortopedický technik,
i)
iný zdravotnícky pracovník, ak ide o povolania, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.
§ 28
(1)
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.
§ 30
Výkon zdravotníckeho povolania občanom členského štátu Európskej únie a občanom Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska
(1)
Občan členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska (ďalej len „členský štát"), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte, môže vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky ako usadená osoba alebo ako hosťujúca osoba.
(2)
Usadená osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4.
(3)
Hosťujúca osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý je už usadený na území iného členského štátu a na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie len ojedinele alebo príležitostne.24a)
(4)
Hosťujúca osoba, ktorá prichádza vykonávať zdravotnícke povolanie na územie Slovenskej republiky po prvýkrát, je povinná pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu zdravotníctva. Oznámenie musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte a informáciu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. Hosťujúca osoba je povinná k oznámeniu priložiť
a)
doklad o štátnom občianstve,
b)
doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a doklad o tom, že v čase oznámenia nebol hosťujúcej osobe výkon zdravotníckeho povolania zakázaný, a to ani dočasne,
c)
doklady o vzdelaní alebo ich súbory podľa § 35 a 36.
(5)
Oznámenie je hosťujúca osoba povinná obnoviť do jedného roka od posledného oznámenia, ak mieni zdravotnícke povolanie vykonávať na území Slovenskej republiky ojedinele alebo príležitostne aj v nasledujúcom roku; k oznámeniu nie je povinná predložiť doklady podľa odseku 4.
(6)
Oznámenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa oznámenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu,24a) je potrebné ho doručiť aj v papierovej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.
(7)
Hosťujúca osoba bezodkladne informuje ministerstvo zdravotníctva o zmenách v údajoch uvedených v oznámení a v predložených dokladoch.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam oznámení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto zoznamu sprístupňuje podľa osobitného predpisu.24b)
(9)
Ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia a dokladov podľa odseku 4 rozhodne, či bude posudzovať doklady uvedené v odseku 4 písm. c); to neplatí, ak ide o doklady, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, na ktoré sa posudzovanie nevzťahuje. Ak rozhodne, že doklady uvedené v odseku 4 písm. c) bude posudzovať, informuje hosťujúcu osobu o tom, aký čas potrebuje na posúdenie.
(10)
Ministerstvo zdravotníctva si na posúdenie dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) môže vyžiadať aj stanovisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Po posúdení dokladov ministerstvo zdravotníctva rozhodne, či úroveň nadobudnutých vedomostí a praktických zručností preukázaných dokladmi podľa odseku 4 písm. c) je v súlade s požiadavkami ustanovenými na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky. Rozhodnutie o posúdení dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) sa nesmie vydať neskôr ako dva mesiace od doručenia úplného oznámenia. Ak ministerstvo zdravotníctva nevydá toto rozhodnutie v ustanovenej lehote, hosťujúca osoba môže príslušnú pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky vykonávať.
(11)
Ak pri posudzovaní dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) ministerstvo zdravotníctva zistí podstatné rozdiely, umožní hosťujúcej osobe vykonať skúšku spôsobilosti podľa § 36 ods. 8 alebo osobitného predpisu28) v lehote 30 dní od vydania rozhodnutia o posúdení dokladov. Do vykonania skúšky spôsobilosti nesmie hosťujúca osoba začať vykonávať príslušnú pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky.
(12)
Hosťujúca osoba je povinná pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať,
a)
register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaná podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,
b)
názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadená a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,
c)
podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.
(13)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o činnosti, ktorú vykonáva hosťujúca osoba na území Slovenskej republiky, môže kedykoľvek požiadať hosťujúcu osobu o vysvetlenie. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že hosťujúca osoba začala sústavne vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, dá podnet komore na začatie konania o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania (§ ods. 4).
(14)
Ak má občan členského štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, zakázaný výkon činnosti20) alebo uloženú inú sankciu v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ministerstvo zdravotníctva informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán členského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia zákazu výkonu činnosti alebo uloženia inej sankcie v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu. Zákaz výkonu činnosti alebo uloženie inej sankcie v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva poskytovateľ, ktorý je zamestnávateľom takej osoby, alebo komora, ktorá vydala takej osobe licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu alebo licenciu na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 68 ods. 1) (ďalej len „licencia").
(15)
Komora, ktorá vydala licenciu občanovi členského štátu, oznamuje príslušnému orgánu členského štátu aj vylúčenie takého občana z komory alebo uloženie iného disciplinárneho opatrenia a zrušenie licencie najneskôr do troch mesiacov odo dňa uloženia právoplatného disciplinárneho opatrenia alebo zrušenia licencie, ak tieto skutočnosti môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu.
(16)
Ministerstvo zdravotníctva prešetrí na žiadosť iného členského štátu skutočnosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, ak sa viažu na výkon zdravotníckeho povolania a ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území tohto členského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
§ 31
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
(1)
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:
a)
spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
zdravotná spôsobilosť (§ 32),
c)
odborná spôsobilosť (§ 33 až 35),
d)
bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3.
(3)
Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.
(4)
U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie slovenského jazyka a odbornej terminológie v slovenskom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4).
§ 32
Zdravotná spôsobilosť
(1)
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „posudok“) vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania (§ 27).
(2)
Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.
(3)
Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „posudzujúci lekár“), ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.26)
(4)
Posudzujúci lekár je povinný
a)
prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii27) žiadateľa o vydanie posudku,
b)
poslať žiadateľa na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jeho zdravotnej spôsobilosti,
c)
zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku,
d)
uviesť výsledok lekárskej prehliadky v posudku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
e)
vyhotoviť posudok a zaznamenať výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku do 15 dní odo dňa žiadosti o vydanie posudku.
(5)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.
(6)
U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike, takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
§ 33
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o kategóriu iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)]. Účasť na príprave na výkon práce v zdravotníctve sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie.28aa)
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27) a diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore okrem prípadov ustanovených podľa odseku 8.
(5)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje
a)
dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27) a certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikát”) alebo
b)
dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27), diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom.
Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie.28ab)
(6)
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj odbornou zdravotníckou praxou (ďalej len „odborná prax”) v prípadoch ustanovených podľa odseku 8. Odborná prax je vykonávanie odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností zdravotníckym pracovníkom.
(7)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností len v akreditovaných certifikačných študijných programoch.
(8)
Odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(9)
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj dokladom o uznaní dokladov (§ 35 až 37a).
§ 34
Odborná spôsobilosť pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania
(1)
Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore na území Slovenskej republiky v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, zamestnávateľ zabezpečí preškolenie zamestnanca, na ktorého sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Preškolenie na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 480 hodín a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka.
(2)
O preškolení podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, ktorý zasiela zamestnávateľ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 11).
(3)
Požiadavky na preškolenie podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na držiteľa licencie (§ 68 ods. 1) a držiteľa oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
§ 34a
Odborná spôsobilosť pri nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania
Požiadavky na preškolenie podľa § 34 sa vzťahujú aj na zdravotníckeho pracovníka, ktorý najmenej v lehote štyroch rokov od získania príslušnej odbornej spôsobilosti podľa § 33 nezačal vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti.
§ 35
Uznávanie diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní
(1)
Diplomy, vysvedčenia, osvedčenia a ostatné doklady o vzdelaní okrem dokladov podľa odsekov 2 a 3 alebo ich súbory vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o vzdelaní“) uznáva príslušný orgán podľa osobitných predpisov.28)
(2)
Doklady o špecializácii vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o špecializácii“) uznáva ministerstvo zdravotníctva.
(3)
Certifikáty, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácii podľa odseku 2, vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu uznáva podľa § 37a ministerstvo zdravotníctva.
(4)
Podľa tohto zákona možno uznať len doklady o špecializácii alebo certifikáty, pri uznaní ktorých je možné postupovať podľa § 36 alebo 37a v odboroch vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa § 33 ods. 7.
Uznávanie dokladov o špecializácii
§ 36
Uznávanie dokladov o špecializácii
(1)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v inom členskom štáte, ak
a)
je uvedený v prílohe č. 3,
b)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3,
c)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní, podľa ktorého sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, od príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom doklad o špecializácii získal,
d)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad o špecializácii potvrdzuje úspešné ukončenie špecializačného štúdia, ktoré sa začalo pred dátumom uvedeným v prílohe č. 3 v príslušnom špecializačnom odbore, a že držiteľ tohto dokladu o špecializácii podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu, alebo
e)
nie je uvedený v prílohe č. 3 ani k nemu nebol doložený doklad podľa písmen b) až d), ale po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo v príbuznom špecializačnom odbore, bolo zistené, že je rovnocenný s dokladom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím alebo skúškou spôsobilosti, ak nemôže uznať doklad o špecializácii, pretože žiadateľ nepreukázal splnenie žiadnej z podmienok uvedených v odseku 1 písm. b), c) a e), a po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo v príbuznom špecializačnom odbore, na základe predložených dokladov zistilo, že
a)
dĺžka špecializačného štúdia alebo inej odbornej prípravy zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, bola najmenej o jeden rok kratšia, ako je stanovená dĺžka špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky,
b)
špecializačné štúdium alebo iná odborná príprava zodpovedajúca špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, sa podstatne odlišuje od špecializačného štúdia v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky alebo
c)
v špecializačnom štúdiu alebo inej odbornej príprave zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, nie sú obsiahnuté jedna alebo viac špecializovaných pracovných činností, ktoré sa vyžadujú na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností na území Slovenskej republiky a vyžadujú osobitné špecializačné štúdium na území Slovenskej republiky, pretože na území členského štátu, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, takéto špecializované pracovné činnosti neexistujú.
(3)
Ak ministerstvo zdravotníctva nemôže uznať doklad o špecializácii podľa odseku 1 písm. d) a súčasne zistí niektorú zo skutočností uvedených v odseku 2 písm. a) a c), ministerstvo zdravotníctva neumožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím alebo skúškou spôsobilosti, ale výslovne určí jednu z týchto možností.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva určí jednu z možností uvedených v odseku 3 aj vtedy, ak nemôže uznať doklad o špecializácii podľa odseku 1 písm. d), pretože žiadateľ vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti na území iného členského štátu podľa právnych predpisov príslušného členského štátu menej, ako sú tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu, a súčasne ide o špecializovanú sestru, ktorá neabsolvovala príslušné štúdium na výkon odborných pracovných činností sestry.
(5)
Ministerstvo zdravotníctva upustí od uplatnenia adaptačného obdobia alebo skúšky spôsobilosti uvedených v odsekoch 2 a 3, ak predložený doklad o špecializácii patrí do systému vzájomného uznávania kvalifikácií na základe spoločnej platformy, v ktorej je zahrnutá aj Slovenská republika. Spoločnou platformou na účely tohto zákona sa rozumie sústava kritérií odbornej kvalifikácie dohodnutá jednotlivými členskými štátmi na kompenzovanie podstatných rozdielov zistených v požiadavkách na odbornú prípravu na dané povolanie v týchto členských štátoch.
(6)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá posúdila obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností, vo svojom posudku pre ministerstvo zdravotníctva uvedie
a)
vedomosti a zručnosti, ktoré by žiadateľ mal preukázať v adaptačnom období, a odporúčanú dĺžku adaptačného obdobia v ustanovenom týždennom pracovnom čase,28a) pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka,
b)
vedomosti a zručnosti zásadného významu na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností, ktoré by žiadateľ mal preukázať skúškou spôsobilosti, a odporúčaný termín vykonania skúšky, pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
(7)
Adaptačné obdobie nesmie trvať viac ako tri roky. Počas adaptačného obdobia žiadateľ vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na samostatný výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou adaptačného obdobia môže byť v prípade potreby aj vzdelávanie zamerané na získanie vedomostí a zručností, ktoré by žiadateľ mal preukázať podľa odseku 6 písm. a). Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá vydala posudok podľa odseku 6, podá písomné vyjadrenie k rozsahu vykonávaných pracovných činností, úrovni nadobudnutých vedomostí a zručností podľa odseku 6 písm. a), prípadne k vzdelávaniu absolvovanému počas adaptačného obdobia; písomnému vyjadreniu nesmie predchádzať žiadna skúška.
(8)
Skúška spôsobilosti je zameraná na posúdenie odborných vedomostí a zručností vo vzťahu k samostatnému výkonu špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky. Žiadateľ musí byť pred vykonaním skúšky spôsobilosti oboznámený s obsahom a rozsahom vedomostí a zručností, ktoré má preukázať, a s formou skúšky. Skúšku spôsobilosti žiadateľ vykoná vo vzdelávacej ustanovizni, ktorá vydala posudok podľa odseku 6. Skúška spôsobilosti sa vykoná v štátnom jazyku a má písomnú, ústnu alebo praktickú časť. Formu skúšky určí vzdelávacia ustanovizeň v závislosti od zistených rozdielov podľa odseku 6 písm. b). Vzdelávacia ustanovizeň vypracuje správu o úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii podľa odsekov 2 až 4 po predložení vyjadrenia podľa odseku 7 alebo správy podľa odseku 8, z ktorých vyplýva, že žiadateľ môže začať samostatne vykonávať pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(10)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak žiadateľ doložil doklad o vykonávaní príslušných špecializovaných pracovných činností najmenej tri roky na území členského štátu, ktorý jej takýto doklad o špecializácii uznal.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v štáte, ktorý nie je členským štátom, aj keď žiadateľ nespĺňa podmienku podľa odseku 10, ak žiadateľ po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný študijný program splnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky.
(12)
Osoba, ktorá má uznaný doklad o špecializácii, môže začať samostatne vykonávať špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii.
(13)
Pri uznávaní dokladu o špecializácii žiadateľovi, ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu,28b) sa postupuje podľa odsekov 1 až 9.
(14)
Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár a zubný lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar „Фелдшер" získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.
(15)
Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam špecializačných študijných programov, pri ktorých postupuje podľa odsekov 2 až 4.
§ 37
(1)
Žiadosť o uznanie dokladu o špecializácii sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží
a)
právoplatné rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo doklad o odbornej spôsobilosti získaný na území Slovenskej republiky,
b)
doklad o špecializácii (§ 35 ods. 2),
c)
iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36,
d)
úradne osvedčený preklad dokladov uvedených v písmenách b) a c) do štátneho jazyka,
e)
fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť a rodinný príslušník občana členského štátu28b) aj doklad potvrdzujúci, že je rodinným príslušníkom občana členského štátu s pobytom na území Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať od osoby, ktorá získala v inom členskom štáte doklad o špecializácii v inej ako dennej forme štúdia, ktoré sa začalo pred 31. decembrom 1983, aby okrem dokladu o špecializácii predložila aj doklad potvrdzujúci, že najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu posledných piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto dokladu vykonávala v členskom štáte činnosť v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého dokladu o špecializácii alebo iných predložených dokladov [odsek 1 písm. b) a c)], požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 1 až 5 do troch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1 vrátane lehoty dvoch mesiacov, v ktorej rozhoduje príslušný orgán podľa osobitného predpisu.28) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 9 až 11 do štyroch mesiacov od doručenia žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1. Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.
(5)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň uskutočňujúca rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný alebo certifikačný študijný program je povinná ministerstvu zdravotníctva poskytnúť potrebnú súčinnosť pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov.
(6)
Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je aj rozhodnutie o práve používať profesijný titul viažuci sa na príslušnú špecializáciu alebo certifikát alebo jeho skratku podľa § 37b.
§ 37a
Uznávanie certifikátov
(1)
Ministerstvo zdravotníctva po posúdení Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou rovnaký alebo príbuzný akreditovaný certifikačný študijný program uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v inom štáte, za rovnocenný s certifikátom vydaným v Slovenskej republike (§ 39 ods. 3), ak je určený pre zdravotníckeho pracovníka.
(2)
Žiadosť o uznanie certifikátu sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží
a)
úradne osvedčenú fotokópiu certifikátu,
b)
úradne osvedčený preklad certifikátu do štátneho jazyka,
c)
iné doklady, ak sa vyžadujú na posúdenie podľa odseku 1,
d)
fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní certifikátu do štyroch mesiacov odo dňa doručenia kompletnej žiadosti podľa odseku 2.
(4)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého certifikátu, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.
§ 37b
Používanie profesijných titulov
(1)
Zdravotnícky pracovník nesmie používať iný profesijný titul alebo skratku, ako je titul alebo skratka vyplývajúca zo získanej odbornej spôsobilosti (§ 33) alebo odbornej spôsobilosti uznanej podľa § 35 až 37a. Používanie profesijných titulov a skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(2)
Je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu28b)alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane používania označenia „terapeut“ alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne alebo v slovnom spojení využívajúcom toto označenie.
§ 38
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a)
obzvlášť závažný trestný čin,29)
b)
trestný čin prijímania úplatku, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie,30)
c)
úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.
(2)
Bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje výpisom z registra trestov,31) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
§ 39
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. U iného zdravotníckeho pracovníka [§ 27 písm. i)] zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve. Požiadavka prípravy na výkon práce v zdravotníctve neplatí, ak iný zdravotnícky pracovník získal vysokoškolské magisterské alebo inžinierske vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva.
(3)
Spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných činností ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(4)
Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.
§ 39a
Financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa môže financovať z
a)
prostriedkov zamestnávateľov,31a)
b)
prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí,
c)
prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní,31b)
d)
úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania,
e)
prostriedkov štátneho rozpočtu,
f)
prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb,
g)
iných zdrojov.
(2)
Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia plánujú finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov na kalendárny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom vzdelávania zamestnancov. Ak tieto organizácie získajú doplnkové zdroje financovania, financujú ďalšie vzdelávanie aj z týchto zdrojov.31c)
(3)
Výšku úhrad podľa odseku 1 písm. d) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 40
Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1)
Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, o akreditácii certifikačných študijných programov a o akreditácii študijných programov sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditácia"); na rozhodovanie o akreditácii, na priebežné sledovanie a hodnotenie úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ak ďalej nie je ustanovené inak (§ 42), a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie zriaďuje Akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia") ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Minimálny obsah špecializačného štúdia v jednotlivých špecializačných odboroch určia minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálny obsah certifikačnej prípravy v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálny obsah štúdia v študijných programoch sústavného vzdelávania určia minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(3)
O akreditáciu podľa odseku 1 môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň,32) ak
a)
má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program, certifikačný študijný program alebo študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „študijný program"),
b)
vypracovala projekt študijného programu a pedagogickú dokumentáciu32a) študijného programu podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,
c)
zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie študijného programu.
(4)
Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33)
(5)
Iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 3 písm. a), môže požiadať o akreditáciu certifikačného študijného programu alebo o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania, ak
a)
najmenej päť rokov pred podaním žiadosti vykonávala niektorú z činností podľa § 3 ods. 1 alebo zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania,
b)
vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania,
c)
zabezpečila materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania.
(6)
Ak študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných pracovných činností pre každého účastníka študijného programu podľa pedagogickej dokumentácie.
(7)
Žiadosť vzdelávacej ustanovizne obsahuje
a)
názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne,
b)
charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,
c)
názov študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.
(8)
K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 5; ak sa bude vzdelávacia aktivita uskutočňovať v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou podľa odseku 6.
(9)
Vzdelávacia ustanovizeň s akreditáciou z iného členského štátu pripojí aj osvedčenú kópiu dokladu o akreditácii študijného programu získaného v inom členskom štáte a informáciu o podmienkach akreditácie, ktoré splnila v danom členskom štáte.
(10)
Žiadosť o akreditáciu každého špecializačného študijného programu podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má začať uskutočňovať požadovaný študijný program. Žiadosť o akreditáciu každého certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím vzdelávania v príslušnom študijnom programe.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva vydá osvedčenie o akreditácii najneskôr do 150 dní od doručenia kompletnej žiadosti o akreditáciu.
(12)
Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa tohto zákona, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na ktorého základe je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program, akreditovaný certifikačný študijný program alebo akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditovaný program"). Osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(13)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovaný program podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo,
b)
predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30 dní od vzniku skutočností zakladajúcich zmenu spolu s dokladmi viažucimi sa k zmene; zmena týkajúca sa akreditovaného programu, ktorá je uvedená v osvedčení o akreditácii, vyžaduje vydanie nového osvedčenia,
c)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom školskom roku alebo v akademickom roku, alebo v príslušnom vzdelávacom cykle; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov a v zozname absolventov tvorí: titul, meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania tretím stranám uvedeným v písmenách e) a f),
d)
viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,
e)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmen c) a d) komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register") (§ 62 ods. 2 až 11) a na účely štátnych štatistických zisťovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o špecializácii aj Slovenskej zdravotníckej univerzite,33)
f)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmena c) na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutočňuje špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore alebo certifikačný študijný program v príslušnej certifikačnej príprave,
g)
predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania časový plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy účastníkov akreditovaného programu,
h)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva zmenu údajov podľa odseku 7 písm. a) a b); súčasťou oznámenia je doklad o zmene údajov.
(14)
Zmena údajov podľa odseku 7 písm. a) a b) nevyžaduje vydanie nového osvedčenia. Ministerstvo zdravotníctva v osvedčení o akreditácii vyznačí takéto zmeny údajov do 15 dní odo dňa ich oznámenia.
(15)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii špecializačného študijného programu, je povinná zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného špecializačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednom špecializačnom odbore. Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu, je povinná zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného certifikačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednej certifikačnej príprave.
(16)
Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň
a)
požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,
b)
získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov,
c)
uskutočňuje študijný program, na ktorý nezískala osvedčenie o akreditácii,
d)
neoznámila zmenu v akreditovanom programe v stanovenom termíne alebo v stanovenom termíne nedoložila doklady o zmene v akreditovanom programe,
e)
poruší niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 15.
(17)
Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
zánikom vzdelávacej ustanovizne.
(18)
Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditovaný program, uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na internete; zoznam obsahuje názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne a názov akreditovaného programu.
(19)
Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci. Na rozhodovanie o akreditácii kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora prvej pomoci a na poskytovanie kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora prvej pomoci sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 18.
(20)
Realizácia špecializačného študijného programu, certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bez akreditácie podľa tohto zákona, ak nie je ďalej v § 42 ods. 5 ustanovené inak, sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
§ 41
Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov, potvrdení a osvedčení
(1)
Vzdelávacia ustanovizeň vydáva
a)
diplomy o špecializácii absolventom akreditovaného špecializačného študijného programu po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky,
b)
certifikáty absolventom akreditovaného certifikačného študijného programu po jeho absolvovaní,
c)
potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania absolventom akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania po jeho absolvovaní,
d)
potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci alebo akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci po jeho absolvovaní.
(2)
Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia ustanovizeň komisiu zloženú zo zástupcov vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Vzdelávacia ustanovizeň vydáva aj osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve po jej absolvovaní, ak ide o iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)].
(4)
Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov, osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(5)
Vzdelávacia ustanovizeň vydá k dokladom uvedeným v odsekoch 1 a 3 informáciu o obsahu a rozsahu štúdia, ak o to držiteľ dokladu požiada.
§ 42
Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
(1)
Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.
(2)
Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.
(3)
Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 11), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami a odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti, alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zabezpečuje operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby.14)
(5)
Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.
(6)
Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 11), a ak ide o sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zamestnávateľ. Komora môže vykonávať toto hodnotenie samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní.
(7)
Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa odsekov 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(8)
Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela príslušný orgán podľa odseku 6 hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b)písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie
a)
v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu7)aj jeho zamestnávateľovi; v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ spolu so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v pôsobnosti zamestnávateľa,
b)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu8) aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia; v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie a začatie konania oznámi orgánu príslušnému na vydanie povolenia,
c)
na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe aj príslušnej komore; v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie,
d)
na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu9) aj živnostenskému úradu a v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ príslušná komora dá podnet na začatie konania o zrušení oprávnenia.
(9)
V prípadoch uvedených v odseku 8 možno zdravotníckemu pracovníkovi navrhnúť preskúšanie; preskúšanie zabezpečí orgán podľa odseku 6 v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou podľa § 40 uskutočňujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(10)
Výsledok preskúšania podľa odseku 9 vzdelávacia ustanovizeň oznamuje písomne hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi, komore a orgánom podľa odseku 8 najneskôr do desať dní od preskúšania.
PIATA ČASŤ
KOMORY
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 43
Slovenská lekárska komora
(1)
Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory34) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 44
Slovenská komora zubných lekárov
(1)
Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov34) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 45
Slovenská lekárnická komora
(1)
Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory35) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania farmaceuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 46
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
(1)
Z doterajšej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) sa zriaďuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47a
Z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa zriaďuje
a)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov,
b)
Slovenská komora zubných technikov,
c)
Slovenská komora ortopedických technikov,
d)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,
e)
Slovenská komora psychológov.
§ 47b
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov
(1)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov združuje technikov laboratórnej medicíny, medicínsko-technických laborantov, zdravotníckych laborantov, farmaceutických laborantov, laborantov pre zdravotnícke pomôcky, verejných zdravotníkov, rádiologických asistentov, zdravotníckych záchranárov, dentálne hygieničky, asistentov hygieny a epidemiológie, asistentov výživy, masérov, sanitárov, zdravotníckych asistentov, optometristov a očných optikov.
(2)
Členom Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta, laboranta pre zdravotnícke pomôcky, verejného zdravotníka, rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, dentálnej hygieničky, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výživy, maséra, sanitára, zdravotníckeho asistenta, optometristu a očného optika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47c
Slovenská komora fyzioterapeutov
(1)
Slovenská komora fyzioterapeutov združuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania fyzioterapeuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47d
Slovenská komora zubných technikov
(1)
Slovenská komora zubných technikov združuje zubných technikov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory zubných technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47e
Slovenská komora ortopedických technikov
(1)
Slovenská komora ortopedických technikov združuje ortopedických technikov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory ortopedických technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania ortopedického technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47f
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
(1)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, špeciálnych pedagógov, biológov, fyzikov, genetikov a chemikov.
(2)
Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, liečebného pedagóga, špeciálneho pedagóga, biológa, fyzika, genetika alebo chemika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47g
Slovenská komora psychológov
(1)
Slovenská komora psychológov združuje psychológov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory psychológov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania psychológa a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 48
Postavenie komory
(1)
Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3)
Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.
§ 49
Úlohy komory
(1)
Komora plní najmä tieto základné úlohy:
a)
združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,
b)
chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
c)
poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
d)
sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
e)
zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,
f)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
g)
vedie zoznam svojich členov,
h)
vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
i)
vydáva potvrdenia o zápise do registra,
j)
poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu,36a)
k)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
l)
rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74),
m)
kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2),
n)
rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67),
o)
spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť,
p)
rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4).
(2)
Komora ďalej
a)
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
b)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími ustanovizňami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve a s príslušnými orgánmi členských štátov vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
c)
oznamuje ministerstvu zdravotníctva a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,
d)
zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
vydáva vnútorné predpisy komory,
f)
vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,
g)
môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,
h)
vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,
i)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(3)
Činnosť uvedená v odseku 1 sa považuje za činnosť vo verejnom záujme podľa osobitného zákona.37)
Členstvo v komore
§ 50
(1)
Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore.
(2)
Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.
(3)
Členstvo v komore je dobrovoľné.
(4)
Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné členstvo v komore.
(5)
S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.
§ 51
(1)
Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak
a)
je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
b)
je bezúhonný.
(2)
Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak
a)
písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).
§ 52
Práva a povinnosti člena komory
(1)
Člen komory má právo
a)
voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
b)
využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
c)
využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
d)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
e)
požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.
(2)
Člen komory je povinný
a)
vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4,
b)
spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
c)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
d)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e)
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,
f)
bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopĺňať (§ 64).
(3)
Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.
Orgány komory
§ 53
Orgány komory sú:
a)
snem komory,
b)
rada komory,
c)
prezídium komory,
d)
prezident komory,
e)
disciplinárna komisia komory,
f)
kontrolný výbor komory.
§ 54
(1)
Dĺžku funkčného obdobia členov orgánov komory určí štatút komory.
(2)
Prezident komory a členovia orgánov komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov komory, ak im členstvo nezanikne podľa tohto zákona skôr.
(3)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za výkon funkcie v orgánoch komory patrí len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu;38) výšku náhrady schvaľuje snem komory.
(4)
Spôsob voľby členov orgánov upraví komora volebným poriadkom.
(5)
Spôsob rokovania orgánov upraví komora rokovacím poriadkom.
(6)
Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou bezúhonnosti,
c)
vylúčením z komory,
d)
odvolaním,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(7)
Prezidenta komory a člena orgánu komory môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa vnútorných predpisov komory.
(8)
Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.
(9)
Prezident komory a členovia orgánov komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.
§ 55
Snem komory
(1)
Snem komory je najvyšší orgán komory.
(2)
Snem komory najmä
a)
schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,
b)
volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,
c)
môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,
d)
hodnotí činnosť komory a jej orgánov,
e)
rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,
f)
schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,
g)
určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5,
h)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
(3)
Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná snem komory zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory.
(4)
Snem komory tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom.
(5)
Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
§ 56
Rada komory
(1)
Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Rada komory
a)
volí a odvoláva členov prezídia komory a viceprezidenta komory,
b)
hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,
c)
schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
d)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,
e)
plní uznesenia snemu komory,
f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,
g)
zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a priebežne ho aktualizuje,
h)
rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,
i)
podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory.
(3)
Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v disciplinárnej komisii komory.
§ 57
Prezídium komory
(1)
Prezídium komory je výkonný orgán komory. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Prezídium komory
a)
zvoláva riadne zasadnutia rady komory,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,
c)
plní uznesenia snemu komory a rady komory,
d)
zapisuje zdravotníckych pracovníkov do zoznamu členov,
e)
hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,
f)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,
g)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,
h)
rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,
i)
rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie.
§ 58
Prezident komory
(1)
Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.
(2)
Prezident komory
a)
zastupuje komoru a koná za komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
c)
vedie zasadnutia rady komory,
d)
predsedá zasadnutiam snemu komory.
(3)
Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Počet viceprezidentov stanoví štatút komory.
§ 59
Disciplinárna komisia komory
(1)
Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán komory. Členov disciplinárnej komisie komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Disciplinárna komisia komory
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie komory.
§ 60
Kontrolný výbor komory
(1)
Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Kontrolný výbor komory
a)
kontroluje činnosť komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,
c)
kontroluje hospodárenie komory,
d)
kontroluje činnosť prezídia komory,
e)
kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,
f)
rozhoduje o sťažnostiach39) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,
h)
podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
§ 61
Hospodárenie a majetok komory
(1)
Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.
(2)
Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov.
(3)
Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.
(4)
Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie, pokút uložených v disciplinárnom konaní, darov, dotácií a z iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(5)
Hospodárenie komory podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.37)
TRETIA HLAVA
REGISTRÁCIA
§ 62
Úvodné ustanovenia
(1)
Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.
(2)
Slovenská lekárska komora (§ 43) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára.
(3)
Slovenská komora zubných lekárov (§ 44) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára.
(4)
Slovenská lekárnická komora (§ 45) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.
(5)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (§ 46) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.
(6)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta, laboranta pre zdravotnícke pomôcky, verejného zdravotníka, rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, dentálnej hygieničky, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výživy, maséra, sanitára, zdravotníckeho asistenta, optometristu a očného optika.
(7)
Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta.
(8)
Slovenská komora zubných technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného technika.
(9)
Slovenská komora ortopedických technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika.
(10)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, špeciálneho pedagóga, biológa, fyzika, genetika a chemika.
(11)
Slovenská komora psychológov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológa.
(12)
Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou (§ 30 ods. 3); komora v takom prípade iba vezme na vedomie kópiu vyhlásenia a dokladov uvedených v § 30 ods. 4.
§ 63
Postup pri registrácii
(1)
Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, titul dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
údaj o zdravotníckom povolaní (§ 27),
d)
údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4),
e)
údaje o odbornej spôsobilosti (§ 33),
f)
údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 39), ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názov a sídlo
1.
vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a dĺžku trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
2.
poskytovateľa, u ktorého osoba vykonáva zdravotné výkony potrebné na získanie diplomu o špecializácii alebo certifikátu,
g)
údaj o sústavnom vzdelávaní (§ 42),
h)
údaj o doterajšej odbornej praxi.
(3)
K oznámeniu podľa odseku 2 zdravotnícky pracovník priloží osvedčené kópie dokladov uvedených v odseku 2 písm. e), g) a h), potvrdenie vzdelávacej ustanovizne a poskytovateľa podľa odseku 2 písm. f) a doklad o zaplatení registračného poplatku.
(4)
Registračný poplatok je najviac vo výške 13 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 11).
(5)
Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok najviac do výšky 4 eurá ročne, ktorý je príjmom komory.
(6)
U zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s osobitným predpisom.40) Upozornenie sa zasiela aj úradu pre dohľad.
(7)
Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 5 a § 71 ods. 3 podľa osobitného predpisu41) najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve zdravotníckemu pracovníkovi na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.
(8)
Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky.
(9)
Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.
§ 64
Register zdravotníckych pracovníkov
(1)
Register je zoznam zdravotníckych pracovníkov vedený podľa zdravotníckeho povolania. Register obsahuje
a)
dátum registrácie,
b)
registračné číslo,
c)
údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2,
d)
ďalšie oznamované údaje.
(2)
Súčasťou registra sú doklady uvedené v § 63 ods. 3.
(3)
Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.25)
(4)
Členovia orgánov príslušnej komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.
ŠTVRTÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNE OPATRENIA A DISCIPLINÁRNE KONANIE
§ 65
Disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárne previnenie člena komory je porušenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2.
(2)
Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
za porušenie povinností uvedených v § 52 ods. 2 písm. c) a d)
1.
písomné napomenutie za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore alebo
2.
pokutu až do 331 eur za opakované porušenie niektorej z týchto povinností,
b)
za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 52 ods. 2 písm. a) a b)
1.
pokutu do 1 659 eur za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore,
2.
podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie jednej z týchto povinností,
3.
vylúčenie z komory, ak člen komory porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu v minulosti uložilo disciplinárne opatrenie podľa písmena b) druhého bodu.
Disciplinárne konanie
§ 66
(1)
Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory (§ 60); ak ide o porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a) aj na návrh úradu pre dohľad.42)
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor komory alebo úrad pre dohľad dozvedel o disciplinárnom previnení a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen komory disciplinárne previnil.
§ 67
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 65 rozhoduje v prvom stupni disciplinárna komisia komory (§ 59).
(2)
Disciplinárna komisia komory je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť rada komory. O predĺžení lehoty je rada komory povinná písomne informovať člena komory.
(3)
Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a kontrolný výbor komory sú oprávnení požiadať prezídium komory, aby rozhodlo o veci. Proti rozhodnutiu prezídia komory sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.
(4)
Oprávnenie podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na úrad pre dohľad, ak ide rozhodovanie vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti člena komory podľa § 52 ods. 2 písm. a).
(5)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie dotknutý člen komory a kontrolný výbor komory; ak ide o rozhodnutie vo veci o uložení disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a), aj úrad pre dohľad.
(6)
O odvolaní podľa odseku 5 rozhoduje prezídium komory (§ 57).
(7)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, ako aj vylúčenia z komory, upravuje disciplinárny poriadok komory.
(8)
Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov.43)
(9)
Komora oznámi disciplinárne opatrenie uložené členovi komory, ktorý je občanom členského štátu, za disciplinárne previnenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu rovnocennej organizácii daného členského štátu a ministerstvu zdravotníctva.
(10)
Komora pri postupe podľa odseku 9 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.25)
PIATA HLAVA
LICENCIE
§ 68
Vydávanie licencií
(1)
Licencie sa vydávajú
a)
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a masér,
b)
na výkon zdravotníckeho povolania [(§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, biológ, verejný zdravotník, fyzik, chemik, genetik, technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy,
c)
na výkon odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaniach ustanovených v § 27,
d)
na výkon lekárskej posudkovej činnosti podľa § 7a zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár.
(2)
Slovenská lekárska komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár.
(3)
Slovenská komora zubných lekárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zubný lekár.
(4)
Slovenská lekárnická komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní farmaceut.
(5)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka.
(6)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy a masér.
(7)
Slovenská komora fyzioterapeutov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut.
(8)
Slovenská komora ortopedických technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ortopedický technik.
(9)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.
(10)
Slovenská komora psychológov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní psychológ.
(11)
Licencia na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 písm. b) alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 1 písm. c) sa vyžaduje na vydanie povolenia (§ 11) a na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.9a)
§ 69
Podmienky na vydanie licencie
(1)
Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak
a)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
je zdravotne spôsobilý (§ 32),
c)
je odborne spôsobilý (§ 33),
d)
je bezúhonný (§ 38),
e)
je zapísaný v registri (§ 64).
(2)
Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Dôveryhodný na účely vydania licencie je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g).
(4)
Podmienky na vydanie licencie podľa odseku 1 musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.
§ 70
Žiadosť o vydanie licencie
(1)
Žiadosť o vydanie licencie podáva fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ o licenciu“) príslušnej komore, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 30 ods. 13).
(2)
Žiadateľ o licenciu v žiadosti o vydanie licencie uvedie
a)
meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
registračné číslo [§ 64 ods. 1 písm. b)],
d)
údaj o odbornej spôsobilosti,
e)
údaj o špecializačnom odbore, v ktorom sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť,
f)
údaj o doterajšej odbornej praxi,
g)
rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme čestného vyhlásenia, alebo miesto výkonu odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],
h)
miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)], miesto výkonu zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)], miesto výkonu činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)] alebo miesto výkonu lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ o licenciu doloží
a)
osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti a o doterajšej praxi;
b)
doklad o zdravotnej spôsobilosti,
c)
doklad o bezúhonnosti, ktorým je výpis z registra trestov.31)
(4)
Ak sa začne konanie o vydanie licencie na základe podnetu ministerstva zdravotníctva podľa § 30 ods. 13, komora vyzve fyzickú osobu na doplnenie údajov a doplnenie dokladov podľa odsekov 2 a 3 písomnou formou, kde stanoví lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní.
§ 71
Vydanie licencie
(1)
Komora vydá licenciu rozhodnutím, ak žiadateľ o licenciu preukázal splnenie podmienok na vydanie licencie (§ 69); inak žiadosť rozhodnutím zamietne.
(2)
Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.
(3)
Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok vo výške ustanovenej v prílohe č. 5.
§ 72
Zmena údajov v licencii
(1)
Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(2)
Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.
§ 73
Dočasné pozastavenie licencie
(1)
Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie
a)
požiada o dočasné pozastavenie licencie,
b)
porušil povinnosť sústavne sa vzdelávať,
c)
prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich rokov,
d)
má zákaz výkonu zdravotníckeho povolania.20)
(2)
Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), a to aj na návrh úradu pre dohľad.44)
(3)
Komora môže dočasne pozastaviť licenciu
a)
na základe žiadosti držiteľa licencie podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
b)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. d) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.
(4)
Komora dočasne pozastaví licenciu
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až d) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c).
(5)
Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie je aj lehota
a)
na preškolenie (§ 34), ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 1 písm. c),
b)
na odstránenie zistených nedostatkov, ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 2.
(6)
V rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie podľa odseku 1 písm. b) až d) komora uvedie, aké odborné vedomosti a praktické zručnosti je držiteľ licencie povinný si obnoviť alebo doplniť.
§ 74
Zrušenie licencie
(1)
Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie
a)
požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť,
b)
prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69),
c)
získal licenciu na základe nepravdivých údajov,
d)
opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,
e)
neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,
f)
mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu,
g)
mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu.
(2)
Komora zruší licenciu z dôvodu ustanoveného v odseku 1 písm. d) aj na návrh úradu pre dohľad.44)
(3)
Komora zruší licenciu
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie,
b)
podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností ustanovených týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie.
(4)
Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až g), môže vydať novú licenciu najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.
§ 75
Zánik platnosti licencie
Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.
ŠIESTA HLAVA
KONANIE O VYDANIE LICENCIE, DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE A ZRUŠENIE LICENCIE
§ 76
(1)
Na konanie v prvom stupni je príslušná komora.
(2)
Na konanie v druhom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva.
§ 77
Príslušná komora konanie preruší aj vtedy, ak v rámci konania o vydanie licencie cudzincovi, ktorý je občanom členského štátu, požiadala iný členský štát o prešetrenie skutočnosti, ktorá vznikla na území tohto členského štátu a ktorá môže ovplyvniť rozhodnutie o vydaní licencie; konanie môže prerušiť najviac na tri mesiace.
§ 77a
Rozhodnutie o vydaní licencie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje údaje
a)
uvedené v § 70 ods. 2 písm. a) až c) a profesijný titul, a ak k nemu prislúcha skratka, aj túto skratku,
b)
o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore a špecializačnom odbore alebo certifikačnej príprave, v ktorých žiadateľ získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti.
§ 78
(1)
Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj
a)
daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu,
b)
ministerstvu zdravotníctva, a to aj v elektronickej podobe,
c)
Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
d)
úradu pre dohľad,
e)
zdravotným poisťovniam,
f)
obci a samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu.
(2)
Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon zdravotníckeho povolania a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon zdravotníckeho povolania doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj
a)
orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e),
b)
obci a samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu zdravotníckeho povolania.
(3)
Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e).
(4)
Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní licencie, o dočasnom pozastavení licencie a o zrušení licencie uverejňuje ministerstvo zdravotníctva vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; ministerstvo zdravotníctva môže uverejniť aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti, ak to považuje za účelné.
ŠIESTA ČASŤ
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
Povinnosti poskytovateľa
§ 79
(1)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
a)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,45)
b)
poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,14)
c)
bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,14) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
d)
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,
e)
viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a 4), jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,
f)
umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;11) ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,
g)
umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby,
h)
informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku19) o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu,46)
i)
bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,47)
j)
zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
k)
oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
l)
viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,48)
m)
spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu,49)
n)
zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu,50)
o)
vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
p)
poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,51)
q)
povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru podľa tohto zákona,
r)
predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,52)
s)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,
t)
zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality54) vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva,
u)
vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov,55) ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi,
v)
vykonávať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť,
w)
vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe písomného poverenia vydaného úradom pre dohľad v súlade s osobitným predpisom.55a)
(2)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu
a)
dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,
b)
podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,
d)
opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa.
(3)
Povinnosti podľa
a)
odseku 1 písm. c), f) až j), l) až o), u) a v) a podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
odseku 1 písm. c) až g), j), q), s), u) a v) a podľa odseku 2 písm. c) a d) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
(4)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný
a)
preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,
b)
poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,
c)
zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,
d)
poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.
(5)
Povinnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.8)
§ 79a
(1)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
a)
vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti
1.
osobe, ktorá nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom,56)
2.
osobe, ktorá nemá podanú prihlášku,57) a
3.
osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,58)
b)
poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory kvality hodnotené,
c)
oznamovať k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykonané preventívne prehliadky v odbore zubné lekárstvo a preventívne prehliadky v odbore telovýchovné lekárstvo; oznámenie musí mať písomnú formu a musí byť podpísané osobou, ktorej sa preventívna prehliadka poskytla, alebo jej zákonným zástupcom,
d)
dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak taký zoznam zdravotná poisťovňa vytvorila,58a)
e)
oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci na tlačive predpísanom úradom pre dohľad
1.
každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu58b) alebo užitia návykovej látky,
2.
úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, pri dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky,
f)
povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) musí byť písomná; za jej doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou formou.
(3)
Povinnosti
a)
podľa odseku 1 písm. a), c), d) a e) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
podľa odseku 1 písm. d) a f) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
(4)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.
§ 80
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1)
Zdravotnícky pracovník je povinný
a)
poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,
b)
sústavne sa vzdelávať,
c)
oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2),
d)
vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom [§ 52 ods. 2 písm. a)].
(2)
Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
(4)
Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59)
(5)
Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním
a)
zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b)
členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.
(6)
Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi60) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
SIEDMA ČASŤ
DOZOR A SANKCIE
§ 81
(1)
Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva
a)
orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia,
b)
komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 10), ak ide o plnenie povinností držiteľmi licencií podľa § 79 a dodržiavanie podmienok na vydanie licencie,
c)
komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 11), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. c),
d)
komora príslušná na združovanie zdravotníckych pracovníkov (§ 43 ods. 2, § 44 ods. 2, § 45 ods. 2, § 46 ods. 2 a § 47 ods. 2), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie licencie sú oprávnení za podmienok ustanovených týmto zákonom
a)
ukladať pokuty (§ 82),
b)
dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu (§ 18 a 73),
c)
zrušiť povolenie alebo licenciu (§ 19 a 74),
d)
ukladať disciplinárne opatrenia (§ 65).
(3)
Pri ukladaní sankcií orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie licencie prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť.
(4)
Na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti60a) dohliada úrad pre dohľad podľa osobitného predpisu.60b)
§ 82
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) môže uložiť držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených
c)
v § 79 ods. 1 písm. d) a l) až n) až do 9 958 eur,
d)
v § 79 ods. 1 písm. a) až c) až do 16 596 eur.
(2)
Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 10] môže uložiť držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených
c)
v § 79 ods. 1 písm. a), b) a l) až n) až do 16 596 eur.
(3)
Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží pokutu až do 33 193 eur
a)
fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia (§ 7 ods. 2 až 4) alebo vykonáva lekársku posudkovú činnosť v rozpore s týmto zákonom (§ 7a),
b)
právnickej osobe, ak
1.
poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu; uvedené neplatí, ak má určeného náhradného odborného zástupcu podľa § 17a, alebo
2.
jej odborný zástupca alebo ak právnická osoba má určeného náhradného odborného zástupcu, jej náhradný odborný zástupca nemá licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],
c)
fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)],
d)
odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o náhradného odborného zástupcu (§ 17a).
(4)
Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 11) uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. c).
(5)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu osobe až do 1500 eur, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b.
(6)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 4 sa prihliadne na závažnosť a povahu zistených nedostatkov. Pokutu možno uložiť samostatne, súčasne s inou sankciou a opätovne.
§ 83
(1)
Konanie o uložení pokuty možno začať do troch mesiacov odo dňa, keď orgán príslušný na vydanie povolenia alebo komora zistila porušenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dňa porušenia povinnosti.
(2)
Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia alebo držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh.
(3)
V rozhodnutí o uložení pokuty orgán príslušný na vydanie povolenia alebo komora určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránili, možno uložiť pokutu opakovane.
(4)
Výnosy z pokút podľa § 82 sú príjmom štátneho rozpočtu.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 92
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,72) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 92a
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike. Ostatné vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona sú jej povinné poskytnúť potrebné doklady a súčinnosť na úplné a správne vedenie aktuálneho registra.
§ 92b
(1)
Akciová spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou štátnej organizácie podľa predpisov účinných do 29. decembra 2007 (ďalej len „akciová spoločnosť"), môže vykonávať aj iné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)
(2)
Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(3)
Na prevod akcií akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,65) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Prevod akcií akciovej spoločnosti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní akciovej spoločnosti (ďalej len „majetková účasť štátu"). Majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.
(5)
V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania akciovej spoločnosti majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.
§ 93
(1)
Konanie o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za konanie o uznaní dokladu o špecializácii podľa tohto zákona.
(2)
Doklad o špecializácii uznaný v konaní o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad o špecializácii uznaný podľa tohto zákona.
(3)
Konanie o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.
(4)
Konanie o dočasnom pozastavení činnosti, konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a konanie o pokutách, ktoré sa neskončilo pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 93a
(1)
Licencia na výkon odborného zástupcu vydaná pred 1. septembrom 2005 sa považuje za licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu vydanú podľa tohto zákona.
(2)
Rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané pred 1. septembrom 2005 sa považuje za rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.
(3)
Konanie o uznanie dokladov o špecializácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.
(4)
Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.
(5)
Ordinačné hodiny schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za ordinačné hodiny schválené podľa tohto zákona.
(6)
Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)] najneskôr do 31. decembra 2009.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na lekárov, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch (§ 7a ods. 2).
§ 93b
Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti aj po 31. decembri 2009, ak to ustanovuje osobitný predpis.72a)
§ 94
(1)
Zdravotnícki pracovníci, ktorí dovŕšili 65 rokov veku pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sú povinní podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti (§ 32 ods. 5) do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na lekára, zubného lekára a farmaceuta, ak sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dovŕšení 65 rokov veku podľa doterajších predpisov.
§ 95
(1)
Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány komory podľa doterajších predpisov.73) Doterajšia rada komory zvolá snem komory podľa tohto zákona tak, aby sa uskutočnil do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Regionálne komory zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za regionálne komory zriadené podľa tohto zákona.
(3)
Člen komory, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom komory zriadenej podľa doterajších predpisov, sa stáva členom komory podľa tohto zákona.
§ 96
(1)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní oznámiť príslušnej komore (§ 62 ods. 2 až 6) údaje do registra a predložiť doklady vyžadované podľa tohto zákona (§ 63 ods. 2 a 3) do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Na zdravotníckych pracovníkov zapísaných do registra podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje povinnosť zaplatiť registračný poplatok podľa tohto zákona.
(3)
U zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 2 sa nevyžaduje doklad o zaplatení registračného poplatku a iné doklady podľa § 63 ods. 3, ak ich už predložili podľa doterajších predpisov73) a zodpovedajú údajom oznámeným podľa odseku 1.
(4)
Komora je povinná na základe údajov oznámených podľa odseku 1 a predložených dokladov podľa odsekov 1 a 3 zapísať zdravotníckeho pracovníka do registra do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia a vydať mu potvrdenie o zápise do registra.
§ 97
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajšieho predpisu sa považuje za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
a)
v ambulancii, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v ambulancii,
2.
v stanici lekárskej služby prvej pomoci,
3.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť okrem prípadov uvedených v písmene d) štvrtý bod,
b)
v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v záchrannej zdravotnej službe,
c)
v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje jednodňovú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
d)
v stacionári, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
2.
v dialyzačnom stredisku,
3.
v psychiatrickom stacionári,
4.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
5.
vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
e)
v poliklinike, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v poliklinike,
f)
v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
g)
v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
h)
vo všeobecnej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v nemocnici I. typu,
2.
v nemocnici s poliklinikou I. typu,
3.
v nemocnici s poliklinikou II. a III. typu,
4.
vo fakultnej nemocnici a fakultnej nemocnici s poliklinikou,
i)
v špecializovanej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,
2.
v psychiatrickej nemocnici,
3.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,
4.
v odbornom liečebnom ústave,
j)
v liečebni, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v liečebni pre dlhodobo chorých,
2.
v geriatrickom centre,
3.
v psychiatrickej liečebni,
4.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť nadväzujúcu na inú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo na ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
5.
v sanatóriu,
k)
v hospici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v zariadení, ktoré poskytuje paliatívnu starostlivosť,
l)
v prírodných liečebných kúpeľoch, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v prírodných liečebných kúpeľoch.
§ 98
(1)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona do 30. júna 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(2)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(3)
Prvé výberové konanie (§ 14) uskutoční ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 31. marca 2006.
(4)
Držitelia povolení vydaných podľa tohto zákona sú povinní označiť zdravotnícke zariadenie v súlade s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa vydania povolenia podľa tohto zákona.
(5)
Minimálna sieť podľa tohto zákona sa nesmie do 31. decembra 2006 zvýšiť ani znížiť oproti sieti zdravotníckych zariadení podľa doterajších predpisov o viac ako 15 %.
(6)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje osobitný predpis.74)
§ 98a
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tkanivových zariadeniach alebo biobankách vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 7. apríla 2007, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
§ 98b
(1)
Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.
(2)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní prispôsobiť doterajšie používanie označenia svojho povolania ustanoveniam o používaní profesijných titulov a ich skratiek podľa tohto zákona najneskôr do 20. októbra 2008 okrem označení „revízny lekár“ a „revízny farmaceut“ uvedených v osobitných predpisoch,74a) ktorých používanie prispôsobia tomuto zákonu najneskôr do 20. októbra 2013.
(3)
Rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané ministerstvom zdravotníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.
(4)
Konania o uznaní dokladov o špecializácii, ktoré neboli právoplatne skončené do 20. októbra 2007, sa ukončia podľa tohto zákona.
(5)
Profesijné tituly a ich skratky priznané zdravotníckym pracovníkom v konaniach o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov sa považujú za profesijné tituly a ich skratky priznané podľa tohto zákona. Ak v konaní o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov nebol zdravotníckemu pracovníkovi v rozhodnutí o uznaní dokladov priznaný žiadny profesijný titul alebo jeho skratka, ministerstvo zdravotníctva mu prizná používanie profesijného titulu alebo jeho skratky na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia o uznaní dokladov.
§ 99
(1)
Zdravotnícke zariadenia transformované podľa tohto zákona (§ 84 až 91) a zdravotnícke zariadenia, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu,75) môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.
(2)
Zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec podľa doterajších predpisov, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.
§ 99a
Transformácia štátnych organizácií podľa § 84 ods. 1, ktorá sa začala pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 100
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia zriadené podľa osobitného predpisu.61) Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia, ktoré boli ku dňu účinnosti tohto zákona prevedené podľa osobitných predpisov62) alebo zmenené podľa osobitných predpisov,63) ale nezískali povolenie podľa doterajších predpisov.
(2)
Riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva menuje a odvoláva minister zdravotníctva.
§ 101
(1)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná získať akreditáciu študijných programov v príslušných špecializačných odboroch alebo certifikačných prípravách podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2010 a povinne uskutočňovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov najneskôr do roku 2010.
(2)
Osvedčenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, vydáva na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
§ 101a
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je oprávnená vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty, osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a potvrdenia o absolvovaní študijného programu sústavného vzdelávania bez akreditácie do 31. decembra 2010.
§ 102
(1)
Lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárskej komory34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona.
(2)
Zubný lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných lekárov34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona.
(3)
Farmaceut, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárnickej komory35) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona.
(4)
Sestra a pôrodná asistentka, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.
(5)
Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory psychológov76) zriadenej podľa osobitného zákona; liečebný pedagóg, logopéd, špeciálny pedagóg, biológ, genetik, fyzik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov77) zriadenej podľa osobitného zákona; laborant, asistent a technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov78) zriadenej podľa osobitného zákona, a zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných technikov78) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona a ich doterajšie členstvo v doterajších komorách zaniká.
(6)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárskej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory zubných lekárov. Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárnickej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
(7)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, najdlhšie však do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(8)
Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej komory zubných technikov sa prevedú do 31. decembra 2005 na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.
(9)
Ak komory podľa odseku 8 neprevedú do 31. decembra 2005 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, je ich štatutárny orgán povinný do 31. januára 2006 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode majú komory svoje sídla.
(10)
Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí príslušným členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komôr sa uhradia z majetku komôr.
§ 102a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov79) sa vylučuje do 31. decembra 2005
a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d), ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 102b
Vlastníctvo pohľadávky štátu voči zrušenej zdravotnej poisťovni v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči inej zdravotnej poisťovni a vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči zdravotníckemu zariadeniu okrem toho, ktoré je podnikateľom, ak vznikla z poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, možno s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a Ministerstva financií Slovenskej republiky aj bezodplatne postúpiť na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
§ 102c
Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2007
a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 102d
(1)
Licencia vydaná do 31. decembra 2007 sa považuje za licenciu vydanú podľa tohto zákona. Konanie o vydanie licencie, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.
(3)
Osvedčenie o akreditácii vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za osvedčenie o akreditácii vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie osvedčenia o akreditácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(4)
Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(5)
Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(6)
Odborný zástupca, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, je povinný ich splniť najneskôr do 30. júna 2008, inak povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(7)
Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.
§ 102e
(1)
Technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár, zdravotnícky asistent, optometrista a očný optik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(2)
Fyzioterapeut, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory fyzioterapeutov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(3)
Zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory zubných technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(4)
Ortopedický technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory ortopedických technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(5)
Logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(6)
Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory psychológov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(7)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov, orgánov Slovenskej komory zubných technikov, orgánov Slovenskej komory ortopedických technikov, orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a orgánov Slovenskej komory psychológov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, najdlhšie však šesť mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(8)
Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa prevedú najneskôr do 30. júna 2008 na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Ak snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť niektorej z dotknutých komôr ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.
(9)
Ak Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa odseku 8 neprevedie do 30. júna 2008 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov, je jej štatutárny orgán povinný do 31. júla 2008 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode má komora svoje sídlo.
(10)
Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komory sa uhradia z majetku komory.
§ 102f
(1)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový špecializačný študijný program“, je ním „minimálny štandard špecializačného študijného programu“.
(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový certifikačný študijný program“, je ním „minimálny štandard certifikačného študijného programu“.
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový študijný program sústavného vzdelávania“, je ním „minimálny štandard študijného programu sústavného vzdelávania.
§ 103
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 311/2002 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.,
3.
§ 4 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov,
4.
zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,
5.
zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,
6.
zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Podmienkou na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je aj dôveryhodnosť; dôveryhodná na účely zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je fyzická osoba podľa odseku 3 a právnická osoba podľa odseku 4, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o povolenie nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 11 ods. 3 prvej vete a ods. 4 písm. b).“.
Doterajší odsek 5 za označuje ako odsek 6.
2.
V § 7 ods. 3 sa na konci úvodnej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.
3.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni musí obsahovať údaje a doklady uvedené v odseku 3 písm. a) až g) a písm. i) a j) a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) žiadateľa; ak má žiadateľ ustanoveného odborného zástupcu, výpis z registra trestov žiadateľa a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) odborného zástupcu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie aj vtedy, ak držiteľ povolenia
a)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia alebo
b)
získal povolenie na základe nepravdivých údajov.“.
5.
V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Ak ide o lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni, orgán, ktorý vydal povolenie na jej poskytovanie, pozastaví činnosť aj z dôvodu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania6a)
a)
držiteľovi povolenia alebo
b)
odbornému zástupcovi držiteľa povolenia, ak bol ustanovený, ak držiteľ povolenia bez zbytočného odkladu nepožiadal o zmenu odborného zástupcu.
(6)
Činnosť podľa odseku 5 možno pozastaviť najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania.6a)
(7)
Ak orgán, ktorý vydal povolenie, zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 3 prvej vete a ods. 4 písm. b), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 49 a 50 Trestného zákona.“.
6.
V § 11 ods. 9 sa text za bodkočiarkou nahrádza týmto textom: „ak orgán, ktorý povolenie vydal, nevyhovie návrhu na pozastavenie činnosti alebo návrhu na zrušenie povolenia, vydá o tom rozhodnutie. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na pozastavenie činnosti a právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie povolenia je preskúmateľné súdom.6ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:
„6ba)
Občiansky súdny poriadok.“.
7.
V § 15 ods. 4 sa slová „overovania nových medicínskych poznatkov na človeku“ nahrádzajú slovami „biomedicínskeho výskumu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) § 26 až 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 15a ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „osobitnú“ a poznámka pod čiarou k odkazu 9bd znie:
„9bd)
§ 79 ods. 1 písm. u) zákona č. 578/2004 Z. z.“.
9.
§ 16 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 8 nahrádza odkazom „9bd“.
10.
V § 16h ods. 1 písm. b) sa slová „sa zdravotná dokumentácia účastníkov9beg)“ nahrádzajú slovami „sa zdravotná dokumentácia9beg) účastníkov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9beg znie:
„9beg)
§ 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
11.
V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odborná spôsobilosť sa preukazuje v konaní o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.6a)“.
12.
V § 35 ods. 3 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Posledná veta ustanovenia odseku 2 platí rovnako.“.
13.
Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý znie:
㤠70c
(1)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu6a) do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(2)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. júla 2007, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:
„1.
zdravotníckych pracovníkov podľa osobitného predpisu2a) okrem optometristov, očných optikov, sanitárov a zubných technikov podľa tohto zákona,“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 2 písmeno zd) znie:
„zd) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,2a)“.
3.
Za § 80g sa vkladá § 80h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2005.“.
4.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín živnosť por. č. 9 znie:
9. Očná
optika
- vyššie odborné
vzdelanie na strednej
zdravotníckej škole
v študijnom odbore
diplomovaný
optometrista alebo- úplné stredné
odborné vzdelanie na
strednej
zdravotníckej škole
v študijnom odbore
očný optik a päťročná
odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
5.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín za živnosť por. č. 9 vkladá živnosť por. č. 9a, ktorá znie:
9a. Zubná
technika
- vyššie
odborné
vzdelanie
v študijnom
odbore
diplomovaný
zubný
technik alebo- úplné
stredné
odborné
vzdelanie na
strednej
zdravotníckej
škole
v odbore
zubná
technika
a päťročná
odborná prax
§ 33 ods. 2
zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
6.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňa živnosť por. č. 58, ktorá znie:
58. Doprava
do
zdravotníckeho
zariadenia
alebo zo
zdravotníckeho
zariadenia
- stredné
odborné
vzdelanie
na
strednej
zdravotníckej
škole
v študijnom
odbore
sanitár
a trojročná
odborná prax
§ 33 ods. 2
zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovate-
ľoch zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 541/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) a b) sa slová „na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
Čl. V
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Typy špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl
(1)
Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy slúži na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú. Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy je
a)
súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty,
b)
samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo
c)
samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe, alebo pracovisko takejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(2)
Špecializovaným výučbovým zariadením podľa odseku 1 môže byť najmä
a)
zdravotnícke zariadenie,22)
b)
cvičná škola a cvičné školské zariadenie,
c)
vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iný vysokoškolský podnik,
d)
kňazský seminár.
(3)
Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy je aj zdravotnícke zariadenie, v ktorom má verejná vysoká škola podiel na akciách podľa osobitného predpisu,22a) ak slúži na účel praktickej výučby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 22a znejú:
„22) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22a)
§ 91 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.“.
2.
§ 36 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
3.
V § 109a ods. 3 sa slová „v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v akomkoľvek inom študijnom odbore“.
4.
V § 109a odsek 5 znie:
„(5)
Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy štúdia s tým, že inú ako dennú formu štúdia určeného na prípravu študentov na výkon zdravotníckeho povolania možno uskutočňovať len po priznaní práva uskutočňovať príslušný študijný program ministerstvom (§ 83 ods. 1). Ministerstvo môže priznať právo len po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva zdravotníctva.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 8, § 10 až 78, § 79 ods. 1 písm. a) až r) a písm. t) až z), § 79 ods. 2 až 6, § 80 až 83, § 92 až 103 a v čl. II až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a ustanovení uvedených v čl. I § 9 a § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004).
2.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
4.
Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o požiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí a o určité technické požiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 294, 25. 10. 2006).
5.
Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).
Príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII
A. Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2:
Tabuľka č. 1
P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност Медицински университет, Висш медицински институт или
Военномедицинска академия
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8 Francúzsko / France 1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine
1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
4. Universités
9 Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
11 Írsko / Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija „Sertifikāts“ – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
14 Luxembursko / Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
15 Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal 1. Grau de assistente
2. Titulo de especialista
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
20 Rakúsko / Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
21 Rumunsko / România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia Diploma di medico specialista Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority
27 Island / Ísland Sérfræðileayfi Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke príslušný orgán
29 Nórsko / Norge Spesialistgodkjenning Den norske lægeforening
ihht. delegert myndighet
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplôme de médecin
spécialiste
Diplom als Facharzt
Diploma di medico
specialista
Département fédéral de l'intérieur et
Fédération des médecins suisses
Eidgenössisches Departement des Innern
und Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Dipartimento federale dell'interno
e Federazione dei medici svizzeri
Tabuľka č. 2
Por.
číslo
Krajina Názov špecializačného odboru
v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy
v
členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru
v Slovenskej republike
1. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie 3 roky anestéziológia
a intenzívna medicína

1. 02 Bulharsko / България Анестезиология и интензивно лечение
1. 03 Cyprus / Κύπρος Αναισθησιολογία
1. 04 Česko / Česká republika Anesteziologie a resuscitace
1. 05 Dánsko / Danmark Anæstesiologi
1. 06 Estónsko / Eesti Anestesioloogia
1. 07 Fínsko / Suomi / Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08 Francúzsko / France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale
1. 09 Grécko / Ελλάς Αvαισθησιoλoγία
1. 10 Holandsko / Nederland Anesthesiologie
1. 11 Írsko / Ireland Anaesthesia
1. 12 Litva / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 13 Lotyšsko / Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija
1. 14 Luxembursko / Luxembourg Anesthésie-réanimation
1. 15 Maďarsko / Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia
1. 16 Malta / Malta Anesteżija u Kura Intensiva
1. 17 Nemecko / Deutschland Anästhesiologie
1. 18 Poľsko / Polska Anestezjologia i intensywna terapia
1. 19 Portugalsko / Portugal Anestesiologia
1. 20 Rakúsko / Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
1. 21 Rumunsko / România Anestezie şi terapie intensivă
1. 22 Slovinsko / Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 23 Španielsko / España Anestesiología y Reanimación
1. 24 Švédsko / Sverige Anestesi och intensivvård
1. 25 Taliansko / Italia Anestesia e rianimazione
1. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Anaesthetics
1. 27 Island / Ísland Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Anästhesiologie
1. 29 Nórsko / Norge Anestesiologi
1. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Anesthésiologie
Anästhesiologie
Anestesiologia
2. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie/Heelkunde 5 rokov chirurgia
2. 02 Bulharsko / България Хирургия
2. 03 Cyprus / Κύπρος Γενική Χειρουργική
2. 04 Česko / Česká republika Chirurgie
2. 05 Dánsko / Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
2. 06 Estónsko / Eesti Üldkirurgia
2. 07 Fínsko / Suomi / Finland Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08 Francúzsko / France Chirurgie générale
2. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10 Holandsko / Nederland Heelkunde
2. 11 Írsko / Ireland Cirugía general
2. 12 Litva / Lietuva Chirurgija
2. 13 Lotyšsko / Latvija Ķirurģija
2. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie générale
2. 15 Maďarsko / Magyarország Sebészet
2. 16 Malta / Malta Kirurġija Ġenerali
2. 17 Nemecko / Deutschland (Allgemeine) Chirurgie
2. 18 Poľsko / Polska Chirurgia ogólna
2. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia geral
2. 20 Rakúsko / Österreich Chirurgie
2. 21 Rumunsko / România Chirurgie generală
2. 22 Slovinsko / Slovenija Splošna kirurgija
2. 23 Španielsko / España Cirugía general y del aparato digestivo
2. 24 Švédsko / Sverige Kirurgi
2. 25 Taliansko / Italia Chirurgia generale
2. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General surgery
2. 27 Island / Ísland Skurðlækningar
2. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Chirurgie
2. 29 Nórsko / Norge Generell kirurgi
2. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie 5 rokov
neurochirurgia
3. 02 Bulharsko / България Неврохирургия
3. 03 Cyprus / Κύπρος Νευροχειρουργική
3. 04 Česko / Česká republika Neurochirurgie
3. 05 Dánsko / Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
3. 06 Estónsko / Eesti Neurokirurgia
3. 07 Fínsko / Suomi / Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08 Francúzsko / France Neurochirurgie
3. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10 Holandsko / Nederland Neurochirurgie
3. 11 Írsko / Ireland Neurosurgery
3. 12 Litva / Lietuva Neurochirurgija
3. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroķirurģija
3. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurochirurgie
3. 15 Maďarsko / Magyarország Idegsebészet
3. 16 Malta / Malta Newrokirurġija
3. 17 Nemecko / Deutschland Neurochirurgie
3. 18 Poľsko / Polska Neurochirurgia
3. 19 Portugalsko / Portugal Neurocirurgia
3. 20 Rakúsko / Österreich Neurochirurgie
3. 21 Rumunsko / România Neurochirurgie
3. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrokirurgija
3. 23 Španielsko / España Neurocirugía
3. 24 Švédsko / Sverige Neurokirurgi
3. 25 Taliansko / Italia Neurochirurgia
3. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurosurgery
3. 27 Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Neurochirurgie
3. 29 Nórsko / Norge Nevrokirurgi
3. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde 4 roky gynekológia a pôrodníctvo
4. 02 Bulharsko / България Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
4. 03 Cyprus / Κύπρος Μαιευτική — Γυναικολογία
4. 04 Česko / Česká republika Gynekologie a porodnictví
4. 05 Dánsko / Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
4. 06 Estónsko / Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia
4. 07 Fínsko / Suomi / Finland Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08 Francúzsko / France Gynécologie — obstétrique
4. 09 Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10 Holandsko / Nederland Verloskunde en gynaecologie
4. 11 Írsko / Ireland Obstetrics and gynaecology
4. 12 Litva / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 13 Lotyšsko / Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība
4. 14 Luxembursko / Luxembourg Gynécologie — obstétrique
4. 15 Maďarsko / Magyarország Szülészet-nőgyógyászat
4. 16 Malta / Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija
4. 17 Nemecko / Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 18 Poľsko / Polska Położnictwo i ginekologia
4. 19 Portugalsko / Portugal Ginecologia e obstetricia
4. 20 Rakúsko / Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 21 Rumunsko / România Obstetrică-ginecologie
4. 22 Slovinsko / Slovenija Ginekologija in porodništvo
4. 23 Španielsko / España Obstetricia y ginecología
4. 24 Švédsko / Sverige Obstetrik och gynekologi
4. 25 Taliansko / Italia Ginecologia e ostetricia
4. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Obstetrics and gynaecology
4. 27 Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Gynäkologie und Geburtshilfe
4. 29 Nórsko / Norge Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia
5. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne/Inwendige geneeskunde 5 rokov vnútorné lekárstvo
5. 02 Bulharsko / България Вътрешни болести
5. 03 Cyprus / Κύπρος Παθoλoγία
5. 04 Česko / Česká republika Vnitřní lékařství
5. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin
5. 06 Estónsko / Eesti Sisehaigused
5. 07 Fínsko / Suomi / Finland Sisätaudit/Inre medicin
5. 08 Francúzsko / France Médecine interne
5. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10 Holandsko / Nederland Interne geneeskunde
5. 11 Írsko / Ireland General medicine
5. 12 Litva / Lietuva Vidaus ligos
5. 13 Lotyšsko / Latvija Internā medicīna
5. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine interne
5. 15 Maďarsko / Magyarország Belgyógyászat
5. 16 Malta / Malta Mediċina Interna
5. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin
5. 18 Poľsko / Polska Choroby wewnętrzne
5. 19 Portugalsko / Portugal Medicina interna
5. 20 Rakúsko / Österreich Innere Medizin
5. 21 Rumunsko / România Medicină internă
5. 22 Slovinsko / Slovenija Interna medicina
5. 23 Španielsko / España Medicina interna
5. 24 Švédsko / Sverige Internmedicine
5. 25 Taliansko / Italia Medicina interna
5. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General (internal) medicine
5. 27 Island / Ísland Lyflækningar
5. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Innere Medizin
5. 29 Nórsko / Norge Indremedisin
5. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna
6. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie 3 roky oftalmológia
6. 02 Bulharsko / България Очни болести
6. 03 Cyprus / Κύπρος Οφθαλµολογία
6. 04 Česko / Česká republika Oftalmologie
6. 05 Dánsko / Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme
6. 06 Estónsko / Eesti Oftalmoloogia
6. 07 Fínsko / Suomi / Finland Silmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08 Francúzsko / France Ophtalmologie
6. 09 Grécko / Ελλάς Οφθαλµoλoγία
6. 10 Holandsko / Nederland Oogheelkunde
6. 11 Írsko / Ireland Ophthalmic surgery
6. 12 Litva / Lietuva Oftalmologija
6. 13 Lotyšsko / Latvija Oftalmoloģija
6. 14 Luxembursko / Luxembourg Ophtalmologie
6. 15 Maďarsko / Magyarország Szemészet
6. 16 Malta / Malta Oftalmoloġija
6. 17 Nemecko / Deutschland Augenheilkunde
6. 18 Poľsko / Polska Okulistyka
6. 19 Portugalsko / Portugal Oftalmologia
6. 20 Rakúsko / Österreich Augenheilkunde und Optometrie
6. 21 Rumunsko / România Oftalmologie
6. 22 Slovinsko / Slovenija Oftalmologija
6. 23 Španielsko / España Oftalmología
6. 24 Švédsko / Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
6. 25 Taliansko / Italia Oftalmologia
6. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Ophthalmology
6. 27 Island / Ísland Augnlækningar
6. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Augenheilkunde
6. 29 Nórsko / Norge øyesykdommer
6. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Ophtalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie 3 roky otorinolaryngológia
7. 02 Bulharsko / България Ушно-носно-гърлени болести
7. 03 Cyprus / Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία
7. 04 Česko / Česká republika Otorinolaryngologie
7. 05 Dánsko / Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
7. 06 Estónsko / Eesti Otorinolarüngoloogia
7. 07 Fínsko / Suomi / Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08 Francúzsko / France Oto-rhino-laryngologie
7. 09 Grécko / Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10 Holandsko / Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde
7. 11 Írsko / Ireland Otolaryngology
7. 12 Litva / Lietuva Otorinolaringologija
7. 13 Lotyšsko / Latvija Otolaringoloģija
7. 14 Luxembursko / Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
7. 15 Maďarsko / Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat
7. 16 Malta / Malta Otorinolaringoloġija
7. 17 Nemecko / Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 18 Poľsko / Polska Otorynolaryngologia
7. 19 Portugalsko / Portugal Otorrinolaringologia
7. 20 Rakúsko / Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 21 Rumunsko / România Otorinolaringologie
7. 22 Slovinsko / Slovenija Otorinolaringológija
7. 23 Španielsko / España Otorrinolaringología
7. 24 Švédsko / Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 25 Taliansko / Italia Otorinolaringoiatria
7. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Otolaryngology
7. 27 Island / Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar
7. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 29 Nórsko / Norge øre-nese-halssykdommer
7. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie/Pediatrie 4 roky pediatria
8. 02 Bulharsko / България Детски болести
8. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδιατρική
8. 04 Česko / Česká republika Dětské lékařství
8. 05 Dánsko / Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn
8. 06 Estónsko / Eesti Pediaatria
8. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08 Francúzsko / France Pédiatrie
8. 09 Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10 Holandsko / Nederland Kindergeneeskunde
8. 11 Írsko / Ireland Paediatrics
8. 12 Litva / Lietuva Vaikų ligos
8. 13 Lotyšsko / Latvija Pediatrija
8. 14 Luxembursko / Luxembourg Pédiatrie
8. 15 Maďarsko / Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 16 Malta / Malta Pedjatrija
8. 17 Nemecko / Deutschland Kinder — und Jugendheilkunde
8. 18 Poľsko / Polska Pediatria
8. 19 Portugalsko / Portugal Pediatria
8. 20 Rakúsko / Österreich Kinder — und Jugendheilkunde
8. 21 Rumunsko / România Pediatrie
8. 22 Slovinsko / Slovenija Pediatrija
8. 23 Španielsko / España Pediatría y sus áreas específicas
8. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomsmedicin
8. 25 Taliansko / Italia Pédiatria
8. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatrics
8. 27 Island / Ísland Barnalækningar
8. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinderheilkunde
8. 29 Nórsko / Norge Barnesykdommer
8. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria
9. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie 4 roky pneumológia
a ftizeológia
9. 02 Bulharsko / България Пневмология и фтизиатрия
9. 03 Cyprus / Κύπρος Πνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04 Česko / Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci
9. 05 Dánsko / Danmark Medicinske lungesygdomme
9. 06 Estónsko / Eesti Pulmonoloogia
9. 07 Fínsko / Suomi / Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08 Francúzsko / France Pneumologie
9. 09 Grécko / Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10 Holandsko / Nederland Longziekten en tuberculose
9. 11 Írsko / Ireland Respiratory medicine
9. 12 Litva / Lietuva Pulmonologija
9. 13 Lotyšsko / Latvija Ftiziopneimonoloģija
9. 14 Luxembursko / Luxembourg Pneumologie
9. 15 Maďarsko / Magyarország Tüdőgyógyászat
9. 16 Malta / Malta Mediċina Respiratorja
9. 17 Nemecko / Deutschland Pneumologie
9. 18 Poľsko / Polska Choroby płuc
9. 19 Portugalsko / Portugal Pneumologia
9. 20 Rakúsko / Österreich Lungenkrankheiten
9. 21 Rumunsko / România Pneumologie
9. 22 Slovinsko / Slovenija Pnevmologija
9. 23 Španielsko / España Neumología
9. 24 Švédsko / Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
9. 25 Taliansko / Italia Malattie dell'apparato respiratorio
9. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Respiratory medicine
9. 27 Island / Ísland Lungnalækningar
9. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pneumologie
9. 29 Nórsko / Norge Lungesykdommer
9. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie 5 rokov urológia
10. 02 Bulharsko / България Урология
10. 03 Cyprus / Κύπρος Ουρολογία
10. 04 Česko / Česká republika Urologie
10. 05 Dánsko / Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske
sygdomme
10. 06 Estónsko / Eesti Uroloogia
10. 07 Fínsko / Suomi / Finland Urologia/Urologi
10. 08 Francúzsko / France Urologie
10. 09 Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10 Holandsko / Nederland Urologie
10. 11 Írsko / Ireland Urology
10. 12 Litva / Lietuva Urologija
10. 13 Lotyšsko / Latvija Uroloģija
10. 14 Luxembursko / Luxembourg Urologie
10. 15 Maďarsko / Magyarország Urológia
10. 16 Malta / Malta Uroloġija
10. 17 Nemecko / Deutschland Urologie
10. 18 Poľsko / Polska Urologia
10. 19 Portugalsko / Portugal Urologia
10. 20 Rakúsko / Österreich Urologie
10. 21 Rumunsko / România Urologie
10. 22 Slovinsko / Slovenija Urologija
10. 23 Španielsko / España Urología
10. 24 Švédsko / Sverige Urologi
10. 25 Taliansko / Italia Urologia
10. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Urology
10. 27 Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Urologie
10. 29 Nórsko / Norge Urologi
10. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Urologie
Urologie
Urologia
11. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
5 rokov ortopédia
11. 02 Bulharsko / България Ортопедия и травматология
11. 03 Cyprus / Κύπρος Ορθοπεδική
11. 04 Česko / Česká republika Ortopedie
11. 05 Dánsko / Danmark Ortopædisk kirurgi
11. 06 Estónsko / Eesti Ortopeedia
11. 07 Fínsko / Suomi / Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08 Francúzsko / France Chirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09 Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10 Holandsko / Nederland Orthopedie
11. 11 Írsko / Ireland Trauma and orthopaedic surgery
11. 12 Litva / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 13 Lotyšsko / Latvija Traumatoloģija un ortopēdija
11. 14 Luxembursko / Luxembourg Orthopédie
11. 15 Maďarsko / Magyarország Ortopédia
11. 16 Malta / Malta Kirurġija Ortopedika
11. 17 Nemecko / Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 18 Poľsko / Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 19 Portugalsko / Portugal Ortopedia
11. 20 Rakúsko / Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 21 Rumunsko / România Ortopedie şi traumatologie
11. 22 Slovinsko / Slovenija Ortopedska kirurgija
11. 23 Španielsko / España Cirugía ortopédica y traumatología
11. 24 Švédsko / Sverige Ortopedi
11. 25 Taliansko / Italia Ortopedia e traumatologia
11. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery
11. 27 Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Orthopädische Chirurgie
11. 29 Nórsko / Norge Ortopedisk kirurgi
11. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie 4 roky patologická anatómia
12. 02 Bulharsko / България Обща и клинична патология
12. 03 Cyprus / Κύπρος Παθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04 Česko / Česká republika Patologická anatomie
12. 05 Dánsko / Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
12. 06 Estónsko / Eesti Patoloogia
12. 07 Fínsko / Suomi / Finland Patologia/Patologi
12. 08 Francúzsko / France Anatomie et cytologie pathologiques
12. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoµική
12. 10 Holandsko / Nederland Pathologie
12. 11 Írsko / Ireland Histopathology
12. 12 Litva / Lietuva Patologija
12. 13 Lotyšsko / Latvija Patoloģija
12. 14 Luxembursko / Luxembourg Anatomie pathologique
12. 15 Maďarsko / Magyarország Patológia
12. 16 Malta / Malta Istopatoloġija
12. 17 Nemecko / Deutschland Pathologie
12. 18 Poľsko / Polska Patomorfologia
12. 19 Portugalsko / Portugal Anatomia patologica
12. 20 Rakúsko / Österreich Pathologie
12. 21 Rumunsko / România Anatomie patologică
12. 22 Slovinsko / Slovenija Anatomska patologija in citopatologija
12. 23 Španielsko / España Anatomía patológica
12. 24 Švédsko / Sverige Klinisk patologi
12. 25 Taliansko / Italia Anatomia patologica
12. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Histopathology
12. 27 Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pathologie
12. 29 Nórsko / Norge Patologi
12. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pathologie
Pathologie
Patologia
13. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie 4 roky neurológia
13. 02 Bulharsko / България Нервни болести
13. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία
13. 04 Česko / Česká republika Neurologie
13. 05 Dánsko / Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme
13. 06 Estónsko / Eesti Neuroloogia
13. 07 Fínsko / Suomi / Finland Neurologia/Neurologi
13. 08 Francúzsko / France Neurologie
13. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10 Holandsko / Nederland Neurologie
13. 11 Írsko / Ireland Neurology
13. 12 Litva / Lietuva Neurologija
13. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroloģija
13. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurologie
13. 15 Maďarsko / Magyarország Neurológia
13. 16 Malta / Malta Newroloġija
13. 17 Nemecko / Deutschland Neurologie
13. 18 Poľsko / Polska Neurologia
13. 19 Portugalsko / Portugal Neurologia
13. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie
13. 21 Rumunsko / România Neurologie
13. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrologija
13. 23 Španielsko / España Neurología
13. 24 Švédsko / Sverige Neurologi
13. 25 Taliansko / Italia Neurologia
13. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurology
13. 27 Island / Ísland Taugalækningar
13. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Neurologie
13. 29 Nórsko / Norge Nevrologi
13. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurologie
Neurologie
Neurologia
14. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie 4 roky psychiatria
14. 02 Bulharsko / България Психиатрия
14. 03 Cyprus / Κύπρος Ψυχιατρική
14. 04 Česko / Česká republika Psychiatrie
14. 05 Dánsko / Danmark Psykiatri
14. 06 Estónsko / Eesti Psühhiaatria
14. 07 Fínsko / Suomi / Finland Psykiatria/Psykiatri
14. 08 Francúzsko / France Psychiatrie
14. 09 Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10 Holandsko / Nederland Psychiatrie
14. 11 Írsko / Ireland Psychiatry
14. 12 Litva / Lietuva Psichiatrija
14. 13 Lotyšsko / Latvija Psihiatrija
14. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie
14. 15 Maďarsko / Magyarország Pszichiátria
14. 16 Malta / Malta Psikjatrija
14. 17 Nemecko / Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
14. 18 Poľsko / Polska Psychiatria
14. 19 Portugalsko / Portugal Psiquiatria
14. 20 Rakúsko / Österreich Psychiatrie
14. 21 Rumunsko / România Psihiatrie
14. 22 Slovinsko / Slovenija Psihiatrija
14. 23 Španielsko / España Psiquiatría
14. 24 Švédsko / Sverige Psykiatri
14. 25 Taliansko / Italia Psichiatria
14. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General psychiatry
14. 27 Island / Ísland Geðlækningar
14. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Psychiatrie und Psychotherapie
14. 29 Nórsko / Norge Psykiatri
14. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia
15. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose 4 roky rádiológia
15. 02 Bulharsko / България Образна диагностика
15. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινολογία
15. 04 Česko / Česká republika Radiologie a zobrazovací metody
15. 05 Dánsko / Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
15. 06 Estónsko / Eesti Radioloogia
15. 07 Fínsko / Suomi / Finland Radiologia/Radiologi
15. 08 Francúzsko / France Radiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09 Grécko / Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική
15. 10 Holandsko / Nederland Radiologie
15. 11 Írsko / Ireland Diagnostic radiology
15. 12 Litva / Lietuva Radiologija
15. 13 Lotyšsko / Latvija Diagnostiskā radioloģija
15. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiodiagnostic
15. 15 Maďarsko / Magyarország Radiológia
15. 16 Malta / Malta Radjoloġija
15. 17 Nemecko / Deutschland (Diagnostische) Radiologie
15. 18 Poľsko / Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa
15. 19 Portugalsko / Portugal Radiodiagnóstico
15. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik
15. 21 Rumunsko / România Radiologie-imagistică medicală
15. 22 Slovinsko / Slovenija Radiologija
15. 23 Španielsko / España Radiodiagnóstico
15. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk radiologi
15. 25 Taliansko / Italia Radiodiagnostica
15. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical radiology
15. 27 Island / Ísland Geislagreining
15. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 29 Nórsko / Norge Radiologi
15. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Radiologie
Radiologie
Radiologia
16. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie 4 roky radiačná onkológia
16. 02 Bulharsko / България Лъчелечение
16. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04 Česko / Česká republika Radiační onkologie
16. 05 Dánsko / Danmark Onkologi
16. 06 Estónsko / Eesti Onkoloogia
16. 07 Fínsko / Suomi / Finland Syöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08 Francúzsko / France Oncologie radiothérapique
16. 09 Grécko / Ελλάς Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10 Holandsko / Nederland Radiotherapie
16. 11 Írsko / Ireland Radiation oncology
16. 12 Litva / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 13 Lotyšsko / Latvija Terapeitiskā radioloģija
16. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiothérapie
16. 15 Maďarsko / Magyarország Sugárterápia
16. 16 Malta / Malta Onkologija u Radjoterapija
16. 17 Nemecko / Deutschland Strahlentherapie
16. 18 Poľsko / Polska Radioterapia onkologiczna
16. 19 Portugalsko / Portugal Radioterapia
16. 20 Rakúsko / Österreich Strahlentherapie — Radioonkologie
16. 21 Rumunsko / România Radioterapie
16. 22 Slovinsko / Slovenija Radioterapija in onkologija
16. 23 Španielsko / España Oncología radioterápica
16. 24 Švédsko / Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 25 Taliansko / Italia Radioterapia
16. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical oncology


16. 27 Island / Ísland -
16. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 29 Nórsko / Norge -
16. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia
17. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique/Klinische biologie
4 roky laboratórna medicína
17. 02 Bulharsko / България Клинична лаборатория
17. 03 Cyprus / Κύπρος -
17. 04 Česko / Česká republika -
17. 05 Dánsko / Danmark -
17. 06 Estónsko / Eesti Laborimeditsiin
17. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
17. 08 Francúzsko / France Biologie médicale
17. 09 Grécko / Ελλάς -
17. 10 Holandsko / Nederland -
17. 11 Írsko / Ireland -
17. 12 Litva / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 13 Lotyšsko / Latvija -
17. 14 Luxembursko / Luxembourg Biologie clinique
17. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 16 Malta / Malta -
17. 17 Nemecko / Deutschland -
17. 18 Poľsko / Polska Diagnostyka laboratoryjna
17. 19 Portugalsko / Portugal Patologia clínica
17. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Biologie
17. 21 Rumunsko / România Medicină de laborator
17. 22 Slovinsko / Slovenija -
17. 23 Španielsko / España Análisis clínicos
17. 24 Švédsko / Sverige -
17. 25 Taliansko / Italia Patologia clinica
17. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
17. 27 Island / Ísland -
17. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
17. 29 Nórsko / Norge -
17. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
18. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická mikrobiológia
18. 02 Bulharsko / България Микробиология
18. 03 Cyprus / Κύπρος Μικροβιολογία
18. 04 Česko / Česká republika Lékařská mikrobiologie
18. 05 Dánsko / Danmark Klinisk mikrobiologi
18. 06 Estónsko / Eesti -
18. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08 Francúzsko / France -
18. 09 Grécko / Ελλάς – Iατрτқή βιoπαӨoλoγíα<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> – Mιқрoβιoλoγíα
18. 10 Holandsko / Nederland Medische microbiologie
18. 11 Írsko / Ireland Microbiology
18. 12 Litva / Lietuva -
18. 13 Lotyšsko / Latvija Mikrobioloģija
18. 14 Luxembursko / Luxembourg Microbiologie
18. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi mikrobiológia
18. 16 Malta / Malta Mikrobijoloġija
18. 17 Nemecko / Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 18 Poľsko / Polska Mikrobiologia lekarska
18. 19 Portugalsko / Portugal -
18. 20 Rakúsko / Österreich Hygiene und Mikrobiologie
18. 21 Rumunsko / România -
18. 22 Slovinsko / Slovenija Klinična mikrobiologija
18. 23 Španielsko / España Microbiología y parasitología
18. 24 Švédsko / Sverige Klinisk bakteriologi
18. 25 Taliansko / Italia Microbiologia e virologia
18. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Medical microbiology and virology
18. 27 Island / Ísland Sýklafræði
18. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
18. 29 Nórsko / Norge Medisinsk mikrobiologi
18. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
19. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická biochémia
19. 02 Bulharsko / България Биохимия
19. 03 Cyprus / Κύπρος -
19. 04 Česko / Česká republika Klinická biochemie
19. 05 Dánsko / Danmark Klinisk biokemi
19. 06 Estónsko / Eesti -
19. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08 Francúzsko / France -
19. 09 Grécko / Ελλάς -
19. 10 Holandsko / Nederland Klinische chemie
19. 11 Írsko / Ireland Chemical pathology
19. 12 Litva / Lietuva -
19. 13 Lotyšsko / Latvija -
19. 14 Luxembursko / Luxembourg Chimie biologique
19. 15 Maďarsko / Magyarország -
19. 16 Malta / Malta Patoloġija Kimika
19. 17 Nemecko / Deutschland Laboratoriumsmedizin
19. 18 Poľsko / Polska -
19. 19 Portugalsko / Portugal -
19. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 21 Rumunsko / România -
19. 22 Slovinsko / Slovenija Medicinska biokemija
19. 23 Španielsko / España Bioquímica clínica
19. 24 Švédsko / Sverige Klinisk kemi
19. 25 Taliansko / Italia Biochimica clinica
19. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Chemical pathology
19. 27 Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
19. 29 Nórsko / Norge Klinisk kjemi
19. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
20. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická imunológia
a alergológia
20. 02 Bulharsko / България Клинична имунология Имунология
20. 03 Cyprus / Κύπρος Ανοσολογία
20. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
20. 05 Dánsko / Danmark Klinisk immunologi
20. 06 Estónsko / Eesti -
20. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
20. 08 Francúzsko / France -
20. 09 Grécko / Ελλάς -
20. 10 Holandsko / Nederland -
20. 11 Írsko / Ireland Immunology (clinical and laboratory)
20. 12 Litva / Lietuva -
20. 13 Lotyšsko / Latvija Imunoloģija
20. 14 Luxembursko / Luxembourg Immunologie
20. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
20. 16 Malta / Malta Immunoloġija
20. 17 Nemecko / Deutschland -
20. 18 Poľsko / Polska Immunologia kliniczna
20. 19 Portugalsko / Portugal -
20. 20 Rakúsko / Österreich Immunologie
20. 21 Rumunsko / România -
20. 22 Slovinsko / Slovenija -
20. 23 Španielsko / España Immunología
20. 24 Švédsko / Sverige Klinisk immunologi
20. 25 Taliansko / Italia -
20. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Immunology
20. 27 Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
20. 29 Nórsko / Norge Immunologi og transfusjonsmedisin
20. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
21. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde
5 rokov
plastická chirurgia
21. 02 Bulharsko / България Пластично-възстановителна хирургия
21. 03 Cyprus / Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
21. 04 Česko / Česká republika Plastická chirurgie
21. 05 Dánsko / Danmark Plastikkirurgi
21. 06 Estónsko / Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07 Fínsko / Suomi / Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08 Francúzsko / France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09 Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10 Holandsko / Nederland Plastische chirurgie
21. 11 Írsko / Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 12 Litva / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 13 Lotyšsko / Latvija Plastiskā ķirurģija
21. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie plastique
21. 15 Maďarsko / Magyarország Plasztikai (égési) sebészet
21. 16 Malta / Malta Kirurġija Plastika
21. 17 Nemecko / Deutschland Plastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 18 Poľsko / Polska Chirurgia plastyczna
21. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva
21. 20 Rakúsko / Österreich Plastische Chirurgie
21. 21 Rumunsko / România Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă
21. 22 Slovinsko / Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 23 Španielsko / España Cirugía plástica, estética y
reparadora
21. 24 Švédsko / Sverige Plastikkirurgi
21. 25 Taliansko / Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
21. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Plastic surgery
21. 27 Island / Ísland Lýtalækningar
21. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 29 Nórsko / Norge Plastikkirurgi
21. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique
Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax 5 rokov hrudníková chirurgia
22. 02 Bulharsko / България Гръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Θώρακος
22. 04 Česko / Česká republika Kardiochirurgie
22. 05 Dánsko / Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
22. 06 Estónsko / Eesti Torakaalkirurgia
22. 07 Fínsko / Suomi / Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08 Francúzsko / France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09 Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
22. 10 Holandsko / Nederland Cardio-thoracale chirurgie
22. 11 Írsko / Ireland Thoracic surgery
22. 12 Litva / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 13 Lotyšsko / Latvija Torakālā ķirurģija
22. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie thoracique
22. 15 Maďarsko / Magyarország Mellkassebészet
22. 16 Malta / Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika
22. 17 Nemecko / Deutschland Thoraxchirurgie
22. 18 Poľsko / Polska Chirurgia klatki piersiowej
22. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia cardiotorácica
22. 20 Rakúsko / Österreich -
22. 21 Rumunsko / România Chirurgie toracică
22. 22 Slovinsko / Slovenija Torakalna kirurgija
22. 23 Španielsko / España Cirugía torácica
22. 24 Švédsko / Sverige Thoraxkirurgi
22. 25 Taliansko / Italia – Chirurgia toracica – Cardiochirurgia
22. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardo-thoracic surgery
22. 27 Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Herz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 29 Nórsko / Norge Thoraxkirurgi
22. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov detská chirurgia
23. 02 Bulharsko / България Детска хирургия
23. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Παίδων
23. 04 Česko / Česká republika Dětská chirurgie
23. 05 Dánsko / Danmark -
23. 06 Estónsko / Eesti Lastekirurgia
23. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08 Francúzsko / France Chirurgie infantile
23. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv
23. 10 Holandsko / Nederland -
23. 11 Írsko / Ireland Paediatric surgery
23. 12 Litva / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu ķirurģija
23. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie pédiatrique
23. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermeksebészet
23. 16 Malta / Malta Kirurġija Pedjatrika
23. 17 Nemecko / Deutschland Kinderchirurgie
23. 18 Poľsko / Polska Chirurgia dziecięca
23. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia pediátrica
23. 20 Rakúsko / Österreich Kinderchirurgie
23. 21 Rumunsko / România Chirurgie pediatrică
23. 22 Slovinsko / Slovenija -
23. 23 Španielsko / España Cirugía pediátrica
23. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomskirurgi
23. 25 Taliansko / Italia Chirurgia pediatrica
23. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatric surgery
23. 27 Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinderchirurgie
23. 29 Nórsko / Norge Barnekirurgi
23. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica
24. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde 5 rokov cievna chirurgia
24. 02 Bulharsko / България Съдова хирургия
24. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Αγγείων
24. 04 Česko / Česká republika Cévní chirurgie
24. 05 Dánsko / Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
24. 06 Estónsko / Eesti Kardiovaskulaarkirurgia
24. 07 Fínsko / Suomi / Finland Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08 Francúzsko / France Chirurgie vasculaire
24. 09 Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10 Holandsko / Nederland -
24. 11 Írsko / Ireland -
24. 12 Litva / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 13 Lotyšsko / Latvija Asinsvadu ķirurģija
24. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie vasculaire
24. 15 Maďarsko / Magyarország Érsebészet
24. 16 Malta / Malta Kirurġija Vaskolari
24. 17 Nemecko / Deutschland Gefäβchirurgie
24. 18 Poľsko / Polska Chirurgia naczyniowa
24. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia vascular
24. 20 Rakúsko / Österreich -
24. 21 Rumunsko / România Chirurgie vasculară
24. 22 Slovinsko / Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
24. 23 Španielsko / España Angiología y cirugía vascular
24. 24 Švédsko / Sverige -
24. 25 Taliansko / Italia Chirurgia vascolare
24. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
24. 27 Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
24. 29 Nórsko / Norge Karkirurgi
24. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
25. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie 4 roky kardiológia
25. 02 Bulharsko / България Кардиология
25. 03 Cyprus / Κύπρος Καρδιολογία
25. 04 Česko / Česká republika Kardiologie
25. 05 Dánsko / Danmark Kardiologi
25. 06 Estónsko / Eesti Kardioloogia
25. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kardiologia/Kardiologi
25. 08 Francúzsko / France Pathologie cardio-vasculaire
25. 09 Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10 Holandsko / Nederland Cardiologie
25. 11 Írsko / Ireland Cardiology
25. 12 Litva / Lietuva Kardiologija
25. 13 Lotyšsko / Latvija Kardioloģija
25. 14 Luxembursko / Luxembourg Cardiologie et angiologie
25. 15 Maďarsko / Magyarország Kardiológia
25. 16 Malta / Malta Kardjoloġija
25. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 18 Poľsko / Polska Kardiologia
25. 19 Portugalsko / Portugal Cardiologia
25. 20 Rakúsko / Österreich -
25. 21 Rumunsko / România Cardiologie
25. 22 Slovinsko / Slovenija -
25. 23 Španielsko / España Cardiología
25. 24 Švédsko / Sverige Kardiologi
25. 25 Taliansko / Italia Cardiologia
25. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardiology
25. 27 Island / Ísland Hjartalækningar
25. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kardiologie
25. 29 Nórsko / Norge Hjertesykdommer
25. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Cardiologie
Kardiologie
Cardiologia
26. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie/Gastro-enterologie 4 roky gastroenterológia
26. 02 Bulharsko / България Гастроентерология
26. 03 Cyprus / Κύπρος Γαστρεντερολογία
26. 04 Česko / Česká republika Gastroenterologie
26. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
26. 06 Estónsko / Eesti Gastroenteroloogia
26. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08 Francúzsko / France Gastro-entérologie et hépatologie
26. 09 Grécko / Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία
26. 10 Holandsko / Nederland Leer van maag-darm-leverziekten
26. 11 Írsko / Ireland Gastro-enterology
26. 12 Litva / Lietuva Gastroenterologija
26. 13 Lotyšsko / Latvija Gastroenteroloģija
26. 14 Luxembursko / Luxembourg Gastro-enterologie
26. 15 Maďarsko / Magyarország Gasztroenterológia
26. 16 Malta / Malta Gastroenteroloġija
26. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 18 Poľsko / Polska Gastroenterologia
26. 19 Portugalsko / Portugal Gastrenterologia
26. 20 Rakúsko / Österreich -
26. 21 Rumunsko / România Gastroenterologie
26. 22 Slovinsko / Slovenija Gastroenterologija
26. 23 Španielsko / España Aparato digestivo
26. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 25 Taliansko / Italia Gastroenterologia
26. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Gastro-enterology
26. 27 Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Gastroenterologie
26. 29 Nórsko / Norge Fordøyelsessykdommer
26. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gastro-entérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia
27. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie/reumatologie 4 roky
reumatológia
27. 02 Bulharsko / България Ревматология
27. 03 Cyprus / Κύπρος Ρευµατολογία
27. 04 Česko / Česká republika Revmatologie
27. 05 Dánsko / Danmark Reumatologi
27. 06 Estónsko / Eesti Reumatoloogia
27. 07 Fínsko / Suomi / Finland Reumatologia/Reumatologi
27. 08 Francúzsko / France Rhumatologie
27. 09 Grécko / Ελλάς Ρευµατoλoγία
27. 10 Holandsko / Nederland Reumatologie
27. 11 Írsko / Ireland Rheumatology
27. 12 Litva / Lietuva Reumatologija
27. 13 Lotyšsko / Latvija Reimatoloģija
27. 14 Luxembursko / Luxembourg Rhumatologie
27. 15 Maďarsko / Magyarország Reumatológia
27. 16 Malta / Malta Rewmatoloġija
27. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 18 Poľsko / Polska Reumatologia
27. 19 Portugalsko / Portugal Reumatologia
27. 20 Rakúsko / Österreich -
27. 21 Rumunsko / România Reumatologie
27. 22 Slovinsko / Slovenija -
27. 23 Španielsko / España Reumatología
27. 24 Švédsko / Sverige Reumatologi
27. 25 Taliansko / Italia Reumatologia
27. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Rheumatology
27. 27 Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Rheumatologie
27. 29 Nórsko / Norge Revmatologi
27. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia
28. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky hematológia
a transfúziológia
28. 02 Bulharsko / България Трансфузионна хематология
28. 03 Cyprus / Κύπρος Αιµατολογία
28. 04 Česko / Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství
28. 05 Dánsko / Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme
28. 06 Estónsko / Eesti Hematoloogia
28. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08 Francúzsko / France -
28. 09 Grécko / Ελλάς Αιµατoλoγία
28. 10 Holandsko / Nederland -
28. 11 Írsko / Ireland Haematology (clinical and laboratory)
28. 12 Litva / Lietuva Hematologija
28. 13 Lotyšsko / Latvija Hematoloģija
28. 14 Luxembursko / Luxembourg Hématologie
28. 15 Maďarsko / Magyarország Haematológia
28. 16 Malta / Malta Ematoloġija
28. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 18 Poľsko / Polska Hematologia
28. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-hemoterapia
28. 20 Rakúsko / Österreich -
28. 21 Rumunsko / România Hematologie
28. 22 Slovinsko / Slovenija -
28. 23 Španielsko / España Hematología y hemoterapia
28. 24 Švédsko / Sverige Hematologi
28. 25 Taliansko / Italia Ematologia
28. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Haematology
28. 27 Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Hämatologie
28. 29 Nórsko / Norge Blodsykdommer
28. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Hématologie
Hämatologie
Ematologia
29. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky endokrinológia
29. 02 Bulharsko / България Ендокринология и болести на обмяната
29. 03 Cyprus / Κύπρος Ενδοκρινολογία
29. 04 Česko / Česká republika Endokrinologie
29. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
29. 06 Estónsko / Eesti Endokrinoloogia
29. 07 Fínsko / Suomi / Finland Endokrinologia/Endokrinologi
29. 08 Francúzsko / France Endocrinologie, maladies métaboliques
29. 09 Grécko / Ελλάς Εvδoκριvoλoγία
29. 10 Holandsko / Nederland -
29. 11 Írsko / Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
29. 12 Litva / Lietuva Endokrinologija
29. 13 Lotyšsko / Latvija Endokrinoloģija
29. 14 Luxembursko / Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 15 Maďarsko / Magyarország Endokrinológia
29. 16 Malta / Malta Endokrinoloġija u Dijabete
29. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 18 Poľsko / Polska Endokrynologia
29. 19 Portugalsko / Portugal Endocrinologia
29. 20 Rakúsko / Österreich -
29. 21 Rumunsko / România Endocrinologie
29. 22 Slovinsko / Slovenija -
29. 23 Španielsko / España Endocrinología y nutrición
29. 24 Švédsko / Sverige Endokrina sjukdomar
29. 25 Taliansko / Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
29. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
29. 27 Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Endokrinologie-Diabetologie
29. 29 Nórsko / Norge Endokrinologi
29. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia
30. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde
en revalidatie
3 roky fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia
30. 02 Bulharsko / България Физикална и рехабилитационна медицина
30. 03 Cyprus / Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04 Česko / Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína
30. 05 Dánsko / Danmark -
30. 06 Estónsko / Eesti Taastusravi ja füsiaatria
30. 07 Fínsko / Suomi / Finland Fysiatria/Fysiatri
30. 08 Francúzsko / France Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 09 Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10 Holandsko / Nederland Revalidatiegeneeskunde
30. 11 Írsko / Ireland -
30. 12 Litva / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 13 Lotyšsko / Latvija Rehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 14 Luxembursko / Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 15 Maďarsko / Magyarország Fizioterápia
30. 16 Malta / Malta -
30. 17 Nemecko / Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
30. 18 Poľsko / Polska Rehabilitacja medyczna
30. 19 Portugalsko / Portugal – Fisiatria – Medicina física e de reabilitaçăo
30. 20 Rakúsko / Österreich Physikalische Medizin
30. 21 Rumunsko / România Recuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 22 Slovinsko / Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 23 Španielsko / España Medicina física y rehabilitación
30. 24 Švédsko / Sverige Rehabiliteringsmedicin
30. 25 Taliansko / Italia Medicina fisica e riabilitazione
30. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
30. 27 Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Physikalische Medizin und Rehabilitation
30. 29 Nórsko / Norge Fysikalsk medisin og rehabilitering
30. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitatzione
31. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie 5 rokov neuropsychiatria
31. 02 Bulharsko / България -
31. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική
31. 04 Česko / Česká republika -
31. 05 Dánsko / Danmark -
31. 06 Estónsko / Eesti -
31. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
31. 08 Francúzsko / France Neuropsychiatrie
31. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική
31. 10 Holandsko / Nederland Zenuw — en zielsziekten
31. 11 Írsko / Ireland -
31. 12 Litva / Lietuva -
31. 13 Lotyšsko / Latvija -
31. 14 Luxembursko / Luxembourg Neuropsychiatrie
31. 15 Maďarsko / Magyarország -
31. 16 Malta / Malta -
31. 17 Nemecko / Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 18 Poľsko / Polska -
31. 19 Portugalsko / Portugal -
31. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie und Psychiatrie
31. 21 Rumunsko / România -
31. 22 Slovinsko / Slovenija -
31. 23 Španielsko / España -
31. 24 Švédsko / Sverige -
31. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria
31. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
31. 27 Island / Ísland -
31. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
31. 29 Nórsko / Norge -
31. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
32. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie 3 roky dermatovenerológia
32. 02 Bulharsko / България Кожни и венерически болести
32. 03 Cyprus / Κύπρος ∆ερµατολογία — Αφροδισιολογία
32. 04 Česko / Česká republika Dermatovenerologie
32. 05 Dánsko / Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
32. 06 Estónsko / Eesti Dermatoveneroloogia
32. 07 Fínsko / Suomi / Finland Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
32. 08 Francúzsko / France Dermatologie et vénéréologie
32. 09 Grécko / Ελλάς ∆ερµατoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
32. 10 Holandsko / Nederland Dermatologie en venerologie
32. 11 Írsko / Ireland -
32. 12 Litva / Lietuva Dermatovenerologija
32. 13 Lotyšsko / Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
32. 14 Luxembursko / Luxembourg Dermato-vénéréologie
32. 15 Maďarsko / Magyarország Bőrgyógyászat
32. 16 Malta / Malta Dermato-venerejoloġija
32. 17 Nemecko / Deutschland Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 18 Poľsko / Polska Dermatologia i wenerologia
32. 19 Portugalsko / Portugal Dermatovenereologia
32. 20 Rakúsko / Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 21 Rumunsko / România Dermatovenerologie
32. 22 Slovinsko / Slovenija Dermatovenerologija
32. 23 Španielsko / España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 24 Švédsko / Sverige Hud- och könssjukdomar
32. 25 Taliansko / Italia Dermatologia e venerologia
32. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
32. 27 Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Dermatologie und Venereologie
32. 29 Nórsko / Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venereologia
33. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky tropická medicína
33. 02 Bulharsko / България -
33. 03 Cyprus / Κύπρος -
33. 04 Česko / Česká republika -
33. 05 Dánsko / Danmark -
33. 06 Estónsko / Eesti -
33. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
33. 08 Francúzsko / France -
33. 09 Grécko / Ελλάς -
33. 10 Holandsko / Nederland -
33. 11 Írsko / Ireland Tropical medicine
33. 12 Litva / Lietuva -
33. 13 Lotyšsko / Latvija -
33. 14 Luxembursko / Luxembourg -
33. 15 Maďarsko / Magyarország Trópusi betegségek
33. 16 Malta / Malta -
33. 17 Nemecko / Deutschland -
33. 18 Poľsko / Polska Medycyna transportu
33. 19 Portugalsko / Portugal Medicina tropical
33. 20 Rakúsko / Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 21 Rumunsko / România -
33. 22 Slovinsko / Slovenija -
33. 23 Španielsko / España -
33. 24 Švédsko / Sverige -
33. 25 Taliansko / Italia Medicina tropicale
33. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Tropical medicine
33. 27 Island / Ísland -
33. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Tropenmedizin
33. 29 Nórsko / Norge -
33. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine tropicale et médecine des voyages
Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie 4 roky detská psychiatria
34. 02 Bulharsko / България Детска психиатрия
34. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδοψυχιατρική
34. 04 Česko / Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
34. 05 Dánsko / Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
34. 06 Estónsko / Eesti -
34. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08 Francúzsko / France Pédo-psychiatrie
34. 09 Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10 Holandsko / Nederland -
34. 11 Írsko / Ireland Child and adolescent psychiatry
34. 12 Litva / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu psihiatrija
34. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie infantile
34. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermek-és ifjúságpszichiátria
34. 16 Malta / Malta -
34. 17 Nemecko / Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 18 Poľsko / Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
34. 19 Portugalsko / Portugal Pedopsiquiatria
34. 20 Rakúsko / Österreich -
34. 21 Rumunsko / România Psihiatrie pediatrică
34. 22 Slovinsko / Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
34. 23 Španielsko / España -
34. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
34. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria infantile
34. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Child and adolescent psychiatry
34. 27 Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 29 Nórsko / Norge Barne – og ungdomspsykiatri
34. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky geriatria
35. 02 Bulharsko / България Гериатрична медицина
35. 03 Cyprus / Κύπρος Γηριατρική
35. 04 Česko / Česká republika Geriatrie
35. 05 Dánsko / Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme
35. 06 Estónsko / Eesti -
35. 07 Fínsko / Suomi / Finland Geriatria/Geriatri
35. 08 Francúzsko / France -
35. 09 Grécko / Ελλάς -
35. 10 Holandsko / Nederland Klinische geriatrie
35. 11 Írsko / Ireland Geriatric medicine
35. 12 Litva / Lietuva Geriatrija
35. 13 Lotyšsko / Latvija -
35. 14 Luxembursko / Luxembourg Gériatrie
35. 15 Maďarsko / Magyarország Geriátria
35. 16 Malta / Malta Ġerjatrija
35. 17 Nemecko / Deutschland -
35. 18 Poľsko / Polska Geriatria
35. 19 Portugalsko / Portugal -
35. 20 Rakúsko / Österreich -
35. 21 Rumunsko / România Geriatrie şi gerontologie
35. 22 Slovinsko / Slovenija -
35. 23 Španielsko / España Geriatría
35. 24 Švédsko / Sverige Geriatrik
35. 25 Taliansko / Italia Geriatria
35. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Geriatrics
35. 27 Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Geriatrie
35. 29 Nórsko / Norge Geriatri
35. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
36. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky nefrológia
36. 02 Bulharsko / България Нефрология
36. 03 Cyprus / Κύπρος Νεφρολογία
36. 04 Česko / Česká republika Nefrologie
36. 05 Dánsko / Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
36. 06 Estónsko / Eesti Nefroloogia
36. 07 Fínsko / Suomi / Finland Nefrologia/Nefrologi
36. 08 Francúzsko / France Néphrologie
36. 09 Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10 Holandsko / Nederland -
36. 11 Írsko / Ireland Nephrology
36. 12 Litva / Lietuva Nefrologija
36. 13 Lotyšsko / Latvija Nefroloģija
36. 14 Luxembursko / Luxembourg Néphrologie
36. 15 Maďarsko / Magyarország Nefrológia
36. 16 Malta / Malta Nefroloġija
36. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 18 Poľsko / Polska Nefrologia
36. 19 Portugalsko / Portugal Nefrologia
36. 20 Rakúsko / Österreich -
36. 21 Rumunsko / România Nefrologie
36. 22 Slovinsko / Slovenija Nefrologija
36. 23 Španielsko / España Nefrología
36. 24 Švédsko / Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 25 Taliansko / Italia Nefrologia
36. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Renal medicine
36. 27 Island / Ísland Nýrnalækningar
36. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nephrologie
36. 29 Nórsko / Norge Nyresykdommer
36. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Néphrologie
Nephrologie
Nefralogia
37. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 4 roky infektológia
37. 02 Bulharsko / България Инфекциозни болести
37. 03 Cyprus / Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα
37. 04 Česko / Česká republika Infekční lékařství
37. 05 Dánsko / Danmark Infektionsmedicin
37. 06 Estónsko / Eesti Infektsioonhaigused
37. 07 Fínsko / Suomi / Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08 Francúzsko / France -
37. 09 Grécko / Ελλάς -
37. 10 Holandsko / Nederland -
37. 11 Írsko / Ireland Infectious diseases
37. 12 Litva / Lietuva Infektologija
37. 13 Lotyšsko / Latvija Infektoloģija
37. 14 Luxembursko / Luxembourg Maladies contagieuses
37. 15 Maďarsko / Magyarország Infektológia
37. 16 Malta / Malta Mard Infettiv
37. 17 Nemecko / Deutschland -
37. 18 Poľsko / Polska Choroby zakaźne
37. 19 Portugalsko / Portugal Infecciologia
37. 20 Rakúsko / Österreich -
37. 21 Rumunsko / România Boli infecţioase
37. 22 Slovinsko / Slovenija Infektologija
37. 23 Španielsko / España -
37. 24 Švédsko / Sverige Infektionssjukdomar
37. 25 Taliansko / Italia Malattie infettive
37. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Infectious diseases
37. 27 Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Infektiologie
37. 29 Nórsko / Norge Infeksjonssykdommer
37. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
38. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky verejné zdravotníctvo
38. 02 Bulharsko / България Социална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена
38. 03 Cyprus / Κύπρος – Yγειovoλoγíα – Koιvoτιқή Iατрιқή
38. 04 Česko / Česká republika Hygiena a epidemiologie
38. 05 Dánsko / Danmark Samfundsmedicin
38. 06 Estónsko / Eesti -
38. 07 Fínsko / Suomi / Finland Terveydenhuolto/Hälsovård
38. 08 Francúzsko / France Santé publique et médecine sociale
38. 09 Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10 Holandsko / Nederland Maatschappij en gezondheid
38. 11 Írsko / Ireland Public health medicine
38. 12 Litva / Lietuva -
38. 13 Lotyšsko / Latvija -
38. 14 Luxembursko / Luxembourg Santé publique
38. 15 Maďarsko / Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan
38. 16 Malta / Malta Saħħa Pubblika
38. 17 Nemecko / Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
38. 18 Poľsko / Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia
38. 19 Portugalsko / Portugal Saúde pública
38. 20 Rakúsko / Österreich Sozialmedizin
38. 21 Rumunsko / România Sănătate publică şi management
38. 22 Slovinsko / Slovenija Javno zdravje
38. 23 Španielsko / España Medicina preventiva y salud pública
38. 24 Švédsko / Sverige Socialmedicin
38. 25 Taliansko / Italia Igiene e medicina preventiva
38. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Public health medicine
38. 27 Island / Ísland Félagslækningar
38. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Prävention und Gesundheitswesen
38. 29 Nórsko / Norge Samfunnsmedisin
38. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Prévention et santé publique
Prävention und Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica
39. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická farmakológia
39. 02 Bulharsko / България Клинична фармакология и терапия
Фармакология
39. 03 Cyprus / Κύπρος -
39. 04 Česko / Česká republika Klinická farmakologie
39. 05 Dánsko / Danmark Klinisk farmakologi
39. 06 Estónsko / Eesti -
39. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi
och läkemedelsbehandling
39. 08 Francúzsko / France -
39. 09 Grécko / Ελλάς -
39. 10 Holandsko / Nederland -
39. 11 Írsko / Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
39. 12 Litva / Lietuva -
39. 13 Lotyšsko / Latvija -
39. 14 Luxembursko / Luxembourg -
39. 15 Maďarsko / Magyarország Klinikai farmakológia
39. 16 Malta / Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 17 Nemecko / Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
39. 18 Poľsko / Polska Farmakologia kliniczna
39. 19 Portugalsko / Portugal -
39. 20 Rakúsko / Österreich Pharmakologie und Toxikologie
39. 21 Rumunsko / România Farmacologie clinică
39. 22 Slovinsko / Slovenija -
39. 23 Španielsko / España Farmacología clínica
39. 24 Švédsko / Sverige Klinisk farmakologi
39. 25 Taliansko / Italia Farmacologia
39. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics
39. 27 Island / Ísland Lyfjafræði
39. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 29 Nórsko / Norge Klinisk farmakologi
39. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pharmacologie clinique et toxicologie
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Farmacologia clinica e tossicologia
40. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 4 roky pracovné lekárstvo
40. 02 Bulharsko / България Трудова медицина
40. 03 Cyprus / Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
40. 04 Česko / Česká republika Pracovní lékařství
40. 05 Dánsko / Danmark Arbejdsmedicin
40. 06 Estónsko / Eesti -
40. 07 Fínsko / Suomi / Finland Työterveyshuolto/Företagshälsovård
40. 08 Francúzsko / France Médecine du travail
40. 09 Grécko / Ελλάς Iατρική thς Εργασίας
40. 10 Holandsko / Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11 Írsko / Ireland Occupational medicine
40. 12 Litva / Lietuva Darbo medicina
40. 13 Lotyšsko / Latvija Arodslimības
40. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine du travail
40. 15 Maďarsko / Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 16 Malta / Malta Mediċina Okkupazzjonali
40. 17 Nemecko / Deutschland Arbeitsmedizin
40. 18 Poľsko / Polska Medycyna pracy
40. 19 Portugalsko / Portugal Medicina do trabalho
40. 20 Rakúsko / Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin
40. 21 Rumunsko / România Medicina muncii
40. 22 Slovinsko / Slovenija Medicina dela, prometa in športa
40. 23 Španielsko / España Medicina del trabajo
40. 24 Švédsko / Sverige Yrkes- och miljömedicin
40. 25 Taliansko / Italia Medicina del lavoro
40. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Occupational medicine
40. 27 Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Arbeitsmedizin
40. 29 Nórsko / Norge Arbeidsmedisin
40. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine du travail
Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
41. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky klinická imunológia
a alergológia
41. 02 Bulharsko / България Клинична алергология
41. 03 Cyprus / Κύπρος Αλλεργιολογία
41. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
41. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme
41. 06 Estónsko / Eesti -
41. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
41. 08 Francúzsko / France -
41. 09 Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10 Holandsko / Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde
41. 11 Írsko / Ireland -
41. 12 Litva / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 13 Lotyšsko / Latvija Alergoloģija
41. 14 Luxembursko / Luxembourg -
41. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
41. 16 Malta / Malta -
41. 17 Nemecko / Deutschland -
41. 18 Poľsko / Polska Alergologia
41. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-alergologia
41. 20 Rakúsko / Österreich -
41. 21 Rumunsko / România Alergologie şi imunologie clinică
41. 22 Slovinsko / Slovenija -
41. 23 Španielsko / España Alergología
41. 24 Švédsko / Sverige Allergisjukdomar
41. 25 Taliansko / Italia Allergologia ed immunologia clinica
41. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
41. 27 Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
41. 29 Nórsko / Norge -
41. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunologia clinica
42. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen 5 rokov gastroenterologická chirurgia
42. 02 Bulharsko / България -
42. 03 Cyprus / Κύπρος -
42. 04 Česko / Česká republika -
42. 05 Dánsko / Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
42. 06 Estónsko / Eesti -
42. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
42. 08 Francúzsko / France Chirurgie viscérale et digestive
42. 09 Grécko / Ελλάς -
42. 10 Holandsko / Nederland -
42. 11 Írsko / Ireland -
42. 12 Litva / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 13 Lotyšsko / Latvija -
42. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique
42. 15 Maďarsko / Magyarország -
42. 16 Malta / Malta -
42. 17 Nemecko / Deutschland Visceralchirurgie
42. 18 Poľsko / Polska -
42. 19 Portugalsko / Portugal -
42. 20 Rakúsko / Österreich -
42. 21 Rumunsko / România -
42. 22 Slovinsko / Slovenija Abdominalna kirurgija
42. 23 Španielsko / España Cirugía del aparato digestivo
42. 24 Švédsko / Sverige -
42. 25 Taliansko / Italia Chirurgia dell'aparato digerente
42. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
42. 27 Island / Ísland -
42. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
42. 29 Nórsko / Norge Gastroenterologisk kirurgi
42. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
43. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 4 roky nukleárna medicína
43. 02 Bulharsko / България Нуклеарна медицина
43. 03 Cyprus / Κύπρος Πυρηνική Ιατρική
43. 04 Česko / Česká republika Nukleární medicína
43. 05 Dánsko / Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06 Estónsko / Eesti -
43. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi
och nukleärmedicin
43. 08 Francúzsko / France Médecine nucléaire
43. 09 Grécko / Ελλάς Πυρηvική Iατρική
43. 10 Holandsko / Nederland Nucleaire geneeskunde
43. 11 Írsko / Ireland -
43. 12 Litva / Lietuva -
43. 13 Lotyšsko / Latvija -
43. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine nucléaire
43. 15 Maďarsko / Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
43. 16 Malta / Malta Mediċina Nukleari
43. 17 Nemecko / Deutschland Nuklearmedizin
43. 18 Poľsko / Polska Medycyna nuklearna
43. 19 Portugalsko / Portugal Medicina nuclear
43. 20 Rakúsko / Österreich Nuklearmedizin
43. 21 Rumunsko / România Medicină nucleară
43. 22 Slovinsko / Slovenija Nuklearna medicina
43. 23 Španielsko / España Medicina nuclear
43. 24 Švédsko / Sverige Nukleärmedicin
43. 25 Taliansko / Italia Medicina nucleare
43. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Nuclear medicine
43. 27 Island / Ísland Ísótópagreining
43. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nuklearmedizin
43. 29 Nórsko / Norge Nukleærmedisin
43. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine nucléaire
Nuklearmedizin
Medicina nucleare
44. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov úrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02 Bulharsko / България Спешна медицина
44. 03 Cyprus / Κύπρος -
44. 04 Česko / Česká republika – Traumatologie – Urgentní medicína
44. 05 Dánsko / Danmark -
44. 06 Estónsko / Eesti -
44. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
44. 08 Francúzsko / France -
44. 09 Grécko / Ελλάς -
44. 10 Holandsko / Nederland -
44. 11 Írsko / Ireland Emergency medicine
44. 12 Litva / Lietuva -
44. 13 Lotyšsko / Latvija -
44. 14 Luxembursko / Luxembourg -
44. 15 Maďarsko / Magyarország Traumatológia
44. 16 Malta / Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 17 Nemecko / Deutschland -
44. 18 Poľsko / Polska Medycyna ratunkowa
44. 19 Portugalsko / Portugal -
44. 20 Rakúsko / Österreich -
44. 21 Rumunsko / România Medicină de urgenţă
44. 22 Slovinsko / Slovenija -
44. 23 Španielsko / España -
44. 24 Švédsko / Sverige -
44. 25 Taliansko / Italia -
44. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Accident and emergency medicine
44. 27 Island / Ísland -
44. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
44. 29 Nórsko / Norge -
44. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
45. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 5 rokov maxilofaciálna chirurgia
45. 02 Bulharsko / България Лицево-челюстна хирургия
45. 03 Cyprus / Κύπρος -
45. 04 Česko / Česká republika Maxilofaciální chirurgie
45. 05 Dánsko / Danmark -
45. 06 Estónsko / Eesti -
45. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
45. 08 Francúzsko / France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09 Grécko / Ελλάς -
45. 10 Holandsko / Nederland -
45. 11 Írsko / Ireland -
45. 12 Litva / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 13 Lotyšsko / Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale


45. 15 Maďarsko / Magyarország Szájsebészet
45. 16 Malta / Malta -
45. 17 Nemecko / Deutschland -
45. 18 Poľsko / Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa
45. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia maxilo-facial
45. 20 Rakúsko / Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 21 Rumunsko / România -
45. 22 Slovinsko / Slovenija Maksilofacialna kirurgija
45. 23 Španielsko / España Cirugía oral y maxilofacial
45. 24 Švédsko / Sverige -
45. 25 Taliansko / Italia Chirurgia maxillo-facciale
45. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
45. 27 Island / Ísland -
45. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
45. 29 Nórsko / Norge -
45. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie maxillo-faciale
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgia mascello-facciale
b) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1.1. 20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,
1.2. 1. januárom 1981 v Grécku,
1.3. 1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
1.4. 1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande, v Rakúsku, vo Fínsku a vo Švédsku,
1.5. 1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,
1.6. 1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,
1.7. 1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,
1.8. 1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku;
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
2. doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušným orgánom Španielska, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku podľa osobitného predpisu č. 1497/99 s cieľom overiť úroveň vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po 1. januári 1995,
3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
4. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Česka potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Česka rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Česku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Česka, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Česka vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Česka najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
5. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
6. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
7. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
8. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
9. taký doklad udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:
9.1. doklad vydaný v Belgicku v odbore hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred 1. augustom 1987, a v odbore gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
9. 2. doklad vydaný vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
9. 3. doklad vydaný v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
9. 4. doklad vydaný v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
9. 5. doklad vydaný v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999.
c) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu, sa uznáva ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 3:
Tabuľka č. 3
P. č. Krajina Názov dokladu Profesijný titul
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté
ministériel d'agrément de médecin généraliste
Huisarts / Médecin généraliste
 
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина
Лекар-специалист по Обща
медицина
3 Cyprus / Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci „všeobecné lékařství“ Všeobecný lékař
5 Dánsko / Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende
læge / Speciallæge i almen medicin
Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen medicin
6 Estónsko / Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst
7 Fínsko / Suomi / Finland Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare
i primärvård
Yleislääkäri / Allmänläkare
8 Francúzsko / France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document
annexé attestant la formation spécifique en médecine
générale)
Médecin qualifié en médecine générale
9 Grécko / Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής
10 Holandsko / Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Huisarts
11 Írsko / Ireland Certificate of specific qualifications in general medical
Praktice
General medical practitioner
12 Litva / Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas
13 Lotyšsko / Latvija Ăimenes ārsta sertifikāts Ăimenes (vispārējās prakses) ārsts
14 Luxembursko / Luxembourg Diplôme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste
15 Maďarsko / Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa
16 Malta / Malta Tabib tal-familja Mediëina tal-familja
17 Nemecko / Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
18 Poľsko / Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
19 Portugalsko / Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral
20 Rakúsko / Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin
 
21 Rumunsko / România Certificat de medic specialist
medicină de familie
Medic specialist medicină de familie
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske
medicine
23 Španielsko / España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria
24 Švédsko / Sverige Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
25 Taliansko / Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner
27 Island / Ísland - -
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein - -
29 Nórsko / Norge - -
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplôme de médecin praticien
Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diploma di medico generico
Médecin praticien
Praktischer Arzt/praktische Ärztin
Medico generico
d) Ako doklad o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v kategórii lekár sa uzná aj doklad, z ktorého vyplýva, že osoba nie je držiteľom dokladu uvedeného v tabuľke č. 3, ale je držiteľom dokladu vydaného príslušným orgánom členského štátu potvrdzujúcim držiteľovo právo na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a že má právo vykonávať tieto činnosti v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu pred
1. 31. decembrom 1994 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, vo Fínsku, Švédsku, Veľkej Británii,
2. 1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,
3. 1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte, Cypre a
4. 1. januárom 2007 v Bulharsku, Rumunsku.
B. Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár
a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia:
Tabuľka č. 1
P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste
en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van
tandarts specialist in de orthodontie
Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd
voor Volksgezondheid
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по “Ортодонтия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδον-
τιάτρου στην Ορθοδοντική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4 Česko / Česká republika - -
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge
i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering
— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8 Francúzsko / France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9 Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδov-
τικής
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het
Specialistenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
11 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija ‘Sertifikāts’— kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā
Latvijas Ārstu biedrība
14 Luxembursko / Luxembourg - -
15 Maďarsko / Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie
ortodoncji
Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal - -
20 Rakúsko / Österreich - -
21 Rumunsko / România - -
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España  - -
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
27 Island / Ísland - -
28 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
29 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i
kjeveortopedi
Odontologisk
universitetsfakultet
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplôme fédéral d’orthodontiste
Diplom für Kieferorthopädie
Diploma di ortodontista
Département fédéral de l’intérieur et
Société Suisse d’Odonto-stomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Dipartimento federale dell’interno e
Società Svizzera di Odontologia e
Stomatologia
aa)
ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1.1.
28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,
1.2.
1. januárom 1981 v Grécku,
1.3.
1. januárom 1994 vo Fínsku a Švédsku,
1.4.
1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,
1.5.
27. januárom 2005 v Belgicku,
1.6.
21. májom 2005 v Taliansku,
1.7.
1. januárom 2007 v Bulharsku;
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
2.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými nemeckými orgánmi, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
3.
doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 11. marcom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Litvy za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Litvy, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými litovskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
4.
doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 21. augustom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Lotyšska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Lotyšska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými lotyšskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
5.
doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiada