586/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

586
ZÁKON
z 19. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z. a zákona č. 530/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 2 prvej vete sa za slová „starobný dôchodok“ vkladá čiarka a slová „predčasný starobný dôchodok“.
2.
V § 24 odsek 4 znie:
„(4)
Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok za výkon funkcie sudcu podľa § 95 ods. 1. Ak sa sudca po prerušení znovu ujme funkcie sudcu, príplatok za výkon funkcie sudcu sa mu počas výkonu funkcie sudcu nevypláca.“.
3.
V § 24 odseky 6 až 8 znejú:
„(6)
Miesto sudcu, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 4, sa môže po určení ministra podľa osobitného zákona7) stať voľným miestom sudcu.
(7)
Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odsekov 1 až 3 alebo odseku 5, sa môže znovu ujať funkcie na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, alebo na inom súde, na ktorý bol pridelený súdnou radou; uvedenú skutočnosť oznámi sudca Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") spravidla 60 dní pred začatím výkonu funkcie.
(8)
Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa so súhlasom predsedu súdu a sudcovskej rady môže na určitý čas znovu ujať funkcie sudcu na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, ak je na tomto súde voľné miesto sudcu, alebo na inom súde, na ktorý bol pridelený súdnou radou. Termín nástupu a čas trvania výkonu funkcie v tomto prípade určí predseda súdu po dohode so sudcom.“.
4.
V § 25 ods. 4 sa slová „ak je sudca alebo jeho pozostalý poberateľom príplatku k dôchodku“ nahrádzajú slovami „ak je sudca poberateľom príplatku za výkon funkcie sudcu alebo pozostalý po sudcovi poberateľom príplatku k dôchodku pozostalých“.
5.
§ 95 vrátane nadpisu znie:
㤠95
Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých
(1)
Sudca má za každý rok výkonu funkcie sudcu právo na príplatok za výkon funkcie sudcu, ak má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu20a) a
a)
súčasne požiadal ministra o prerušenie výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 a ministerstvo o priznanie príplatku za výkon funkcie sudcu alebo
b)
súčasne požiadal ministerstvo o priznanie príplatku za výkon funkcie sudcu, ak mu zanikla funkcia sudcu z dôvodu
1.
odvolania z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 2,
2.
vzdania sa funkcie sudcu podľa § 19.
(2)
Príplatok k dôchodku pozostalých patrí
a)
manželke k vdovskému dôchodku po zomretom manželovi, ktorý bol sudcom, vo výške 60 % z príplatku za výkon funkcie sudcu, na ktorý mal sudca nárok ku dňu svojej smrti,
b)
manželovi k vdoveckému dôchodku po zomretej manželke, ktorá bola sudkyňou, vo výške 60 % z príplatku za výkon funkcie sudcu, na ktorý mala sudkyňa nárok ku dňu svojej smrti,
c)
nezaopatrenému dieťaťu k sirotskému dôchodku po zomretom rodičovi alebo po zomretom osvojiteľovi, ktorý bol sudcom, vo výške 30 % z príplatku za výkon funkcie sudcu, na ktorý mal sudca nárok ku dňu svojej smrti. Ak ide o také nezaopatrené dieťa, ktoré nemá druhého rodiča, výška jeho príplatku k sirotskému dôchodku je 60 % zo sumy príplatku za výkon funkcie sudcu, na ktorú mal zomretý sudca nárok ku dňu svojej smrti.
(3)
Na účely príplatkov k dôchodku pozostalých podľa odseku 2 sa nevyžaduje splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a) a b), ak funkcia sudcu zanikla smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(4)
Výška mesačného príplatku za výkon funkcie sudcu je za každý celý rok výkonu funkcie sudcu 0,8 % z priemerného platu sudcu.19) Ak výkon funkcie sudcu netrval celý rok, patrí sudcovi pomerná časť príplatku za výkon funkcie sudcu za každý aj začatý mesiac výkonu funkcie sudcu.
(5)
Príplatok za výkon funkcie sudcu patrí sudcovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie.
(6)
Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých sa zvýšia, ak sa zvýši priemerný plat sudcu. Zvýšený príplatok patrí oprávneným osobám odo dňa, od ktorého sa zvýši priemerný plat sudcu.
(7)
O príplatku za výkon funkcie sudcu a o príplatku k dôchodku pozostalých rozhodne ministerstvo do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o ich priznanie. Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých sa vypláca bezhotovostne na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky označený poberateľom.“.
6.
V nadpise nad § 96 sa slová „k dôchodku sudcu“ nahrádzajú slovami „za výkon funkcie sudcu“.
7.
V § 99 odsek 2 znie:
„(2)
Príplatok za výkon funkcie sudcu vypláca ministerstvo vopred v pravidelných mesačných lehotách ním určených, najneskôr však 15. deň toho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príplatok vypláca.“.
8.
V § 99 ods. 5 sa slová „k dôchodku sudcu“ nahrádzajú slovami „k dôchodku pozostalých“.
9.
V § 110 ods. 3 sa slová „k dôchodku“ nahrádzajú slovami „za výkon funkcie sudcu“.
10.
V § 148 odsek 9 znie:
„(9)
Príplatok za výkon funkcie sudcu profesionálneho vojaka sa určuje, ak ďalej nie je ustanovené inak, podľa § 95 ods. 4; na účely určenia príplatkov podľa § 95 sa u sudcu profesionálneho vojaka a po ňom pozostalých osôb za dôchodok podľa osobitného predpisu20a) považuje výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ako aj výsluhové dôchodky pozostalých osôb podľa osobitného predpisu.31) Výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok spolu s príplatkom za výkon funkcie sudcu vojenského súdu nesmie presiahnuť výšku dôchodku sudcu spolu s príplatkom za výkon funkcie sudcu, ktorý vykonával funkciu sudcu rovnaký počet rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 150a ods. 3 tretej vete sa čiarka za slovom „prerušuje“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa text „pričom ustanovenie § 24 ods. 7 druhá veta sa nepoužije.“.
12.
V § 151 ods. 5 sa slová „§ 95 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 95 ods. 4“.
13.
Za § 151e sa vkladajú § 151f a 151g, ktoré vrátane nadpisu nad § 151f znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
§ 151f
(1)
Výška príplatku za výkon funkcie sudcu je v roku 2005 1 % z priemerného platu sudcu. Ak výkon funkcie sudcu netrval celý rok, patrí sudcovi pomerná časť príplatku za výkon funkcie sudcu za každý aj začatý mesiac výkonu funkcie. Príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie.
(2)
Výška príplatku za výkon funkcie sudcu je v roku 2006 0,9 % z priemerného platu sudcu. Ak výkon funkcie sudcu netrval celý rok, patrí sudcovi pomerná časť príplatku za výkon funkcie sudcu za každý aj začatý mesiac výkonu funkcie. Príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie.
(3)
Výška príplatku k dôchodku pozostalých sa v roku 2005 určí podľa odseku 1 a § 95 ods. 2.
(4)
Výška príplatku k dôchodku pozostalých sa v roku 2006 určí podľa odseku 2 a § 95 ods. 2.
§ 151g
(1)
Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo sudcovi do 1. januára 2005 a ktoré k tomuto dňu trvá, sa mení dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na právo na príplatok za výkon funkcie sudcu.
(2)
Právo na príplatok k vdovskému, vdoveckému alebo sirotskému dôchodku, ktoré vzniklo pozostalým po sudcovi do 1. januára 2005 a ktoré k tomuto dňu trvá, sa mení dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na právo na príplatok k dôchodku pozostalých.
(3)
Sudca, ktorý splnil podmienky nároku na výplatu príplatku k dôchodku za výkon funkcie sudcu do 1. januára 2005 a jeho nárok ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona trvá, má od účinnosti tohto zákona nárok na výplatu príplatku za výkon funkcie sudcu vo výške určenej podľa tohto zákona; na účely určenia výšky príplatku sa do času výkonu funkcie sudcu započíta celá prax, ktorá bola započítaná na účely príplatku k dôchodku podľa doterajších predpisov.
(4)
Pozostalí po sudcovi alebo sudkyni, ktorým vznikol nárok na výplatu príplatkov k vdovskému dôchodku, k vdoveckému dôchodku alebo k sirotskému dôchodku do 1. januára 2005 a ich nárok ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona trvá, majú od účinnosti tohto zákona nárok na príplatok k dôchodku pozostalých vo výške určenej podľa tohto zákona; na účely určenia výšky príplatku pozostalých osôb sa do času výkonu funkcie sudcu započíta celá prax, ktorá bola započítaná na účely príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku alebo sirotskému dôchodku podľa doterajších predpisov.
(5)
Prerušenie výkonu funkcie sudcu z dôvodu odchodu sudcu na starobný dôchodok alebo z dôvodu priznania invalidného dôchodku podľa doterajších predpisov sa považuje za prerušenie výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., zákona č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z. a zákona č. 324/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Príplatok za výkon funkcie sudcu Ústavného súdu a príplatok k dôchodku pozostalých
(1)
Sudca, ktorý viac než polovicu funkčného obdobia vykonával funkciu sudcu, má nárok na príplatok za výkon funkcie sudcu, ak
a)
skončil výkon funkcie sudcu a
b)
má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
(2)
Sudcovi patrí príplatok za výkon funkcie sudcu vo výške 33,3 % základného platu sudcu zaokrúhlený nahor na celých 100 Sk, začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom splnil podmienky ustanovené v odseku 1.
(3)
Sudcovi patrí iba jeden príplatok za výkon funkcie sudcu bez ohľadu na počet funkčných období, v ktorých vykonával funkciu sudcu.
(4)
Ak má sudca nárok na príplatok za výkon funkcie sudcu a súčasne má aj nárok na príplatok za výkon funkcie podľa osobitného predpisu, patrí mu iba jeden príplatok. To platí aj pre príplatok k dôchodku pozostalých.
(5)
Príplatok k dôchodku pozostalých patrí
a)
manželke k vdovskému dôchodku po zomretom manželovi, ktorý bol sudcom, vo výške 60 % z príplatku, na ktorý mal sudca nárok ku dňu svojej smrti,
b)
manželovi k vdoveckému dôchodku po zomretej manželke, ktorá bola sudkyňou, vo výške 60 % z príplatku, na ktorý mala sudkyňa nárok ku dňu svojej smrti,
c)
nezaopatrenému dieťaťu k sirotskému dôchodku po zomretom rodičovi alebo po zomretom osvojiteľovi, ktorý bol sudcom, vo výške 30 % z príplatku, na ktorý mal sudca nárok ku dňu svojej smrti. Ak ide o také nezaopatrené dieťa, ktoré nemá druhého rodiča, výška jeho príplatku k sirotskému dôchodku je 60 % zo sumy príplatku za výkon funkcie sudcu, na ktorú mal zomretý sudca nárok ku dňu svojej smrti.
(6)
Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých sa zvýšia, ak sa zvýši základný plat sudcu. Zvýšený príplatok patrí oprávnenej osobe odo dňa, od ktorého sa zvýši základný plat sudcu.
(7)
O príplatku za výkon funkcie sudcu a o príplatku k dôchodku pozostalých rozhodne ústavný súd do 30 dní od doručenia žiadosti o ich priznanie. Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých sa vypláca bezhotovostne na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky označený poberateľom.
(8)
Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých vypláca ústavný súd vopred v pravidelných mesačných lehotách ním určených, najneskôr 15. deň toho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príplatok vypláca.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa vzťahujú aj na sudcu, ktorý vykonával funkcie sudcu pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na pozostalých tohto sudcu.“.
Čl. III
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 530/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 134 vrátane nadpisu znie:
㤠134
Príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku
(1)
Prokurátor má právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora, ak
a)
zanikol jeho služobný pomer a súčasne
b)
má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a ak ide o prokurátora vojenskej prokuratúry, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
(2)
Ak prokurátor zomrie, právo na príplatok
a)
k vdovskému dôchodku alebo vdovskému výsluhovému dôchodku má manželka, ktorá má nárok na vdovský dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok po zomretom manželovi, ktorý bol prokurátorom (ďalej len „príplatok k vdovskému dôchodku"),
b)
k vdoveckému dôchodku alebo vdoveckému výsluhovému dôchodku má manžel, ktorý má nárok na vdovecký dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok po zomretej manželke, ktorá bola prokurátorkou (ďalej len „príplatok k vdoveckému dôchodku"),
c)
k sirotskému dôchodku alebo sirotskému výsluhovému dôchodku má nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po zomretom rodičovi alebo po zomretom osvojiteľovi, ktorý bol prokurátorom (ďalej len „príplatok k sirotskému dôchodku").
(3)
Na účely príplatku k dôchodku podľa odseku 2 sa nevyžaduje splnenie podmienky ustanovenej v odseku 1 písm. b), ak služobný pomer prokurátora zanikol smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.“.
2.
§ 135 a 136 vrátane nadpisu nad § 135 znejú:
„Výška príplatku za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku
§ 135
(1)
Výška príplatku za výkon funkcie prokurátora je za každý rok započítateľnej praxe
a)
v roku 2005 1 % z priemerného platu prokurátora,
b)
v roku 2006 0,9 % z priemerného platu prokurátora,
c)
od roku 2007 0,8 % z priemerného platu prokurátora.
(2)
Ak výkon funkcie netrval celý rok, patrí prokurátorovi pomerná časť príplatku za výkon funkcie prokurátora za každý aj začatý mesiac výkonu funkcie.
(3)
Príplatok za výkon funkcie prokurátora patrí prokurátorovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie prokurátora.
(4)
Priemerným platom prokurátora na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora sa rozumie priemerný plat sudcu ustanovený osobitným zákonom.38)
(5)
Výška príplatku k vdovskému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. a) a príplatku k vdoveckému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. b) je 60 % zo sumy príplatku za výkon funkcie prokurátora, na ktorú mal nárok zomretý prokurátor ku dňu svojej smrti.
(6)
Výška príplatku k sirotskému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. c) je 30 % zo sumy príplatku za výkon funkcie prokurátora, na ktorú mal nárok zomretý prokurátor ku dňu svojej smrti. Ak však ide o také nezaopatrené dieťa, ktoré nemá druhého rodiča, výška jeho príplatku k sirotskému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. c) je 60 % zo sumy príplatku za výkon funkcie prokurátora, na ktorú mal zomretý prokurátor nárok ku dňu svojej smrti.
(7)
Úhrn príplatku k vdovskému dôchodku alebo vdoveckému dôchodku a príplatkov k sirotským dôchodkom nesmie presiahnuť sumu príplatku za výkon funkcie prokurátora, na ktorú mal zomretý prokurátor nárok ku dňu svojej smrti. Ak úhrn príplatku k vdovskému dôchodku alebo vdoveckému dôchodku a príplatkov k sirotským dôchodkom presahuje sumu, na ktorú mal zomretý prokurátor nárok ku dňu svojej smrti, príplatok k vdovskému dôchodku alebo príplatok k vdoveckému dôchodku a príplatky k sirotským dôchodkom sa pomerne skrátia.
(8)
Úhrn príplatkov k sirotským dôchodkom, na ktoré vznikne nárok podľa odseku 4, nesmie presiahnuť sumu, na ktorú mal zomretý prokurátor nárok ku dňu svojej smrti. Ak úhrn týchto príplatkov presahuje sumu, na ktorú mal zomretý prokurátor nárok ku dňu svojej smrti, príplatky k sirotským dôchodkom sa pomerne skrátia.
§ 136
(1)
Príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému dôchodku a príplatok k sirotskému dôchodku oprávneným osobám vypláca podľa § 141 ods. 2 generálna prokuratúra vo výške určenej podľa § 135.
(2)
Priznaný príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému dôchodku a príplatok k sirotskému dôchodku sa zvýši, ak sa zvýši priemerný plat prokurátora. Zvýšený príplatok patrí oprávnenej osobe odo dňa, od ktorého sa zvýši priemerný plat prokurátora.“.
3.
§ 137 vrátane nadpisu znie:
㤠137
Zánik práva na príplatok za výkon funkcie prokurátora a na príplatok k dôchodku
(1)
Právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora zaniká dňom smrti prokurátora.
(2)
Ak právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora vzniklo pred smrťou prokurátora a príplatok prokurátorovi nebol vyplatený, právo na vyplatenie splatných súm prechádza postupne priamo na manžela zomretého prokurátora, jeho deti a rodičov prokurátora, ak žili s prokurátorom v čase jeho smrti v domácnosti. Splnenie podmienky spolužitia v domácnosti sa nevyžaduje u detí, ktoré majú právo na príplatok k sirotskému dôchodku po zomretom prokurátorovi.
(3)
Právo, ktoré prechádza na osoby uvedené v odseku 2, nie je predmetom dedičstva; predmetom dedičstva sa stáva, ak niet týchto osôb.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na osoby uvedené v § 134 ods. 2, ak ide o príplatok k ich dôchodku.“.
4.
V § 138 odsek 2 znie:
„(2)
Započítateľná prax na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému dôchodku, príplatku k vdoveckému dôchodku a príplatku k sirotskému dôchodku sa určuje podľa § 97, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.
V § 139 ods. 1 sa za slová „k materskému“ vkladá čiarka a slová „a príplatok k dôchodku“ sa nahrádzajú slovami „príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému dôchodku a príplatok k sirotskému dôchodku“.
6.
V § 140 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
príplatku za výkon funkcie prokurátora,“.
7.
V § 141 odsek 2 znie:
„(2)
Príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému dôchodku a príplatok k sirotskému dôchodku vypláca generálna prokuratúra vopred v pravidelných mesačných lehotách ňou určených, najneskôr však 15. deň toho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príplatok vypláca. Do cudziny sa vyplácajú príplatky oprávneným osobám pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o ich trvalom zdržiavaní sa v cudzine. Na určenie výšky príplatku je rozhodujúci kalendárny mesiac, za ktorý sa príplatok vypláca.“.
8.
V § 167 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo čiastočnej invalidity“ a slová „alebo čiastočným invalidným dôchodkom“ a slová „a príplatkom k dôchodku“ sa nahrádzajú slovami „a príplatkom za výkon funkcie prokurátora“.
9.
V § 167 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo čiastočnej invalidity“.
10.
V § 167 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo čiastočného invalidného dôchodku“.
11.
Za § 263 sa vkladajú § 263a a 263b, ktoré vrátane nadpisu nad § 263a znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
§ 263a
(1)
Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo prokurátorovi podľa doterajších predpisov a ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa mení dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora.
(2)
Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo manželke zomretého prokurátora podľa doterajších predpisov a ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa mení dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na právo na príplatok k vdovskému dôchodku.
(3)
Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo manželovi zomretej prokurátorky podľa doterajších predpisov a ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa mení dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na právo na príplatok k vdoveckému dôchodku.
(4)
Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo nezaopatrenému dieťaťu s nárokom na sirotský dôchodok po zomretom prokurátorovi, ktorý bol jeho rodičom alebo ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa doterajších predpisov, a ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa mení dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na právo na príplatok k sirotskému dôchodku.
(5)
Vznik práva na príplatky uvedené v odsekoch 1 až 4 sa posudzuje podľa doterajších predpisov. Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa však výška príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému dôchodku, príplatku k vdoveckému dôchodku a príplatku k sirotskému dôchodku upraví podľa tohto zákona s tým, že na účely určenia výšky týchto príplatkov sa započíta bez obmedzenia ustanoveného v § 135 ods. 1 celá započítateľná prax, ktorá bola započítaná na účely príplatku k dôchodku podľa doterajších predpisov.
§ 263b
Do započítateľnej praxe na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému dôchodku, príplatku k vdoveckému dôchodku a príplatku k sirotskému dôchodku sa započítavajú všetky obdobia započítané prokurátorovi podľa doterajších predpisov do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak prokurátor je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v služobnom pomere prokurátora. Ak služobný pomer prokurátora vznikne až po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému dôchodku, príplatku k vdoveckému dôchodku a príplatku k sirotskému dôchodku sa do započítateľnej praxe prokurátora započíta čas prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry, čas výkonu funkcie prokurátora a čas, ktorý sa podľa § 97 ods. 5 posudzuje ako výkon funkcie prokurátora, ako aj čas prípravnej služby justičného čakateľa, čas výkonu funkcie sudcu a čas, ktorý sa posudzuje ako čas výkonu funkcie sudcu.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
1.
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., zákona č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z. a ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom,
2.
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z. a ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom a
3.
zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z. a ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 95 ods. 4 v piatom bode čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.