613/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

613
ZÁKON
z 28. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 171/2003 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z. a zákona č. 403/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 148c ods. 1 sa za slová „kto v rozpore s právnym predpisom“ vkladajú slová „prechováva alebo“.
2.
§ 213 vrátane nadpisu znie:
㤠213
Zanedbanie povinnej výživy
(1)
Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak
a)
vydá činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 oprávnenú osobu nebezpečenstvu núdze, alebo
b)
spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci bol v posledných dvoch rokoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.“.
3.
Doterajší text § 214 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne oprávnenému náhradné výživné podľa osobitného predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, trestnosť zanedbania povinnej výživy (§ 213) zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné a penále skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdy poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z. a zákona č. 428/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 278 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.“.
2.
V § 299 odsek 1 znie:
„(1)
Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa použijú i na výkon rozhodnutia zrážkami z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú mzdu, najmä z náhrady mzdy, náhrady na pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, z dávky sociálneho poistenia, z dávky sociálneho zabezpečenia, a ak ide o výkon rozhodnutia na vymoženie výživného pre maloleté dieťa, aj z dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z. a zákona č. 589/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 70 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.“.
2.
V § 111 ods. 2 sa slová „peňažné dávky sociálnej starostlivosti,“ nahrádzajú slovami „dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi okrem výživného pre maloleté dieťa,“.
Čl. IV
Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „počas najmenej troch mesiacov,“.
2.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „zrážkami zo mzdy a tieto sa nerealizujú alebo sa ich realizácia skončila z dôvodu straty zamestnania povinnej osoby“ nahrádzajú slovami „a tento nie je možné nariadiť alebo nariadený výkon rozhodnutia nie je možné realizovať“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak oprávnená osoba ešte nedosiahla vek povinnej školskej dochádzky“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „najmenej tri mesiace“ a vypúšťajú sa slová „a to najneskôr v deň podania žiadosti o náhradné výživné“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3“.
8.
V § 7 ods. 3 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
9.
V § 8 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tak už neurobil oprávnený alebo žiadateľ.“.
10.
V § 9 ods. 3 prvá veta znie:
„Príslušný orgán vypláca žiadateľovi náhradné výživné najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadateľovi vznikol nárok na náhradné výživné; na žiadosť žiadateľa vypláca náhradné výživné na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,9) ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky.“.
11.
V § 9 ods. 5 druhá veta znie:
„Príslušný orgán môže na žiadosť povinného odpustiť zaplatenie penále za obdobie, počas ktorého sa povinná osoba preukázateľne nachádzala v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.3)“.
Čl. V
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 453/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 sa za slová „výživné podľa osobitného predpisu,15)“ vkladajú slová „náhradné výživné podľa osobitného predpisu,15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona č. 613/2004 Z. z.“.
2.
§ 18 sa vypúšťa.
3.
V § 23 písm. a) sa vypúšťa piaty bod a šiesty bod.
Doterajší siedmy bod až dvanásty bod sa označuje ako piaty bod až desiaty bod.
4.
V § 27 ods. 1 sa za slová „konanie o výživnom“ vkladá čiarka a slová „konanie o náhradnom výživnom“.
5.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dávka a príspevky s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 sa môžu priznať preddavkovo aj vtedy, ak sa nezačalo konanie o náhradnom výživnom, ale bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa27) na účely začatia konania o náhradnom výživnom.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6.
V § 27 ods. 3 sa za slová „výšku výživného,“ vkladajú slová „výšku náhradného výživného,“.
7.
Za § 33b sa vkladá § 33c, ktorý znie:
㤠33c
(1)
O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podaných občanom, ktorý sa na účely hmotnej núdze spoločne posudzuje s nezaopatreným dieťaťom, voči ktorému si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2004, rozhoduje sa podľa predpisu účinného od 1. januára 2005.
(2)
Úrad z vlastného podnetu vyzve do 31. januára 2005 občana, ktorému sa dávka a príspevky poskytujú z dôvodu, že si povinná osoba neplní voči nezaopatrenému dieťaťu, s ktorým je spoločne posudzovaný, vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, aby osvedčil najneskôr do 30. apríla 2005 skutočnosti na poskytovanie dávky a príspevkov podľa predpisu účinného od 1. januára 2005. Úrad prehodnotí osvedčené skutočnosti a rozhodne o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podľa predpisu účinného od 1. januára 2005 a zároveň odníme a zastaví poskytovanie dávky a príspevkov podľa doterajších predpisov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý prvýkrát priznal dávku a príspevky podľa predpisu účinného od 1. januára 2005. Ak občan na základe výzvy úradu neosvedčí najneskôr do 30. apríla 2005 skutočnosti podľa predpisu účinného od 1. januára 2005, poskytovanie dávky a príspevku sa najneskôr k 30. aprílu 2005 zastaví.
(3)
Pri nárokoch štátu a povinnostiach občana, za ktorého štát alebo obec plnili povinnosť čiastočne alebo úplne, vzniknutých podľa doterajších predpisov poskytovaním dávky a príspevkov občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú s nezaopatreným dieťaťom, ktorí sú v hmotnej núdzi z dôvodu, že si povinná osoba neplní voči nezaopatrenému dieťaťu vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou podľa doterajších predpisov, sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
Čl. VI
Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 638/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najdlhšie do 31. marca 2005.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.