642/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

642
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos z 19. novembra 2004 č. 4199/2004-II/1 o rozšírení záväznosti dodatku č. 3 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že dodatok č. 3 z 13. júla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska je záväzný aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v Odborovom zväze dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a v Združení podnikateľov cestných stavieb Slovenska.