Predpis bol zrušený predpisom 367/2009 Z. z.

662/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2004 do 30.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

662
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2004,
ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej vody v obci Socovce za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodného zdroja minerálnych stolových vôd v Socovciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom1) prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt HV-107/A v obci Socovce, v katastrálnom území Socovce.
(2)
Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, slabo kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 551 mg.l-1, s teplotou 16 oC, s obsahom plynu CO2 325,6 mg.l-1 a s výdatnosťou 5,41 l.s-1.
§ 2
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného zdroja minerálnej stolovej vody v Socovciach je v okrese Martin, v katastrálnom území Socovce. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prírodného zdroja minerálnej stolovej vody v Socovciach je v okresoch Martin a Turčianske Teplice, v katastrálnych územiach Abramová, Benice, Blážovce, Bodorová, Borcová, Ivančiná, Jazernica, Karlová, Kláštor pod Znievom, Laskár, Ležiachov, Malý Čepčín, Moškovec, Mošovce, Rakovo a Socovce. Ochranné pásmo II. a III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry zdroja prírodnej minerálnej stolovej vody v Socovciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v Martine a na Obecnom úrade v Socovciach.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 662/2004 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V SOCOVCIACH
Príloha č. 2 k vyhláške č. 662/2004 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V SOCOVCIACH