670/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

670
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 (oznámenie č. 119/2004 Z. z.) v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 470/2004 Z. z.).
Výnos sa predkladá v nadväznosti na prijatie nového zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.