672/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

672
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 23 ods. 7, § 30 ods. 5 písm. a) a f) a § 32 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. novembra 2004 č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík.
Toto opatrenie ustanovuje, čo sa rozumie rizikami, ktoré môžu spôsobiť stratu pre banku alebo pobočku zahraničnej banky, podrobnosti o systéme riadenia rizík, postup a organizáciu riadenia rizík a podrobnosti o systéme vnútornej kontroly.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.