676/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

676
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5, § 33 ods. 3, § 39 ods. 13, § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. novembra 2004 č. 16/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.).
Týmto opatrením sa upravuje výpočet vlastných zdrojov financovania bánk, ktoré môžu byť súčasťou finančného konglomerátu. Táto úprava súvisí s výpočtom vlastných zdrojov finančného konglomerátu, ktorý je upravený opatrením Národnej banky Slovenska č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu (oznámenie č. 675/2004 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.