680/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

680
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 24. novembra 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 2 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu (ďalej len „zjednodušený prospekt“) uvedených v bodoch č. 2 a 3 prílohy č. 3 k zákonu.
§ 2
Informácie o investíciách
(1)
Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond, obsahuje
a)
ciele investovania majetku v podielovom fonde,
b)
vyhlásenie o zárukách poskytovaných tretími stranami na účely ochrany investorov a obmedzeniach takýchto záruk,
c)
informáciu o tom, či sa pri investovaní majetku v podielovom fonde zamýšľa sledovať index finančného trhu; z tejto informácie by malo spôsobom zrozumiteľným pre bežného investora vyplývať, o aký index ide a v akej miere je index sledovaný pri investovaní majetku v podielovom fonde.
(2)
Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde a investičnej stratégie obsahuje
a)
hlavné druhy aktív, do ktorých plánuje správcovská spoločnosť investovať majetok v podielovom fonde,
b)
informáciu o tom, či je investovanie majetku v podielovom fonde zamerané na investície do určitého priemyselného odvetvia, štátu, regiónu alebo do inak vymedzenej časti finančného trhu alebo do určitého druhu aktív,
c)
upozornenie, že aj keď je zloženie majetku v podielovom fonde v súlade s princípmi rozloženia rizika ustanovenými v zákone a v štatúte podielového fondu, úzke odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií môže prinášať zvýšené riziko s tým spojené,
d)
typy dlhopisov podľa skupín ich emitentov, dobu výnosovej splatnosti (durácia) dlhopisového portfólia a informáciu o tom, či sa investuje podľa požiadaviek na ratingové hodnotenie dlhopisov, ak sa majetok v podielovom fonde investuje do dlhopisov,
e)
informáciu o tom, či sa používajú finančné deriváty len na účely efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde, alebo aj na dosahovanie investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde,
f)
informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde predpokladá použitie určitého ukazovateľa (benchmarku), alebo sledovanie finančného indexu,
g)
informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde je založený na taktickom umiestňovaní aktív pri vysokej frekvencii zmien portfólia.
(3)
Informácie podľa odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. f) je možné uviesť v zjednodušenom prospekte v jednom bode; to neplatí, ak by takéto spoločné uvedenie týchto informácii mohlo viesť k zavádzaniu investorov s ohľadom na účel, na ktorý bol vytvorený podielový fond a s ohľadom na investičné zámery s majetkom v podielovom fonde.
(4)
Rizikový profil podielového fondu obsahuje
a)
upozornenie, že hodnota investície sa môže znižovať aj zvyšovať a že nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy,
b)
opis rizík vzťahujúcich sa na investovanie v príslušnom podielovom fonde, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu investície do podielového fondu vrátane ich stručného a zrozumiteľného vysvetlenia a ich miery, napríklad
1.
trhového rizika vyplývajúceho z vplyvu zmien vývoja príslušného trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhov majetku v podielovom fonde,
2.
úverového rizika spočívajúceho v tom, že emitent alebo protistrana nedodrží svoj záväzok,
3.
rizika vyrovnania spojeného s tým, že vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa predpokladalo, z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje v dohodnutej lehote,
4.
rizika nedostatočnej likvidity spočívajúceho v tom, že určité aktívum podielového fondu nebude speňažené včas za primeranú cenu,
5.
devízového rizika spočívajúceho v tom, že hodnota investície môže byť ovplyvnená zmenou výmenných kurzov cudzích mien,
6.
rizika straty majetku zvereného do úschovy alebo iného spravovania, ktoré môže byť zapríčinené najmä insolventnosťou, nedbalým alebo úmyselným konaním osoby, ktorá má v úschove alebo inom spravovaní majetok v podielovom fonde alebo podielové listy podielového fondu,
7.
rizika koncentrácie súvisiaceho s investičnou stratégiou zameranou na určité priemyselné odvetvie, štáty či regióny, iné časti trhu alebo určité druhy aktív,
8.
rizika kolísania hodnoty investície v závislosti od výkonnosti správcovskej spoločnosti pri správe podielového fondu alebo v závislosti od existencie alebo obmedzenia záruk poskytovaných treťou stranou,
9.
rizika inflácie,
10.
rizika toho, že ak klesne čistá hodnota majetku v podielovom fonde pod hodnotu 50 000 000 Sk, úrad môže odňať správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie podielového fondu,
11.
rizika nestálosti prostredia, v ktorom pôsobí správcovská spoločnosť, najmä rizika zmeny daňového systému alebo právnych predpisov,
c)
informáciu o tom, že podrobný opis všetkých rizík uvedených v zjednodušenom prospekte obsahuje predajný prospekt podielového fondu.
(5)
Ak bol podielový fond vytvorený skôr ako jeden rok pred zostavením zjednodušeného prospektu, uvedie sa aj opis rizík podľa odseku 4 písm. b) vo forme syntetického ukazovateľa rizika, ktorý číslom alebo slovom vyjadruje volatilitu výnosov majetku v podielovom fonde vypočítavanú na základe denných hodnôt čistej hodnoty majetku v podielovom fonde alebo na základe hodnôt čistej hodnoty majetku v podielovom fonde vypočítaných s frekvenciou určenou štatútom.
(6)
Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných desať rokov alebo za obdobie od jeho vytvorenia obsahuje
a)
predchádzajúcu výkonnosť podielového fondu vo forme stĺpcového diagramu znázorňujúceho ročné výnosy za aspoň posledných desať po sebe nasledujúcich rokov; ak podielový fond existuje menej ako desať rokov, avšak dlhšie ako jeden rok, uvedú sa výnosy za všetky roky jeho existencie; informácia o predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu obsahuje údaj, či výkonnosť podielového fondu zahŕňa aj poplatky spojené so správou a s vrátením a vydaním podielových listov a či sú uvedené po zdanení, alebo pred zdanením,
b)
porovnanie predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu podľa písmena a) s vývojom ukazovateľa sledovaného podielovým fondom, ak podielový fond takýto ukazovateľ sleduje; porovnanie sa uvedie formou stĺpcového diagramu, ktorý obsahuje porovnávané údaje,
c)
celkovú výkonnosť podielového fondu za obdobie od vytvorenia podielového fondu alebo celkovú priemernú výkonnosť za posledné tri roky, päť rokov alebo desať rokov, ak podielový fond existuje viac ako tri roky,
d)
porovnanie celkovej výkonnosti podielového fondu s vývojom ukazovateľa sledovaného podielovým fondom za obdobie od vytvorenia podielového fondu, ak podielový fond takýto ukazovateľ sleduje.
§ 3
Ekonomické informácie
(1)
Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, obsahujú aj upozornenie, že zdanenie príjmov a ziskov jednotlivých investorov podlieha daňovým predpisom týkajúcim sa jednotlivých investorov a štátu, v ktorom investor vykonal investíciu do podielových fondov, a odporúčanie možnosti využitia odborného poradenstva v prípade nejasností týkajúcich sa príslušného zdaňovania.
(2)
Údaje o iných nákladoch alebo poplatkoch spojených so správou podielového fondu obsahujú
a)
ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (TER) za predchádzajúce účtovné obdobie, ktorý sa rovná pomeru celkových prevádzkových nákladov podielového fondu k priemernej hodnote čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom celkovými prevádzkovými nákladmi sa rozumie súčet odplaty za spravovanie podielového fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára a poplatkov podľa § 23 ods. 2 písm. c) zákona a § 82 ods. 3 zákona, ktoré neúvisia s poplatkami za obchody s investičnými nástrojmi v majetku v podielovom fonde,
b)
syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu, ak podielový fond investuje aspoň 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde do iných podielových fondov, ktoré uverejňujú vlastný ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (ďalej len „cieľový podielový fond“); ak cieľový podielový fond je súčasťou rovnakého konsolidovaného celku ako tento podielový fond, tieto poplatky sa na účely výpočtu ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu nezahŕňajú; ak cieľový podielový fond nezverejňuje vlastný ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu, na účely výpočtu syntetického ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu sa jeho výška odhadne s odbornou starostlivosťou,
c)
prehľad ostatných nákladov alebo poplatkov hradených z majetku v podielovom fonde, ktoré nie sú zahrnuté v ukazovateľoch podľa písmen a) a b),
d)
výšku nákladov a poplatkov podielového fondu za kalendárny rok, v ktorom je podielový fond vytvorený, a pre každý ďalší kalendárny rok, a to v štruktúre podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 1,
e)
ukazovateľ obratovosti aktív (PTR) za posledný kalendárny rok.
(3)
Spôsob výpočtu syntetického ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu a ukazovateľa obratovosti aktív je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Ustanovenia § 2 a 3 sa vzťahujú na zjednodušený prospekt predložený na schválenie po účinnosti tejto vyhlášky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 680/2004 Z. z.
NÁKLADY A POPLATKY PODIELOVÉHO FONDU
Druh nákladu alebo poplatku
podielového fondu
Objem (v tis. Sk)
odplata za spravovanie podielového fondu
odplata za výkon činnosti depozitára
daňové náklady
poplatky regulovanému trhu
poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov
s cennými papiermi
poplatky banke
poplatky pobočke zahraničnej banky
poplatky obchodníkovi s cennými papiermi
poplatky pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi
poplatky centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálneho
depozitára a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky s obdobným predmetom činnosti
poplatky depozitárovi za obstaranie a vyrovnanie obchodov
s cennými papiermi
poplatky depozitárovi za úschovu a správu zahraničných cenných
papierov, ktoré depozitár hradí zahraničným subjektom
poplatky depozitárovi za vedenie bežných účtov a prevody
finančných prostriedkov
Príloha č. 2
k vyhláške č. 680/2004 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU SYNTETICKÉHO UKAZOVATEĽA CELKOVEJ NÁKLADOVOSTI PODIELOVÉHO FONDU A UKAZOVATEĽA OBRATOVOSTI AKTÍV
1. Syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu sa vypočíta ako súčet vlastného ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu a ukazovateľa celkovej nákladovosti každého z cieľových podielových fondov v pomere zodpovedajúcemu podielu investície do cieľového podielového fondu na celkovom majetku podielového fondu, pričom poplatky spojené s vrátením a vydaním podielových listov cieľových podielových fondov sa v tomto prípade zahrňujú do ukazovateľa celkovej nákladovosti cieľových podielových fondov.
Syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu sa vypočíta podľa vzorca
2. Ukazovateľ obratovosti aktív sa vypočíta ako pomer rozdielu súčtu nakúpených aktív a predaných aktív podielového fondu a súčtu vydaných a vyplatených podielových listov podielového fondu k priemernej čistej hodnote majetku v podielovom fonde.
Ukazovateľ obratovosti aktív sa vypočíta podľa vzorca
PTR = [((PS + SS) - (I + R)) / M] 100
kde:
PS = nakúpené aktíva
SS = predané aktíva
I = vydané podielové listy podielového fondu
R = vyplatené podielové listy podielového fondu
M = priemerná hodnota čistej hodnoty majetku v podielovom fonde vypočítaná zo všetkých hodnôt čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, ktoré správcovská spoločnosť vypočíta s frekvenciou určenou v štatúte za sledované obdobie.