711/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2012

711
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. novembra 2004,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o
a)
náležitostiach žiadosti o vydanie oprávnenia na overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len „oprávnenie“),
b)
preukazovaní a overovaní splnenia predpokladov na vydanie oprávnenia.
§ 2
(1)
Fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným overovateľom podľa § 15 ods. 1 zákona (ďalej len „žiadateľ“), v žiadosti o vydanie oprávnenia (ďalej len „žiadosť“) uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
b)
vymedzenie kategórií priemyselných činností a druhov prevádzok podľa prílohy č. 1 zákona, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom,
c)
obchodné meno zamestnávateľa a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
c)
opis technického a materiálneho vybavenia na výkon činnosti oprávneného overovateľa,
d)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti žiadateľa vo vzťahu ku kategóriám priemyselných činností a druhom prevádzok, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom, ak bola vykonávaná,
e)
preukázanie bezúhonnosti podľa § 15 ods. 7 zákona.
§ 3
(1)
Skúšobná komisia
a)
posudzuje úplnosť a správnosť údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
b)
posudzuje splnenie predpokladov na výkon činnosti oprávneného overovateľa ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
c)
posudzuje odbornú spôsobilosť žiadateľa preukázaním
1.
úrovne vedomostí o právnych predpisoch upravujúcich obchodovanie s emisnými kvótami
2.
vedomostí o spôsoboch zisťovania množstva vypúšťaných skleníkových plynov a o preverovaní údajov a podkladov potrebných na zistenie vypusteného množstva týchto plynov, v príslušných kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom.
(2)
Skúšobná komisia má troch členov; vymenúva ich minister životného prostredia Slovenskej republiky. Skúšobná komisia zasadá podľa potreby.
§ 4
(1)
Skúšku tvorí písomná a ústna časť skúšky, ktoré sa konajú v jeden deň. Ústnu časť skúšky možno konať až po úspešnom vykonaní písomnej časti skúšky.
(2)
Výsledok skúšky sa hodnotí ako celok klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(3)
O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie. Výsledok skúšky sa oznámi žiadateľovi ústne, bezprostredne po jej vykonaní.
(4)
Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže skúšku jeden raz opakovať, najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa skúšky, na ktorej nevyhovel.
(5)
Žiadateľ, ktorý nevyhovel ani na opakovanej skúške podľa odseku 4, môže predložiť novú žiadosť najskôr po jednom roku odo dňa konania opakovanej skúšky.
(6)
Žiadateľovi, ktorý vyhovel skúške podľa odseku 2, ministerstvo vydá oprávnenie.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
László Miklós v. r.