774/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 14.06.2012

774
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 21. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa slovo „ostatných “ nahrádza slovom „iných“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
nepravdivé tvrdenie fyzickej osoby alebo o fyzickej osobe, že
1.
uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,
2.
je alebo bola sporiteľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,
3.
je alebo bola poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia ako disponibilného prebytku vyplácaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,“.
3.
V § 1 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 63 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 1 písm. a) a b)“.
4.
V § 1 ods. 1 písm. i) a j) sa slová „§ 63 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 7“.
5.
V § 1 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 63 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 6“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
v z. Miroslav Beblavý v. r.