88/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.2004

88
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 28. júna 2001, 18. októbra 2001 a 13. decembra 2001 v Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z.).
Zmeny článkov 5 a 6 nadobudli platnosť 1. januára 2002, zmeny článkov 2, 8, 10, 10d a 12 nadobudli platnosť 3. januára 2002. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v tie isté dni.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, sú: EUR
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 odsek 2); základný národný poplatok (pravidlo 106a) 125
2. Poplatok za rešerš
  – za európsku rešerš alebo za dodatočnú európsku rešerš (článok 78 odsek 2, pravidlo 46 odsek 1, pravidlo 112 a článok 157 odsek 2(b) 690
  – za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1 Zmluvy a pravidlo 105 odsek 1) 945
3. Poplatok za určenie za každý určený zmluvný štát (článok 79 odsek 2); poplatok za určenie do všetkých zmluvných štátov sa považuje za zaplatený v prípade, že prihlasovateľ zaplatí 7-násobok tohto poplatku 75
  3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežactva 75
  3b. Príplatok k prihlasovaciemu poplatku, poplatku za rešerš, poplatku za určenie (pravidlo 85a) 50 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však celkom 650 EUR
  3c. Príplatok za oneskorené podanie prekladu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o prieskum alebo za oneskorené zaplatenie národného základného poplatku, poplatku za rešerš alebo poplatkov za určenie (pravidlo 108 odsek 3) 50 % príslušného poplatku, ale najmenej 500 EUR za oneskorené podanie prekladu až do sumy 1 750 EUR
4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 odsek 1), počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
  - za tretí rok 380
  - za štvrtý rok 405
  - za piaty rok 430
  - za šiesty rok 715
  - za siedmy rok 740
  - za ôsmy rok 765
  - za deviaty rok 970
  - za desiaty rok a každý ďalší rok 1 020
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku prihlášku (článok 86 odsek 2) 10 % z udržiavacieho poplatku plateného s oneskorením
6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) 1 430
7. Príplatok za oneskorené podanie žiadosti o prieskum (pravidlo 85b) 50 % poplatku za prieskum
8. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu [článok 97 odsek 2(b)], pokiaľ podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:
  8.1 najviac 35 strán 715
  8.2 viac ako 35 strán 715 plus 10 EUR za 36. a každú ďalšiu stranu
9. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spiu [článok 102 odsek 3(b) - paušálny poplatok] 50
10. Poplatok za námietku (článok 99 odsek 1 a článok 105 odsek 2) 610
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 020
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 121 odsek 2) 75
13. Poplatok za uvedenie do predošlého stavu (článok 122 odsek 3) 75
14. Poplatok za zmenu (článok 136 odsek 1 a článok 140) 50
15. Poplatok za nároky za jedenásty a každý ďalší nárok (pravidlo 31 odsek 1, pravidlo 51 odsek 7 a pravidlo 110 odsek 1) 40
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 63 odsek 3) 50
17. Poplatok za zabezpečenie dôkazu (pravidlo 75 odsek 3) 50
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (článok 152 odsek 3) 100
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 Zmluvy a pravidlo 105 odsek 2) 1 530
20. Poplatok za technickú expertízu (článok 25) 3 060
21. Poplatok za sťažnosť (pravidlá 40.2(e) a 68.3(e) Zmluvy, pravidlo 105 odsek 3) 1 020
Článok 5
Platenie poplatkov
1.
Úrad prijíma poplatky v EUR nasledujúcim spôsobom:
a)
platbou alebo prevodom na bankový účet Úradu;
b)
platbou alebo prevodom na žírový účet Úradu;
c)
podaním alebo odoslaním šeku splatného v prospech Úradu.
2.
Prezident Úradu môže pripustiť aj iné spôsoby platenia poplatkov, než aké sú uvedené v odseku 1.
Článok 6
(zrušený)
Článok 8
Deň vykonania platby
1.
Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby voči Úradu, je
a)
v prípadoch uvedených v článku 5 odseku 1(a) a (b) deň, v ktorom je čiastka platby alebo prevodu skutočne pripísaná na bankový alebo žírový účet Úradu;
b)
v prípadoch uvedených v článku 5 odseku 1(c) deň prijatia čiastky šekom Úradom za predpokladu, že šek je krytý.
2.
Ak prezident Úradu na základe článku 5 odseku 2 pripustí aj iné spôsoby platenia poplatkov, než sú uvedené v článku 5 odseku 1, potom určí aj deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby.
3.
Ak sa na základe ustanovenia odsekov 1 a 2 platba nepovažuje za uskutočnenú až do uplynutia lehoty, v rámci ktorej mala byť vykonaná, lehota sa považuje za dodržanú, ak bol Úradu predložený dôkaz o tom, že platca
a)
v lehote, v ktorej mala byť platba uskutočnená, splnil v zmluvnom štáte niektorú z uvedených podmienok:
i)
uskutočnil platbu prostredníctvom bankovej inštitúcie alebo pošty;
ii)
riadne vystavil príkaz bankovej inštitúcii alebo pošte, aby čiastku previedla;
iii)
odoslal na pošte list s adresou Úradu, ktorý obsahoval šek v zmysle článku 5 odseku 1(d), ak je tento šek krytý, a
b)
zaplatil príplatok 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 150 EUR; príplatok sa neplatí, ak podmienka uvedená v pododseku (a) bola splnená najneskôr desať dní pred uplynutím lehoty na zaplatenie.
4.
Úrad môže požiadať platcu, aby predložil dôkaz o tom, v ktorom dni bola splnená podmienka uvedená v odseku 3(a), a aby prípadne zaplatil príplatok uvedený v odseku 3(b) v lehote, ktorú mu stanoví. Ak sa tejto výzve nevyhovie alebo dôkaz nie je dostatočný, prípadne ak nebol včas zaplatený príplatok, lehota na zaplatenie sa považuje za nedodržanú.
Článok 10
Vrátenie poplatku za rešerš
1.
Rešeršný poplatok za európsku alebo dodatočnú európsku rešerš sa celkom alebo čiastočne vracia, ak je správa o európskej rešerši založená na skoršej rešeršnej správe, ktorú Úrad už spracoval na prihlášku, na základe ktorej sa uplatňuje právo prednosti pre európsku patentovú prihlášku, alebo ktorá je pôvodnou prihláškou v zmysle článku 76 Dohovoru alebo pôvodnou prihláškou v zmysle pravidla 15 vykonávacieho predpisu.
2.
Čiastka, ktorú možno podľa odseku 1 vrátiť, predstavuje 50 alebo 100 % poplatku za rešerš, a to podľa rozsahu, v ktorom Úrad môže čerpať zo skoršej rešeršnej správy.
3.
Poplatok za rešerš sa vracia v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť alebo zamietnutá, alebo sa považuje za vzatú späť v čase, keď Úrad ešte nezačal s vyhotovením správy o európskej rešerši.
Článok 10d
Vrátenie poplatku za medzinárodný predbežný prieskum
Ak prihlasovateľ v čase prípravy medzinárodného predbežného prieskumu nepožiadal o vyhotovenie podrobného predbežného prieskumu alebo nepodal zmeny podľa článku 19 alebo článku 34 odseku 2 Zmluvy o patentovej spolupráci alebo iné námietky, Úrad vráti prihlasovateľovi dve tretiny poplatku za medzinárodný predbežný prieskum. O podrobnostiach vrátenia poplatku za medzinárodný predbežný prieskum rozhodne prezident Úradu.
Článok 12
Zníženie poplatkov
1.
Zníženie poplatkov podľa pravidla 6 odseku 3 vykonávacieho predpisu predstavuje 20 % prihlasovacieho poplatku, poplatku za prieskum, poplatku za námietku a poplatku za sťažnosť.
2.
Zníženie podľa pravidla 107 odseku 2 vykonávacieho predpisu predstavuje 50 % poplatku za prieskum. K zníženiu poplatok nedôjde, ak Úrad ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vrátil poplatok za predbežný prieskum podľa článku 10d.