89/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

89
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 30. októbra 2003 v Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z.).
Zmeny článku 2 nadobudli platnosť 1. januára 2004. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, sú: EUR
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 odsek 2); základný národný poplatok (pravidlo 106a) 125
2. Poplatok za rešerš
  – za európsku rešerš alebo za dodatočne európsku rešerš (článok 78 odsek 2, pravidlo 46 odsek 1, pravidlo 112 a článok 157 odsek 2(b) 690
  – za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1 Zmluvy a pravidlo 105 odsek 1) 1 550
3. Poplatok za určenie za každý určený zmluvný štát (článok 79 odsek 2); poplatok za určenie do všetkých zmluvných štátov sa považuje za zaplatený v prípade, že prihlasovateľ zaplatí 7-násobok tohto poplatku 75
  3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežactva 75
  3b. Príplatok k prihlasovaciemu poplatku, poplatku za rešerš, poplatku za určenie (pravidlo 85a) 50 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však celkom 650 EUR
  3c. Príplatok za oneskorené podanie prekladu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o prieskum alebo za oneskorené zaplatenie národného základného poplatku, poplatku za rešerš alebo poplatkov za určenie (pravidlo 108 odsek 3) 50 % príslušného poplatku, ale najmenej 500 EUR za oneskorené podanie prekladu až do sumy 1 750 EUR
4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 odsek 1), počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
  - za tretí rok 380
  - za štvrtý rok 405
  - za piaty rok 430
  - za šiesty rok 715
  - za siedmy rok 740
  - za ôsmy rok 765
  - za deviaty rok 970
  - za desiaty a každý ďalší rok 1 020
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku prihlášku (článok 86 odsek 2) 10 % z udržiavacieho poplatku plateného s oneskorením
6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) 1 430
7. Príplatok za oneskorené podanie žiadosti o prieskum (pravidlo 85b) 50 % poplatku za prieskum
8. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu [článok 97 odsek 2(b)], pokiaľ podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:
  8.1 najviac 35 strán 715
  8.2 viac ako 35 strán 715 plus 10 EUR za 36. a každú ďalšiu stranu
9. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu [článok 102 odsek 3(b) - paušálny poplatok] 50
10. Poplatok za námietku (článok 99 odsek 1 a článok 105 odsek 2) 610
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 020
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 121 odsek 2) 75
13. Poplatok za uvedenie do predošlého stavu (článok 122 odsek 3) 75
14. Poplatok za zmenu (článok 136 odsek 1 a článok 140) 50
15. Poplatok za nároky za jedenásty a každý ďalší nárok (pravidlo 31 odsek 1, pravidlo 51 odsek 7 a pravidlo 110 odsek 1) 40
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 63 odsek 3) 50
17. Poplatok za zabezpečenie dôkazu (pravidlo 75 odsek 3) 50
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (článok 152 odsek 3) 100
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 Zmluvy a pravidlo 105 odsek 2) 1 530
20. Poplatok za technickú expertízu (článok 25) 3 060
21. Poplatok za sťažnosť (pravidlá 40.2(e) a 68.3(e) Zmluvy, pravidlo 105 odsek 3) 1 020