1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2005 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z. a zákona č. 207/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon,“.
2.
V § 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „počas karanténnych opatrení“.
3.
V § 2 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).
4.
V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
po vstupe na územie Slovenskej republiky policajný útvar zriadený pri záchytnom tábore,“.
5.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
policajný útvar v zariadení pre cudzincov podľa osobitného zákona,6a) ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v takomto zariadení,
e)
ak ide o cudzinca, ktorý je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, nachádza sa vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, policajný útvar podľa miesta, kde sa cudzinec zdržiava.“.
6.
V § 3 ods. 6 sa slová „ , okrem cudzinca uvedeného v odseku 2 písm. c),“ nahrádzajú slovami „uvedený v odseku 2 písm. a)“, slová „zo zdravotníckeho zariadenia pre cudzincov“ sa nahrádzajú slovami „zo zdravotníckeho zariadenia“ a za slová „alebo zo zariadenia“ sa vkladajú slová „pre cudzincov“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak cudzinec požiada o udelenie azylu na policajnom útvare, ktorý nie je príslušný na prijatie vyhlásenia podľa odseku 2, je tento policajný útvar povinný poučiť cudzinca o tom, ktorý policajný útvar je príslušný na prijatie vyhlásenia, a ak nerozhodne o zaistení cudzinca a o jeho umiestnení v zariadení pre cudzincov podľa osobitného predpisu,6a) vydá cudzincovi doklad na prepravu do záchytného tábora s platnosťou 24 hodín. Do dokladu na prepravu do záchytného tábora sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť cudzinca.“.
8.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Poverený zamestnanec ministerstva vykoná po podaní vyhlásenia podľa § 3 ods. 1 so žiadateľom vstupný pohovor. Žiadateľ je povinný počas vstupného pohovoru poskytnúť pravdivo a úplne všetky požadované údaje potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu; ustanovenie § 6 ods. 3 až 5 sa použije rovnako. Poskytnuté údaje sa zaznamenajú na úradnom tlačive (ďalej len „dotazník"). Vzor dotazníka je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Poverený zamestnanec ministerstva pred vyplnením dotazníka, najneskôr však do 15 dní od začatia konania, poučí žiadateľa o jeho právach a povinnostiach počas konania o udelenie azylu, možnosti zastupovania v konaní podľa tohto zákona a o prístupe k právnej pomoci. Ministerstvo poskytne žiadateľovi aj informáciu o mimovládnych organizáciách, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o žiadateľov a azylantov; poučenie a informácie sa poskytujú písomne a podľa možností v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu žiadateľ rozumie.“.
9.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Cudzinec, ktorý je vrátený na územie Slovenskej republiky z členského štátu Európskej únie z dôvodu, že na konanie o udelenie azylu je príslušná Slovenská republika, sa považuje za žiadateľa, ak bolo predchádzajúce konanie o udelenie azylu zastavené.“.
10.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo vydá žiadateľovi staršiemu ako 15 rokov preukaz žiadateľa ako doklad o jeho totožnosti na čas konania o udelenie azylu. Do preukazu žiadateľa sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť žiadateľa, dátum vydania a doba platnosti preukazu, názov azylového zariadenia, v ktorom sa preukaz vydal, a tiež mená, priezviská a dátumy narodenia detí žiadateľa do 15 rokov, ak sú žiadateľmi. Ministerstvo vydá preukaz žiadateľa
a)
do troch dní od začatia konania, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. b),
b)
bezodkladne po príchode do záchytného tábora, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. a), c) až e).“.
11.
V § 5 ods. 2 sa slovo „cudzincovi“ nahrádza slovom „žiadateľovi“.
12.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Azylové zariadenie, v ktorom je žiadateľ umiestnený alebo v ktorom bol naposledy umiestnený, vydá žiadateľovi nový preukaz žiadateľa, ak
a)
nastane skutočnosť uvedená v § 23b ods. 2 písm. a) až d) alebo
b)
nie je možné vykonať nové záznamy do preukazu žiadateľa.“.
13.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pohovor nie je potrebné vykonať, ak je možné vydať rozhodnutie na základe vstupného pohovoru.“.
14.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
15.
V § 6 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
16.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text za slovom „súhlasí“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7.
17.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
18.
V § 12 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
19.
V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Ak sa takýto cudzinec zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu, súd mu ustanoví opatrovníka.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.“.
20.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V konaní o udelenie azylu sa žiadateľovi, ktorého pobyt nie je známy, neustanovuje opatrovník podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
§ 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.“.
21.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Nahliadnuť do spisu v konaní o azyle je oprávnený len účastník konania, jeho zástupca alebo opatrovník, ak tento zákon neustanovuje inak; ministerstvo však nesprístupní informácie uvedené v spise, ak je dôvodné podozrenie, že môžu byť zneužité v konaní o udelenie azylu.“.
22.
V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) do troch dní od vyhlásenia alebo žiadateľ uvedený v § 3 písm. d) a e) do troch dní od prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného predpisu6a) bez závažných dôvodov nedostaví do záchytného tábora,“.
23.
V § 19 ods. 1 písm. f) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „priepustky“.
24.
V § 19 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
žiadateľ dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky,“.
25.
V § 19 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.
26.
§ 19 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
sa v konaní o udelenie azylu už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne neopodstatnená alebo sa neudeľuje azyl a skutkový stav sa podstatne nezmenil.“.
27.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. e) sa rozhodnutie nevydáva; rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise. Rozklad proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. i) nemá odkladný účinok.“.
28.
V § 21 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
29.
V § 22 ods. 2 sa slová „karanténnych opatrení“ nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“.
30.
V § 22 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Žiadateľovi sa počas konania o udelenie azylu poskytuje, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
ubytovanie,
b)
stravovanie alebo stravné,
c)
základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie.
(5)
Žiadateľovi sa počas konania o udelenie azylu poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo za žiadateľa uhradí výdavky za jej poskytnutie nad rozsah uvedený v prvej vete. Ministerstvo zabezpečí vhodnú zdravotnú starostlivosť maloletým žiadateľom o udelenie azylu, ktorí sú obeťami zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktorí trpeli na následky ozbrojeného konfliktu.
(6)
Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku poskytuje vreckové, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
31.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Vreckové nepatrí žiadateľovi, ak
a)
ide o opakovanú žiadosť a konanie o udelenie azylu bolo zastavené podľa § 19 ods. 1 písm. a), c), f), g) a i),
b)
sa pokúsil o neoprávnený vstup na územie iného štátu alebo
c)
dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky a bol vrátený späť orgánmi susedného štátu.“.
32.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadateľ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne inak,
a)
zdržiavať sa v prijímacom centre, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c),
b)
podrobiť sa zdravotnej prehliadke, ktorú ministerstvo zabezpečí bez zbytočného odkladu po príchode do záchytného tábora,
c)
zdržiavať sa v záchytnom tábore do oznámenia výsledku zdravotnej prehliadky,
d)
zdržiavať sa v azylovom zariadení, ak sa na účel predchádzania prenosným ochoreniam žiadateľovi nariadi izolácia11a) alebo karanténne opatrenie,11b)
e)
podrobiť sa úkonom, ktoré sú nevyhnutné na zistenie jeho finančných a majetkových pomerov,
f)
navštevovať kurz slovenského jazyka, ak ide o žiadateľa, na ktorého sa vzťahuje povinná školská dochádzka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
§ 16 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
11b)
§ 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z.“.
33.
V § 23 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
počas konania o udelenie azylu dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a spolupracovať s ministerstvom,“.
34.
V § 23 ods. 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
bezodkladne odovzdať ministerstvu neplatný preukaz žiadateľa,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
35.
V § 23 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu je však oprávnený, ak sa nerozhodne právoplatne o jeho žiadosti o udelenie azylu do jedného roka od začatia konania, okrem prípadu, ak sa žiadosť o udelenie azylu zamietla ako zjavne neopodstatnená alebo ako neprípustná.“.
36.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo zabezpečí lekárske vyšetrenie žiadateľa, ktorý tvrdí, že je maloletý, ak má pochybnosti o jeho veku. Ak sa žiadateľ nepodrobí lekárskemu vyšetreniu alebo jeho zákonný zástupca alebo opatrovník neudelí súhlas na jeho vykonanie, na konanie podľa tohto zákona sa žiadateľ považuje za plnoletú osobu.“.
37.
Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23b, ktoré znejú:
㤠23a
(1)
Žiadateľ môže opustiť azylové zariadenie len na základe priepustky, ktorú vydá ministerstvo. O vydanie priepustky na opustenie azylového zariadenia na čas dlhší ako 24 hodín môže žiadateľ požiadať ministerstvo po vykonaní pohovoru, najviac však na sedem dní; v žiadosti je povinný uviesť miesto, kde sa bude zdržiavať. Na vydanie priepustky sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Počas neprítomnosti v azylovom zariadení žiadateľovi nepatria náležitosti podľa § 22 ods. 4 písm. b).
(2)
Ministerstvo môže odmietnuť vydať priepustku podľa odseku 1 len z dôvodu verejného poriadku alebo nevyhnutnej osobnej účasti žiadateľa na konaní o udelenie azylu.
§ 23b
(1)
Preukaz žiadateľa je neplatný, ak uplynula doba jeho platnosti. Pred uplynutím tejto doby je preukaz neplatný, ak konanie o udelenie azylu bolo právoplatne ukončené.
(2)
Preukaz žiadateľa je neplatný aj vtedy, ak
a)
sa v ňom neoprávnene vykonali zmeny,
b)
záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,
c)
bol poškodený a záznamy v ňom sú nečitateľné,
d)
bol zničený, stratený alebo ukradnutý alebo
e)
jeho držiteľ zomrel.
(3)
Každý, kto nájde preukaz žiadateľa, je povinný bezodkladne ho odovzdať policajtovi alebo obecnému úradu, ktorý zabezpečí jeho odovzdanie ministerstvu.“.
38.
V § 24 ods. 2 sa slová „s údajmi o jeho totožnosti a s označením“ nahrádzajú slovami „ ,do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a označenie“.
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 28 ods. 3 sa za slová „pobytu v integračnom stredisku“ vkladajú slová „a po absolvovaní kurzu základov slovenského jazyka“.
41.
V § 28 odsek 5 znie:
„(5)
Azylant je na uľahčenie integrácie do spoločnosti povinný počas pobytu v integračnom stredisku navštevovať kurz základov slovenského jazyka.“.
42.
V § 35 sa slová „a 23“ nahrádzajú slovami „až 23b“ a slová „karanténnych opatrení“ sa nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“.
43.
V § 36 ods. 1 sa slová „karanténnych opatrení“ nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“.
44.
V § 39 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Premiestňovanie cudzinca z jedného azylového zariadenia do druhého azylového zariadenia sa uskutočňuje iba v nevyhnutných prípadoch.“.
45.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
výšku vreckového a časový rozvrh jeho výplaty,“.
47.
V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky informácie o žiadateľoch, azylantoch, cudzincoch žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska a odídencoch.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
48.
§ 53a znie:
㤠53a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
49.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 480/2002 Z. z.
50.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 480/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 07. 08. 2001).
2.
Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 06. 02. 2003).“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.191/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 1 sa slová „mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania" nahrádzajú slovami
a) mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania alebo
b)
ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 21 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o cudzinca podľa odseku 1 písm. b), ak mu bolo udelené povolenie na zamestnanie.".
3.
V § 21 ods. 3 sa za slovo „Cudzinec" vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a)".
4.
V § 22 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 23 a 24.
5.
V § 22 ods. 8 sa za slovo „azylu" vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. b)".
Čl. III
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č.416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34a sa slová „žiadateľ o priznanie postavenia utečenca" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „žiadateľ o udelenie azylu" v príslušnom tvare a slovo „utečenec" vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „azylant" v príslušnom tvare.
2.
V § 34a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o udelenie azylu".
3.
V § 34a ods. 5 sa slová „utečeneckých táboroch" nahrádzajú slovami „azylových zariadeniach".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.