10/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. januára 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z. a vyhlášky č. 627/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dĺžka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, je jeden mesiac.“.
2.
V § 12 ods.1 písm. a) sa slová „27 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „40 % z 24-násobku“.
3.
V § 12 ods.1 písm. b) sa slová „36 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „50 % z 24-násobku“.
4.
V § 12 ods. 2 sa slová „18 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „20 % z 24-násobku“.
5.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „27 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „40 % z 24-násobku“.
6.
V § 16 ods.1 písm. b) sa slová „36 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „50 % z 24-násobku“.
7.
V § 16 ods. 2 sa slová „18 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „20 % z 24-násobku“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2005.
Ľudovít Kaník v. r.