110/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005 do 14.11.2009

110
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. februára 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
b)
podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
c)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,
d)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu podľa § 3 zákona,
e)
zoznam colných úradov na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva,
f)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje,
g)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, o potvrdení o registrácii, ako aj o preukaze o pôvode exemplára živočícha,
h)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 3 a 7 zákona a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona,
i)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona.
§ 2
Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz
(1)
Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz (ďalej len „žiadosť“) je uvedený v osobitnom predpise.1) Zoznam listinných dôkazov, ktoré sa prikladajú k žiadosti, je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Okrem údajov požadovaných podľa pokynov a vysvetliviek v tlačive žiadosti sa uvádza
a)
v kolónke 1 alebo 3 aj evidenčné číslo, dátum narodenia alebo IČO, číslo telefónu a faxu dovozcu, vývozcu alebo opätovného vývozcu,
b)
v kolónke 6 adresa miesta povoleného na umiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,2) ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody,
c)
v kolónke 23 použitý dopravný prostriedok, predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, predpokladaný určený colný úrad; pri použití kolkovej známky sa kolok do tejto kolónky nalepí spodným dielom.
(3)
K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz dovozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):
a)
oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak dovozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b)
originál alebo fotokópiu originálu povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín3) (ďalej len „medzinárodná zmluva“) výkonným orgánom štátu vývozu alebo opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohách medzinárodnej zmluvy,
c)
listinný dôkaz preukazujúci, že dovážané exempláre sa získali v súlade s právnymi predpismi o ochrane druhu v štáte vývozu alebo v štáte opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách medzinárodnej zmluvy,
d)
podrobný opis zariadenia, v ktorom bude umiestnený dovezený exemplár, ak ide o dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,2) okrem exemplára druhej a ďalšej generácie živočícha a rastliny vypestovanej v kultúre,
e)
písomné potvrdenie miestne príslušného orgánu veterinárnej správy,4) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára narodeného a odchovaného v zajatí druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu2) a všetkých exemplárov druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu2) v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť; potvrdenie obsahuje najmä adresu miesta, v ktorom je zariadenie umiestnené, a druh a počet exemplárov, pre ktoré je vystavené,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(4)
K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):
a)
oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak vývozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s právnymi predpismi o ochrane druhu, a pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona,
c)
fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenia výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe I medzinárodnej zmluvy,
d)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(5)
K žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz opätovný vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):
a)
oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak opätovný vývozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s právnymi predpismi o ochrane druhu, a pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona,
c)
listinný dôkaz preukazujúci predchádzajúci zákonný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na územie Spoločenstva, najmä povolenie na dovoz a oznámenie o dovoze,
d)
fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe I medzinárodnej zmluvy,
e)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(6)
K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz a o vydanie povolenia na vývoz a k žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz môže dovozca, vývozca alebo opätovný vývozca pripojiť aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odsekoch 3 až 5, ak preukazujú splnenie podmienok na vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.
§ 3
Podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz
Vzor úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie
(1)
Vzor tlačiva žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie je uvedený v osobitnom predpise.6)
(2)
Okrem údajov požadovaných podľa pokynov a vysvetliviek v tlačive žiadosti sa
a)
v kolónke 1 uvádza aj dátum narodenia alebo IČO,
b)
pri použití kolkovej známky sa kolok nalepí spodným dielom v kolónke 20.
(3)
K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:
a)
oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b)
fotokópiu pravdivo a úplne vyplneného preukazu o pôvode alebo iného písomného dokladu podľa § 12 ods. 4 zákona,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku.7)
(4)
K žiadosti o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov (§ 8 ods. 4 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:
a)
oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b)
fotokópiu pravdivo a úplne vyplneného preukazu o pôvode alebo iného písomného dokladu podľa § 12 ods. 4 zákona,
c)
fotokópiu povolenia na dovoz alebo potvrdenia,8)
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.7)
(5)
K žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie môže pripojiť žiadateľ aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odsekoch 3 a 4, ak preukazujú splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov.
§ 5
Podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu
(1)
Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu predkladajú vedci a vedecké inštitúcie (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.
(2)
Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia,
b)
vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.
(3)
K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a)
odpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa formou vyhlásenia odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov v príslušnom vednom odbore, prípadne čestné vyhlásenie žiadateľa,
d)
iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, napríklad úradne osvedčený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
e)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,
f)
súhlas podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä
a)
názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie štátnej štatistiky a číslo telefónu (faxu) a e-mail,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c)
vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,
d)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.
(5)
K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a)
úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny alebo štatútu, ak nebol zriadený priamo zákonom,
b)
iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
c)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.
(6)
Osobitný zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.
(7)
Osobitný zoznam sa vedie osobitne pre
a)
fyzické osoby,
b)
právnické osoby.
(8)
Do osobitného zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve.
§ 6
Zoznam colných úradov
Zoznam colných úradov určených na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva je uvedený v prílohe č. 3.
§ 7
Zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje
(1)
Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 zákona sa vzťahuje na tieto živé exempláre:
a)
nepôvodné druhy radu sokolotvarých (Falconiformes) a sov (Strigiformes),
b) poddruh korytnačky písmenkovej ozdobnej (Trachemys scripta elegans).
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na držbu živých exemplárov
a)
v zoologických záhradách,
b)
v záchytných strediskách pre živočíchy,
c)
osobami zapojenými do medzinárodného záchranného programu pre druh alebo poddruh, na ktorý sa vzťahuje odsek 1.
§ 8
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín
(1)
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod exemplárov rastlín a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(2)
Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín (§ 12 ods. 20 zákona), najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov. Doklady obsahujú určenie subjektu, od ktorého bol exemplár rastliny nadobudnutý (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby), hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých exemplárov, údaje preukazujúce pôvod exemplárov podľa § 12 zákona a dátum ich nadobudnutia.
(3)
Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom nápisovej pečiatky obvodného úradu životného prostredia.
§ 9
Druhová karta exemplára živočícha
Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú údaje o držiteľovi a exemplári. Vzor druhovej karty exemplára živočícha je uvedený v prílohe č. 5.
§ 10
Kniha chovu a držby exemplára živočícha
(1)
Pre každý druh exemplára živočícha uvedeného v § 11 ods. 7 zákona sa vedie kniha chovu a držby exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu“), z ktorej sa nedajú vyberať listy ani sa do nej nedajú vkladať nové listy, v ktorej sú jednotlivé strany očíslované a označené odtlačkom nápisovej pečiatky obvodného úradu životného prostredia a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením adresy a evidenčné číslo.
(2)
Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov živočíchov, najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov. Doklady obsahujú určenie subjektu, od ktorého bol exemplár živočícha nadobudnutý (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby), hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých exemplárov, údaje preukazujúce pôvod exemplárov podľa § 12 zákona a dátum ich nadobudnutia.
(3)
Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzatvára k 31. decembru a do evidencie v novom roku sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých exemplárov, množstvo preparovaných exemplárov a pôvod držaných exemplárov.
§ 11
Nezameniteľné označovanie exemplárov
(1)
Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu2) sa nezameniteľne označujú spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.10) Rovnakým spôsobom sa označujú živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu2) okrem exemplárov vtákov z potomstva prvej generácie, ktoré sa označujú jedinečným nezameniteľným nedeliteľným uzavretým krúžkom.11) Pri označovaní živých exemplárov stavovcov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu2) injekčným transpondérom (tzv. mikročipom) možno použiť akúkoľvek značku injekčného transpondéra. Exempláre druhov uvedených v prílohe č. 6 sa neoznačujú.
(2)
Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe C a v prílohe D osobitného predpisu,2) ktoré podliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona, sa označujú rovnako ako exempláre uvedené v prílohe B osobitného predpisu.2)
(3)
Za nezameniteľné označenie exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu2) sa považuje označenie podľa odseku 1 a profil DNA, ktorý preukazuje identitu exemplára, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu
1.
vtákov a cicavcov pôvodných druhov chránených živočíchov,12) ktoré sú exemplármi druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,2) okrem ich rehabilitácie, ktorá trvá najviac tri mesiace,
2.
ostatných vtákov a cicavcov exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu2) okrem kakarikiho červenočelého (Cyanoramphus novaezelandiae), ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva.
(4)
Nedeliteľné uzavreté krúžky uvedené v osobitnom predpise11) musia mať vyrazený kód z čísel a písmen.
(5)
Nezameniteľné označenie sa nevykonáva
a)
na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
b)
na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,
c)
na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa alebo
d)
ak podľa vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia na základe stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky fyzické vlastnosti exemplára neumožňujú bezpečnú aplikáciu určeného spôsobu označenia.
(6)
Spôsob a kód nezameniteľného označenia a pri injekčných transpondéroch aj značka sa uvádzajú v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na exemplár, a v preukaze o pôvode a v potvrdení o registrácii.
§ 12
Potvrdenie o registrácii
Do potvrdenia o registrácii sa zapisujú údaje o držiteľovi a exemplári. Vzor potvrdenia o registrácii exemplára je uvedený v prílohe č. 7.
§ 13
Preukaz o pôvode exemplára živočícha
(1)
Preukaz o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“) sa bez zbytočného odkladu vydáva len na konečné vývinové štádium exemplára živočícha. Preukaz o pôvode sa nevydáva na exempláre živočíchov, ktoré sú
a)
v rehabilitácii, ktorá trvá najviac tri mesiace,
b)
uvedené v prílohe č. 6.
(2)
Preukaz o pôvode sa vydáva osobitne pre každý exemplár živočícha len jedenkrát.
(3)
Do preukazu o pôvode sa zapisujú údaje o držiteľovi a exemplári. Vzor preukazu o pôvode je uvedený v prílohe č. 8. Originál tlačiva preukazu o pôvode je opatrený hologramom.
§ 14
Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia a ktoré nepodliehajú registrácii
Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 3 a 7 zákona a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona, je uvedený v prílohe č. 6.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
v z. Peter Stanko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Zoznam listinných dôkazov, ktoré sa prikladajú k žiadosti o povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a potvrdenie na opätovný vývoz
1. Oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je jeho držiteľom
Obrázok 01-1
(Vždy pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku.)
2. Podrobný opis zariadenia, v ktorom bude umiestnený živý exemplár druhu uvedeného v prílohe A s výnimkou exemplára živočícha druhej a ďalšej generácie odchovanej v zajatí a rastliny vypestovanej v kultúre
Obrázok 01-2
(Len pri dovoze.)
3. Písomné potvrdenie podľa § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z. (ďalej len „vyhláška“)
Obrázok 01-3
(Len pri dovoze živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A, narodených a odchovaných v zajatí a exemplárov druhov uvedených v prílohe B.)
4. Originál alebo fotokópia originálu povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz podľa § 2 ods. 3 písm. b) vyhlášky
Obrázok 01-4
(Len pri dovoze exemplárov druhov z prílohy k dohovoru CITES II a III – pre všetky exempláre; pri dovoze exemplárov z prílohy k dohovoru CITES I len pri druhých a ďalších generáciách živočíchov narodených a odchovaných v zajatí alebo pri rastlinách vypestovaných v kultúre.)
5. Listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol získaný v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu v štáte vývozu alebo opätovného vývozu
Obrázok 01-5
(Len pri dovoze exemplára druhu, ktorý nie je uvedený v prílohách k dohovoru CITES.)
6. Listinný dôkaz preukazujúci, že exempláre boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu,
a) preukaz o pôvode exemplára živočícha
Obrázok 01-6a
(Len pri vývoze a opätovnom vývoze exemplára živočícha podľa § 2 zákona č. 15/2005 Z. z.)
b) iný písomný doklad
Obrázok 01-6b
[Len pri vývoze a opätovnom vývoze exemplárov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť mať doklad podľa písmena a).]
7. Listinný dôkaz preukazujúci predchádzajúci zákonný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na územie ES
Obrázok 01-7
(Len pri opätovnom vývoze.)
8. Fotokópia originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané
Obrázok 01-8
(Len pri vývoze alebo opätovnom vývoze exemplára druhu uvedeného v prílohe I k dohovoru CITES – exemplár z voľnej prírody alebo potomstvo prvej generácie.)
9. Podrobný opis podmienok prepravy vrátane charakteristiky prepravného zariadenia
(Len pri vývoze alebo opätovnom vývoze živého exemplára.)
Obrázok 01-9
10. Doklad o zaplatení správneho poplatku
Obrázok 01-10
(Len ak sa neuhrádza kolkovými známkami.)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR ÚRADNÉHO TLAČIVA PRÍLOHY POVOLENIA NA DOVOZ, VÝVOZ ALEBO POTVRDENIA NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO/EUROPEAN COMMUNITY
Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Zoznam colných úradov určených na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva
A. Colné úrady a priechody určené na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov rastlín do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva
1. Colný úrad Bratislava:
a) colný priechod Bratislava-Letisko M. R. Štefánika (letecká doprava),
b) vyclievacia pošta Bratislava (poštová doprava).
2. Colný úrad Čierna nad Tisou:
a) colný priechod Vyšné Nemecké (cestná doprava),
b) colný priechod Čierna nad Tisou (železničná doprava).
3. Colný úrad Košice:
vyclievacia pošta Košice (poštová doprava).
B. Colné úrady a priechody určené na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov živočíchov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva
1. Colný úrad Bratislava:
colný priechod Bratislava-Letisko M. R. Štefánika, určený pre všetky živé exempláre okrem párnokopytníkov a pre všetky neživé exempláre (letecká doprava).
2. Colný úrad Čierna nad Tisou:
a) colný priechod Vyšné Nemecké, určený pre kopytníky a všetky neživé exempláre (cestná doprava),
b) colný priechod Čierna nad Tisou, určený pre všetky neživé exempláre (železničná doprava).
Príloha č. 4 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín
POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU RASTLÍN
Držiteľ – uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.
Rod – vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na strane evidenčného zoznamu.
Evidenčné číslo – držiteľ uvedie svoje evidenčné číslo pridelené vedeckým orgánom Slovenskej republiky.
Strana – uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu exemplárov rastlín.
Dátum – uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia exemplára rastliny z evidenčného zoznamu.
Druh – uvedie sa vedecké meno exemplára rastliny.
Príloha CITES – uvedie sa číslo príslušnej prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „dohovor“), v ktorej je daný druh uvedený.
Príloha ES – uvedie sa príloha, v ktorej je druh uvedený podľa nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Časť – uvedie sa, či ide napríklad o celé exempláre, semená, hľuzy.
Pôvod – W – exempláre nadobudnuté z voľnej prírody.
D – exempláre druhov rastlín uvedené v prílohe A, umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti.
A – exempláre druhov rastlín uvedené v prílohe A, umelo vypestované na nekomerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti.
– I – zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu).
– O – exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu).
– R – exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia.
– N – exemplár nebol chránený pred 1. júlom 2002 a držiteľ exemplára začal viesť evidenciu v zákonom ustanovenej lehote.
Spôsob – v prípade nadobudnutia exemplára rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, dovoz, rozmnoženie, zber z prírody, zhabanie) spolu so znamienkom +,
– v prípade vyradenia exemplára rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, vývoz, úhyn, zhabanie, vyklíčenie) spolu so znamienkom -.
Počet – uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch.
Od koho/komu – uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene,
– v prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevypĺňa,
– v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo výnimky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
POZNÁMKA: Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené exempláre sa zapíšu ako nové exempláre do evidenčného zoznamu.
Vedenie evidencie exemplárov rastlín na evidenčnom zozname sa považuje za vedenie evidencie podľa § 10 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak sú v evidenčnom zozname uvedené úplné a pravdivé údaje.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Druhová karta exemplára živočícha
Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácii
1. Vtáky
Agapornis fischeri - agapornis ružovkastohlavý
Agapornis personatus - agapornis pestrý
Agapornis roseicollis - agapornis ružovohrdlý
Alisterus scapularis - kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus - kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)
Dendrocygna arborea - kačica stromová
Forpus coelestis - papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus - papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius - papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus - papagájik vrabčí
Myiopsitta monachus - klinochvost mníší
Nandayus nenday - klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans - tráviar olivový
Neophema chrysostoma - tráviar modročelý
Neophema pulchella - tráviar tyrkysový
Neophema splendida - tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii - tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster - speváčik červenobruchý
Padda oryzivora - ryžovník sivý
Platycercus adelaidae - kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus
Platycercus adscitus - rozela šafranová
Platycercus caledonicus - rozela žltobruchá
Platycercus elegans - rozela bažantovitá
Platycercus eximius - rozela pestrá
Platycercus flaveolus - rozela bledožltá
Platycercus icterotis - rozela žltolíca
Platycercus zonarius - rozela žltokrká
Polytelis alexandrae - kráľčik modrotemenný (Alexandrin)
Polytelis anthopeplus - kráľčik horský (dymový)
Polytelis swainsonii - kráľčik nádherný (Barrabandov)
Psephotus haematonotus - speváčik červenochrbtý
Psephotus varius - speváčik mnohofarebný
Psittacula alexandri - ladniak (alexander) ružovoprsý
Psittacula cyanocephala - ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)
Psittacula eupatria - ladniak (alexander) veľký
Psittacula krameri - ladniak (alexander) malý
Purpureicephalus spurius - červenohlávok pestrý
Streptopelia decipiens - hrdlička
Streptopelia roseogrisea - hrdlička chichotavá
Streptopelia semitorquata - hrdlička polmesiačiková
Streptopelia senegalensis - hrdlička senegalská
Streptopelia vinacea - hrdlička
2. Plazy
Boa constrictor* - veľhad kráľovský
Chamaeleo calyptratus - chameleón jemenský
Elaphe taeniura - užovka tenkochvostá
Phelsuma madagascariensis - felzuma madagaskarská
Python molorus bivittatus - pytón tigrovitý
* S výnimkou poddruhu Boa constrictor occidentalis.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Potvrdenie o registrácii exemplára
Príloha č. 8 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Preukaz o pôvode exemplára živočícha
1)
Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 250, 19. 9. 2001), časť 5 - žiadosť.
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (Ú. v. ES L 061, 3. 3. 1997).
3)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živocíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
4)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Položka 161a prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6)
Príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001, časť 3 – žiadosť.
8)
Články 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
9)
§ 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
10)
Čl. 36 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
11)
Čl. 36 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
12)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.