127/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005 do 30.04.2011

127
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „vykonávanie“ vkladá slovo „niektorých“.
2.
§ 2 a 3 znejú:
㤠2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
medzinárodnou sankciou súhrn obmedzení, príkazov alebo zákazov zavedených na účel zachovania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ktoré vyplývajú
1.
z rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, prijatých podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov (ďalej len „rozhodnutie") alebo
2.
z jednotných akcií Rady Európskej únie (ďalej len „Rada") podľa čl. 14 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „jednotná akcia") a spoločných pozícií Rady podľa čl. 15 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „spoločná pozícia"), alebo
3.
z naliehavého opatrenia podľa čl. 60 a 301 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „naliehavé opatrenie"),
b)
sankcionovaným územím v rozhodnutí, v spoločnej pozícii, v jednotnej akcii alebo v naliehavom opatrení určené územie vrátane vzdušného priestoru a pobrežných vôd,
c)
sankcionovanou osobou osoba, ktorá je určená v rozhodnutí, v jednotnej akcii, v spoločnej pozícii alebo v naliehavom opatrení
1.
fyzická osoba žijúca na sankcionovanom území,
2.
iná fyzická osoba alebo iná organizovaná moc a jej predstavitelia obvykle sa zdržujúca na sankcionovanom území s výnimkou občanov Slovenskej republiky,
3.
právnická osoba so sídlom na sankcionovanom území,
d)
slovenskou osobou
1.
Slovenská republika,
2.
občan Slovenskej republiky,
3.
iná fyzická osoba zdržujúca sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,1)
4.
právnická osoba2) so sídlom na území Slovenskej republiky,
e)
tovarom každá hnuteľná vec vrátane surovín a elektrickej energie, výrobky alebo služby s výnimkou predmetov kultúrnej hodnoty bez ohľadu na ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie,
f)
sankcionovaným tovarom v rozhodnutí, v jednotnej akcii alebo v naliehavom opatrení určený tovar, ktorý vlastní alebo drží sankcionovaná osoba,
g)
slovenským tovarom tovar, ktorý vlastní alebo drží slovenská osoba,
h)
iným tovarom tovar, ktorý nie je slovenským tovarom ani sankcionovaným tovarom,
i)
dopravným prostriedkom zariadenie, ktoré je spôsobilé prepravovať najmä osoby, batožinu, tovar podľa písmena e) alebo poštové zásielky,
j)
dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby aj dopravný prostriedok imatrikulovaný, vlastnený, držaný alebo používaný sankcionovanou osobou alebo v jej prospech,
k)
slovenským dopravným prostriedkom aj dopravný prostriedok imatrikulovaný, vlastnený, držaný alebo používaný slovenskou osobou alebo v jej prospech,
l)
iným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, ktorý nie je slovenským dopravným prostriedkom ani dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby,
m)
predmetom kultúrnej hodnoty
1.
umelecké dielo a predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,4)
2.
národná kultúrna pamiatka5) a jej súbory,
3.
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,6)
4.
evidovaný majetok cirkví a náboženských spoločností,7)
5.
archívne dokumenty.8)
§ 3
(1)
Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením vlády
a)
rozhodnutie, ak ho Rada nepreberie spoločnou pozíciou alebo jednotnou akciou,
b)
medzinárodnú sankciu, ktorá je namierená proti občanom členských štátov Európskej únie alebo právnickým osobám, ktoré majú sídlo na území členského štátu Európskej únie,
c)
spoločnú pozíciu alebo jednotnú akciu, ktoré Rada nevykoná naliehavým opatrením.
(2)
Každý je povinný dodržiavať medzinárodné sankcie vyhlásené vládou Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(3)
Ak Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov alebo Rada rozhodnutia o medzinárodných sankciách podľa § 2 písm. a) zruší, vláda Slovenskej republiky zruší nariadenia vlády, ktorými sa rozhodnutia o medzinárodných sankciách podľa § 2 písm. a) na území Slovenskej republiky vyhlásili.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.“.
5.
V § 9 písm. b) sa slová „záväznou rezolúciou alebo spoločnou pozíciou príslušných medzinárodných orgánov (§ 2 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím, spoločnou pozíciou, jednotnou akciou a naliehavým opatrením“.
6.
V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Za porušenie medzinárodnej sankcie alebo za porušenie sankcie vyhlásenej nariadením vlády vydaným podľa § 3 uloží orgán príslušný podľa odseku 7 právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi
a)
pokutu od 100 000 do 10 000 000 Sk,
b)
prepadnutie veci.
(2)
Autorovi,18) majiteľovi patentu18a) alebo inej fyzickej osobe, ktorej práva k predmetu duševného vlastníctva sú chránené osobitným predpisom, možno uložiť pokutu od 100 000 Sk do 500 000 Sk, ak tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.
Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 11 sa vypúšťa.
10.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 240/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 447/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2004 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.