15/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
ZÁKON
z 2. decembra 2004
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
§ 1
Predmet a cieľ úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky ochrany exemplárov1) druhov2) voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ak ich neupravuje osobitný predpis3) alebo medzinárodná zmluva,4)
b)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane exemplárov1) druhov2) voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy,
d)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3)
e)
pravidlá obchodu s výrobkami z tuleňov.
Základné ustanovenia
§ 2
Postup pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov
(1)
Pri tranzite5) exemplárov druhov uvedených v prílohe III dohovoru4) sa povolenie na dovoz alebo oznámenie o dovoze6) nevyžaduje, ak ich sprevádza platné povolenie na vývoz, potvrdenie na opätovný vývoz7) alebo iný doklad preukazujúci pôvod exemplára vydaný v súlade s dohovorom8) s uvedením miesta určenia exemplárov mimo územia Európskych spoločenstiev.
(2)
Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D nariadenia9) sa môže uskutočniť len cez určené colné úrady a colné priechody (ďalej len „určený colný úrad“).
(3)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydá povolenie na vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C nariadenia9), iba ak
a)
sú splnené podmienky ustanovené nariadením,7)
b)
sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a
c)
sú, ak ide o pôvodné druhy chránených živočíchov,10) exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí;11) táto podmienka sa nevzťahuje na vývoz exemplárov na vedecké účely a na účely záchrany daného druhu.
(4)
Ministerstvo vydá potvrdenie na opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C nariadenia,9) iba ak sú splnené podmienky ustanovené v nariadení7) a ak sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13.
(5)
Pri dovoze exemplárov v množstve väčšom ako desať exemplárov v jednej zásielke je dovozca povinný najmenej 24 hodín vopred ohlásiť ministerstvu čas a určený colný úrad v Slovenskej republike, cez ktorý bude dovážať exempláre.
(6)
Ak dovozca nesprevádza dovážané exempláre sám, povinnosť podľa odseku 5 a povinnosti ustanovené v nariadení12) sa vzťahujú na dopravcu exemplárov.
(7)
Na vývozcu alebo opätovného vývozcu exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C nariadenia9) sa primerane vzťahujú odseky 5 a 6.
§ 3
Dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami
(1)
Na dovoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami13) na účely výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami a vedeckými inštitúciami evidovanými výkonným orgánom14) štátu, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o dovoze,6) ak
a)
má dovozca kvalifikáciu vo vednom odbore, ktorý sa zaoberá exemplármi dovážanými na vedecké účely,
b)
je zásielka označená štítkom,15) ktorého určená vyplnená časť bola zaslaná vývozcom výkonného orgánu štátu vývozcu.
(2)
Ministerstvo eviduje vedcov a vedecké inštitúcie na osobitnom zozname na základe ich písomnej žiadosti.
(3)
Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej desaťročnú odbornú prax vo vednom odbore, ktorý sa zaoberá exemplármi dovážanými na vedecké účely a
c)
je bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten,
a)
kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov,16) alebo
b)
komu nebola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona, nariadenia3) alebo osobitného predpisu17) vo veciach ochrany exemplárov druhov chránených podľa tohto zákona a nariadenia3) v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu.
(5)
Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše právnickú osobu, ktorá
a)
má v zriaďovacej listine alebo v štatúte18) uvedenú vedeckú činnosť,
b)
spĺňa podmienku podľa odseku 4 písm. b).
(6)
Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 fyzickú osobu, ktorá
a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
b)
bola odsúdená za trestný čin podľa odseku 4 písm. a) alebo jej bola uložená pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 4 písm. b),
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri pohovore,
d)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo
e)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(7)
Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 právnickú osobu,
a)
ktorá bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri pohovore,
b)
ktorej bola uložená pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 4 písm. b),
c)
ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo
d)
ktorá požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(8)
Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu podľa odseku 2 osobu uvedenú v odsekoch 3 a 5, ktorá
a)
bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a v pripojených dokladoch do jedného mesiaca odo dňa zmeny alebo
b)
nemôže vykonávať vedeckú činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(9)
Na vývoz a opätovný vývoz exemplárov medzi vedcami a vedeckými inštitúciami sa vzťahujú odseky 1 a 8.
§ 4
Komerčné činnosti na území Európskych spoločenstiev
(1)
Ministerstvo môže zakázať držbu exemplárov, a to najmä živých živočíchov druhov uvedených v prílohe A nariadenia,19) najmä ak
a)
živé exempláre daného druhu pravdepodobne neprežijú v zajatí väčšiu časť priemernej dĺžky svojho života,
b)
introdukcia exemplárov daného druhu do prírodného prostredia Európskych spoločenstiev predstavuje ekologické ohrozenie pre voľne žijúce pôvodné druhy živočíchov alebo voľne rastúce rastliny alebo
c)
exempláre majú vysokú úmrtnosť počas prepravy.
(2)
Podnikateľ,20) ktorý predáva21) exempláre, je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne zverejniť
a)
podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D nariadenia,9)
b)
informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo nariadenia3) pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára.
(3)
Povinnosti podľa odseku 2 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne, na trhových miestach a burzách; za splnenie uvedených povinností na týchto miestach zodpovedá správca trhoviska alebo organizátor burzy.
§ 5
Obchod s výrobkami z tuleňov
(1)
Zakazuje sa dovoz, tranzit a preprava výrobkov z tuleňov druhu tuleň grónsky (Pagophilus groenlandicus) a tuleň mechúrnatý (Cystophora cristata) na účely predaja, kúpy, ponuky na kúpu, nadobudnutia na komerčné účely, vystavovania na verejnosti na komerčné účely, využitia na komerčný zisk a predaj, držby na predaj a ponuky na predaj; pod výrobkami z tuleňov sa rozumejú exempláre uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 iba pre výrobky z tuleňov, pri ktorých dovozca preukáže, že sú výsledkom tradičného lovu uskutočňovaného Inuitmi.
§ 6
Konanie o vydaní povolenia a potvrdenia
(1)
Povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a potvrdenie na opätovný vývoz22) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.23)
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
b)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo štátu opätovného vývozu a miesto určenia,
c)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu exemplára (§ 12) a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
d)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
e)
predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, opis podmienok prepravy, najmä pre živý exemplár,
f)
informáciu o zamietnutí žiadosti,24) ak sa týka exemplárov, pre ktoré bola v minulosti obdobná žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 zamietnutá.
(3)
Prílohou žiadosti sú listinné dôkazy25) preukazujúce splnenie podmienok na vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1.
(4)
Listinný dôkaz25) vydaný výkonným orgánom mimo územia Slovenskej republiky môže byť v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku.
(5)
Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. Konanie sa začína doručením kompletnej žiadosti.
(6)
Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
názov dohovoru,4) prípadne aj jeho skratku „CITES“ a údaj o tom, či ide o povolenie na dovoz, vývoz, alebo potvrdenie na opätovný vývoz,
b)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
c)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo opätovného vývozu a miesto určenia,
d)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu (§ 12) a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
e)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
f)
podmienky určené v súlade s týmto zákonom alebo nariadením,26)
g)
číslo povolenia alebo potvrdenia, dobu jeho platnosti, dátum vydania, názov a odtlačok pečiatky ministerstva a meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca.
(7)
Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona a nariadenia,3) ministerstvo vydá povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1. Na rozhodnutie o vydaní povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu,27) ak sa žiadateľovi vyhovuje v plnom rozsahu. Rozhodnutie o vydaní povolenia alebo potvrdenia nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(8)
Uzavretá kúpna zmluva nemá vplyv na rozhodovanie o udelení povolenia alebo potvrdenia podľa tohto zákona alebo podľa nariadenia3) s výnimkou prípadov, keď bola kúpna zmluva uzatvorená pred obmedzením dovozu exemplárov, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy.
(9)
Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 sa vydáva na úradnom tlačive. Údaje v tomto tlačive sa uvádzajú v štátnom jazyku28) a v anglickom jazyku.
(10)
Súčasťou povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 môžu byť aj osobitné prílohy.
(11)
Ministerstvo žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 zamietne z dôvodov ustanovených nariadením,29) alebo ak nie sú splnené podmienky na jeho vydanie podľa tohto zákona alebo nariadenia.3)
(12)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí vydania povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
(13)
Žiadateľ o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu zmenu bydliska, sídla, zmenu osoby určenej na prijímanie písomností alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností.
(14)
Ak by sa doručovanie žiadateľovi o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 spájalo s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ide o žiadateľa so sídlom v cudzine, môže mu ministerstvo uložiť, aby si zvolil na prijímanie písomností zástupcu, ktorému ich možno bez ťažkostí a prieťahov doručovať. Ak si ho žiadateľ nezvolí, budú sa preňho písomnosti ukladať na ministerstve s účinkami doručenia; o tom je ministerstvo povinné ho poučiť.
(15)
Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 vydané na základe nesprávneho predpokladu splnenia podmienok na jeho vydanie prehlási ministerstvo písomne za neplatné odo dňa ich vydania.
§ 7
Zmena, zrušenie a zánik povolenia alebo potvrdenia
(1)
Ministerstvo môže na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu ním vydané povolenie alebo potvrdenie podľa § 6 ods. 1 zmeniť alebo zrušiť, ak
a)
dôjde k zmene skutočností rozhodných na jeho vydanie,
b)
to vyžadujú záujmy chránené týmto zákonom alebo nariadením3) alebo
c)
oprávnený nedodržuje podmienky určené v povolení alebo v potvrdení, alebo závažným spôsobom či opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona alebo nariadenia.3)
(2)
Náklady, ktoré vznikli ministerstvu v súvislosti so zmenou alebo zrušením povolenia alebo potvrdenia, hradí ministerstvo. Náklady, ktoré vznikli účastníkovi konania v súvislosti so zmenou alebo zrušením povolenia alebo potvrdenia, hradí účastník konania.
(3)
Platnosť povolenia alebo potvrdenia podľa § 6 ods. 1 zaniká
a)
dňom, keď sa ministerstvo dozvedelo od oprávnenej osoby o skončení vykonávania povolenej činnosti,
b)
uplynutím doby platnosti povolenia alebo potvrdenia,
c)
smrťou oprávnenej osoby, jej vyhlásením za mŕtvu, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie alebo potvrdenie vydané, alebo
d)
ak vydávajúci orgán alebo Komisia Európskych spoločenstiev po konzultácii s týmto orgánom ustanoví, že bolo vydané na základe nesprávneho predpokladu splnenia podmienok na jeho vydanie.30)
§ 8
Konanie o udelení výnimky a súhlasu
(1)
Ministerstvo udelí v súlade s nariadením31) výnimku zo zákazu komerčných činností vydaním potvrdenia.32)
(2)
Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi vrátane čísla faxu a telefónu a evidenčného čísla určeného vedeckým orgánom Slovenskej republiky33) (ďalej len „vedecký orgán“),
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
c)
druh a účel komerčnej činnosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo udelí súhlas na premiestnenie34) živých exemplárov na území Európskych spoločenstiev vydaním potvrdenia, ak
a)
sú splnené podmienky ustanovené v nariadení,34)
b)
neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.
(4)
Žiadosť o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi vrátane čísla faxu a telefónu a evidenčného čísla určeného vedeckým orgánom,
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,
c)
čas a spôsob premiestnenia,
d)
opis pestovného alebo chovného zariadenia, v ktorom budú živé exempláre umiestnené.
(5)
Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.35)
(6)
Ustanovenie § 6 ods. 2 písm. f), odseky 4, 5, 7, 8, 11 až 15 a § 7 platia rovnako aj pri rozhodovaní o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností alebo o udelení súhlasu na premiestnenie živých exemplárov na území Európskych spoločenstiev.
Evidencia, preukázanie pôvodu a nezameniteľné označenie exemplárov
§ 9
Spoločné ustanovenia o evidencii exemplárov
(1)
Ten, kto má v držbe exempláre (ďalej len „držiteľ exemplára“), je povinný viesť o nich evidenciu a požiadať vedecký orgán podľa § 21 o pridelenie evidenčného čísla.
(2)
Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o exemplároch rastlín a živočíchov podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Za vedenie evidencie v botanických záhradách, arborétach, vysokých školách s prírodovedným zameraním a stredných školách s prírodovedným zameraním, v Slovenskej akadémii vied a v ďalších vedeckých inštitúciách, ktoré vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, sa považuje zoznam pestovaných a držaných exemplárov rastlín alebo chovaných a držaných exemplárov živočíchov, ktorý obsahuje najmä názov výskumnej úlohy, v rámci ktorej sa zber alebo odchyt exemplárov uskutočnil, meno riešiteľa výskumnej úlohy, zoznam druhov exemplárov, ich počet, lokalitu, kde boli zbierané alebo odchytené, zoznam inak nadobudnutých exemplárov. Zoznam odovzdajú tieto subjekty každoročne najneskôr do konca marca nasledujúceho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(4)
Ak je držiteľ exemplára povinný uviesť v evidencii podľa tohto zákona údaje o totožnosti nového držiteľa exemplára, je oprávnený vyžadovať od neho preukázanie totožnosti;37) bez preukázania totožnosti nemôže exemplár odovzdať.
(5)
Vedenie evidencie o exemplároch sa považuje za jej vedenie podľa tohto zákona, iba ak sú v nej uvedené úplné a pravdivé údaje.
(6)
Držiteľ exemplárov je povinný
a)
na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d)
1.
preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,37)
2.
predložiť evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona,
3.
umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie exemplára,
4.
preukázať spôsob nadobudnutia exemplára,
b)
uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu,
c)
preukázať totožnosť podľa odseku 4.
(7)
Držiteľ exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, nie je povinný viesť evidenciu exemplára, ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov.
§ 10
Evidencia exemplárov rastlín
(1)
Evidenciu o exemplároch rastlín tvorí
a)
evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“),
b)
písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín, ktorý obsahuje najmä
1.
evidenčné číslo držiteľa exemplára,
2.
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár rastliny nadobudla, evidenčné číslo tejto osoby,
3.
vedecké meno druhu exemplára,
4.
počet nadobudnutých exemplárov,
5.
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
6.
dátum nadobudnutia exemplára,38)
7.
spôsob nadobudnutia exemplára.
(2)
Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živých exemplárov rastlín druhov uvedených v prílohe I dohovoru.4) Evidenčný zoznam predkladá držiteľ týchto exemplárov raz ročne do 31. januára príslušnému obvodnému úradu životného prostredia na overenie a potvrdenie správnosti vedenia evidencie za predchádzajúci kalendárny rok. Obvodný úrad životného prostredia overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka a uvedie dátum potvrdenia.
(3)
Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. b) vedú držitelia exemplárov rastlín neuvedení v odseku 2.
(4)
Exemplár rastliny zapíše držiteľ exemplára do evidenčného zoznamu v deň jeho nadobudnutia.
(5)
Exemplár rastliny vyradí držiteľ exemplára z evidenčného zoznamu v deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo v deň, keď nastal iný dôvod jeho vyradenia.
§ 11
Evidencia exemplárov živočíchov
(1)
Evidenciu o živých exemplároch živočíchov tvorí
a)
druhová karta exemplára živočícha (ďalej len „druhová karta“),
b)
kniha chovu a držby exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu“).
(2)
Evidenciu o exemplároch živočíchov, o ktorých sa nevedie evidencia podľa odseku 1, tvorí písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia exemplárov živočíchov; obsahuje najmä
a)
evidenčné číslo držiteľa exemplára,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár živočícha nadobudla, evidenčné číslo tejto osoby,
c)
vedecké meno druhu exemplára,
d)
počet nadobudnutých exemplárov,
e)
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
f)
dátum nadobudnutia exemplára,
g)
spôsob nadobudnutia exemplára.
(3)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)].
(4)
Exemplár plaza, vtáka a cicavca zapíše držiteľ exemplára do druhovej karty v deň jeho narodenia, vyliahnutia alebo iného nadobudnutia.
(5)
Exemplár plaza, vtáka a cicavca vyradí držiteľ exemplára z druhovej karty v deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo v deň, keď nastal iný dôvod jeho vyradenia.
(6)
Každú zmenu v druhovej karte oznámi držiteľ exemplára bez zbytočného odkladu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia písomne doručením kópie druhovej karty s vyznačenou zmenou alebo doručením osobitného listu. Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely. Zmeny v takej druhovej karte podnikateľ oznamuje obvodnému úradu životného prostredia štvrťročne doručením kópie aktualizovanej druhovej karty.
(7)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. b) vedie držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov okrem exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)]. Tento držiteľ exemplára predkladá knihu chovu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia raz ročne do 31. januára na overenie a potvrdenie správnosti vedenia evidencie za predchádzajúci kalendárny rok. Obvodný úrad životného prostredia overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka a uvedie dátum potvrdenia.
(8)
Držiteľ exemplárov živočíchov uvedených v odseku 7 zapisuje do knihy chovu
a)
evidenčné číslo držiteľa exemplára,
b)
novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,
c)
každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d)
vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva vyradených exemplárov, evidenčného čísla nového držiteľa exemplára, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa exemplára,
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,
f)
údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,
g)
iný údaj o chove.
(9)
Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu exemplárov živočíchov určených na iné účely.
§ 12
Preukázanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácia exemplárov
(1)
Držiteľ exemplára je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) preukázať, že exemplár
a)
pochádza z voľnej prírody,
b)
je z potomstva prvej generácie,39)
c)
je z potomstva druhej generácie alebo z potomstva ďalších generácií,40)
d)
je prepadnutý alebo zhabaný,
e)
je získaný zo zariadenia odchovávajúceho živočíchy v zajatí alebo umelo pestujúceho rastliny na komerčné účely, ktoré je registrované na Sekretariáte dohovoru,4)
f)
je získaný z farmového zariadenia, ktoré bolo schválené konferenciou členských štátov dohovoru,4)
g)
je umelo vypestovaný,41)
h)
bol nadobudnutý pred tým, ako sa naň začal vzťahovať dohovor,4)
i)
nebol chránený pred 1. júlom 2002 a držiteľ exemplára začal viesť evidenciu v zákonom ustanovenej lehote
(ďalej len „pôvod“).
(2)
Pôvod uvedený v odseku 1 písm. a) až h) sa označuje kódom v súlade s nariadením.42) Pôvod označený v odseku 1 písm. i) sa označuje kódom „N“.
(3)
Držiteľ exemplára podľa § 29 ods. 3 je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) preukázať oznámenie jeho držby preukazom o pôvode chráneného živočícha.
(4)
Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať okrem prípadu podľa odseku 21
a)
preukazom o pôvode exemplára živočícha, ak ide o živé exempláre plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. g)] (ďalej len „preukaz o pôvode“) alebo
b)
iným písomným dokladom,43) ak ide o živé exempláre rýb, obojživelníkov, bezstavovcov a rastlín druhov uvedených v prílohe A nariadenia9) prinesených z iného členského štátu Európskej únie.
(5)
Držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. g)] písomne požiada príslušný obvodný úrad životného prostredia o vydanie preukazu o pôvode bez zbytočného odkladu
a)
po uskutočnenom dovoze exemplára živočícha z tretej krajiny,
b)
po prinesení exemplára živočícha z iného členského štátu Európskej únie,
c)
po odchove exemplárov živočíchov, u ktorých nie je povinnosť nezameniteľného označenia alebo
d)
po nezameniteľnom označení ním odchovaných exemplárov živočíchov, u ktorých je povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13.
(6)
Pôvod exemplára v preukaze o pôvode určuje obvodný úrad životného prostredia na základe písomných podkladov predložených držiteľom exemplára. Obvodný úrad životného prostredia určí pôvod exemplára
a)
po predložení
1.
výnimky ministerstva na odchyt alebo zber daného exemplára z voľnej prírody a označí ho kódom „W“,
2.
dokladu o tom, že exemplár sa stal vlastníctvom štátu a označí ho kódom „I“, ktorý sa používa spolu s iným kódom, napríklad „I/W“; pri posudzovaní pôvodu potomstva je určujúci kód uvedený za lomkou,
b)
zhodný s pôvodom uvedeným v povolení na dovoz vydanom ministerstvom na exempláre druhov uvedených v prílohách A alebo B nariadenia,9)
c)
zhodný s pôvodom uvedeným v povolení na vývoz alebo v potvrdení na opätovný vývoz vydanom výkonným orgánom štátu vývozu alebo opätovného vývozu na exempláre druhov uvedených v prílohe C nariadenia9)
d)
a označí ho kódom „F“, ak aspoň jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písmenami a) až c) uvedený pôvod „W“, „R“ alebo „N“ určený podľa doterajších predpisov,
e)
a označí ho kódom „C“, ak ani jeden z rodičov nemá v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písmenami a) až c) uvedený kód pôvodu „W“, „R“, „O“ ani „N“ a exemplár po konzultácii s vedeckým orgánom spĺňa kritériá uvedené v nariadení,11)
f)
v súlade so stanoviskom ministerstva, ak držiteľ exemplára predloží iný písomný doklad, ako je uvedený v písmenách a) až e), alebo ak jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom pred 1. júlom 2002 uvedené, že má pôvod neznámy.
(7)
Ak aspoň jeden z rodičov má určený pôvod, označený kódom „O“, ktorý sa používa spolu s iným kódom, pri posudzovaní pôvodu potomstva je určujúci kód uvedený za lomkou.
(8)
Obvodný úrad životného prostredia vydá preukaz o pôvode po overení údajov v písomných dokladoch predložených držiteľom exemplára do 30 dní od doručenia kompletných podkladov podľa odseku 6 písm. a) až e) a v prípade podľa odseku 6 písm. f) do 60 dní od doručenia žiadosti o vydanie preukazu. Ak ministerstvo nemôže vydať stanovisko na základe jemu dostupných dokladov, konzultuje vydanie stanoviska s iným členským štátom alebo treťou krajinou. V takom prípade môže byť lehota predĺžená až do ukončenia konzultácie, maximálne však do 120 dní. Ak preukaz o pôvode nemožno vydať v ustanovenej lehote, obvodný úrad životného prostredia o tom a o dôvodoch písomne upovedomí držiteľa exemplára živočícha. Ak podklady na vydanie preukazu zaslané obvodnému úradu životného prostredia nie sú kompletné, obvodný úrad životného prostredia bez zbytočného odkladu písomne požiada držiteľa exemplára živočícha o doplnenie chýbajúcich dokladov. Ak preukaz o pôvode nemožno vydať, obvodný úrad životného prostredia o dôvodoch bez zbytočného odkladu písomne upovedomí držiteľa exemplára.
(9)
Preukaz o pôvode je neplatný, ak
a)
nie je potvrdený odtlačkom pečiatky obvodného úradu životného prostredia a podpisom zodpovedného zamestnanca alebo
b)
sa preukáže, že pôvod exemplára bol určený v rozpore s odsekom 6, alebo bol vydaný na základe nepravdivých údajov, alebo nie sú v ňom uvedené úplné a pravdivé údaje. Preukaz o pôvode písomne prehlási za neplatný odo dňa jeho vydania krajský úrad životného prostredia.
(10)
Na písomnú výzvu orgánu štátnej správy je držiteľ neplatného preukazu o pôvode povinný bez zbytočného odkladu odovzdať jeho originál.
(11)
Na akýkoľvek iný doklad, ktorý bol vydaný na základe neplatného preukazu o pôvode, sa neprihliada.
(12)
Obvodný úrad životného prostredia môže vydať nový preukaz o pôvode na exemplár, ktorého preukaz o pôvode je neplatný podľa odseku 9, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy nevyhnutné na preukázanie pôvodu podľa odseku 6.
(13)
Pri každej zmene držiteľa exemplára je pôvodný držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj preukaz o pôvode. Nový držiteľ exemplára je povinný nadobudnúť exemplár len spolu s preukazom o pôvode a zapísať do neho svoje evidenčné číslo, dátum nadobudnutia a poradové číslo exemplára v druhovej karte. Preukaz o pôvode sprevádza exemplár pri každom jeho premiestnení. Pri strate alebo krádeži exemplára je posledný držiteľ exemplára povinný bez zbytočného odkladu doručiť originál preukazu o pôvode príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(14)
V prípade, že exemplár živočícha uhynie a držiteľ exemplára si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát, je povinný odovzdať preukaz o pôvode príslušnému obvodnému úradu životného prostredia. Ak si ho chce držiteľ exemplára ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, je povinný vyznačiť dátum úhynu v preukaze o pôvode, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu.
(15)
Ak exemplár podľa odseku 5 opustí územie Slovenskej republiky, posledný držiteľ exemplára je povinný do 30 dní odovzdať originál preukazu o pôvode na miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia.
(16)
Preukaz o pôvode je verejná listina platná len na území Slovenskej republiky.
(17)
Držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohách B, C alebo D nariadenia9) nadobudnutých v iných členských štátoch Európskej únie v súlade s osobitným predpisom,3) ktorých pôvod nemožno určiť podľa odseku 6, je povinný požiadať o ich registráciu bez zbytočného odkladu po ich nadobudnutí alebo po doručení písomného upovedomenia obvodného úradu životného prostredia o tom, že preukaz o pôvode nemožno vydať. Obvodný úrad životného prostredia vydá potvrdenie o registrácii exemplára do piatich dní odo dňa podania žiadosti a nezameniteľného označenia exemplára podľa § 13.
(18)
Ustanovenie odseku 17 sa vzťahuje aj na odchované exempláre, ak aspoň jeden z rodičov bol exemplárom podľa odseku 3 alebo odseku 17.
(19)
Na potvrdenie o registrácii sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 9 písm. a) a odsekov 10, 11, 13 až 15.
(20)
Držiteľ exemplárov, na držbu ktorých sa nevzťahuje povinnosť podľa odseku 4 alebo odseku 17, je povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára písomným dokladom, ktorý obsahuje najmä
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudla,
2.
vedecké meno druhu exemplára,
3.
počet nadobudnutých exemplárov,
4.
dátum nadobudnutia exemplára.
(21)
Povinnosť preukazovať pôvod exemplára preukazom o pôvode podľa odseku 4 písm. a) a spôsob nadobudnutia exemplára potvrdením o registrácii podľa odsekov 17 a 18 sa nevzťahuje na exempláre, ktorých držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.
(22)
Ustanovenie odseku 21 sa nevzťahuje na držiteľa exemplára, ktorý sa zdržuje na území Slovenskej republiky dlhšie ako šesť mesiacov.
§ 13
Nezameniteľné označenie exemplárov
(1)
Držiteľ živých exemplárov vybraných druhov živočíchov je povinný zabezpečiť ich nezameniteľné označenie. Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť označenie exemplárov druhov uvedených v prílohe A nariadenia9) pod dohľadom zamestnanca obvodného úradu životného prostredia. Držiteľ exemplárov iných druhov je povinný zabezpečiť ich označenie pod dohľadom zamestnanca obvodného úradu životného prostredia alebo ním poverenej organizácie ochrany prírody a krajiny, ak obvodný úrad životného prostredia neurčí inak. Prítomný zamestnanec obvodného úradu životného prostredia alebo ním poverená organizácia vyhotoví z označenia záznam. Náklady na nezameniteľné označenie exemplárov znáša držiteľ exemplára.
(2)
Držiteľ vybraných druhov živých exemplárov je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie pod dohľadom zamestnanca obvodného úradu životného prostredia, ktorý o tom vyhotoví záznam.
(3)
Pri strate alebo znehodnotení nezameniteľného označenia držiteľ exemplára bez zbytočného odkladu písomne informuje obvodný úrad životného prostredia. Opätovné označenie exemplára sa vykonáva spôsobom uvedeným v odseku 1. O novom nezameniteľnom označení exemplára vedie obvodný úrad životného prostredia osobitnú evidenciu, zapíše túto zmenu do preukazu o pôvode alebo do potvrdenia o registrácii a bez zbytočného odkladu informuje orgán štátnej správy podľa § 14 písm. d) a vedecký orgán.
(4)
Nezameniteľné označenie exemplára sa nesmie znovu použiť na označenie exemplára s výnimkou prípadu, ak sa uhynutý alebo usmrtený exemplár ponecháva ako dermoplastický preparát v celku.
(5)
V prípade, že označenie podľa nariadenia3) nie je vhodné z dôvodov špecifických fyzických a etologických vlastností živočícha, obvodný úrad životného prostredia určí iné označenie na základe stanoviska vedeckého orgánu a túto skutočnosť zaznamená do druhovej karty a preukazu o pôvode, potvrdenia o registrácii alebo do knihy chovu. Ak môže byť exemplár bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v týchto dokladoch dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.
(6)
Povinnosť nezameniteľného označovania sa nevzťahuje na držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov a ak sa na túto povinnosť nevzťahuje nariadenie.3)
Orgány štátnej správy a vedecký orgán
§ 14
Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť
Orgány štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „ochrana exemplárov“) sú
a)
ministerstvo,
b)
krajský úrad životného prostredia,
c)
obvodný úrad životného prostredia,
d)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
§ 15
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy a vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „štátny dozor“) a určuje hlavné smery tejto činnosti,
b)
vykonáva funkciu výkonného orgánu Slovenskej republiky podľa dohovoru4) a nariadenia,3) zabezpečuje spoluprácu so Sekretariátom dohovoru4) a s výkonnými orgánmi iných štátov, vypracúva výročnú správu o plnení záväzkov vyplývajúcich z dohovoru4) a nariadenia3) a každý druhý rok správu o legislatívnych, regulačných a administratívnych opatreniach na uplatňovanie dohovoru4) a nariadenia,3)
c)
rozhoduje o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, súhlasu na premiestnenie živých exemplárov a vedie o tom evidenciu,
d)
vedie záznamy o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskeho spoločenstva,
e)
oznámi výkonnému orgánu členského štátu miesto, kde sa má exemplár umiestniť v prípade vydania súhlasu na premiestnenie,
f)
rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností a vedie o tom evidenciu,
g)
môže zakázať držbu exemplárov,
h)
prijíma a eviduje oznámenia o dovoze exemplárov,
i)
v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia, inšpekciou a colnými úradmi vedie evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa tohto zákona, nariadenia3) alebo osobitného predpisu44) pre potreby orgánov štátnej správy,
j)
ustanovuje najmenej jeden vedecký orgán (§ 21) alebo taký počet vedeckých orgánov, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru,4) nariadení3) a tohto zákona,
k)
určuje záchytné strediská,45)
l)
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
m)
je správcom exemplárov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo súdu a môže také exempláre uvedené v prílohách B až D nariadenia9) predať,
n)
vyhodnocuje údaje o nedovolenom obchode s exemplármi a prijíma potrebné opatrenia,
o)
posudzuje platnosť povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného výkonným orgánom štátu dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
p)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany exemplárov,
q)
menuje zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Komisie Európskych spoločenstiev,
r)
oznámi mená a adresy ustanovených výkonných orgánov a vedeckých orgánov, ako aj všetky zmeny v poskytnutých údajoch Komisii Európskych spoločenstiev,
s)
monitoruje v spolupráci s inšpekciou, obvodným úradom životného prostredia, políciou a colnými orgánmi dodržiavanie ustanovení dohovoru4) a nariadenia,3) informuje Sekretariát dohovoru4) a Komisiu Európskych spoločenstiev o krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami nariadenia3) a o výsledkoch šetrenia na základe upozornenia Komisie Európskych spoločenstiev,
t)
informuje Komisiu Európskych spoločenstiev o zamietnutí žiadostí o vydanie povolenia alebo potvrdenia a uznáva zamietnutie žiadostí orgánmi iných členských štátov,
u)
je orgánom príslušným na komunikáciu s Komisiou Európskych spoločenstiev a Sekretariátom dohovoru,4)
v)
prijíma potrebné kroky na informovanie verejnosti o ustanoveniach dohovoru,4) nariadenia3) a tohto zákona,
w)
zabezpečuje prostredníctvom Poradného zboru pre dohovor4) najmä
1.
spoluprácu pri identifikácii exemplárov uvedených v prílohách A až D nariadenia9) pre potreby orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov, najmä pri colných kontrolách na hraniciach,
2.
vypracúvanie odborných podkladov, analýz, prognóz a informácií o exemplároch pre ministerstvo a vedecký orgán (§ 21),
3.
prípravu materiálov na konferenciu členských štátov dohovoru,4) prípadne na iné zasadnutia členských štátov dohovoru,4)
4.
posudzovanie vhodnosti zaradenia pôvodných druhov rastlín a živočíchov do príloh k dohovoru,4)
5.
posudzovanie stavu a vývoja jednotlivých druhov a navrhovanie opatrení na výskum, monitoring, ochranu, zachovanie alebo zlepšenie stavu biodiverzity a jej rozumné využívanie,
x)
vydáva stanovisko pri určovaní pôvodu podľa § 12 ods. 6 písm. f),
y)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v dohovore,4) nariadení3) a v tomto zákone.
(3)
Evidencia podľa odseku 2 písm. c), f), h) a i) obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby a ich evidenčné číslo určené vedeckým orgánom,
b)
dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
d)
adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
e)
číslo telefónu a faxu osôb uvedených v písmene a),
f)
adresu miesta povoleného chovu alebo pestovania živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A nariadenia9) z voľnej prírody [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
g)
údaje o druhu, množstve a pôvode exemplárov,
h)
účel dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov,
i)
číslo povolenia alebo potvrdenia alebo iného rozhodnutia,
j)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, označenie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorý uložil sankciu, druh sankcie, za aké protiprávne konanie bola sankcia uložená.
(4)
Údaje
a)
podľa odseku 3 písm. e) a f) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. h) a i),
b)
podľa odseku 3 písm. j) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. c), f) a h).
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti
1.
o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
b)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,
c)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu (§ 3),
d)
zoznam colných úradov na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva,
e)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje,
f)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, o potvrdení o registrácii, ako aj o preukaze o pôvode,
g)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 3 a 7 a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17,
h)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a).
§ 16
Krajský úrad životného prostredia
Krajský úrad životného prostredia
a)
vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany exemplárov v územnom obvode kraja,
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia,
c)
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,46)
d)
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
f)
prehlasuje za neplatné preukazy o pôvode podľa § 12 ods. 9 písm. b),
g)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.
§ 17
Obvodný úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia
a)
vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany exemplárov v územnom obvode obvodného úradu životného prostredia,
b)
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,46)
c)
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
e)
rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,
f)
ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona,
g)
bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku o pokute,
h)
uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu, potvrdení o registrácii a druhových kariet,
i)
plní úlohu výkonného orgánu na úseku dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov a posudzovania vhodnosti metódy označenia exemplárov,47)
j)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení nariadenia48) a tohto zákona a začne konanie v prípade podozrenia z ich porušovania,
k)
vydáva preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 8, potvrdenie o registrácii podľa § 12 ods. 17 a určuje pôvod podľa § 12 ods. 6 písm. a) až e),
l)
je príslušným orgánom podľa nariadenia,49)
m)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.
§ 18
Inšpekcia
Inšpekcia
a)
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátny dozor okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,46)
b)
ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona (§ 22 a 23),
c)
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
d)
rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,
e)
bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku o pokute,
f)
je príslušným orgánom podľa nariadenia.49)
§ 19
Úlohy ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov
(1)
Colný úrad na úseku ochrany exemplárov50)
a)
kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov v spolupráci s orgánmi veterinárnej a rastlinno-lekárskej starostlivosti v súlade s nariadením;3) pri kontrole postupuje tak, aby živé exempláre prešli colným konaním s najkratším možným zdržaním, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo ich úniku, poranenia, poškodenia zdravia alebo nevhodného zaobchádzania s nimi,
b)
kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Spoločenstva sprevádza platný doklad na dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení, v potvrdení alebo v oznámení o dovoze; v prípade pochybností si vyžiada stanovisko vedeckého orgánu alebo ministerstva,
c)
pri vstupe po vyplnení kolónky 27 vráti prvú kópiu pre držiteľa povolenia na dovoz dovozcovi a originál povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
d)
pri vstupe po vyplnení kolónky 14 vráti kópiu pre držiteľa oznámenia o dovoze dovozcovi a originál oznámenia o dovoze, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
e)
pri výstupe po vyplnení kolónky 27 vráti originál a prvú kópiu pre držiteľa povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vývozcovi alebo opätovnému vývozcovi a ich druhú kópiu určenú pre výkonný orgán štátu vývozu alebo opätovného vývozu zašle bez zbytočného odkladu ministerstvu,
f)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu ostatné doklady, ktoré mu boli predložené v súlade s týmto zákonom, nariadením3) alebo dohovorom,4)
g)
bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo o tom, že zistil dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit exemplárov alebo výrobkov z tuleňov v rozpore s týmto zákonom alebo nariadením,3) vyhotoví o tom zápis, zásielku zaistí a zabezpečí umiestnenie živých zaistených exemplárov vo vhodných priestoroch,
h)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu právoplatné rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci alebo o zhabaní tovaru alebo veci, ktorým je exemplár alebo výrobok z tuleňov a zabezpečí umiestnenie živých exemplárov v záchytnom stredisku,45)
i)
je príslušný na odmietnutie zásielky exemplárov, ak sú dopravené do miesta vstupu do Spoločenstva bez príslušných platných povolení alebo potvrdení,
j)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto zákona a nariadenia3) a začne konanie v prípade predpokladu ich porušovania,48)
k)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom a vedeckým orgánom informovanie verejnosti na určených colných úradoch o ustanoveniach dohovoru4) a nariadenia,3)
l)
je príslušným orgánom podľa nariadenia.49)
(2)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj Colný kriminálny útvar Colného riaditeľstva Slovenskej republiky.51) Colný kriminálny útvar
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto zákona a nariadenia,3)
b)
je oprávnený vyžadovať preukázanie pôvodu exemplára, spôsobu nadobudnutia exemplára alebo registrácie exemplára.
(3)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plnia aj veterinárne orgány,46) a to tak, že
a)
miestne príslušný orgán veterinárnej správy po fyzickej obhliadke písomne potvrdí žiadateľovi o vydanie povolenia na dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B nariadenia,9) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť,52)
b)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice kontroluje, či sú živé živočíchy prepravované v súlade s podmienkami uvedenými v povolení na dovoz, vývoz, alebo v potvrdení na opätovný vývoz.53)
§ 20
Výkon štátneho dozoru
(1)
Štátny dozor je zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia20) a právnické osoby dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie, nariadenie3) a povinnosti vyplývajúce z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona a osobitného predpisu.54)
(2)
Zamestnanci orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov podľa § 14 a nimi poverené osoby majú právo na účely výkonu štátneho dozoru
a)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby a jej zamestnancov,
b)
vstupovať na pozemky, do objektov a zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,55)
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať splnenie povinností podľa § 9 ods. 6 písm. a) a § 12 ods. 1, 3, 4, 17, 18 a 20,
e)
požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona a nariadenia,3)
f)
požadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov predloženie prvopisov dokladov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru a požadovať ich kópie,
g)
nazerať do príslušných dokladov,
h)
odobrať potrebné vzorky,
i)
vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala exempláre, ktoré má v držbe, a prvopisy dokladov a iných písomností, ktoré sa týkajú exemplárov,
j)
po výzve podľa písmena i) prevziať a odniesť aj mimo priestorov kontrolovanej osoby exempláre a prvopisy dokladov a iných písomností,
k)
odňať exempláre a prvopisy dokladov, ak ich kontrolovaný subjekt neodovzdal dobrovoľne,
l)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis,56)
m)
požadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov.
(3)
Kontrolovaná osoba a jej zamestnanci sú povinní
a)
zamestnancom orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov a nimi povereným osobám
1.
preukázať svoju totožnosť,38)
2.
umožniť vykonanie štátneho dozoru,
3.
umožniť vstupovanie na pozemky, do objektov a zariadení, v ktorých sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,55)
4.
vytvoriť vhodné materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru,
5.
odovzdať na ich výzvu exempláre a prvopisy dokladov a iných písomností,
6.
umožniť odňatie exemplára a prvopisov dokladov a iných písomností, ak ich neodovzdali dobrovoľne,
7.
poskytnúť súčinnosť pri identifikácii a kontrole živých exemplárov a manipulovať s nimi,
8.
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis,55)
b)
vykonať nariadenia orgánu štátnej správy podľa odseku 5 písm. a) a b) a podať o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor,
c)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán štátnej správy podľa odseku 5 písm. c).
(4)
Zamestnanci orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov a nimi poverené osoby sú povinní
a)
oznámiť najneskôr v deň začatia výkonu štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo jej zamestnancom začatie kontroly a preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením,
b)
vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí exemplárov, prvopisov dokladov a iných písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
c)
odovzdať kontrolovanej osobe prvopisy dokladov a iných písomností podľa odseku 2 písm. h) až j), ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku, o inom správnom delikte alebo o zhabaní podľa tohto zákona,
d)
odovzdať kontrolovanej osobe exempláre podľa odseku 2 písm. h) až j), ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku alebo o inom správnom delikte podľa tohto zákona, ak nebolo rozhodnuté o ich zaistení, prepadnutí alebo zhabaní,
e)
oboznámiť kontrolovanú osobu so zisteniami pri výkone štátneho dozoru,
f)
zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.
(5)
Orgán štátnej správy na úseku ochrany exemplárov môže podľa závažnosti zistených skutočností písomne
a)
nariadiť zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu štátneho dozoru,
b)
nariadiť vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane
1.
nariadenia kontrolovanej osobe uviesť veci do pôvodného stavu, ak je to možné a účelné,
2.
zabezpečenia vykonania určitých opatrení na náklady kontrolovanej osoby, ak tá nekonala v určenej lehote,
c)
zakázať alebo obmedziť nakladanie s exemplármi, napríklad predať ich alebo iným spôsobom ich previesť do držby inej osoby, a to najneskôr do skončenia kontroly alebo skončenia konania podľa § 22 až 25.
(6)
Ak kontrolovaná osoba nesúhlasí so zisteniami pri výkone štátneho dozoru alebo s opatreniami podľa odseku 5, môže sa k nim vyjadriť v čase oboznámenia so zisteniami pri výkone štátneho dozoru alebo v lehote určenej orgánom štátnej správy vykonávajúcim štátny dozor. Podané vyjadrenie nemá odkladný účinok.
(7)
Orgán štátnej správy na úseku ochrany exemplárov môže uložiť kontrolovanej osobe a jej zamestnancom za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo za nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 poriadkovú pokutu do 10 000 Sk. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Na plnenie konkrétnej úlohy v rámci výkonu štátneho dozoru môže orgán štátnej správy na úseku ochrany exemplárov prizvať zamestnancov iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou takej úlohy, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na 12 pracovných dní v kalendárnom roku. Účasť zamestnancov právnických osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, za ktorý im patrí náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku.57) Iným fyzickým osobám za účasť na výkone štátneho dozoru patrí dohodnutá odmena. Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.58)
(9)
Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly.
(10)
Orgány štátnej správy na úseku ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona a nariadenia3) spolupracujú s ostatnými orgánmi štátnej správy, právnickými osobami, podnikateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú povinné poskytnúť im súčinnosť, najmä
a)
štátne orgány sú povinné poskytnúť bezplatne požadované podklady a informácie, ktoré zistili pri svojej činnosti,
b)
štátne kontrolné orgány majú povinnosť oznamovať orgánom štátnej správy na úseku ochrany exemplárov výsledky kontrol, ktoré sa týkajú exemplárov, spolupracovať vrátane vykonávania spoločných kontrol,
c)
vydavatelia tlače sú povinní na písomnú žiadosť orgánu štátnej správy na úseku ochrany exemplárov oznámiť identifikačné údaje objednávateľa inzerátu uverejneného pod značkou,
d)
dopravcovia sú na písomnú žiadosť orgánu štátnej správy na úseku ochrany exemplárov povinní oznámiť najmä odosielateľov a adresátov a skutočných príjemcov nimi prepravovaných exemplárov, ako aj údaje o čase prepravy, množstve prepravovaných exemplárov a prípadne ďalšie údaje, ak sú im známe,
e)
ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinní v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť orgánom štátnej správy na úseku ochrany exemplárov v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť na zabezpečenie úloh podľa tohto zákona.
(11)
Fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia sú povinní na výzvu orgánu štátnej správy na úseku ochrany exemplárov v lehote ním určenej podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru alebo na objasnenie protiprávneho konania podľa tohto zákona, ako aj predložiť potrebné doklady súvisiace s podaným vysvetlením. Vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.
(12)
Orgán štátnej správy na úseku ochrany exemplárov je oprávnený osobu podľa odseku 11 predvolať na účel podania vysvetlenia alebo vyzvať na podanie vysvetlenia písomnou formou. Ak sa osoba dostaví na podanie vysvetlenia, má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.57) Nárok na náhradu zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch dní odo dňa, keď sa dostavila na podanie vysvetlenia.
(13)
Ak sa osoba na výzvu orgánu štátnej správy na úseku ochrany exemplárov nedostaví bez náležitého ospravedlnenia na podanie vysvetlenia alebo ho nepodá v určenej lehote, môže jej tento orgán štátnej správy uložiť poriadkovú pokutu do 10 000 Sk, a to aj opakovane. Výnos z poriadkovej pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.
(14)
Na výkon štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.59)
§ 21
Vedecký orgán Slovenskej republiky
(1)
Na účely tohto zákona plní úlohy vedeckého orgánu organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená ministerstvom.
(2)
Vedecký orgán
a)
sa vyjadruje
1.
k žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
k žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov na území Európskych spoločenstiev,
3.
k návrhu na určenie záchytného strediska,45)
4.
k nakladaniu so zhabanými exemplármi, najmä k ich navráteniu do voľnej prírody,
b)
na základe žiadosti ministerstva sa vyjadruje aj k iným skutočnostiam týkajúcim sa ochrany exemplárov,
c)
poskytuje odbornú pomoc orgánom štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona a nariadenia,3)
d)
zhromažďuje odborné údaje o exemplároch,
e)
spolupracuje s vedeckými orgánmi iných štátov, medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a vedeckými inštitúciami,
f)
v súčinnosti s ministerstvom priebežne sleduje povolený dovoz a vývoz exemplárov a navrhuje opatrenia na ochranu druhov,
g)
navrhuje ministerstvu primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe B nariadenia,9) napríklad navrhnutím vývozných kvót,
h)
v prípade dovozu živých exemplárov, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo v zajatí neprežijú podstatnú časť svojho priemerného veku, navrhuje primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na dovoz,
i)
vedie evidenciu držiteľov exemplárov a evidenciu exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, colných orgánov, daňových orgánov, orgánov veterinárnej správy; evidencia osôb obsahuje údaje uvedené v § 15 ods. 3 písm. a) až f) a evidencia exemplárov obsahuje názov druhu a opis exemplára, spôsob jeho označenia, špecifikáciu jeho množstva alebo hmotnosti, pôvodu podľa § 12 a číslo dokladu, na základe ktorého bol určený, opis pestovného a chovného zariadenia, v ktorom je exemplár umiestnený, kópie preukazov o pôvode, druhových kariet, evidenčných zoznamov, kníh chovu a potvrdení o registrácii; informácie z evidencie osôb poskytuje uvedeným orgánom na základe písomne odôvodnenej žiadosti; informácie z evidencie osôb nemožno poskytovať verejnosti,
j)
určuje evidenčné číslo osobám uvedeným v písmene i); evidenčné číslo tvorí poradové číslo z evidencie osôb podľa písmena i) a posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bolo pridelené,
k)
vypracúva podklady správ pre ministerstvo podľa § 15 ods. 2 písm. b),
l)
vypracúva návrhy na konferenciu členských štátov dohovoru4) a dáva stanoviská k návrhom iných štátov na konferencii členských štátov dohovoru,4)
m)
určuje pre colné orgány hodnotu exemplárov na účely určenia ich colnej hodnoty,
n)
je orgánom príslušným na komunikáciu so Sekretariátom dohovoru4) a s Komisiou Európskych spoločenstiev v rozsahu svojej pôsobnosti,
o)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone, nariadení3) a v dohovore.4)
Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 22
Iné správne delikty
(1)
Pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk a prepadnutie exemplára uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
poruší podmienky určené v povolení alebo v potvrdení vydanom podľa tohto zákona a podľa nariadenia,60)
b)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia alebo v oznámení o dovoze61) (§ 6 ods. 1 a 2 a § 8),
c)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie preukazu o pôvode (§ 12 ods. 5),
d)
nepredloží povolenie na dovoz pred vstupom na územie Európskych spoločenstiev,62)
e)
nepredloží oznámenie o dovoze pred vstupom na územie Európskych spoločenstiev alebo predloží neúplné alebo nepravdivé údaje v oznámení o dovoze,63)
f)
nepredloží povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz pred výstupom z územia Európskych spoločenstiev,7)
g)
použije pri dovoze, vývoze alebo opätovnom vývoze falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu,64)
h)
použije falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu ako podklad na vydanie iného povolenia alebo potvrdenia na akýkoľvek iný úradný účel v súvislosti s týmto zákonom alebo nariadením,61)
i)
použije exempláre druhov uvedených v prílohe A nariadenia9) na iný účel, ako je uvedené v povolení na dovoz,
j)
použije povolenie alebo potvrdenie na iný exemplár alebo na iný účel, ako je ten, na ktorý bolo vydané,
k)
použije štítok na iný účel, ako je určený,65)
l)
sfalšuje alebo zmení povolenie, potvrdenie alebo rozhodnutie, alebo si dá vykonať neoprávnené zmeny v povolení, potvrdení alebo rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona alebo nariadenia,3)
m)
neoznámi predchádzajúce zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia24) [§ 6 ods. 2 písm. f) a § 8 ods. 6],
n)
nevedie evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona (§ 9 až 11),
o)
nesplní povinnosti uvedené v § 10 ods. 3, 4, 5 a § 11 ods. 4, 5 a 6,
p)
odovzdá exemplár v rozpore s § 9 ods. 4,
q)
neodovzdá originál neplatného preukazu o pôvode (§ 12 ods. 10),
r)
nesplní povinnosti podľa § 13,
s)
nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,66)
t)
nesplní povinnosti uvedené v § 4 ods. 2 a 3,
u)
nesplní povinnosti uvedené v § 12 ods. 13, 15 a 19,
v)
nesplní povinnosť podľa § 13 uloženú orgánom štátnej správy [§ 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. e), § 17 písm. d) a § 18 písm. c)],
w)
nesplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadením,3) ak sa nepostihujú podľa odseku 2.
(2)
Pokutu od 50 000 Sk do 1 000 000 Sk a prepadnutie exemplára uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
dovezie na územie Európskych spoločenstiev alebo vyvezie alebo opätovne vyvezie z územia Európskych spoločenstiev exemplár bez povolenia alebo potvrdenia, alebo bez oznámenia o dovoze,64)
b)
vykoná tranzit bez dokladov, ktoré sa na tranzit vyžadujú67) (§ 2 ods. 1), alebo s falošnými, falzifikovanými, alebo s neplatnými dokladmi,
c)
kúpi, ponúkne na kúpu, nadobudne na komerčné účely, vystavuje na verejnosti na komerčné účely, využíva na komerčný zisk a predaj, drží na predaj, ponúka na predaj alebo prepravuje na účely predaja exemplár v rozpore s nariadením,31)
d)
drží exemplár v rozpore s § 4 ods. 1,
e)
premiestni exemplár v rozpore s nariadením,68)
f)
nesplní si povinnosť podľa § 20 ods. 3,
g)
nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepožiada o registráciu exemplára podľa § 12 ods. 17 alebo nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12 ods. 20,
h)
ako držiteľ exemplára použije nezameniteľné označenie exemplára v rozpore so zákonom (§ 13),
i)
drží exemplár, ktorého držba je zakázaná alebo obmedzená podľa tohto zákona a nariadenia,3)
j)
nevydá zaistený exemplár podľa § 24 ods. 5,
k)
neumožní odňatie exemplára podľa § 24 ods. 6,
l)
neposkytne súčinnosť pri výkone štátneho dozoru (§ 20 ods. 3),
m)
koná v rozpore s nariadením obvodného úradu životného prostredia alebo inšpekcie podľa § 24 ods. 8,
n)
dovezie výrobky z tuleňov bez výnimky udelenej ministerstvom (§ 5).
(3)
Ak sa osoba dopustí iného správneho deliktu podľa odsekov 1 a 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký iný správny delikt uložená pokuta, môže jej byť uložená pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Prepadnutie exemplára možno uložiť vtedy, ak je exemplár vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania a exemplár bol
a)
použitý alebo určený na spáchanie iného trestného deliktu alebo
b)
získaný iným správnym deliktom, alebo bol nadobudnutý za exemplár získaný iným správnym deliktom.
(5)
Prepadnutie exemplára nemožno uložiť, ak hodnota exemplára je v nápadnom nepomere k povahe tohto iného správneho deliktu.
(6)
Vlastníkom prepadnutého exemplára sa stáva štát.
(7)
Prepadnutie exemplára možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.
(8)
Ak nebolo za iný správny delikt uložené prepadnutie exemplára, obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia môže rozhodnúť o zhabaní exemplára, ak nie je vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania, alebo ak ten, kto sa dopustil protiprávneho konania, je neznámy, a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem.
(9)
O zhabaní exemplára nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri roky. Ustanovenie odseku 6 platí rovnako.
(10)
Konanie o uložení sankcie možno začať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení alebo nesplnení povinnosti podľa tohto zákona a nariadenia3) dozvedel príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu alebo nesplneniu povinnosti.
(11)
Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(12)
Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(13)
Sankciu vymáha orgán, ktorý ju uložil.
(14)
Osoba, proti ktorej obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia rozhodnutím vyslovila výrok o porušení tohto zákona a nariadenia,3) je povinná uhradiť štátu trovy konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu alebo zhabania paušálnou sumou vo výške 1 000 Sk. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(15)
Uhradené trovy konania podľa odseku 14 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(16)
Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.
§ 23
Priestupky
(1)
Pokarhanie, pokutu od 500 Sk do 150 000 Sk a prepadnutie exemplára uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 22 ods. 1.
(2)
Pokutu od 2 000 Sk do 300 000 Sk a prepadnutie exemplára uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 22 ods. 2.
(3)
Ak sa osoba dopustí priestupku podľa odseku 1 alebo 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená sankcia, môže jej byť uložená pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch,69) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(7)
Sankciu vymáha orgán, ktorý ju uložil.
(8)
Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.
§ 24
Zaistenie exemplára
(1)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia môže na prerokovanie priestupku alebo iného správneho deliktu alebo pre potreby konania o zhabaní zaistiť exemplár spolu s prenosným zariadením, v ktorom sa nachádza v čase zaistenia.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia môže exemplár zaistiť podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia vydá rozhodnutie o zaistení exemplára a doručí ho do vlastných rúk osobe, ktorej bol exemplár zaistený. Ak to vyžaduje naliehavá situácia, môže rozhodnutie o zaistení exemplára oznámiť ústne; deň ústneho oznámenia rozhodnutia je dňom oznámenia rozhodnutia. Písomné rozhodnutie musí obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia vydať do piatich dní odo dňa ústneho oznámenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia; odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
V rozhodnutí o zaistení exemplára sa uvedú dôvody, pre ktoré sa exemplár zaisťuje, a poučenie o právach a povinnostiach osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. Rozhodnutie obsahuje aj upozornenie na možnosť predaja exemplára v prípade nezaplatenia pokuty.
(5)
Osoba, ktorej bolo doručené alebo ústne oznámené rozhodnutie o zaistení exemplára podľa odseku 3, je povinná tento exemplár vydať obvodnému úradu životného prostredia alebo inšpekcii.
(6)
Ak nie je obvodnému úradu životného prostredia alebo inšpekcii zaistený exemplár vydaný, možno ho držiteľovi exemplára odňať.
(7)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia o vydaní alebo odňatí zaisteného exemplára vyhotoví úradný záznam, v ktorom uvedie najmä opis exemplára. Osobe, ktorá exemplár vydala alebo ktorej bol exemplár odňatý, vystaví obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia potvrdenie o vydaní exemplára alebo o odňatí exemplára.
(8)
Exemplár, ktorý možno podľa odseku 1 zaistiť, môže obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia osobe ponechať a súčasne nariadiť, aby exemplár nepredávala alebo s ním iným spôsobom nenakladala. Odsek 7 platí primerane.
(9)
Ak zaistený exemplár už nie je potrebný na ďalšie konanie podľa tohto zákona alebo ak sa neuplatní postup podľa § 25, obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia, ktorá exemplár zaistila, exemplár osobe, ktorá ho vydala alebo ktorej bol odňatý, bez zbytočného odkladu vráti. Vrátenie exemplára potvrdí osoba svojím podpisom.
(10)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia exemplár nevráti, ak má pochybnosti o tom, či exemplár patrí osobe, ktorej bol zaistený, alebo ak právo na zaistený exemplár uplatní iná osoba ako tá, ktorej bol exemplár zaistený, a odporučí týmto osobám, aby uplatnili svoj nárok na vrátenie exemplára na príslušnom súde.
(11)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia, ktoré zaistia živý exemplár, sú povinné zabezpečiť vhodné podmienky na jeho umiestnenie a starostlivosť. Ak obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia sama nemôže zabezpečiť také podmienky, zabezpečia ich najmä prostredníctvom právnickej osoby alebo podnikateľa podľa osobitného predpisu.70)
§ 25
Zhabanie exemplára
(1)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia môže zhabať exemplár, ak
a)
držiteľ exemplára nevedie o exemplári evidenciu podľa § 9 až 11,
b)
držiteľ exemplára nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 12,
c)
držiteľ exemplára ho má v rozpore s § 12 ods. 17 alebo
d)
sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 24 ods. 8.
(2)
Vlastníkom zhabaného exemplára sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní štát.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia, ktoré rozhodli o zhabaní exemplára, to oznámia bez zbytočného odkladu ministerstvu a zabezpečia jeho umiestnenie v záchytnom stredisku.45)
(4)
Osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené
a)
s odobratím, zaistením a so zhabaním exemplára a s jeho následnou starostlivosťou do právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní a
b)
s návratom zhabaného živého exemplára do štátu vývozu alebo
c)
s premiestnením zhabaného živého exemplára do záchytného strediska v Slovenskej republike45) alebo mimo jej územia.
(5)
Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 26
Správa majetku štátu
(1)
Ministerstvo vykonáva správu živých exemplárov, ktoré sa stali majetkom štátu na základe
a)
rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný v konaní podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,71)
b)
rozhodnutia súdu, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný v trestnom konaní.
(2)
Ministerstvo môže poveriť správou majetku štátu uvedeného v odseku 1 ním zriadenú organizáciu ochrany prírody a krajiny.72)
(3)
Exempláre vo vlastníctve štátu možno
a)
navrátiť do voľnej prírody, ak je to možné alebo účelné,
b)
po konzultácii s výkonným orgánom štátu vývozu vrátiť do štátu, z ktorého boli dovezené na územie Slovenskej republiky v rozpore s týmto zákonom alebo nariadením,3)
c)
po konzultácii s výkonným orgánom iného členského štátu Spoločenstva vrátiť do tohto štátu, ak boli z neho premiestnené v rozpore s týmto zákonom alebo nariadením,3)
d)
umiestniť v záchytnom stredisku,45)
e)
použiť na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany druhu,
f)
použiť na výskum zameraný na ochranu a zachovanie daného druhu,
g)
použiť na zbierkotvornú a výchovnú činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií a vysokých škôl,
h)
použiť na vzdelávacie účely orgánov štátnej správy (§ 14),
i)
previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu; ustanovenie odseku 5 tým nie je dotknuté,
j)
zlikvidovať, ak neživé exempláre nemožno použiť inak,
k)
použiť iným spôsobom podľa rozhodnutia ministerstva.
(4)
Správu neživých exemplárov vykonávajú orgány podľa osobitných predpisov71) v súlade s odsekom 3 písm. g) až k).
(5)
Zakazuje sa akýkoľvek prevod exemplárov podľa odseku 1, ako aj akákoľvek zmena držiteľa exemplára
a)
na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej boli exempláre zhabané73) alebo ktorá sa dopustila protiprávneho konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,44) alebo ktorá sa dopustila trestného činu,16)
b)
na neštátny subjekt, ak ide o exempláre druhov uvedených v prílohe A nariadenia,9) ktoré sa nenarodili a neodchovali v zajatí alebo umelo vypestovali.
(6)
Ustanovenie odseku 5 písm. b) sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je zapojená do medzinárodného záchranného programu, ktorého úlohou je ochrana predmetného druhu, alebo ktorá plní funkciu záchytného strediska.45)
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odseku 1 a podľa odseku 3 písm. i) až k) sa postupuje podľa osobitného predpisu.74)
§ 27
Spoločenská hodnota exemplárov
(1)
Spoločenská hodnota exemplárov vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.
(2)
Spoločenské ohodnocovanie exemplárov sa uplatňuje najmä pri
a)
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy,75)
b)
vypracúvaní znaleckých posudkov.76)
(3)
Spoločenskú hodnotu exemplárov určuje vedecký orgán podľa kritérií uvedených v odseku 1. Spoločenskú hodnotu exemplárov, ktoré sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov a rastlín, ustanovuje osobitný predpis.10)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 28
Spoločné ustanovenia
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahuje na konanie podľa § 6 ods. 15, § 12 ods. 6, 8, ods. 9 písm. b), ods. 10, 12, 17 a 18, § 13 ods. 1, 2 a 5, § 20 ods. 2, 5 a 6, § 24 ods. 8, § 26 ods. 3 písm. k) a § 28 ods. 3.
(2)
Orgán štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) konanie podľa tohto zákona zastaví, ak
a)
nebol zaplatený správny poplatok a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,77)
b)
uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 podnikateľovi-fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ-fyzická osoba o tom nedozvie.
(4)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykoná orgán, ktorý ako prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy na úseku ochrany exemplárov podľa § 14 písm. a) až d) a nedôjde medzi nimi k dohode, na ďalšie konanie je príslušná inšpekcia, ak ministerstvo nerozhodlo inak.
(5)
Každý, kto nájde exemplár, je povinný vydať ho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, nálezca je povinný odovzdať ho obvodnému úradu životného prostredia alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody a krajiny, ak obvodný úrad životného prostredia neurčí inak. Ak sa oň vlastník neprihlási do troch mesiacov od jeho odovzdania, prepadá exemplár do vlastníctva štátu, ktorého správcom je ministerstvo. Na správu takých exemplárov sa vzťahuje § 26.
(6)
Lehota uvedená v odseku 5 sa nevzťahuje na zdravotne poškodené nájdené exempláre preukázateľne pochádzajúce z voľnej prírody, ktoré možno vrátiť do voľnej prírody hneď, ako sú schopné samostatného života v nej.
(7)
Náklady na vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA), ktoré nariadil orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, znáša tento orgán.
§ 29
Prechodné ustanovenia
(1)
Konanie o porušení doterajších predpisov začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajšieho predpisu. Pri zistení porušenia doterajšieho predpisu, ktoré nastalo pred účinnosťou tohto zákona, ale bolo zistené za účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa doterajšieho predpisu.
(2)
Preukaz o pôvode chráneného živočícha potvrdený okresným alebo obvodným úradom v súlade s predpismi účinnými od 1. novembra 1999 sa považuje za preukaz o pôvode vydaný podľa tohto zákona.
(3)
Preukazom o pôvode chráneného živočícha, ktorým nebol určený pôvod alebo bol určený neznámy pôvod „U“, sa deklaruje skutočnosť, že držiteľ exemplára oznámil jeho držbu na príslušnom orgáne štátnej správy, ak je exemplár nezameniteľne označený.
(4)
Preukaz o pôvode exemplára živočícha vydaný v súlade s doterajšími predpismi sa považuje za preukaz o pôvode vydaný podľa tohto zákona.
(5)
Evidencia vedená podľa doterajšieho predpisu sa považuje za evidenciu podľa tohto zákona.
(6)
Evidencia podľa tohto zákona sa nevedie pri exemplároch, ktorých zoznam zaslal držiteľ exemplára na príslušný obvodný úrad životného prostredia v lehote stanovenej doterajšími predpismi.
(7)
V prípade zaradenia nových druhov do príloh A až D nariadenia9) je držiteľ exemplára povinný viesť ich evidenciu a požiadať o vydanie preukazu o pôvode alebo zabezpečiť iný doklad v súlade s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti príslušného právneho predpisu Európskych spoločenstiev.
(8)
Ustanovenie § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe ku dňu zákazu držby.
(9)
Ak bola žiadateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa doterajších predpisov, ministerstvo žiadosť o vydanie povolenia na dovoz, vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, povolenia výnimky zo zákazu komerčných činností alebo súhlasu na premiestnenie zamietne a žiadateľa nezapíše do osobitného zoznamu vedcov a vedeckých inštitúcií, a to do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie.
(10)
Rozhodnutia vydané podľa tohto zákona nenahrádzajú povolenia, rozhodnutia alebo iné opatrenia vydávané podľa osobitných predpisov.
(11)
Zrušujú sa výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasy na premiestnenie vydané podľa doterajšieho predpisu.
(12)
Ten, kto má ku dňu účinnosti tohto zákona v držbe exempláre prinesené z iného členského štátu Európskej únie po 1. 5. 2004, ktorých pôvod nemožno určiť podľa § 12 ods. 6, požiada obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o registrácii exemplára do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
Záverečné ustanovenia
§ 30
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 31
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
čl. I a II zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č.1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z. a zákona č. 8/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161a sa slová „Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa implementácie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.“.
Doterajší odkaz 37a sa označuje ako 37aa.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161b sa slová „podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov37a)“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položkách č. 161a a č. 161b sa za slová „múzeá s prírodovedným zameraním“ vkladá čiarka a slová „zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec“.
Čl. III
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú obvodné úrady životného prostredia.“.
Čl. IV
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „významu“ vkladajú slová „spôsobom, ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť [§ 12 písm. g)]“.
2.
V § 12 sa za slovo „31“ vkladajú slová „okrem chráneného vtáčieho územia podľa § 26“.
3.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vozidlom44)“ vkladajú slová „motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom“.
4.
V § 13 ods. 3 sa za slovo „vozidla55)“ vkladajú slová „vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra“.
5.
V § 27 ods. 8 sa slová „vyšším stupňom“ nahrádzajú slovami „neskorším právnym predpisom“.
6.
V § 35 ods. 5 sa slová „ písm. i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a k)“ a za slová „ktorého“ sa vkladajú slová „predaj, kúpu alebo vymieňanie, ponúkanie s cieľom predaja a výmeny,“.
7.
V § 40 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zákaz činnosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) (zákaz poškodzovať a ničiť chránené rastliny), ods. 2 a § 35 ods. 1 písm. b) a c) neplatí, ak taká činnosť súvisí s vykonávaním činnosti povolenej orgánom ochrany prírody v rámci územnej ochrany (§ 11 až 31) na základe výsledku posudzovania podľa osobitného predpisu,64) podľa ktorého nebude mať posudzovaná činnosť negatívny vplyv na priaznivý stav dotknutého územia z hľadiska jeho ochrany a na priaznivý stav dotknutých druhov z hľadiska ich ochrany.“.
8.
V § 41 ods. 1, 2, 5, 6 a 14 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona,“.
9.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona,“.
10.
V § 50 ods. 1 sa za slová „ prírodnú pamiatku“ vkladá čiarka a slová „chránené vtáčie územia, zóny chráneného územia“.
11.
V § 50 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o chránené vtáčie územie a zóny chráneného územia, je týmto orgánom krajský úrad životného prostredia.“.
12.
V § 50 ods. 7 sa za slovo „vyhlasovanie“ vkladajú slová „chránených vtáčích území, zón chránených území a“.
13.
V § 59 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.
14.
V § 67 písm. g) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. b), c) a e)“.
15.
V § 67 písm. i) sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak [§ 65 ods. 1 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „v chránených vtáčích územiach“.
16.
V § 68 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až g) a l)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. b), c) a e) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d), f), g) a l)“.
17.
V § 82 ods. 3 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
18.
V § 90 ods. 1 písm. a) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.
19.
V § 90 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
nedodržuje obmedzenia využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa § 37.“.
20.
V § 92 ods. 1 písm. c) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.
21.
V § 92 ods. 1 písm. zc) sa za slovo „zverou“ vkladajú slová „alebo nedodržiava obmedzenia využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa § 37“.
22.
V § 95 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 15/2005 Z. z.
PREHĽAD VÝROBKOV Z TULEŇOV
Číslo Číslo nadpisu CCT Opis
1 ex 43.01 Kožušina surová a vyčinená alebo vypracovaná vrátane kožušín
napnutých na doskách, krížoch a podobných formách
ex 43.02 A - bielokožušinových mláďat tuleňov grónskych,
Pagophilus groenlandicus,
- mláďat tuleňov mechúrnatých, Cystophora cristata
(s modrými chrbtami).
2 ex 43.03 Výrobky a ich časti z kožušín uvedených pod číslom 1.
Príloha č. 2 k zákonu č. 15/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov (Ú. v. ES L 091, 09. 04. 1983).
1)
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (Ú. v. ES L 061, 03. 03. 1997).
2)
Čl. 2 písm. s) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
3)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 250, 19. 09. 2001).
Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2003 z 25. februára 2003, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 051, 26. 02. 2003).
4)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
5)
Čl. 2 písm. v) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
6)
Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
7)
Čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
8)
Čl. V ods. 3 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
9)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97.
10)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
11)
Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
12)
Čl. 4, čl. 11 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Čl. 7, 8, 11, 13 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
13)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
14)
Čl. 2 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
15)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Čl. 2 ods. 4 a príloha IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
17)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 74 a 75 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
21)
Čl. 2 písm. i) a p) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
22)
Čl. 9 ods. 1 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
23)
Čl. 9 ods. 1, čl. 15 ods. 1 a časť Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
24)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
25)
Kolónka 23 časti Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
26)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
27)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
28)
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
29)
Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
30)
Čl. 11 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
31)
Čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
32)
Čl. 20 ods. 5 a príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
33)
Čl. 2 písm. q) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
34)
Čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
35)
Čl. 20 ods. 5 a časť Žiadosť prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
36)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 557/2004 Z. z.
37)
Napríklad zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
38)
Čl. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
39)
Čl. 1 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
40)
Čl. 1 písm. c) a čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
41)
Čl. 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
42)
Príloha VII k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
43)
Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
45)
§ 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47)
Čl. 36 ods. 1, ods. 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
48)
Čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
49)
Čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
50)
§ 7 ods. 3 písm. s) zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
51)
§ 6 ods. 3 písm. u) a § 6 ods. 4 zákona č. 240/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
Zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
53)
Čl. 16 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Kolónka 23 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
54)
Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
55)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., Trestný poriadok.
56)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Trestný poriadok.
57)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z.
59)
§ 10 a § 11 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
60)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
61)
Čl. 4, 5, 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
62)
Čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
63)
Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
64)
Čl. 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
65)
Čl. 22 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
66)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
67)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
68)
Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
69)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
71)
Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 199/2004 Z. z.
72)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73)
Čl. 8 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
74)
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
76)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
77)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.