191/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 9. decembra 2004 v Mníchove prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z.).
Zmeny pravidla 44a nadobudnú platnosť 1. júla 2005.
Pravidlo 44a vykonávacieho predpisu sa uplatní na európske patentové prihlášky a medzinárodné prihlášky vstupujúce do európskej fázy podané 1. júla 2005 a po tomto dni.
Zmeny pravidla 51 odseku 4, pravidla 54 a pravidla 108 odseku 4 nadobudli platnosť 1. apríla 2005.
Zmenené pravidlo 51 odsek 4 Európskeho patentového dohovoru bude platiť na všetky európske patentové prihlášky, na ktoré k tomuto dňu neboli odoslané oznámenia podľa platného pravidla 51 odseku 4 Európskeho patentového dohovoru.
Nové znenie pravidla 108 odseku 4 Európskeho patentového dohovoru platí pre všetky medzinárodné prihlášky vstupujúce do európskej fázy, na ktoré sa k 1. aprílu 2005 právoplatne nevykonali úkony podľa pravidla 107 odseku 1 písmena d) Európskeho patentového dohovoru a lehoty na ich uskutočnenie podľa toho istého pravidla ešte neuplynuli.
Zmeny pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v tie isté dni.
K oznámeniu č. 191/2005 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Pravidlo 44a
Rozšírená správa o európskej rešerši
(1)
K správe o európskej rešerši je priložené vyjadrenie o tom, či prihláška a vynález, na ktoré sa prihláška vzťahuje, pravdepodobne spĺňajú požiadavky tohto dohovoru, ak nemožno vydať oznámenie podľa pravidla 51 odseku 2 alebo 4.
(2)
Vyjadrenie podľa odseku 1 sa nezverejňuje spolu s rešeršnou správou.
Pravidlo 51
Prieskumové konanie
(4)
Predtým, ako prieskumový odbor rozhodne o udelení patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v ktorom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatky za udelenie a vytlačenie a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace alebo dlhšia ako štyri mesiace. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí s textom zamýšľaným pre udelenie patentu.
Pravidlo 54
Európska patentová listina
Hneď, ako je európsky patentový spis zverejnený, vydá Európsky patentový úrad majiteľovi patentu európsku patentovú listinu. Prezident Európskeho patentového úradu predpíše obsah, formu a komunikačné prostriedky odoslania patentovej listiny a ďalej určí okolnosti platby správnych poplatkov.
Pravidlo 108
Dôsledky nesplnenia určitých požiadaviek
(4)
Poplatok za určenie, vo vzťahu ku ktorému prihlasovateľ nevyžaduje oznámenie podľa odseku 3, možno zaplatiť ešte v dodatočnej lehote dvoch mesiacov od uplynutia riadnej lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.