192/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 9. decembra 2004 v Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z.).
Zmeny článku 2 odseku 2 a článku 10 nadobudnú platnosť 1. júla 2005.
Nové sumy poplatkov za európsku rešerš alebo za dodatočnú európsku rešerš a poplatkov za prieskum sa použijú na európske patentové prihlášky a medzinárodné prihlášky vstupujúce do európskej fázy podané 1. júla 2005 a po tomto dni.
Ak v lehote šiestich mesiacov od 1. júla 2005 bude poplatok za európsku rešerš na prihlášku podanú k uvedenému dňu alebo po tomto dni zaplatený včas, ale iba vo výške zodpovedajúcej prihláškam podaným pred uvedeným dňom, považuje sa poplatok za riadne zaplatený, ak bude do dvoch mesiacov po vyzvaní Európskym patentovým úradom zaplatený nedoplatok.
Článok 10 Poplatkového poriadku zmenený týmto rozhodnutím sa použije na európske patentové prihlášky podané 1. júla 2005 a po tomto dni.
Zmeny článku 2 odseku 3c) a článkov 12 a 13 nadobudli platnosť 1. apríla 2005.
Nové znenie článku 2 odseku 3c) Poplatkového poriadku platí pre všetky medzinárodné prihlášky vstupujúce do európskej fázy, na ktoré sa k 1. aprílu 2005 právoplatne nevykonali úkony podľa pravidla 107 odseku 1 písmeno d) Európskeho patentového dohovoru a lehoty na ich uskutočnenie podľa toho istého pravidla ešte neuplynuli.
Výšky poplatkov za pokračovanie v konaní a za uvedenie do predošlého stavu začnú platiť 1. apríla 2005 a po tomto dni.
Ak v lehote šiestich mesiacov od 1. apríla 2005 bude poplatok za pokračovanie v konaní alebo poplatok za uvedenie do predošlého stavu zaplatený v stanovenej lehote, ale len vo výške zodpovedajúcej sume platnej pred 1. aprílom 2005, považuje sa poplatok za riadne zaplatený, ak je do dvoch mesiacov po vyzvaní Európskym patentovým úradom zaplatený nedoplatok.
Zmeny pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v tie isté dni.
K oznámeniu č. 192/2005 Z. z.
ZMENY POPLATKOVÉHO PORIADKU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV
(EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo Vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, sú:
EUR
2. Poplatok za rešerš
- za európsku rešerš alebo za dodatočnú európsku rešerš (článok 78 odsek 2, pravidlo 46 odsek 1, pravidlo 112 a článok 157 odsek 2 písmeno (b) 960
- za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 105 odsek 1) 1 550
3c. Príplatok za oneskorené podanie prekladu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o prieskum alebo za oneskorené zaplatenie národného základného poplatku, poplatku za rešerš alebo poplatkov za určenie (pravidlo 108 odseky 3 a 4) 50 % príslušného poplatku, ale najmenej 500 EUR za oneskorené podanie prekladu až do sumy 1 750 EUR
6a. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) 1 280
6b. Poplatok za prieskum
(článok 94 odsek 2) v prípade medzinárodnej prihlášky, na ktorú nie je vypracovaná dodatočná správa o európskej rešerši [článok 157 odsek 3 písmeno (a)]
1 430
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 121 odsek 2) 200
13. Poplatok za uvedenie do predošlého stavu (článok 122 odsek 3) 350
Článok 10
Vrátenie poplatku za správu o európskej rešerši
1.
Poplatok za európsku rešerš alebo za dodatočnú európsku rešerš sa vracia v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť alebo zamietnutá, alebo je považovaná za vzatú späť v čase, keď úrad ešte nezačal s vyhotovením správy o rešerši.
2.
Ak je správa o európskej rešerši založená na skoršej rešeršnej správe, ktorú Úrad už spracoval pre prihlášku, na základe ktorej sa uplatňuje právo prednosti alebo ktorá je pôvodnou prihláškou v zmysle článku 76 Dohovoru alebo pôvodnou prihláškou v zmysle pravidla 15 Vykonávacieho predpisu, Úrad vráti prihlasovateľovi v súlade s rozhodnutím prezidenta sumu, ktorá závisí od typu skoršej rešerše a od miery, v akej Úrad čerpá zo skoršej rešeršnej správy pri uskutočňovaní nasledujúcej rešerše.