199/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2010 do 31.05.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje
a)
ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, na územie Slovenskej republiky a územie ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) z územia iných členských štátov a z územia tretích krajín,
b)
ochranné opatrenia proti rozširovaniu škodlivých organizmov v rámci územia členských štátov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
c)
vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia (ďalej len „fytocertifikát“) a fytocertifikátu pre opätovný vývoz podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín.
(2)
Toto nariadenie sa vzťahuje na drevo, ak
a)
má zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch (neopracované drevo), s kôrou alebo bez kôry, alebo je vo forme štiepkov, triesok, pilín, drevného odpadu alebo drevných zvyškov, alebo
b)
je vo forme prekladov, rozpier, paliet, obalového materiálu alebo pomocného dreva používaného pri preprave tovaru všetkého druhu bez ohľadu na to, či spĺňa požiadavky podľa písmena a) za predpokladu, že predstavuje rastlinolekárske nebezpečenstvo.
(3)
Koordinačným a kontaktným orgánom pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany zdravia rastlín je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
pestovaním akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, rozmnožovanie alebo rozširovanie,
b)
rastlinami určenými na pestovanie
1.
rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po preprave na iné stanovište naďalej pestovať alebo presadiť, alebo
2.
rastliny, ktoré sa nepestujú a po preprave na iné stanovište sa majú pestovať,
c)
zodpovedným orgánom
1.
v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti,1)
2.
v inom členskom štáte organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín alebo štátna organizácia zriadená podľa ústavy príslušného členského štátu,
d)
vyhlásením alebo opatrením vyhlásenie alebo opatrenie vykonané alebo prijaté podľa osobitného predpisu2) okrem ustanovení § 18,
1.
zástupcami národnej organizácie na ochranu rastlín tretej krajiny alebo pod ich dohľadom inými štátnymi zamestnancami, ktorí sú odborne spôsobilí a oprávnení touto národnou organizáciou, v prípade vyhlásenia alebo opatrenia, ktoré sa týka vydania fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 písm. d),
2.
zástupcami, štátnymi zamestnancami alebo kvalifikovanými odborníkmi, ktorých zamestnáva jeden zo zodpovedných orgánov vo všetkých ostatných prípadoch pod podmienkou, že títo zamestnanci nemajú žiadne osobné záujmy na dôsledkoch opatrení, ktoré prijmú,
e)
orgánom miesta vstupu zodpovedný orgán členského štátu, ktorý má na starosti miesto vstupu; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta vstupu je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),
f)
orgánom miesta určenia zodpovedný orgán v členskom štáte, ktorý zodpovedá za územie, v ktorom sa nachádza colný úrad miesta určenia; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta určenia je kontrolný ústav,
g)
colným úradom miesta vstupu colný úrad miesta vstupu, do ktorého sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prvýkrát doviezli na colné územie členských štátov, a to letisko, ak ide o leteckú prepravu, prístav, ak ide o námornú alebo vnútrozemskú vodnú prepravu, stanica, ak ide o železničnú prepravu a ak ide o akúkoľvek inú prepravu, colný úrad zodpovedný za oblasť, v ktorej sa prekračuje vnútrozemská hranica členských štátov,
h)
colným úradom miesta určenia colný úrad miesta určenia podľa osobitného predpisu,3)
i)
partiou počet jednotiek samostatnej komodity identifikovateľnej podľa homogenity jej zloženia a pôvodu a časť tvoriaca zásielku,
j)
zásielkou množstvo tovaru, ku ktorému patrí samostatný doklad, ktorý sa vyžaduje pre colné formality4) alebo pre kontrolu, ako je samostatný fytocertifikát, pričom zásielka môže pozostávať z jednej alebo viacerých partií,
k)
colne schváleným určením určenie podľa osobitného predpisu,5)
l)
tranzitom preprava tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu z jedného miesta na druhé v rámci colného územia členských štátov podľa osobitného predpisu.6)
§ 3
Podmienky dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať
a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti A,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti A napadnuté škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať
a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti B,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti B napadnuté príslušnými škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(3)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prípady nie značného rozsahu napadnutia rastlín škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A alebo v prílohe č. 2 časti A okrem rastlín určených na pestovanie, alebo ak ide o povolené odchýlky ustanovené pre škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 2 časti A II. kapitole založené na príslušnej analýze rizika škodcu, vo vzťahu k rastlinám určeným na pestovanie, ktoré sa predbežne vybrali po dohode so zodpovednými orgánmi členských štátov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na rozširovanie škodlivých organizmov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú podľa požiadaviek členských štátov na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)
§ 4
Zákaz dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti A pochádzajúce z krajín, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti B.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(5)
Pri udelení výnimky podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupňovať Európskej komisii (ďalej len „Komisia“).
§ 5
Dovoz a preprava rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať a v rámci Slovenskej republiky prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A, ak nespĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy. Ustanovenie § 6 ods. 17 tým nie je dotknuté.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať a v rámci chránených zón prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti B, ak nespĺňajú požiadavky podľa tejto časti prílohy.
(3)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(5)
Pri udelení povolenia podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)
§ 6
Rastlinolekárska kontrola a registrácia
(1)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré sú uvádzané na trh na území Slovenskej republiky, alebo ktoré majú byť prepravené do iného členského štátu z územia Slovenskej republiky, sa musia skontrolovať formou prehliadky všetkých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo ich reprezentatívnej vzorky, prípadne dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných pri preprave zásielok tak, aby sa zabezpečilo, že
a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
v prípade rastlín a rastlinných produktov uvedených v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,
c)
v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy.
(2)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú vypestované alebo vyrobené na území Slovenskej republiky, je rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 zameraná na splnenie podmienok ustanovení podľa prílohy č. 1 časti A II. kapitoly, prílohy č. 2 časti A II. kapitoly a prílohy č. 4 časti A II. kapitoly.
(3)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 2 na príslušných rastlinách alebo rastlinných produktoch zistí výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole a v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, podmienky na vydanie rastlinného pasu podľa § 7 sa považujú za nesplnené.
(4)
Ak sú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte určenia ustanovené osobitné požiadavky týkajúce sa chránených zón podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 a zákazu zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov podľa § 3 ods. 4, rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 sa vykonáva podľa týchto osobitných požiadaviek.
(5)
Osivá uvedené v prílohe č. 4 časti A, ktoré majú byť prepravované do iného členského štátu, podliehajú rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 3 a musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.
(6)
Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa
a)
vzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky; ustanovenie odseku 17 tým nie je dotknuté,
b)
nevzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci chránenej zóny alebo mimo chránenej zóny, ak ide o škodlivé organizmy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B alebo v prílohe č. 2 časti B a o osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 časti B,
c)
nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva podľa § 5 ods. 3.
(7)
Rastlinolekárskou kontrolou podľa odsekov 1, 4 a 5 sa zisťuje výskyt škodlivých organizmov
a)
na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch uvedených v prílohe č. 5 časti A, ktoré výrobca pestuje, vyrába alebo používa, alebo sú inak prítomné v prevádzkových priestoroch,
b)
v prevádzkových priestoroch,
c)
najmenej raz ročne, aspoň vizuálnou prehliadkou bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4.
(8)
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa vyžadujú podľa odsekov 1 až 5 rastlinolekárske kontroly podľa odseku 7, vrátane prevádzkovateľov spoločných skladov a distribučných stredísk (ďalej len „žiadateľ o registráciu“), je povinná požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Register výrobcov a dovozcov vedie8) kontrolný ústav a musí byť na požiadanie prístupný Komisii.
(9)
O registráciu musia tiež požiadať
a)
fyzické osoby alebo právnické osoby vrátane tých, ktoré prevádzkujú spoločné sklady a distribučné strediská vo výrobných oblastiach zemiakov (Solanum tuberosum L.) okrem sadivových zemiakov; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia primerane,
b)
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je výroba a sušenie obalového materiálu a obalov z dreva; ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 platia primerane.
(10)
Žiadateľ o registráciu kontrolnému ústavu predkladá
a)
žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 časti A,
b)
potvrdenie o tom, že má zabezpečený karanténny sklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,
c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, a výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o fyzickú osobu,
d)
výpis z evidencie nie starší ako tri mesiace, ak ide o súkromne hospodáriaceho roľníka,9)
e)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo jeho fotokópiu, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.10)
(11)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 16, kontrolný ústav zapíše žiadateľa do registra pod registračným číslom umožňujúcim jeho identifikáciu (ďalej len „registrovaná osoba“).
(12)
Ak kontrolný ústav podľa odseku 10 zistí, že žiadateľ nebude schopný spĺňať povinnosti podľa odseku 16 písm. a) až f) a písm. i), alebo zistí, že žiadateľ nepodlieha registrácii, kontrolný ústav žiadateľa do registra nezapíše.
(13)
Register výrobcov a dovozcov obsahuje najmä
a)
obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
registračné číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré poverili osoby registrované podľa odseku 11 rokovať s kontrolným ústavom,
d)
rozsah a povahu činností podľa žiadosti o registráciu,
e)
presnú adresu všetkých pracovísk a prevádzok, v ktorých sa pestujú rastliny a vyrábajú rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, alebo v ktorých sa skladujú alebo sa inak manipuluje s rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi uvedenými v prílohe č. 5 časti A,
f)
údaje o skončení činnosti registrovanej osoby.
(14)
Registrovaná osoba je povinná požiadať o zmenu alebo doplnenie rozsahu registrácie, ak sa rozhodne vykonávať ďalšie činnosti popri činnostiach, pre ktoré sa registrovala, alebo iné činnosti namiesto tých, pre ktoré sa registrovala. Vzor žiadosti o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu je uvedený v prílohe č. 6 časti B. Podľa potreby registrovaná osoba predkladá aj doklady uvedené v odseku 10 písm. b) až e).
(15)
Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenia, ak sa preukáže, že registrovaná osoba prestala spĺňať podmienky podľa odseku 16. Opatrenia sa zrušia bezodkladne, ak sa zistí, že registrovaná osoba už spĺňa ustanovené povinnosti.
(16)
Registrovaná osoba je povinná
a)
uchovávať aktualizovaný nákres pozemkov a priestorov, v ktorých pestuje, vyrába, skladuje alebo používa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety,
b)
viesť záznamy a uchovávať doklady najmenej jeden rok odo dňa, keď došlo k poslednému prevodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na iné osoby, a to pri rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré
1.
zakúpila na účely uskladnenia, prebalenia alebo pestovania,
2.
sa nachádzajú v štádiu výroby, alebo
3.
odoslala iným osobám,
c)
byť k dispozícii alebo poveriť inú osobu v oblasti rastlinnej výroby a zdravia rastlín, ktorá bude k dispozícii počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných kontrolným ústavom,
d)
vykonávať vo vhodnom čase vizuálne kontroly podľa pokynov kontrolného ústavu,
e)
umožniť prístup osobám oprávneným kontrolným ústavom na účely rastlinolekárskej kontroly a odoberania vzoriek vrátane kontrol záznamov a doklady podľa písmena b),
f)
oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý nezvyčajný výskyt škodlivých organizmov alebo príznakov ich výskytu,
g)
zabezpečiť totožnosť materiálu do doby, kým sa k nemu nepripojí rastlinný pas vydaný podľa § 7 ods. 1 až 5,
h)
dodržiavať osobitné povinnosti týkajúce sa zdravotného stavu rastlín, a to najmä zvláštne vyšetrenie, odber vzoriek, izoláciu, odstránenie, ošetrovanie, zničenie, označovanie a iné opatrenia na účely prílohy č. 4 časti A II. kapitoly alebo prílohy č. 4 časti B,
i)
viesť záznamy o vykonaných opatreniach nariadených kontrolným ústavom a uchovávať ich aspoň jeden rok.
(17)
Ak nehrozí rozširovanie škodlivých organizmov,
a)
registrácii podľa odsekov 8 a 9 nepodliehajú malí výrobcovia alebo spracovatelia, ktorých celá produkcia a predaj rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu, a ktorí sa profesionálne nezaoberajú rastlinnou výrobou (miestny pohyb) a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9,
b)
rastlinolekárskej kontrole podľa ustanovení tohto paragrafu nepodliehajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané na trh v rámci miestneho trhu malými výrobcami, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9.
§ 7
Rastlinné pasy
(1)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 ods. 1 a 4 zistí, že ustanovené podmienky boli splnené, osoby uvedené v odseku 8 môžu vydať rastlinný pas pre príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety. Kontrolný ústav môže pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety rozhodnúť o používaní iných úradne schválených označení, ako sú rastlinné pasy.
(2)
Ak ide o osivo podľa § 6 ods. 5, rastlinný pas nemusí byť vydaný, ak sa zabezpečilo, že z dokladov vydaných podľa osobitných predpisov11) platných pre uvádzanie na trh certifikovaného osiva vyplynulo, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5. V tomto prípade sa tieto doklady považujú na všetky účely za rastlinné pasy.
(3)
Ak rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 nie je zameraná na podmienky platné pre chránené zóny alebo ak podmienky neboli splnené, vydaný rastlinný pas nie je platný pre príslušné chránené zóny.
(4)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A I. kapitole a osivo podľa § 6 ods. 5 sa nesmú uvádzať na trh v rámci územia Slovenskej republiky inak ako v rámci miestneho trhu podľa § 6 ods. 17 písm. b), ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušné územie, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.
(5)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A II. kapitole a osivo uvedené v § 6 ods. 5 sa nesmú prepravovať do chránených zón alebo v rámci chránených zón, ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušnú chránenú zónu, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré spĺňajú podmienky na ich prepravu cez chránenú zónu alebo v rámci chránenej zóny podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.
(8)
Rastlinné pasy vydáva, vystavuje a uchováva
a)
kontrolný ústav, alebo
b)
pod jeho kontrolou po udelení oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov
1.
osoba registrovaná podľa § 6 ods. 8,
2.
osoba, ktorá žiada o vydanie náhradného rastlinného pasu podľa odseku 15 písm. b),
3.
dovozcovia podľa § 13 ods. 2.
(9)
Registrovaná osoba podľa odseku 8 písm. b) musí požiadať kontrolný ústav o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov. Vzor žiadosti o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti C. Ak kontrolný ústav registrovanej osobe oprávnenie neudelí, musí registrovaná osoba požiadať kontrolný ústav o vydanie rastlinných pasov.
(10)
Kontrolný ústav zruší oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov osobám uvedeným v odseku 9, ak zistí závažné alebo opakované nedodržanie postupu pri vydávaní rastlinných pasov alebo závažné nedodržiavanie povinností podľa § 6 ods. 16 alebo týmto osobám zruší registráciu. Vzor žiadosti o zmeny v udelenom oprávnení na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti D.
(11)
Pri vydaní rastlinného pasu musia byť splnené tieto podmienky:
a)
rastlinný pas musí obsahovať informácie podľa prílohy č. 8 a pozostáva z návesky alebo návesky a sprievodného dokladu, a
1.
náveska nesmie byť predtým použitá a musí byť vyhotovená z vhodného materiálu,
2.
použitie samolepiacich návesiek musí byť schválené kontrolným ústavom,
3.
ako sprievodný doklad možno použiť akýkoľvek doklad, ktorý sa bežne používa na obchodné účely,
b)
informácie uvedené v prílohe č. 8 musia byť vytlačené a uvedené aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,
c)
informácie na rastlinnom pase musia byť vytlačené, napísané písacím strojom alebo paličkovým písmom a botanický názov rastlín alebo rastlinných produktov musí byť uvedený po latinsky; nepotvrdené zmeny alebo prepisovania majú za následok neplatnosť rastlinného pasu,
d)
ak ide o sadivové zemiaky, namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,13) na ktorej musí byť uvedené, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES – rastlinný pas“; ak ide o prepravu sadivových zemiakov do chránenej zóny a v rámci chránenej zóny uznanej vo vzťahu k organizmom škodlivým pre sadivové zemiaky, na náveske alebo na sprievodnom doklade sa uvedie súlad s osobitným predpisom,12)
e)
ak ide o osivo slnečnice ročnej (Helianthus annus L.), osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], osivo fazule (Phaseolus L.) a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,14) na ktorej musí byť uvedené, že spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES – rastlinný pas“,
f)
ak osoby uvedené v odseku 8 písm. b) chcú odoslať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety do chránenej zóny, kontrolný ústav na základe rastlinolekárskej kontroly rozhodne, či sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spôsobilé pre príslušnú chránenú zónu; uvedené osoby sú povinné oznámiť predpokladanú prepravu v dostatočnom časovom predstihu a súčasne požiadať o vydanie rastlinného pasu platného pre príslušnú chránenú zónu,
g)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny musí byť uvedený rozlišovací znak „ZP“ (chránená zóna), ktorý označuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú určené do príslušnej chránenej zóny, a vedľa rozlišovacieho znaku musí byť uvedený kód chránenej zóny,
h)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nepochádzajúce z členských štátov sa musí uviesť krajina pôvodu alebo krajina odosielateľa,
i)
osoby uvedené v odseku 8 písm. b) sú zodpovedné za pripojenie časti rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety na ich obaly alebo na dopravné prostriedky, ktoré ich prepravujú, a to takým spôsobom, aby sa nemohli znovu použiť.
(12)
Vydanie rastlinného pasu zahŕňa prípravu pasu, vyplnenie údajov a činnosť potrebnú na to, aby rastlinný pas bol k dispozícii na použitie žiadateľom uvedeným v odseku 9.
(13)
Ak rastlinný pas pozostáva z návesky a sprievodného dokladu,
a)
časť rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky, musí obsahovať údaje podľa bodov 1 až 5 prílohy č. 8, a
b)
časť rastlinného pasu pozostávajúca zo sprievodného dokladu musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 8.
(14)
V sprievodnom doklade, ktorý je súčasťou rastlinného pasu, možno uviesť aj iné údaje podľa osobitného predpisu,11) musia však byť zreteľne oddelené od údajov uvedených v prílohe č. 8.
(15)
Rastlinný pas možno nahradiť iným rastlinným pasom (ďalej len „náhradný rastlinný pas“), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
nedošlo k porušeniu osobitných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 4,
1.
len ak sa zásielky rozdelili, alebo
2.
ak sa niekoľko zásielok alebo ich častí spojilo,
3.
ak sa zmenil zdravotný stav zásielok,
b)
nahradenie možno uskutočniť na žiadosť registrovanej osoby,
c)
náhradný rastlinný pas môže vystaviť zodpovedný orgán oblasti, v ktorej sa nachádzajú prevádzkové priestory, a to len vtedy, ak od okamihu distribúcie možno osobou podľa písmena b) zaručiť identitu zásielky alebo dávky zásielky, pod podmienkou, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo napadnutia zásielky alebo dávky zásielky škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2,
d)
na náhradnom pase musí byť vedľa rozlišovacieho znaku „RP“ (náhradný pas) uvedené registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu, ktoré udáva, že uvedený rastlinný pas nahrádza pôvodný rastlinný pas,
e)
podľa toho, kde je náhradný rastlinný pas uchovaný, kontrolný ústav môže doručiť uvedený rastlinný pas alebo oprávniť osoby podľa odseku 8 písm. b) na jeho vydanie a použitie.
§ 8
Rastlinolekárske opatrenia
(1)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 6 ods. 1, 4, 5 a 7 zistí, že ustanovené podmienky nie sú splnené, rastlinný pas sa nesmie vydať. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 zistí, že časť rastlín alebo rastlinných produktov pestovaných, vyrábaných alebo používaných výrobcom alebo inak prítomných v jeho prevádzkových priestoroch, alebo používaný pestovateľský substrát nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; rastlinný pas možno vydať len pre túto časť rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.
(3)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 1, 4 a 5, podliehajú týmto opatreniam:
a)
primeranému ošetreniu,
b)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do oblastí, v ktorých tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, alebo pestovateľské substráty nepredstavujú ďalšie nebezpečenstvo,
c)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do miest priemyselného spracovania, alebo
d)
zničeniu.
(4)
Ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú na základe primeraného ošetrenia podľa odseku 3 písm. a) podmienky podľa § 7, možno vydať rastlinný pas.
(5)
Ak sa nepotvrdí, že je vylúčené nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, úplne alebo čiastočne sa pozastaví výroba rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov. Počas tohto pozastavenia sa § 7 neuplatňuje a rastlinný pas nemožno vydať.
(6)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej u fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa § 6 ods. 9 zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v tomto paragrafe sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2, odseky 2 až 4 platia primerane.
§ 9
Vykonávanie rastlinolekárskej kontroly
(1)
Kontrolný ústav vykonáva15) rastlinolekársku kontrolu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na účely splnenia rastlinolekárskych podmienok podľa § 7 ods. 4 a 5, a to náhodne a bez diskriminácie vzhľadom na pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
a)
v miestach prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
b)
v prevádzkových priestoroch, kde sa pestujú, vyrábajú, skladujú alebo ponúkajú na predaj rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ako aj v prevádzkových priestoroch nákupcov týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
c)
v miestach, v ktorých sa vykonávajú akékoľvek iné kontroly dokladov z iných ako rastlinolekárskych dôvodov.16)
(2)
Fytoinšpektor vykonáva17) najmenej raz ročne rastlinolekársku kontrolu prevádzkových priestorov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré podliehajú registrácii podľa § 6 ods. 8, 9 a § 13 ods. 2. Rastlinolekárske kontroly musia byť pravidelné v miestach uvedených v registri výrobcov a dovozcov podľa § 13 ods. 2 a v miestach vystavovania náhradných rastlinných pasov podľa § 7 ods. 15. Ak sa zistí nedodržanie podmienok zabezpečenia zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo osobitných požiadaviek, kontroly podľa tohto odseku a odseku 1 musia byť vykonané opakovane a zamerané na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Obchodní nákupcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ako koneční užívatelia profesionálne zapojení do rastlinnej výroby sú povinní uchovávať príslušné rastlinné pasy najmenej rok a musia ich viesť vo svojej evidencii.
(4)
Fytoinšpektorovi pri vykonávaní rastlinolekárskej kontroly podľa odsekov 1 a 2 musí byť umožnený prístup k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom v ktoromkoľvek štádiu pestovania alebo výroby a predaja v obchodnom reťazci. Fytoinšpektor je oprávnený urobiť akékoľvek zisťovanie potrebné na vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane kontroly rastlinných pasov a ich evidencie.
(5)
Fytoinšpektor môže rastlinolekársku kontrolu vykonať v spolupráci s odborníkom Komisie podľa § 18.
(6)
Ak sa počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných podľa tohto paragrafu zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú opatreniam podľa § 8 ods. 3.
(7)
Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, okrem laboratórneho testovania, právnickú osobu, ktorá je poverená výlučne osobitnými úlohami verejného záujmu a nemá osobný záujem na prijímaných rastlinolekárskych opatreniach.
(8)
Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom laboratórneho testovania iba právnickú osobu, ktorá zaručuje nestrannosť, kvalitu a ochranu dôverných informácií a skutočnosť, že medzi výkonom úloh, ktorými je poverená, a jej ďalšími činnosťami nie je konflikt záujmov.
§ 10
Dovoz
(1)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, podliehajú colnému dohľadu podľa osobitného predpisu19) a dohľadu kontrolného ústavu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 až 5.
(2)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa odseku 1 možno prepustiť len do jedného z colných režimov podľa osobitného predpisu,20) ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 11 vykonanej podľa § 13 ods. 5 až 8 zistilo, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
uvedené v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,
c)
uvedené v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy alebo spĺňajú možnosť deklarovanú vo fytocertifikáte podľa § 11 ods. 6,
d)
sú sprevádzané originálom fytocertifikátu alebo originálom fytocertifikátu pre opätovný vývoz vydaného podľa § 11 ods. 5.
(3)
Pre chránené zóny sa odseky 1 a 2 vzťahujú na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny vo vzťahu k škodlivým organizmom uvedeným v prílohe č. 1 časti B a prílohe č. 2 časti B a osobitným požiadavkám podľa prílohy č. 4 časti B.
(4)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, môžu podliehať od času ich vstupu dohľadu kontrolného ústavu podľa odseku 2 písm. a) až c). Ide najmä o drevo vo forme prekladov, rozpier, paliet alebo obalového materiálu, ktoré sa používajú na prepravu predmetov všetkých druhov. V tomto prípade rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú dohľadu podľa odseku 1.
(5)
Ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, odseky 1 až 4 sa uplatňujú tiež na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sa prepustia na jedno z colne schválených určení podľa osobitného predpisu21) alebo do colného režimu podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Ak ide o rastliny alebo rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 9, kontrolný ústav môže prijať proti škodlivým organizmom v skladoch iné opatrenia, ako sú uvedené v § 13 ods. 10.
§ 11
Rastlinolekárska kontrola pri dovoze
(1)
Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu
a)
každej zásielky deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa § 10 ods. 1 až 4, alebo
b)
každej partie deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa písmena a), ak zásielka pozostáva z rôznych partií.
(2)
Na základe rastlinolekárskej kontroly podľa odseku 1 sa určí, či zásielka alebo partia
a)
je sprevádzaná požadovaným fytocertifikátom,
b)
pozostáva alebo obsahuje vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú deklarované v predložených dokladoch (ďalej len „kontrola totožnosti“),
c)
ak ide o drevný obalový materiál vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách vrátane dopravného prostriedku, spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) (ďalej len „kontrola zdravotného stavu“) a či je potrebné uplatniť postup podľa § 15.
(3)
Ak nie je dôkaz o tom, že požiadavky podľa § 10 ods. 2 neboli splnené, kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak
a)
prehliadka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nachádzajúcich sa v zásielke alebo partii sa predtým vykonala v odosielateľskej tretej krajine podľa technických dohôd podľa § 12 ods. 7, alebo
b)
rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii boli dovezené z tretej krajiny, pre ktorú sa uplatňuje ustanovenie o menej početných kontrolách totožnosti a kontrolách zdravotného stavu na základe medzinárodných rastlinolekárskych dohôd medzi členskými štátmi a treťou krajinou.
(4)
Kontrolu zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak existuje dôkaz overený Komisiou, z ktorého je zrejmé, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2.
(5)
Fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11
a)
musí byť vyplnený v jednom z úradných jazykov členských štátov,
b)
nesmie byť vystavený v tretej krajine viac ako 14 dní pred dátumom odoslania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ku ktorým bol vydaný, z príslušnej tretej krajiny,
c)
musí obsahovať údaje uvedené vo vzoroch fytocertifikátu, ktoré sú špecifikované v Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín, bez ohľadu na jeho formát,
d)
vydáva zodpovedný orgán, poverený na tento účel, podľa platných právnych predpisov tretej krajiny vývozu alebo opätovného vývozu a bez ohľadu na to, či je krajina signatárom Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz musí byť vydaný podľa ustanovení tohto dohovoru.
(6)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole alebo časti B, fytocertifikát vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11 musí mať uvedené v bode 11 a v prípade potreby v bodoch 12 až 17 osobitné požiadavky z alternatívnych špecifikácií podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktoré sú splnené.
(7)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A alebo časti B, musí byť fytocertifikát vydaný v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú.
(8)
Ak osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 môžu byť splnené v iných miestach, ako sú miesta pôvodu, alebo ak sa neuplatňujú žiadne osobitné požiadavky, fytocertifikát možno vydať v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety boli odoslané.
§ 12
Výnimky z rastlinolekárskej kontroly pri dovoze
(1)
Kontrolný ústav vykoná rastlinolekársku kontrolu zásielky alebo partie, ktorá pochádza z tretích krajín a nie je deklarovaná podľa colných formalít ako zásielka alebo partia obsahujúca rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, ak existuje skutočnosť odôvodňujúca predpoklad, že takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa v nej nachádzajú.
(2)
Ak sa na základe colných formalít zistí, že zásielka alebo partia prichádzajúca z tretej krajiny obsahuje nedeklarované rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, príslušný colný úrad bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kontrolný ústav.
(3)
Ak po vykonaní rastlinolekárskej kontroly kontrolným ústavom pretrvávajú pochybnosti vzhľadom na totožnosť zásielky alebo jej časti, najmä vo vzťahu k rodu alebo druhu rastlín alebo rastlinných produktov alebo ich pôvodu, zásielka sa považuje za zásielku obsahujúcu rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B.
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na
a)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta členského štátu na druhé miesto cez územie tretej krajiny,
b)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta na druhé miesto v rámci územia tretej krajiny alebo tretích krajín cez územie členského štátu v príslušnom colnom režime bez akejkoľvek zmeny v ich colnom statuse; ustanovenie § 4 ods. 1 sa neuplatňuje,
c)
dovoz malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, a nie sú určené na priemyselné účely ani obchodné účely; ustanovenia § 4 nie sú tým dotknuté,
d)
dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(6)
Pri udelení výnimky podľa odseku 5 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 5, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.
(7)
Rastlinolekárska kontrola podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) sa môže vykonať na základe technických dohôd uzatvorených medzi Komisiou a zodpovedným orgánom tretej krajiny, ktoré boli schválené v odosielateľskej tretej krajine, v spolupráci so zodpovedným orgánom tejto krajiny, a podľa § 18.
§ 13
Povinnosti dovozcu, tranzit a rastlinolekárske opatrenia pri dovoze
(1)
Rastlinolekárska kontrola podľa § 11 ods. 1 a 2 a § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 sa musí vykonať podľa odsekov 5 až 7 súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a podľa ustanovení osobitného predpisu.23)
(2)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 časti B, musí byť zapísaný v registri výrobcov a dovozcov. Ustanovenia § 6 ods. 7 a 16 platia primerane.
(3)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B alebo jeho zástupca v colnom konaní je povinný aspoň v jednom z dokladov, ktorý určí kontrolný ústav, potrebných na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo 4, uviesť
a)
typ rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podľa Integrovaného sadzobníka Európskej únie (Taric),
b)
vyhlásenie: „Táto zásielka obsahuje produkty rastlinolekárskeho významu“,
c)
číslo fytocertifikátu,
d)
registračné číslo dovozcu podľa odseku 2.
(4)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, jeho zástupca v colnom konaní alebo špedičná spoločnosť sú povinní vopred oznámiť príchod zásielky colnému úradu v mieste vstupu a kontrolnému ústavu v mieste vstupu.
(5)
Kontrolu dokladov a rastlinolekársku kontrolu podľa § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu alebo po dohode kontrolného ústavu a colného úradu miesta vstupu colný úrad v mieste vstupu.
(6)
Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu musí vykonať bez toho, aby boli dotknuté odseky 7 a 8, kontrolný ústav v mieste vstupu súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a v tom istom mieste ako colné formality, a to v mieste vstupu kontrolného ústavu alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colným orgánom a kontrolným ústavom.
(7)
Ak ide o tranzit zásielky z tretích krajín, kontrolný ústav v mieste vstupu môže po dohode so zodpovedným orgánom alebo s orgánmi miesta určenia iného členského štátu rozhodnúť, že úplnú kontrolu totožnosti alebo jej časť, alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu alebo jej časť vykoná orgán miesta určenia v príslušnom členskom štáte alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colnými orgánmi a zodpovedným orgánom. Ak sa takáto dohoda nevytvorí, úplnú kontrolu totožnosti alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu na ktoromkoľvek z miest podľa odseku 6; toto ustanovenie sa primerane uplatňuje na tranzit tovaru s miestom určenia v Slovenskej republike.
(8)
Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu zásielky možno vykonať, ak ide o tranzit, aj v mieste určenia, ktorým je miesto určené dovozcom, schválené orgánom a colným orgánom zodpovednými za územie, v ktorom sa zásielka nachádza.
(9)
Pri tranzite zásielky musia byť splnené tieto podmienky:
a)
obal zásielky alebo jej dopravný prostriedok musí byť uzatvorený alebo zapečatený tak, aby sa zabránilo rozširovaniu škodlivých organizmov počas prepravy; v odôvodnených prípadoch môže kontrolný ústav alebo príslušný orgán členského štátu povoliť vstup zásielky, ktorá nie je uzatvorená alebo zapečatená, ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov,
b)
zásielka musí byť odoslaná na schválené miesto určenia; zmenu schváleného miesta určenia možno povoliť, ak bola táto zmena schválená po dohode orgánu miesta vstupu s orgánom náhradného miesta určenia a colným orgánom zodpovedným za územie, v ktorom sa náhradné miesto určenia nachádza,
c)
zásielka musí byť sprevádzaná rastlinolekárskym dokladom o preprave zásielky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a fytocertifikátom; ten musí byť vyplnený písacím strojom alebo čitateľným paličkovým písmom, alebo elektronicky aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,
d)
rastlinolekársky doklad o preprave zásielky musí byť vyplnený a podpísaný dovozcom zásielky pod dohľadom orgánu miesta vstupu,
e)
zásielka nachádzajúca sa na schválenom mieste určenia podľa odseku 8 musí byť uskladnená oddelene od zásielok členských štátov alebo od zásielok, ktoré sú napadnuté alebo podozrivé z napadnutia škodlivými organizmami.
(10)
Fytocertifikát, ktorý sa predkladá kontrolnému ústavu na účely kontroly dokladov podľa § 11 ods. 2 písm. a), sa po kontrole podľa odseku 7 musí označiť odtlačkom vstupnej pečiatky s textom „vízum“ spolu s uvedením názvu kontrolného ústavu a dátumom predloženia fytocertifikátu.
(11)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 boli splnené, vydá sa rastlinný pas podľa § 7.
(12)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 neboli splnené, musí sa bezodkladne prijať najmenej jedno z týchto opatrení:
a)
zamietnutie vstupu celej zásielky alebo jej časti na územie členského štátu,
b)
preprava do miesta určenia, ktoré sa nachádza mimo územia členského štátu pod colným dohľadom a v súlade s príslušným colným režimom, ktoré sa uplatňujú počas prepravy zásielky na území členského štátu,
c)
odstránenie napadnutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov zo zásielky,
d)
zničenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
e)
uvalenie karantény do doby skončenia skúšok alebo úradných testov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
f)
vykonanie vhodného ošetrenia vo výnimočných prípadoch, na základe ktorého kontrolný ústav považuje podmienky za splnené, ktorým sa odstráni nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; vhodné ošetrenie možno tiež vykonať vo vzťahu ku škodlivým organizmom, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo 2; ustanovenie § 8 ods. 3 písm. b) sa uplatňuje primerane.
(13)
Ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. a) až d), fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz a všetky sprievodné doklady, ktoré boli predložené pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Slovenskej republiky, zruší kontrolný ústav; tie musia byť označené na prednej strane odtlačkom trojuholníkovej pečiatky červenej farby s nápisom „fytocertifikát zrušený“ alebo „doklad zrušený“ spolu s názvom kontrolného ústavu a dátumom vykonania opatrení. Uvedené údaje musia byť napísané paličkovým písmom a aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov.
(14)
Kontrolný ústav informuje Komisiu a organizáciu ochrany rastlín tretej krajiny pôvodu alebo tretej odosielateľskej krajiny o každom prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov prichádzajúcich z príslušnej tretej krajiny, ktoré boli zadržané z dôvodu nesplnenia rastlinolekárskych požiadaviek, s uvedením dôvodu zadržania bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré možno prijať alebo sa prijali vo vzťahu k zadržanej zásielke.
(15)
Kontrolný ústav pri vykonávaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu musí aj v mieste určenia primerane zabezpečiť splnenie minimálnych podmienok podľa osobitného predpisu.24)
(16)
Ministerstvo oznamuje18)
a)
Komisii zoznam miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7,
b)
ostatným členským štátom zoznam miest vstupu vrátane akejkoľvek zmeny v tomto zozname.
(17)
Ministerstvo môže požiadať o finančný príspevok členských štátov na účely posilnenia kontrolného vybavenia miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7.
§ 14
Úhrada nákladov pri dovoze
(1)
Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sa uhrádzajú kontrolnému ústavu náklady na kontrolu dokladov, kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu (ďalej len „úhrada“) vykonanú podľa § 10. Úhrada sa skladá zo štandardnej úhrady a z mimoriadnej úhrady.
(2)
Štandardná úhrada podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 13.
(3)
Mimoriadna úhrada podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
vystavenie rastlinného pasu v mieste vstupu,
b)
kontrolu vykonanú mimo pracovného času fytoinšpektora,
c)
dobu čakania fytoinšpektora z dôvodu oneskoreného príchodu zásielky,
d)
dodatočnú kontrolu alebo dodatočné laboratórne testovanie potrebné na potvrdenie výsledkov kontroly,
e)
vyhotovenie kópie dokladov.
(4)
Ak došlo k úhrade za dovoz podľa odseku 1 v mieste vstupu, úhrada pri ďalšej rastlinolekárskej kontrole sa nevyberá.
(5)
Ak sa vykonávajú menej časté kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa § 11 ods. 3 a 4, kontrolný ústav vyberá primerane zníženú úhradu zo všetkých zásielok a partií.
§ 15
Vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)
Dovozca zásielky môže požiadať kontrolný ústav o vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v mieste určenia uvedenom v žiadosti.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 dovozca zásielky priloží technickú špecifikáciu obsahujúcu informácie na vyhodnotenie vhodnosti navrhovaného miesta určenia, ktorá musí obsahovať najmä
a)
informácie týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa majú dovážať, miesto, v ktorom budú uskladnené až do skončenia kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu, a spôsob zabezpečenia oddeleného uskladnenia, a
b)
ak mu bol udelený štatút oprávnený príjemca podľa osobitného predpisu25) alebo ak navrhované miesto určenia bolo povolené podľa osobitného predpisu,26) potvrdenie o tomto povolení.
(3)
Kontrolný ústav žiadosť podľa odsekov 1 a 2 preskúma, vyhodnotí vhodnosť navrhovaného miesta určenia podľa osobitného predpisu27) a oznámi žiadateľovi schválenie navrhovaného miesta určenia alebo zamietnutie žiadosti s uvedením dôvodu.
(4)
Dovozca zásielky, ktorej kontrola totožnosti a kontrola zdravotného stavu sa môže vykonať v schválenom mieste určenia, je povinný
a)
písomne oznámiť aspoň 48 hodín pred dovozom zásielky orgánu miesta určenia najmä
1.
názov, adresu a lokalitu schváleného miesta určenia,
2.
dátum a čas príchodu zásielky do schváleného miesta určenia,
3.
číslo, dátum a miesto vystavenia rastlinolekárskeho dokladu o preprave zásielky,
4.
meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a registračné číslo dovozcu,
5.
číslo fytocertifikátu,
b)
oznámiť orgánu miesta určenia akúkoľvek zmenu informácií a údajov poskytnutých podľa písmena a).
(5)
Kontrolný ústav vedie zoznam schválených miest určenia. Ministerstvo na požiadanie predkladá tento zoznam Komisii a členským štátom.
(6)
Ak kontrolný ústav zistí skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválených miestach určenia, prijme potrebné opatrenia na nápravu.
(7)
Ministerstvo oznámi Komisii a príslušnému členskému štátu všetky závažné prípady porušenia podmienok uplatňujúcich sa na schválené miesto určenia.
§ 16
Potvrdenie vykonania kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)
Po vykonaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu zásielky v schválenom mieste určenia kontrolný ústav potvrdí vykonanie týchto kontrol na rastlinolekárskom doklade o preprave zásielky.
(2)
Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o uvoľnení zásielky, zásielka a sprievodný rastlinolekársky doklad o preprave sa uvoľnia colnému orgánu zodpovednému za územie, v ktorom sa nachádza schválené miesto určenia, aby sa zásielka prepustila do príslušného colného režimu. Po prepustení zásielky do príslušného colného režimu rastlinolekársky doklad o preprave zásielky alebo jeho kópiu uchováva kontrolný ústav počas najmenej jedného roka.
(3)
Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o povinnosti prepraviť zásielku mimo územia členských štátov, zásielka zostáva pod colným dohľadom až do vykonania opätovného vývozu príslušných produktov.
§ 17
Poskytovanie informácií
(1)
Zodpovedný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na zničenie príslušných škodlivých organizmov, alebo ak nie je možné ich zničenie, na obmedzenie ich ďalšieho rozširovania.
(2)
Ak ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z tretích krajín, o ktorých sa usudzuje, že predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozširovania škodlivých organizmov podľa odseku 5 písm. a) a b), kontrolný ústav bezodkladne prijme28) potrebné opatrenia na ochranu územia členských štátov. Ministerstvo písomne informuje18) o každom prípade Komisiu a členské štáty.
(3)
Ak existuje iné bezprostredné nebezpečenstvo, ako je uvedené v odseku 2, ministerstvo bezodkladne informuje18) Komisiu a členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Ak usúdi, že tieto opatrenia sa neprijmú dostatočne včas na to, aby sa zabránilo zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, môže dočasne prijať akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré sú potrebné, ak Komisia neprijme iné potrebné opatrenia.
(4)
Zodpovedný orgán vykonáva pravidelné a systematické prehliadky výskytu škodlivých organizmov, vo vzťahu ku ktorým bola uznaná chránená zóna. Výsledky prehliadok oznamuje21) ministerstvo Komisii.
(5)
Ministerstvo bezodkladne písomne informuje18) Komisiu a členské štáty o
a)
výskyte škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole alebo v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, alebo o ich prítomnosti na časti územia, kde predtým nebol známy výskyt akýchkoľvek škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A II. kapitole alebo v časti B, alebo v prílohe č. 2 časti A II. kapitole alebo v časti B,
b)
skutočnom alebo predpokladanom výskyte akýchkoľvek škodlivých organizmov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorých výskyt na území nebol predtým známy,
c)
prijatých opatreniach, ktoré prijalo alebo ktoré chce prijať; tieto opatrenia musia zabrániť nebezpečenstvu rozširovania príslušných škodlivých organizmov na území ostatných členských štátov,
d)
zisteniach a opatreniach, ktoré kontrolný ústav chce prijať alebo prijal vo vzťahu k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom prichádzajúcim z iného členského štátu; na tento účel zriadi štandardizovaný informačný systém.
§ 18
Odborníci Komisie
(1)
Ak Komisia prijme rozhodnutie na účely zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, vykonávajú odborníci pod jej dohľadom rastlinolekárske inšpekcie, ak ide o úlohy podľa odseku 3, priamo v miestach uvedených v odseku 4 písm. a) a b) bez toho, aby boli dotknuté rastlinolekárske kontroly vykonané pod dohľadom zodpovedných orgánov.
(2)
Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonajú v spolupráci so zodpovednými orgánmi podľa odsekov 4 a 5.
(3)
Kontroly podľa odseku 1 možno vykonať v súvislosti s týmito úlohami:
a)
monitorovanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 6,
b)
vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 9 ods. 5,
c)
monitorovanie alebo vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 10 ods. 1 a 2,
d)
vykonávanie alebo monitorovanie činností určených v technických dohodách podľa § 12 ods. 7,
e)
f)
vykonávanie iných povinností pridelených odborníkom Komisie.
(4)
Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 3 odborníci uvedení v odseku 1 môžu
a)
navštevovať škôlky a iné miesta, kde sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú, alebo kde sa pestovali, vyrábali, spracúvali alebo skladovali,
b)
navštevovať miesta, kde sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly podľa § 6 alebo podľa § 10 až 16,
c)
žiadať informácie od zodpovedných orgánov,
d)
sprevádzať fytoinšpektorov pri vykonávaní činnosti na účely uplatnenia tohto nariadenia.
(5)
Ministerstvo a kontrolný ústav prijmú opatrenia, aby ciele a efektívnosť inšpekcií neboli ohrozené. Zabezpečia, aby odborníci mohli uskutočniť svoje úlohy bez prekážok a prijmú opatrenia, aby im na ich žiadosť boli poskytnuté všetky dostupné a potrebné zariadenia vrátane laboratórneho vybavenia a laboratórnych zamestnancov.
(6)
Odborníci musia mať splnomocnenie od zodpovedného orgánu rastlinolekárskej starostlivosti a musia dodržiavať pravidlá a praktiky platné pre fytoinšpektorov.
(7)
Ak inšpekcia pozostáva z monitorovania kontrol podľa § 6, § 10 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 5, na mieste sa neprijmú žiadne rozhodnutia.
§ 19
Finančný príspevok
(1)
Pri zavlečení alebo rozširovaní škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 1 a 2 na územie Slovenskej republiky môže ministerstvo požiadať o finančný príspevok členských štátov na pokrytie výdavkov na potrebné opatrenia, ktoré sa prijali alebo sa plánujú prijať na účely zneškodnenia alebo obmedzenia rozširovania škodlivého organizmu.
(2)
Ak škodlivý organizmus podľa odseku 1 pochádza zo Slovenskej republiky, oznámi ministerstvo na požiadanie Komisie všetky podrobnosti týkajúce sa pôvodu zásielky a všetky opatrenia vzhľadom na príslušný škodlivý organizmus, ako aj miesto určenia všetkých ostatných zásielok odoslaných z toho istého miesta pôvodu.
(3)
Odborníci uvedení v § 18 môžu vykonať kontrolu na účely doplnenia informácií podľa odseku 2.
Záverečné ustanovenia
§ 20
Týmto nariadením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
§ 22
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMIE VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV SÚ ZAKÁZANÉ
I. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa nevyskytujú na území členských štátov a sú významné pre všetky členské štáty
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
1. Acleris spp. (neeurópske druhy)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5. Anoplophora malasiaca (Forster)
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (pôvodca Xylella fastidiosa), ako sú:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Ball
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst.)
10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
11. Heliothis zea (Bodie)
11.1. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14. Monochamus spp. (neeurópske druhy)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1. Naupactus leucoloma Boheman
17. Premnotrypes spp. (neeurópske)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricus)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b) Anastrepha ludens (Loew)
c) Anastrepha obliqua Macquart
d) Anastrepha suspensa (Loew)
e) Dacus ciliatus Loew
f) Dacus cucurbitae Coquillet
g) Dacus dorsalis Hendel
h) Dacus tryoni (Froggatt)
i) Dacus tsuneonis Miyake
j) Dacus zonatus Saund.
k) Epochra canadensis (Loew)
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
m) Pardalaspis quinaria Bezzi
n) Pterandrus rosa (Karsch)
o) Rhacochlaena japonica Ito
p) Rhagoletis cingulata (Loew)
q) Rhagoletis completa Cresson
r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken
s) Rhagoletis indifferens Curran
t) Rhagoletis mendax Curran
u) Rhagoletis pomonella Walsh
v) Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
Baktérie
Xylella fastidiosa (Wells et Raju)
Huby
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)
4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
Vírusy a vírusom podobné organizmy
1. Elm phlöem necrosis phytoplasma
2. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:
a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B (oca kmeň)
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf roll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., ako sú:
a) Blueberry leaf mottle virus
b) Cherry rasp leaf virus (americké)
c) Peach mosaic virus (americké populácie)
d) Peach phony rickettsia
e) Peach rosette mosaic virus
f) Peach rosette phytoplasma
g) Peach X-disease phytoplasma
h) Peach yellows phytoplasma
i) Plum line pattern virus (americké populácie)
j) Raspberry leaf curl virus (americké populácie)
k) Strawberry latent ΄C΄ virus
l) Strawberry vein banding virus
m) Strawberry witches΄ broom phytoplasma
n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.
6. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
Parazitické rastliny
Arceuthobium spp. (neeurópske)
II. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov vyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
1.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)
4. Meloidogyne fallax Karssen
5. Opogona sacchari (Bojer)
6. Popilia japonica Newman
7. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
8. Spodoptera littoralis (Boisduval)
Baktérie
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
Huby
1. Melampsora medusae Thümen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Vírusy a vírusom podobné organizmy
1. Apple proliferation phytoplasma
2. Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma
3. Pear decline phytoplasma
ČASŤ B
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Druh Chránená zóna (zóny)
1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Cyprus
3. Globodera pallida (Stone) Behrens Fínsko, Litva, Slovensko, Slovinsko
4. Leptinotarsa decemlineata Say Cyprus, Fínsko (okresy Ăland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Švédsko (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skáne), Španielsko (Ibiza a Menorca), Veľká Británia
5. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Írsko a Veľká Británia (Severné Írsko)
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Druh Chránená zóna (zóny)
1. Beet necrotic yellow vein virus Francúzsko (Bretónsko), Fínsko, Írsko, Portugalsko (Azory) a Veľká Británia (Severné Írsko)
2. Tomato spotted wilt virus Švédsko, Fínsko
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH A RASTLINNÝCH PRODUKTOCH
I. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov nevyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Druh Predmet nákazy
1. Aculops Juchsiae Keifer1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Rastliny fuchsie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osivaRastliny určené na sadenie okrem rastlín pletivových kultúr a osiva,
drevo a kôra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s pôvodom v Kanade,
Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA
2. Aleurocanthus spp. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Anthonomus signatus (Say) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
5. Aonidiella citňna Coquillett Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
6. Aphelenchoides besseyi Christie1) Osivo ryže (Oryza spp.)
7. Aschistonyx eppoi Inouye Rastliny borievky (Juniperus L.), pôvodom z neeurópskych
krajín, okrem plodov a osiva,
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhere) Nickle et al.
Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.),
duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem
plodov a osiva, a drevo ihličín (Coniferales), pôvodom
z neeurópskych krajín
9. Carposina niponensis Walsingham Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
10. Diaphorina citri Kuway Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, a muraja
(Murraya Kônig), okrem plodov a osiva
11. Enarmonia packardi (Zeller) Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus MUL), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
12. Enarmonia prunivora Walsh Rastliny hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), Photinia Ldl.,
slivky (Prunus L.) a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem
osiva, a plody jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), pôvodom
z neeurópskych krajín
13. Eotetranychus lewisi McGregor Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
14. Grapholita inopinata Heinrich Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
15. Hishomonus phycitis (Distant) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
16. Leucaspis japonica Ckll. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
17. Listronotus bonariensis (Kuschel) Osivo rodu ďatelina (Trifolium spp.), čeľade kapustovité
(Crucijerae) a radu lipnicotvaré - trávy (Gramineae), pôvodom
z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja
18. Margarodes, neeurópske druhy, ako sú:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski
Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
19. Numonia pyrivorella (Matsumura) Rastliny hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom
z neeurópskych krajín
20. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Rastliny borievky (Juniperus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom
z neeurópskych krajín
21. Pissodes spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales), okrem plodov a osiva, drevo ihličín
(Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličín (Coniferales),
pôvodom z neeurópskych krajín
22. Radopholus citrophilus Huettel Dickson
et Kaplan
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle)
a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva, a rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité
(Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité
(Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae), zakorenené alebo
s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
23. Saissetia nigra (Nietm.) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
25. Scirtothňps dorsalis Hood Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
26. Scirtothrips citri (Moultex) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
27. Scolytidae spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales) vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, drevo ihličín (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra
ihličín (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín
28. Tachypterellus quadrigibbus Say


28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny
Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín

Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L.
29. Toxoptera citricida Kirk. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
30. Trioza erytreae Del Guercio Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a klauzény
(Clausena Burm. f.), okrem plodov a osiva
31. Unaspis citri Comstock Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
Baktérie
Druh Predmet nákazy
1. Citrus greening bacterium Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
2. Citrus variegated chlorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Osivo kukurice (Zea mays L.)
4. Xanthomonas campestris [všetky kmene
patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.)
Dye
Osivo ryže (Oryza spp.)
Huby
Druh Predmet nákazy
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler
(neeurópske patogénne izoláty)
Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.) a hrušky
(Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom
z neeurópskych krajín
2. Anisogramma anomala (Peck) E. Múller Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie, okrem osiva,
pôvodom z Kanady a USA
3. Apiosporina morbosa (Schwein.) von Arx Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Atropellis spp. Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a samostatná
kôra a drevo borovice (Pinus L.)
5. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Rastliny javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch),
okrem plodov a osiva, s pôvodom z USA a Kanady, drevo javora
cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch) vrátane
neopracovaného dreva s pôvodom z USA a Kanady
6. Cercoseptoria pini - densiflorae (Hori et
Nambu) Deighton
Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a drevo
borovice (Pinus L.)
7. Cercospora angolensis Carv. et Mendes Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
8. Ciborinia camelliae Kohn Rastliny kamélie (Camellia L.) určené na pestovanie, okrem
osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
9. Diaporthe vaccinii Shaer Rastliny brusnice (Vaccinium spp.) určené na pestovanie, okrem
osiva
10. Elsinoe spp. Bitanc et Jenk. Mendes Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca
( Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny
citrónovníka (Citrus L.) a jeho hybridov, okrem osiva a plodov, ale
vrátane plodov citrónovníka mandarínkového (Citrus reticulata
Blanco) a citrónovníka pomarančového (Citrus sinensis (L.)
Osbeck] pôvodom z Južnej Ameriky
11. Fusarium oxysporum.f. sp. albedinis Kilian
et Maire) Gordon
Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov a osiva
12. Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene
patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
13. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto


14. Puccinia pittieriana Hennings
14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow
15. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
16. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus
L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych
krajín
Rastliny čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), okrem plodov a osiva
Rastliny Ulmus L. a Zelkova L. určené na pestovanie, okrem osiva
Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva
Rastliny hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva,
pôvodom z neeurópskych krajín
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Druh Predmet nákazy
1. Beet curly top virus (neeurópske izoláty) Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie,
okrem osiva
2. Black raspberry latent virus Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
3. Blight and Blight-like Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
4. Cadang - Cadang viroid Rastliny palmovitých (Palmae) určené na pestovanie, okrem
osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
5. Cherry leaf roll virus2)5.1. Vírus nekrózy stonky chryzantémy Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie

Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. určené na sadenie, okrem osiva
6. Citrus mosaic virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
7. Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
8. Leprosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
9. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty) Rastliny višne obyčajnej (Prunus cerasus L.), čerešne obyčajnej
(Prunus avium L.), Prunus insica Thunb., Prunus sargentii Rhed.,
Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa
(Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis
Matsum a ich krížencov a odrôd určené na pestovanie, okrem
osiva
10. Naturally spreading psorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
11. Palm lethal yellowing phytoplasma Rastliny palmovitých (Palmae) určené na pestovanie, okrem
osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
12. Prunus necrotic ringspot virus3) Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
13. Satsuma dwarf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
14. Tatter leaf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
15. Witches' broom phytoplasma Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
II. kapitola
Škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú na území členských štátov
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Druh Predmet nákazy
1. Aphelenchoides besseyi Christie Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
3. Ditylenchus destructor Thorne Cibule, hľuzy a podzemky šafránu (Crocus L.), miniatúrnych
odrôd a ich krížencov rodu gladiola (Gladiolus Tourn. ex L.), ako
sú Gladiolus callianthus Marais., Gladiolus colvillei Sweet,
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus
tubergenii hort., ďalej hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.),
tigrídie (Tigridia Juss) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie
a hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na
pestovanie
4. Ditylenchus dipsaci (Kűhn) Filipjev Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.),
cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového
(Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny
cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, hľuzy
a podzemky kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa
Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda „Golden
Yellow", snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia
candicans (Baker) Decne], hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene
Herbert, modrice (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.),
bledavky (Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily
(Scilla L.) a tulipánu (Tulipa L.) určené na pestovanie a osivo
lucerny siatej (Medicago sativa L.)
5. Circulifer haematoceps (Mulsan et Rey) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
6. Circulifer tenellus (Baker) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
6.1 Eutetranychus orientalis Klein Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
6.2 Helicoverpa armigera (Hübner)


6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)
Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul], klinčeka (Dianthus L.),
muškátu (Pelargonium lHérit. ex Ait.) a čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené
na pestovanie okrem osiva
Rastliny Citrus L. a Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, okrem plodov a osiva
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae),
marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae)
a strelíciovité (Strelitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným
alebo pripojeným rastovým substrátom
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.)
a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem cibúľ,
hľúz, podzemkov, osiva a rastlín radu Gramineae
9. Liriomyza trijolii (Burgess)


10. Paysandisia archon (Burmeister)
Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.)
a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem cibúľ,
hľúz, podzemkov, osiva a rastlín radu Gramineae
Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi
viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Baktérie
Druh Predmet nákazy
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus
(McCulloch) Davis et al.
Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
2. Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al.
Rastliny ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.] určené na pestovanie
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), muchovníka
(Amelanchier Med.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu
(Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya
Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne
(Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.)
a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot určené na pestovanie, okrem
osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey
Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem
osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr et Burkholder
Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem
osiva
6. Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier et al.) Young et al.
Rastliny broskyne [Prunus persica (L.) Batsch] a nektarinky
[Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim] určené na pestovanie,
okrem osiva
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye
Osivo fazule (Phaseolus L.)
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith)
Dye
Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye
Rastliny ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.] a papriky (Capsicum spp.) určené na pestovanie
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)
Willems et al.
Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
Huby
Druh Predmet nákazy
1. Ceratocystis fimbriata f. sp.platani Walter Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva,
a drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva
2. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na
pestovanie, okrem osiva
3. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) von Arx
Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na
pestovanie, okrem osiva
4. Phialophoracinerescens (Wollenweber) van
Beyma
Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem
osiva
5. Phoma tracheiphilla (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
6. Phytophthora fragariae Hickmann var.
fragariae
Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
7. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni
Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
8. Puccinia horiana Hennings Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na
pestovanie, okrem osiva
9. Scirrhia pini Funk et Parker Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
10. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold Rastliny chmeľa obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na
pestovanie, okrem osiva
11. Verticillium dahliae Klebahn Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Druh Predmet nákazy
1. Arabis mosaic virus Rastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.)
určené na pestovanie, okrem osiva
2. Beet leaf curl virus Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie,
okrem osiva
3. Chrysanthemum stunt viroid Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na
pestovanie, okrem osiva
4. Citrus tristeza virus (európske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
5. Citrus vein enation woody gall Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
6. Grapevine flavescence doreé phytoplasma Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
7. Plum pox virus Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
8. Po tato stolbur phytoplasma Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie,
okrem osiva
9. Raspberry ringspot virus Rastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.)
určené na pestovanie, okrem osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov
a osiva
11. Strawberry crinkle virus Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
12. Strawberry latent ringspot virus Rastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.)
určené na pestovanie, okrem osiva
13. Strawberry mild yellow edge virus Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
14. Tomato black ring virus Rastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.)
určené na pestovanie, okrem osiva
15. Tomato spotted wilt virus Rastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.), papriky ročnej
(Capsicum annuum L.), melóna cukrového (Cucumis melo L.),
chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd
novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), ďalej šalátu
siateho (Lactuca sativa L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon
lycopersicum (L.) Carsten ex Farw.], rastliny tabaku virgínskeho
(Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu
tabaku, ľuľka baklažánového (Solanum melogena L.) a ľuľka
zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie,
okrem osiva
16. Tomato yellow leaf curl virus Rastliny ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.)
Carsten ex Farw.] určené na pestovanie, okrem osiva
ČASŤ B
ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH A RASTLINNÝCH PRODUKTOCH
Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Hmyz, roztoče, háďatka vo všetkých vývinových štádiách
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Anthonomus
grandis (Boh.)
Osivo a plody (tobolky) bavlníka
(Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna
Grécko, Španielsko (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia
lariciphila (Klug)
Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
3. Dendroctonus
micans Kugelan
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
4. Gilphinia
hercyniae (Hartig)
Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
5. Gonipterus
scutellatus Gyll.
Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l'Hérit.),
okrem plodov a osiva
Grécko, Portugalsko (Azory)
6. (a) Ips amitinus
Eichhof
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Francúzko (Korzika), Írsko, Veľká Británia
(b) Ips cembrae Heer Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
(c) Ips duplicatus
Sahlberg
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Grécko, Írsko, Veľká Británia
(d) Ips sexdentatus
Börner
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Írsko, Cyprus, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus
Heer
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Írsko, Veľká Británia
7. Sternochetus
mangiferae
Fabricius
Osivo mangovníka (Mangifera spp.)
pôvodom z tretích krajín
Španielsko (Granada a Malaga), Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira),
Baktérie
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Curtobacterium
flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens
(Hedges) Collins et
Jones
Osivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris
L.) a lablabu (Dolichos Jacq.)
Grécko, Španielsko, Portugalsko
2. Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. etal.
Časti rastlín, okrem plodov, osiva a rastlín
určených na pestovanie vrátane živého
peľu na opeľovanie rastlín: muchovník
(Amelanchier Med.), dulovec (Chaenomeles
Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.), hloh
(Crataegus L.), dula (Cydonia Mill.),
mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), jabloň
(Malus Mill.), mišpuľa (Mespilus L.),
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyňa
(Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.)
a jarabina (Sorbus L.)
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Španielsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).
Huby
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Cryphonectria
parasitica
(Murill.) Barr.
Drevo, okrem odkôrneného dreva,
a samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)
Česko, Írsko, Švédsko, Veľká Británia (okrem ostrova Man)
2. Glomerella
gossypii Edgerton
Osivo a plody (tobolky) bavlníka Gossypium
spp.
Grécko
3. Gremmeniella
abietina (Lag.)
Morelet
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga
Carr.) určené na pestovanie, okrem osiva
Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
4. Hypoxylon
mammatum
(Wahl.) J. Miller
Rastliny topoľa (Populus L.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Citrus tristeza virus
(európske izoláty)
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca
(Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami
a listovými stopkami
Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko (okrem Madeiry)
2. Grapevine flavescence dorée MLO Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva Česká republika, Francúzsko (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), Taliansko (Basilicata)

4) Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d´Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona).
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY ALEBO INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Opis Krajina pôvodu
1. Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.),
cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky
(Juniperus L.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea
A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga
Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem plodov a osiva
Neeurópske krajiny
2. Rastliny duba (Quercus L.) a gaštana (Castanea Mill.)
s listami, okrem plodov a osiva
Neeurópske krajiny
3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami, okrem plodov
a osiva
Severoamerické krajiny
4. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) Tretie krajiny
5. Samostatná kôra duba (Quercus L.), okrem duba
korkového (Quercus suber L.)
Severoamerické krajiny
6. Samostatná kôra javora cukrodarného (Acer
saccharum Marsh.)
Severoamerické krajiny
7. Samostatná kôra topoľa (Populus L.) Krajiny amerického kontinentu
8. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), dule
(Cydonia Mill.), hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus
Mill.), rodu slivka (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.)
a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem rastlín
vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov
Neeurópske krajiny
9. Rastliny Photinia Ldl. určené na pestovanie, okrem
rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov
a plodov
USA, Čína, Japonsko, Južná Kórea a Severná Kórea
10. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) -
sadivové zemiaky
Tretie krajiny, okrem Švajčiarska
11. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov
rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené
na pestovanie, okrem hľúz ľuľka zemiakového
(Solanum tuberosum L.) - sadivové zemiaky -
uvedených v bode 10
Tretie krajiny
12. Hľuzy druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich
krížencov, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 10
a 11
Okrem osobitných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na
hľuzy ľuľka zemiakového a ktoré sú uvedené v prílohe
č. 4 časti A I. kapitole, pôvodom z tretích krajín,
okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka, Sýrie,
Švajčiarska, Tuniska a Turecka a z tretích
európskych krajín, ktoré boli uznané ako krajiny bez
výskytu Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus
(Spickermann et Kotthoff) Davis et al., v súlade
s požiadavkami Európskej únie alebo
s opatreniami, ktoré boli uznané ako rovnocenné
s opatreniami Európskej únie týkajúcimi
sa boja proti Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.
13. Hľuzy ľuľkovitých (Solanaceae) určené na
pestovanie, okrem osiva, a okrem rastlín a hľúz
uvedených v bodoch 10, 11 a 12
Tretie krajiny, okrem európskych a stredozemských
krajín
14. Zemina a iný pestovateľský substrát tvorený úplne
alebo čiastočne zeminou alebo pevnou organickou
hmotou, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny
alebo kôry, okrem čistej rašeliny
Turecko, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina
a tretie krajiny, ktoré nepatria ku kontinentálnej
Európe, okrem Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka
a Tuniska
15. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov Tretie krajiny okrem Švajčiarska
16. Rastliny citrónovníka {Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov, okrem plodov a osiva
Tretie krajiny
17. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov
a osiva
Alžírsko, Maroko
18. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
hrušky (Pyrus L.), rodu slivka (Prunus L.) a ich
krížencov a jahody (Fragaria L.) určené na
pestovanie, okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 9 sa zákaz
vzťahuje na neeurópske krajiny, okrem
stredozemských krajín a Austrálie, Nového Zélandu,
Kanady a kontinentálnych štátov USA
19. Rastliny radu lipnicotvaré - trávy (Gramineae),
okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí
bambusovité (Bambusoideae) a prosovité
(Panicoideae) a rodov buchloa (Buchloe Engelm.),
grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans),
kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria
R.Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda),
hystrix (Hystrix L.), bezkolenec (Molinia Shrank),
lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak. ex
Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.)
a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem
osiva
Tretie krajiny, okrem európskych a stredozemských
krajín
ČASŤ B
RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY ALEBO INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN
Opis Chránená zóna
1. Bez toho, aby boli dotknuté zákazy vzťahujúce sa na rastliny uvedené v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), muchovníka (Amelanchier Med.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín okrem Švajčiarska a krajín, ktoré boli uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnou Medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali ako také v súlade s požiadavkami Európskej únie Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne oddiaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Španielsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).
2. Bez toho, aby boli dotknuté zákazy vzťahujúce sa na rastliny uvedené v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín skalníka {Cotoneaster Ehrh.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín okrem krajín, ktoré boli uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnou Medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade s požiadavkami Európskej únie Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne oddiaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Španielsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ČASŤ A
OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV DO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A V RÁMCI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
I. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce mimo územia členských štátov
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety Osobitné požiadavky
1.1. Drevo ihličín (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva tuje (Thuja L.) a okrem
a) dreva vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu získaného úplne alebo čiastočne z dreva ihličín (Coniferales),
b) dreva vo forme drevného obalového materiálu vo forme obalových debien, prepraviek, klietok, sudov a podobných obalov, paliet, debnových paliet a iných nakladacích dosiek, paletových rozpier, aktuálne použitých pri preprave rôznych druhov predmetov,
c) dreva použitého na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu,
d) dreva cédrovca zbiehavého (Libocedrus decurrens Torr.), ak existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo použité na výrobu ceruziek pomocou tepelného ošetrenia, pri ktorom sa dosiahla minimálna teplota 82 °C počas sedem až osemdňovej periódy,
ale vrátane opracovaného dreva1) pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo náležite
a) tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale a na fytocertifikáte sa musí umiestniť označenie „HT“ v súlade s aktuálnym použitím,
alebo
b) plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
c) chemicky impregnované pod tlakom schváleným výrobkom. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (kPa) a koncentrácia v %.
1.2. Drevo ihličín (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva tuje (Thuja L.) vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu získaného úplne alebo čiastočne z dreva ihličín (Coniferales), pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej Republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo náležite
a) tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na fytocertifikáte sa musí uviesť dosiahnutá teplota a čas,
alebo
b) plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h).
1.3. Drevo tuje (Thuja L.), uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, okrem
a) dreva vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu,
b) dreva vo forme drevného obalového materiálu vo forme obalových debien, prepraviek, klietok, sudov a podobných obalov, paliet, debnových paliet a iných nakladacích dosiek, paletových rozpier, aktuálne použitých pri preprave rôznych druhov predmetov,
c) dreva použitého na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) odkôrnené
alebo
b) sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím,
alebo
c) náležite tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale a na fytocertifikáte sa musí umiestniť označenie „HT“ v súlade s aktuálnym použitím,
alebo
d) plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
e) náležite chemicky impregnované pod tlakom schváleným výrobkom. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (kPa) a koncentrácia v %.
1.4. Drevo tuje (Thuja L.), uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) vyrobené z odkôrnenej guľatiny
alebo
b) sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu,
alebo
c) náležite plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
d) náležite tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na fytocertifikáte sa musí uviesť dosiahnutá teplota a čas.
1.5. Drevo ihličín (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme
a) triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu získaného úplne alebo čiastočne z dreva ihličín (Coniferales),
b) drevného obalového materiálu vo forme obalových debien, prepraviek, klietok, sudov a podobných obalov, paliet, debnových paliet a iných nakladacích dosiek, paletových rozpier, aktuálne použitých pri preprave rôznych druhov predmetov,
c) dreva použitého na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Ruska, Kazachstanu, Turecka
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblastí, v ktorých nie je známy výskyt
1. neeurópskych druhov rodu vrzúnik (Monochamus spp.),
2. neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.),
3. neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae),
oblasť musí byť uvedená na fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“,
alebo
b) je odkôrnené a je bez larvárnych dier spôsobených neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm,
alebo
c) bolo sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím,
alebo
d) bolo náležite tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale a na fytocertifikáte sa musí umiestniť označenie „HT“ v súlade s aktuálnym použitím,
alebo
e) bolo náležite plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
f) bolo náležite chemicky impregnované pod tlakom schváleným výrobkom. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (kPa) a koncentrácia v %.
1.6. Drevo ihličín (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme
a) triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu získaného úplne alebo čiastočne z dreva ihličín (Coniferales),
b) drevného obalového materiálu vo forme obalových debien, prepraviek, klietok, sudov a podobných obalov, paliet, debnových paliet a iných nakladacích dosiek, paletových rozpier, aktuálne použitých pri preprave rôznych druhov predmetov,
c) dreva použitého na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu,
ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z tretích krajín okrem
1. Ruska, Kazachstanu, Turecka,
2. európskych krajín,
3. Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) je odkôrnené a je bez larvárnych dier spôsobených neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm,
alebo
b) bolo sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím,
alebo
c) bolo náležite plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
d) bolo náležite chemicky impregnované pod tlakom schváleným výrobkom. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (kPa) a koncentrácia v %,
alebo
e) bolo náležite tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale a na fytocertifikáte sa musí umiestniť označenie „HT“ v súlade s aktuálnym použitím.
1.7. Drevo ihličín (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu získaného úplne alebo čiastočne z dreva ihličín (Coniferales), pôvodom z
a) Ruska, Kazachstanu, Turecka,
b) neeurópskych krajín okrem Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblastí, v ktorých nie je známy výskyt
1. neeurópskych druhov rodu vrzúnik (Monochamus spp.),
2. neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.),
3. neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae),
oblasť musí byť uvedená na fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“,
alebo
b) bolo vyrobené z odkôrnenej guľatiny,
alebo
c) bolo sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu,
alebo
d) bolo náležite plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
e) bolo náležite tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na fytocertifikáte sa musí uviesť dosiahnutá teplota a čas.
2. Obalový materiál z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, nástavných rámov paliet používaný na prepravu rozličných predmetov okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej a spracovaného dreva vyrobeného lepením, teplotou a tlakom alebo ich kombináciou, pochádzajúceho z tretích krajín okrem Švajčiarska. Obalový materiál z dreva
a) je odkôrnený s výnimkou akéhokoľvek počtu jednotlivých častí kôry so šírkou do 3 cm bez ohľadu na dĺžku alebo, ak ich šírka presahuje 3 cm, s plochou do 50 cm2,
b) podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode a
c) je opatrený označením špecifikovaným v prílohe II k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode, ktoré svedčí o tom, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu.
2.1. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.)
vrátane opracovaného dreva, okrem dreva
a) určeného na výrobu dýh,
b) vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu,
pôvodom z Kanady a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
2.2. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.)
určené na výrobu dýh pôvodom z Kanady a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau a je určené na výrobu dýh.
2.3. Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v prílohe č. 5 časti B drevo Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem dreva vo forme:
– štiepok získaných ako celok alebo časť z týchto stromov,
– obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, nástavných rámov paliet, aktuálne použitých na prepravu rozličných predmetov,
– dreva použitého na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu, vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) je rozpílené na štvorce, aby sa úplne odstránil okrúhly povrch.
2.4. Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v prílohe č. 5 časti B drevo vo forme štiepok získaných ako celok alebo časť z Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) bolo spracované na kusy s hrúbkou a šírkou menšou ako 2,5 cm.
2.5. Oddelená kôra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že oddelená kôra
a) pochádza z oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) bola spracovaná na kusy s hrúbkou a šírkou menšou ako 2,5 cm.
3. Drevo duba (Quercus L.), okrem dreva vo forme
a) triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu,
b) sudov, kadí, škopkov, korýt a iných debnárskych výrobkov a ich častí z dreva vrátane dýh, ak existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo vyrobené za tepelného ošetrenia, pri ktorom sa dosiahla minimálna teplota 176 °C počas 20 minút,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) je hranené tak, aby bol úplne odstránený guľatý povrch,
alebo
b) je odkôrnené a obsah vody v dreve je menší ako 20 %, vyjadrený ako percento suchej hmoty,
alebo
c) je odkôrnené a bolo náležite dezinfikované horúcim vzduchom alebo horúcou vodou,
alebo
d) ak ide o rezivo so zvyškami alebo bez zvyškov kôry, bolo sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
5. Drevo platana (Platanus L.), okrem dreva vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu vrátane opracovaného dreva, pôvodom z USA a Arménska Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
6. Drevo topoľa (Populus L.), okrem dreva vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu vrátane opracovaného dreva, pôvodom z krajín Amerického kontinentu Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) odkôrnené,
alebo
b) sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
7.1. Drevo, uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu získaného úplne alebo čiastočne z
a) javora cukrodarného (Acersaccharum Marsh.) pôvodom z Kanady a USA,
b) platana (Platanus L.) pôvodom z Arménska alebo USA,
c) topoľa (Populus L.) pôvodom z krajín Amerického kontinentu
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) vyrobené z odkôrnenej guľatiny
alebo
b) sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu,
alebo
c) náležite plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
d) náležite tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na fytocertifikáte sa musí uviesť dosiahnutá teplota a čas.
7.2. Drevo, uvedené aj neuvedené medzi kódmi CN v prílohe č. 5 časti B, vo forme triesok, štiepkov, pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo drevného odpadu získaného úplne alebo čiastočne z duba (Quercus L.), pôvodom z USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu,
alebo
b) náležite plynované a špecifikácia plynovania bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
c) náležite tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na fytocertifikáte sa musí uviesť dosiahnutá teplota a čas.
7.3. Oddelená kôra ihličín (Coniferales) pôvodom z ­ne­európskych krajín Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že oddelená kôra bola
a) náležite plynovaná s prípravkom, ktorý bol schválený. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h),
alebo
b) náležite tepelne ošetrená tak, aby teplota v jadre dosiahla najmenej 56 oC počas aspoň 30 minút. Na fytocertifikáte sa musí uviesť dosiahnutá teplota a čas.
8. Drevo použité na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu vrátane opracovaného dreva okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej a spracovaného dreva vyrobeného lepením, teplotou a tlakom alebo ich kombináciou, pochádzajúceho z tretích krajín okrem Švajčiarska. Drevo
a) je odkôrnené s výnimkou akéhokoľvek počtu jednotlivých častí kôry so šírkou do 3 cm bez ohľadu na dĺžku alebo, ak ich šírka presahuje 3 cm, s plochou do 50 cm2,
b) podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode a
c) je opatrené označením špecifikovaným v prílohe II k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode, ktoré svedčí o tom, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu.
8.1. Rastliny ihličín (Coniferales), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.).
8.2. Rastliny ihličín (Coniferales), okrem plodov a osiva, vyššie ako 3 m, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v bode 8.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto ich pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae).
9. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1. a 8.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky parazitov na ihličí ihličín Scirrhiaacicola (Dearn.) Siggers a Scirrhiapini Funk et Parker.
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 8.2. a 9 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsoramedusae Thümen).
11.01. Rastliny duba (Quercus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z USA Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu farbiarky [Ceratocystisfagacearum (Bretz) Hunt].
11.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem zákazov uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 11.01 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky neeurópskych druhov rodu hrdza (Cronartium spp.).
11.2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 11.1 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectriaparasitica (Murrill) Barr]
alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
11.3. Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Kanady a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny boli vypestované v škôlkach a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, a táto oblasť musí byť uvedená v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2. a 3,
alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny, na základe úradných kontrol vykonaných v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí počas troch ­posledných vegetačných období a v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre rastlinolekárske opatrenia, uznal ako miesto pestovania bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a miesto pestovania, ako aj vyhlásenie musia byť uvedené v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3.
11.4. Rastliny Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. určené na sadenie, okrem osiva a rastlín pletivových kultúr s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny
a) boli celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Farmaire zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie, kde sa nespozorovali znaky výskytu Agrilus planipennis Farmaire počas dvoch inšpekcií za rok, ktoré sa vykonali vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom.
12. Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z USA alebo Arménska Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter).
13.1. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z tretích krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
13.2. Rastliny topoľa (Populus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z krajín amerického kontinentu Okrem požiadaviek uvedených v bode 13.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mosferózy (Mycosphaerellapopulorum G. E. Thompson).
14. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín Severnej Ameriky Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 11.4. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmovej nekrózy brestového listu (Elm phloem necrosis phytoplasm).
15. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.)3) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 9, 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu monilínie [Moniliniafructicola (Winter) Honey] alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti uznanej za oblasť bez výskytu monilínie [Moniliniafructicola (Winter) Honey] a v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky monilínie [Moniliniafructicola (Winter) Honey].
16. Plody slivky (Prunus L.) pôvodom z neeurópskych krajín dovážané v období od 15. februára do 30. septembra Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že plody
a) pochádzajú z krajiny bez výskytu monilínie [Moniliniafructicola (Winter) Honey] alebo
b) pochádzajú z oblasti uznanej za oblasť bez výskytu monilínie [Moniliniafructicola (Winter) Honey],
alebo
c) boli podrobené vhodnej rastlinolekárskej kontrole a pred zberom alebo vývozom ošetrené vhodným spôsobom proti monilínii (Monilinia spp.).
16.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajín Plody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch musí byť vyznačený ich pôvod.
16.2. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1. a 16.3. až 16.5. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z krajiny uznanej za krajinu bez výskytu baktériového vädnutia a nekrózy (Xanthomonascampestris) – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.),
alebo
b) plody pochádzajú z oblasti uznanej za oblasť bez výskytu baktériového vädnutia a nekrózy (Xanthomonascampestris) – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3,
alebo
c) buď
1. na základe režimu úradných kontrol v mieste pestovania, alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za ­posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky baktériového vädnutia a nekrózy (Xanthomonascampestris) – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a
2. na plodoch pozberaných v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia a nekrózy (Xanthomonascampestris) – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a
3. plody boli ošetrené proti uvedenému škodlivému organizmu (ortofenylfenátom), ošetrenie musí byť uvedené vo fytocertifikáte podľa § 10 ods. 2 a 3, a
4. plody boli zabalené v priestoroch alebo distribučných centrách registrovaných na tento účel,
alebo
5. bola dodržaná certifikačná schéma uznaná ako rovnocenná s uvedenými ustanoveniami.
16.3. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1., 16.2., 16.4. a 16.5. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a)
1. plody pochádzajú z krajiny uznanej za krajinu bez výskytu cerkospóry (Cercosporaangolensis Carv. et Mendes)
alebo
2. plody pochádzajú z oblasti uznanej za oblasť bez výskytu cerkospóry (Cercosporaangolensis Carv. et Mendes) a oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3,
alebo
3. v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky cerkospóry (Cercosporaangolensis Carv. et Mendes)
a
b) na plodoch pozberaných v mieste pestovania sa úradnou kontrolou nezistili príznaky napadnutia uvedeným škodlivým organizmom.
16.4. Plody citrónovníka (Citrus L.), okrem citrónovníka horkého (Citrus aurantium L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1., 16.2., 16.3. až 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z krajiny uznanej za krajinu bez výskytu Guignardiacitricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.),
alebo
b) plody pochádzajú z oblasti uznanej za oblasť bez výskytu Guignardiacitricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3,
alebo
c) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Guignardia citricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky Guignardiacitricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.),
alebo
d) plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo vhodným spôsobom ošetrené proti Guignardiacitricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia uvedeným škodlivým organizmom.
16.5. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajín, v ktorých sa na týchto plodoch vyskytujú neeurópske druhy čeľade Tephritidae Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1. až 16.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu uvedených škodlivých organizmov, alebo ak nie je možné splniť uvedenú požiadavku,
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie a pri úradných kontrolách uskutočnených aspoň raz mesačne v posledných troch mesiacoch pred zberom plodov nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami,
alebo
c) úradnou kontrolou reprezentatívnych vzoriek plodov sa zistilo, že plody sú bez výskytu všetkých vývojových štádií uvedených škodlivých organizmov, alebo, ak nie je možné splniť uvedenú požiadavku,
d) plody boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom bez poškodenia plodov, a to horúcou parou, podchladením alebo rýchlym zmrazením, alebo tam, kde to nebolo možné, chemicky tak, aby ošetrenie vyhovovalo platným predpisom Európskej únie.
17. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 15 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9, 9.1. a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.]
alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu škodcu, ktoré boli uznané príslušnou Medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia za oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.],
alebo
c) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia boli odstránené rastliny, ktoré vykazovali príznaky spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.].
18. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 a v bode 16 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu háďatiek [Radopholuscitrophilus Huettel et al. a Radopholussimilis (Cobb) Thorne],
alebo
b) pri úradnom nematologickom testovaní reprezentatívnych pôdnych a koreňových vzoriek odobratých z miesta pestovania, testovaných aspoň na Radopholuscitrophilus Huettel et al. a Radopholussimilis (Cobb) Thorne, sa za posledné vegetačné obdobie vo vzorkách nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
19.1. Rastliny hlohu (Crataegus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fylostikta (Phyllostictasolitaria Ell. et Ev.) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15 a 17 a v prílohe č. 3 časti A bode 9 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania a v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fylostikty (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.).
19.2. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa na týchto rastlinách vyskytujú príslušné škodlivé organizmy
Príslušné škodlivé organizmy sú:
a) na jahode (Fragaria L.)
1. hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae),
2. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
3. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
4. vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus),
5. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
6. vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus),
7. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
8. baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King),
b) na jabloni (Malus Mill.)
fylostikta (Phyllostictasolitaria Ell. et Ev.),
c) na slivke (Prunus L.)
1. fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma),
2. baktériová škvrnitosť sliviek [Xanthomonascampestris pv. pruni (Smith) Dye],
d) na broskyni [Prunuspersica (L.) Batsch]
Pseudomonassyringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
e) na hruške (Pyrus L.)
fylostikta (Phyllostictasolitaria Ell. et Ev.),
f) na maline a ostružine (Rubus L.)
1. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
2. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
3. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
4. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
g) na všetkých uvedených druhoch
neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15 a 17 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
20. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fytoplazma chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15, 17, a 19.2 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia boli počas posledných troch vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
21.1. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy.
Príslušné škodlivé organizmy sú:
a) latentná ´C´ choroba jahody (Strawberry latent ´C´ virus),
b) vírus lemovania žiliek jahody (Strawberry vein banding virus),
c) fytoplazma metlovitosti jahôd (Strawberry witches` broom phytoplasma)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2 a v prílohe č. 3 časti A bode 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, okrem tých, ktoré sa vypestovali zo semien, boli
1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
21.2. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje háďatko (Aphelenchoides besseyi Christie) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2 a 21.1 a v prílohe č. 3 časti A bode 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) na rastlinách sa v mieste pestovania za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie),
alebo
b) ak ide o pletivové kultúry, pletivové kultúry sa získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene a) alebo boli pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoidesbesseyi Christie).
21.3. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2, 21.1 a 21.2 a v prílohe č. 3 časti A bode 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu kvetoviek [Anthonomussignatus Say a Anthonomusbisignifer (Schenkling)].
22.1. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy na jabloni (Malus Mill.)
Príslušné škodlivé organizmy sú
a) vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry rasp leaf virus) (American)
b) vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15, 17 a 19.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
22.2. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje proliferácia jablone (Apple proliferation phytoplasma) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15, 17, 19.2. a 22.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma) alebo
b) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu a
c) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené proliferáciou jablone (Apple proliferation phytoplasma).
23.1. Rastliny uvedených druhov rodu slivka (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus šarky slivky (Plum pox virus)
a) mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
b) marhuľa obyčajná (Prunusarmeniaca L.),
c) myrobalan blireov (Prunusblireiana Andre),
d) marhuľa brianónska (Prunusbrigantina Vill.),
e) slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunuscerasifera Ehrh.),
f) myrobalan cistena (Prunuscistena Hansen),
g) Prunuscurdica (Fenzl et Fritsch.),
h) slivka domáca pravá (Prunusdomestica ssp. domestica L.),
i) slivka guľatoplodá pravá [Prunusdomestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.],
j) slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
k) višňa žľaznatá (Prunusglandulosa Thunb.),
l) Prunusholosericea Batal.,
m) Prunushortulana Bailey,
n) čerešňa japonská (sakura) (Prunusjaponica Thunb.),
o) marhuľa mandžuská [Prunusmandshurica (Maxim.) Koehne],
p) Prunusmaritima Marsh.,
q) marhuľa japonská (mume) (Prunusmume Sieb. et Zucc.),
r) Prunusnigra Ait.,
s) broskyňa obyčajná [Prunuspersica (L.) Batsch],
t) Prunussalicina L.,
u) Prunussibirica L.,
v) Prunussimonii Carr.,
w) slivka trnková (trnka) (Prunusspinosa L.),
x) Prunustomentosa Thunb.,
y) mandľa trojlaločná (Prunustriloba Lindl.),
z) iné druhy slivky (Prunus L.) náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15 a 19.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky (Plum pox ­virus) a
c) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, boli odstránené.
23.2. Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa na slivke (Prunus L.) vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus),
b) okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú tieto škodlivé organizmy
1. vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry rasp leaf virus) (American),
2. vírus mozaiky broskyne (americký) (Peach mosaic virus) (American),
3. riketsia zakrpatenosti broskyne (Peach phony rickettsia),
4. fytoplazma ružicovitosti broskyne (Peach rosette phytoplasma),
5. fytoplazma žltačky broskyne (Peach yellows phytoplasma),
6. vírus prúžkovitosti slivky (americký) (Plum line patternvirus) (American),
7. fytoplazma X-choroby broskyne (Peach X-disease phytoplasma),
c) okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín, v ktorých sa vyskytuje maloplodosť čerešne (Little cherry pathogen)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15, 19.2. a 23.1. v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období aspoň raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
24. Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú na maline a ostružine (Rubus L.) tieto škodlivé organizmy
1. vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus),
2. vírus černania maliny (Black raspberry latent virus),
3. vírus zvinutky čerešne (Cherry leaf roll virus),
4. vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (Prunus necrotic ringspot virus),
b) okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú tieto škodlivé organizmy
1. vírus kučeravosti maliny (americký) (Raspberry leaf curl virus) (American),
2. vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry rasp leaf virus) (American)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2. sa vyžaduje,
a) aby rastliny boli bez výskytu vošiek vrátane ich vajíčok,
b) úradné potvrdenie, že
1. rastliny boli
1.1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
1.2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
25.1. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanumtuberosum L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje rakovinovec zemiakový [Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival] Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] (všetky rasy, okrem rasy 1, t. j. obyčajnej európskej rasy) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili príznaky rakovinovca zemiakového [Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival], alebo
b) v krajine pôvodu boli splnené opatrenia v boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival] a tieto opatrenia boli uznané za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.2. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanumtuberosum L.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z krajín bez výskytu baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] alebo
b) v krajine pôvodu boli splnené opatrenia v boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a tieto opatrenia boli uznané za ­zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.3. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanumtuberosum L.), okrem skorých zemiakov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti zemiaka (Potato spindle tuber viroid) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1. a 25.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje ošetrenie proti klíčeniu.
25.4. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanumtuberosum L.) určené na pestovanie Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1. až 25.3. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z miesta pestovania ­bez výskytu háďatiek [Globoderarostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globoderapallida (Stone) Behrens] a
a) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) ­Ya­buuchi et al.] alebo
b) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) ­Ya­buuchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo z miesta pestovania, ktoré sa považuje za miesto bez výskytu uvedeného škodlivého organizmu na základe implementácie vhodného postupu zameraného na eradikáciu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a
c) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] alebo
d) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen],
1. hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa na základe celoročnej kontroly pestovaných rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody zemiakov, ako aj krájaním hľúz nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
2. hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítomnosť príznakov napadnutia háďatkami použitím vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov, alebo laboratórnymi testmi a okrem toho sa vo vhodných termínoch a pri každom balení alebo nakládke vykonala vizuálna kontrola povrchu, ako aj rezu hľúz podľa osobitného predpisu,4) a pri uvedených kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
25.4.1. Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie Okrem požiadaviek uplatniteľných na hľuzy uvedené v bodoch 25.1. až 25.3. a v prílohe č. 3 časti A bode 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
25.4.2. Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bodoch 25.1. až 25.4.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z krajiny bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny alebo
b) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu škodlivého organizmu Scrobipalpopsis solanivora Povolny zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.
25.5. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje stolbur zemiaka (Potato stolbur phytoplasma) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1 až 25.4. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili ­žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
25.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem hľúz ľuľka zemiakového (Solanumtuberosum L.) a okrem osiva rajčiaka [Lycopersiconlycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky viroidu vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid).
25.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicumannuum L.), rajčiaka jedlého [Lycopersiconlycopersicum (L.) Karsten ex. Farw.], banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a ľuľka baklažánového (Solanum melongena L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5. a 25.6. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) ­Ya­buuchi et al.] alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
26. Rastliny chmeľu obyčajného (Humuluslupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticiliumalbo-atrum Reinke et Berthold a Verticiliumdahliae Klebahn).
27.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium l’ Herit. ex Ait) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera ­littoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
27.2. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium l’ Herit. ex Ait), okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 27.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín Spodopteraeridania Cramer, Spodopterafrugiperda Smith alebo Spodopteralitura (Fabricius), alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
28. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid) alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),
b) rastliny alebo odrezky
1. pochádzajú z miesta, na ktorom boli počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Pucciniahoriana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy ­(­Pucciniahoriana Hennings), alebo
2. boli vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Pucciniahoriana Hennings),
c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymelaligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx] alebo ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani v substráte žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymelaligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
28.1. Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené na sadenie, okrem osiva Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bodoch 25.5. až 25.7. a 27.1. až 28 a v prílohe č. 3 časti A bode 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny boli po celý svoj život pestované v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy,
b) rastliny boli po celý svoj život pestované v oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
c) rastliny boli po celý svoj život pestované na mieste produkcie zriadenom ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy a potvrdenom oficiálnymi inšpekciami a v prípade potreby testmi.
29. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vykonaným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwiniachrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonascaryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličín [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma],
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
30. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.), okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú produkciu rezaných kvetov Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách v priebehu posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchusdipsaci (Kühn) Filipjev].
31. Rastliny muškátu (Pelargonium l’ Herit. ex Ait) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) a
a) v ktorých sa nevyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinemaamericanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) a
b) v ktorých sa vyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinemaamericanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a)
1. rastliny pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) alebo
2. rastliny sú najviac štvrtou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré boli úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ­ring­spot virus),
b)
1. rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa vrátane pôdy a rastlín nezistil výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo
2. rastliny sú najviac druhou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré boli úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ­ringspot virus).
32.1. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem
a) cibúľ,
b) podcibulia,
c) rastlín radu Gramineae,
d) podzemkov,
e) osiva,
f) hľúz,
pôvodom z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt míneriek Liriomyzasativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. až 29 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli vypestované v škôlkach a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu míneriek [Liriomyza ­sativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)] a táto oblasť musí byť uvedená v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytumíneriek [Liriomyzasativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)], ako aj vyhlásenie, že v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt míneriek[Liriomyzasativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)], musí byť uvedené v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
c) bezprostredne pred vývozom boli ošetrené vhodným spôsobom proti mínerkám [Liriomyzasativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)] a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt míneriek [Liriomyzasativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)]. Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte podľa § 10 ods. 2 a 3.
32.2. Rezané kvety chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.) a zlatobyle (Solidago L.) a vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Ocimum L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu míneriek [Liriomyzasativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)] alebo
b) bezprostredne pred vývozom sa úradnou kontrolou rezaných kvetov a vňate nezistil výskyt míneriek [Liriomyzasativae (Blanchard) a Amauromyzamaculosa (Malloch)].
32.3. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem
a) cibúľ,
b) podcibulia,
c) rastlín radu Gramineae,
d) podzemkov,
e) osiva,
f) hľúz,
pôvodom z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. až 29. a 32.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] alebo
b) v mieste pestovania sa úradnou kontrolou rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)].
33. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie; pestované vo voľnej pôde Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.], háďatká [Globoderapallida (Stone) Behrens a Globoderarostochiensis (Wolenweber) Behrens] a rakovinovec zemiakový [Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival].
34. Pôda a pestovateľské substráty prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne zo zeminy alebo z pevných organických látok, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, alebo z pevných anorganických látok, ktoré udržujú životaschopnosť rastlín, pôvodom
a) z Turecka,
b) z Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,
c) z neeurópskych krajín, okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka, Tuniska
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) pestovateľský substrát bol pri vysádzaní
1. bez výskytu zeminy a organických látok alebo
2. bez výskytu škodlivého hmyzu a škodlivých háďatiek a bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo plynovaniu tak, aby bol bez výskytu ostatných škodlivých organizmov, alebo
3. bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo plynovaniu tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov, a
b) od vysadenia
1. sa vykonali vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov, alebo
2. sa rastliny dva týždne pred odoslaním zbavili prebytočného substrátu tak, aby zostalo na nich len jeho minimálne množstvo potrebné na udržanie životaschopnosti rastlín počas prepravy, a v prípade, že rastliny boli presadené, pestovateľský substrát použitý na tento účel musí spĺňať podmienky podľa písmena a).
35.1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia neeurópskymi kmeňmi vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus).
35.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) Okrem požiadaviek uvedených v bode 35.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v oblasti pestovania sa nevyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) a
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
36.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem
a) cibúľ,
b) bodcibulia,
c) podzemkov,
d) osiva,
e) hľúz,
pôvodom z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. až 29., 31., 32.1. a 32.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli vypestované v škôlkach a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny) a táto oblasť musí byť uvedená v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny), ako aj vyhlásenie, že na rastlinách sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny), musí byť uvedené v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
c) bezprostredne pred vývozom boli rastliny účinným spôsobom ošetrené proti strapke (Thrips palmi Karny) a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny). Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3.
36.2. Rezané rastliny čeľade vstavačovité (Orchidaceae) a plody momordiky (Momordica L.) a ľuľka baklažánového (Solanum melongena L.) pôvodom z tretích krajín Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny) alebo
b) bezprostredne pred vývozom boli rastliny úradne skontrolované a nezistil sa výskyt strapky (Thrips palmi Karny).
37. Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-Cadang viroid) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky uvedených chorôb alebo
b) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-cadang viroid) a rastliny v mieste pestovania, ktoré boli podozrivé z napadnutia uvedenými chorobami, boli odstránené, a ostatné rastliny boli ošetrené proti Myndus crudus Van Duzee,
c) rastliny vo forme pletivových kultúr sa priamo vypestovali z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v písmene a) alebo b).
37.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 37 a v prílohe č. 3 časti A bode 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) boli po celý svoj život pestované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), alebo
b) boli po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie
– ktoré je registrované a je pod dozorom národnej organizácie pre ochranu rastlín v krajine pôvodu,
– v prípade, že rastliny boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister, 1880) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
– na ktorom počas troch úradných inšpekcií za rok vykonaných vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom, neboli spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister, 1880).
38.1. Rastliny kamélie (Camellia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu ciborinie (Ciborinia camelliae Kohn) alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili na kvitnúcich rastlinách žiadne príznaky ciborinie (Ciborinia camelliae Kohn).
38.2. Rastliny fuksie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z USA alebo Brazílie Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nezistili príznaky Aculops fuchsiae Keifer a bezprostredne pred vývozom sa kontrolou rastlín nezistil jeho výskyt.
39. Stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1. až 11.2., 12 až 15, 17 až 20, 22.1. až 24, 25.5., 25.6., 26 až 29, 32.1., 32.2., 33, 34, 36.1. až 38.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1 až 3, 9, 13, 15 až 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
b) sa pestovali v škôlkach,
c) sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolovali, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
40. Listnaté stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z tretích krajín, okrem európskych a stredozemských krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 11.1. až 15, 17 až 20, 22.1. až 24, 33, 36.1., 38.1. až 39 a 45.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 2, 3, 9, 15 až 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.
41. Jednoročné a dvojročné rastliny, okrem tráv (Gramineae), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6., 32.1. až 35.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sa pestovali v škôlkach,
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
c) sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolovali, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
42. Rastliny radu lipnicotvaré (Gramineae) – okrasné trváce trávy podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov Buchloa (Buchloe Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R. Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemskných krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 33 a 34 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sa pestovali v škôlkach a
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov a
c) sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolovali, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
43. Rastliny typu bonsají určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 9 až 11.2., 12 až 15, 17 až 20, 22.1. až 24, 25.5., 25.6., 26 až 28, 32.1., 32.2., 33, 34, 36.1. až 40 a 42 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1 až 3, 9, 13, 15 až 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, vrátane rastlín zozbieraných z prírodných biotopov, sa pestovali, uchovávali a formovali najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach bonsají s určeným režimom úradnej kontroly a
b) rastliny v škôlkach uvedených v písmene a) sa
1. najmenej počas obdobia uvedeného v písmene a)
1.1. pestovali v črepníkoch umiestnených na regáloch vo výške najmenej 50 cm nad povrchom zeme,
1.2. vhodne ošetrili, aby boli bez výskytu neeurópskych hrdzí; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia musia byť uvedené v kolónke „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3,
1.3. úradne kontrolovali najmenej šesťkrát ročne vo vhodnom čase z hľadiska výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 2 a 3; uvedené kontroly, vrátane kontrol rastlín v bezprostrednom okolí škôlok uvedených v písmene a), sa musia vykonať ­aspoň vizuálne na každom riadku poľa alebo škôlky a na všetkých častiach rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu s náhodným odobratím vzoriek aspoň z 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov,
1.4. musia byť bez výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v predchádzajúcom odseku; napadnuté rastliny musia byť odstránené a zvyšné rastliny musia byť účinným spôsobom ošetrené, okrem toho počas vhodného obdobia pred expedíciou zadržané a kontrolované, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu príslušných škodlivých organizmov,
1.5. pestovali v nepoužitom umelom substráte alebo v prirodzenom substráte, ktorý bol tepelne ošetrený alebo plynovaný tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov a prijali sa vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov,
1.6. udržiavali v podmienkach zabezpečujúcich, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov a dva týždne pred vývozom boli
1.6.1. zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a uchovávali sa nezakorenené alebo
1.6.2. zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a presadené do pestovateľského substrátu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v písmene aa) piata odrážka, alebo
1.6.3. vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečil substrát bez výskytu škodlivých organizmov; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia musia byť uvedené v kolónke „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3,
2. musia sa zabaliť do uzatvorených kontajnerov, úradne sa zapečatiť a označiť registračným číslom registrovanej škôlky; registračné číslo musí byť uvedené v dodatkovom vyhlásení fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3.
44. Trváce byliny určené na pestovanie, okrem osiva, radov a čeľadí silenkovité (klinčekovité) (Caryophyllaceae, Silenaceae), okrem klinčeka (Dianthus L.), ­astro­tvaré (Compositae, Astrales), okrem chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], kapustotvaré (Cruciferae, Brassicales), bôbotvaré (Leguminosae, Fabales) a ružovité (Rosaceae), okrem jahody (Fragaria L.), pôvodom z tretích krajín, okrem európskych a stredozemských krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 32.1. až 34 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sa pestovali v škôlkach,
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov a
c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami, a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organizmom.
45.1. Rastliny bylinných druhov a rastliny figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem cibúľ, podcibulia, podzemkov, osiva a hľúz pôvodom z neeurópskych krajín Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. až 29., 32.1., 32.3. a 36.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), a táto oblasť musí byť uvedená v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré Správa ochrany rastlín príslušnej vyvážajúcej krajiny uznala v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) a miesto pestovania, ako aj vyhlásenie, že na základe úradných kontrol, ktoré sa vykonávali aspoň raz za tri týždne počas posledných deviatich týždňov pred vývozom, je miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), musí byť uvedené v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
c) v prípade, že boli uchovávané alebo pestované v mieste pestovania, na ktorom sa zistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), uvedené rastliny musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti neeurópskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu neeurópskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne, úradnými kontrolami vykonávanými raz týždenne počas deviatich týždňov pred vývozom, ako aj počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte podľa § 10 ods. 2 a 3.
45.2. Rezané kvety astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), gypsomilky (Gypsophila L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.), zlatobyle (Solidago L.) a trachélie (Trachelium L.) a vňať bazalky (Ocimum L.) pôvodom z neeurópskych krajín Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
b) bezprostredne pred vývozom rezaných kvetov a vňate sa úradnou kontrolou nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.).
45.3. Rastliny rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené na pestovanie, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus, okrem osiva
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.,
b) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Bemisia tabaci Genn
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5. až 25.7. a v prílohe č. 3 časti A bode 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus a
1. rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
2. v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
b) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
46. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz, podcibulia a podzemkov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy
1. vírus zlatej mozaiky tabaku (Bean golden mosaic virus),
2. vírus miernej strakatosti vigny (Cowpea mild mottle virus),
3. vírus infekčnej žltačky šalátu (Lettuce infectious yellows virus),
4. vírus miernej tigrovitosti papriky (Pepper mild tigré virus),
5. vírus kučeravosti listov tekvice (Squash leaf curl virus),
6. iné vírusy prenášané molicou (Bemisia tabaci Genn.) a v ktorých sa
a) nevyskytujú neeurópske populácie molice (Bemisiatabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmov,
b) vyskytujú sa neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmov
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6., 32.1. až 32.3., 35.1., 35.2., 44, 45.1 až 45.3. a v prílohe č. 3 časti A bode 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov;
na rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nevyskytli žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov a
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisiatabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, alebo
b) pri úradných kontrolách vykonaných vo vhodných termínoch sa v mieste pestovania nezistil výskyt molice (Bemisiatabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, alebo
c) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti molici (Bemisiatabaci Genn.).
47. Osivo slnečnice ročnej (Helianthusannuus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblasti bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmoparahalstedii (Farlow) Berl. et de Toni], alebo
b) osivo, okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmoparahalstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmoparahalstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
48. Osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersiconlycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou metódou a
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibactermichiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.], baktérie škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonascampestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye] a viroidu vretenovitosti hľúz zemiakov (Potato spindle tuber viroid), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala aspoň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
49.1. Osivo lucerny siatej (Medicagosativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchusdipsaci (Kühn) Filipijev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke, alebo
b) pred vývozom osiva sa uskutočnilo jeho plynovanie.
49.2. Osivo lucerny siatej (Medicagosativa L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje baktériové vädnutie (Clavibactermichiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 49.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných desiatich rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibactermichiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a
b)
1. buď pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysokoodolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibactermichiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
2. v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala jedna úroda osiva, alebo
3. obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami pre certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti a
c) v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicagosativa L.) sa počas posledného vegetačného obdobia alebo počas dvoch predchádzajúcich vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a
d) porast bol založený na pozemku, na ktorom sa počas posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicagosativa L.).
50. Osivo ryže siatej (Oryzasativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo sa laboratórne testovalo vhodnými nematologickými metódami, pričom nebol zistený výskyt háďatka (Aphelenchoidesbesseyi Christie), alebo
b) osivo sa ošetrilo horúcou vodou, alebo iným vhodným spôsobom proti háďatku (Aphelenchoidesbesseyi Christie).
51. Osivo fazule (Phaseolus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonascampestris pv. phaseoli (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonascampestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Osivo kukurice siatej (Zeamays L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu Erwinia stewartii (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Erwiniastewartii (Smith) Dye.
53. Osivá rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblastí bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikáte podľa § 10 ods. 2 a 3.
54. Zrno5) rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) zrno pochádza z oblastí, kde sa nevyskytuje Tilletia indica Mitra; názov oblasti alebo oblastí musí byť uvedený v kolónke „miesto pôvodu“ vo fytocertifikáte podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
b) v mieste produkcie sa na rastlinách počas posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky výskytu Tilletia indica Mitra a testovaním reprezentatívnych vzoriek, ktoré sa odobrali v čase zberu aj pred nakladaním, sa nezistil výskyt Tilletia indica Mitra; zároveň v kolónke „názov tovaru“ vo fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3 musí byť uvedený text „testované a bez zistenia výskytu Tilletia indica Mitra“.

II. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce z územia členských štátov
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety Osobitné požiadavky
1. Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva a) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter), alebo
b) zo značky „Kiln-dried“, „KD“ alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo sa v čase spracovania sušilo spôsobom „kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
2. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Scirrhiaacicola (Dearn.) Siggers a Scirrhiapini Funk et Parker.
3. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 4 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsoramedusae Thümen).
4. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsoramedusae Thümen).
5. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectriaparasitica (Murrill) Barr], alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
6. Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter), alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystisfimbriata f. sp. platani Walter).
7. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú zo zón uznaných za zóny bez výskytu spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia boli odstránené rastliny, ktoré prejavovali príznaky spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.].
8. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasmacitri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus), alebo
b) rastliny boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali priamo z materiálu, ktorý bol udržiavaný podľa ustanovených podmienok, bol trvale pestovaný v skleníku neprístupnom pre hmyz alebo v izolovanej klietke a ktorý bol jednotlivo testovaný s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus), a v materiáli sa nezistili žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasmacitri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phomatracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus), alebo
c) rastliny
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali priamo z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a ktorý bol jednotlivo testovaný s použitím príslušných indikátorov alebo ekvivalentných metód aspoň na vírus drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus) a v materiáli sa nezistili žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasmacitri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus) a
2. boli kontrolované, pričom sa za posledné vegetačné obdobie nezistili na nich žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasmacitri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phomatracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus).
9. Rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistil výskyt háďatka Radopholussimilis (Cobb) Thorne, alebo
b) pôda a korene z podozrivých rastlín boli za posledné vegetačné obdobie úradne nematologicky testované aspoň na Radopholussimilis (Cobb) Thorne a vo vzorkách sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu.
10. Rastliny jahody (Fragaria L.), slivky (Prunus L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu príslušných škodlivých organizmov, alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
Príslušnými škodlivými organizmami sú
a) na jahode (Fragaria L.)
1. hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae),
2. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
3. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
4. vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus),
5. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
6. vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus),
7. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
8. baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King),
b) na slivke (Prunus L.)
1. fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma),
2. baktériová škvrnitosť sliviek [Xanthomonascampestris pv. pruni (Smith) Dye],
c) na broskyni [Prunuspersica (L.) Batsch]
Pseudomonassyringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
d) na maline a ostružine (Rubus L.)
1. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
2. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
3. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
4. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus).
11. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 9 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma) alebo
b) z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia boli počas posledných troch skončených vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline ­phyto­plasma).
12. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
c) ak ide o pletivové kultúry, pletivové kultúry sa získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene b) alebo boli pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoidesbesseyi Christie).
13. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 9 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma), alebo
b)
1. rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
1.1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
1.2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných troch vegetačných období nezistili žiadne príznaky proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma).
14. Rastliny uvedených druhov rodu slivka (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
a) mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
b) marhuľa obyčajná (Prunusarmeniaca L.),
c) myrobalan blireov (Prunusblireiana Andre),
d) marhuľa brianónska (Prunusbrigantina Vill.),
e) slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunuscerasifera Ehrh.),
f) myrobalan cistena (Prunuscistena Hansen),
g) Prunuscurdica (Fenzl et Fritsch.),
h) slivka domáca pravá (Prunusdomestica ssp. domestica L.),
i) slivka guľatoplodá pravá [Prunusdomestica ssp. isititia (L.) C.K. Schneid.],
j) slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
k) višňa žľaznatá (Prunusglandulosa Thunb.),
l) Prunusholosericea Batal.,
m) Prunushortulana Bailey,
n) čerešňa japonská (sakura) (Prunusjaponica Thunb.),
o) marhuľa mandžuská [Prunusmandshurica (Maxim.) Koehne],
p) Prunusmaritima Marsh.,
q) marhuľa japonská (mume) (Prunusmume Sieb. et Zucc.),
r) Prunusnigra Ait.,
s) broskyňa obyčajná [Prunuspersica (L.) Batsch],
t) Prunussalicina L.,
u) Prunussibirica L.,
v) Prunussimonii Carr.,
w) slivka trnková (trnka) (Prunusspinosa L.),
x) Prunustomentosa Thunb.,
y) mandľa trojlaločná (Prunustriloba Lindl.),
z) iné druhy slivky (Prunus L.) náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo
b)
1. rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
1.1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
1.2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
1.3. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky (Plum pox virus) a
2. rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, boli odstránené.
15. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že za posledné dve vegetačné obdobia sa v mieste pestovania na materských rastlinách nezistili žiadne príznaky žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a Xylophilusampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
16.1. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanumtuberosum L.) určené na pestovanie Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) boli splnené ustanovenia Európskeho spoločenstva o boji proti rakovinovcovi zemiakovému (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival) a
b) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.]alebo boli splnené ustanovenia Európskeho spoločenstva o boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (­Spie­ckermann et Kotthoff) Davis et al.] a
c) hľuzy pochádzajú z miesta produkcie bez výskytu háďatiek [Globodera rostochiensis (Wollenweber) ­Be­hrens a Globodera pallida (Stone) Behrens] a
d)
1. hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
2. v oblastiach, kde je známy výskyt hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby zemiaka (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), alebo sa považuje za miesto bez výskytu uvedeného škodlivého organizmu na základe implementácie vhodného postupu zameraného na eradikáciu pôvodcu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a
e) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo ak pochádzajú z oblastí s výskytom háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Goldden et al.(všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen]
1. hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa na základe celoročnej kontroly pestovaných rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody zemiakov, ako aj krájaním hľúz nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
2. hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítomnosť príznakov napadnutia háďatkami použitím vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov, alebo laboratórnymi testmi a okrem toho sa podľa osobitného predpisu3) vo vhodných termínoch a pri každom balení alebo nakládke vykonala vizuálna kontrola povrchu, ako aj rezu hľúz a pri uvedených kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
16.2. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, okrem hľúz odrôd, ktoré sú oficiálne prijaté v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch v súlade s postupom podľa osobitného predpisu6) Okrem požiadaviek uvedených v bode 18.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy
a) patria do vyšších množiteľských stupňov, pričom takéto potvrdenie musí byť primerane uvedené na sprievodnom doklade k príslušným hľuzám,
b) boli pestované v rámci členských štátov a
c) boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok, ktorý bol v rámci členských štátov oficálne karanténne testovaný v súlade s vhodnými metódami, a na základe týchto testov sa nezistil výskyt škodlivých organizmov.
16.3. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížence určené na pestovanie, okrem hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.), ktoré sú uvedené v bode 18.1 alebo 18.2, a okrem kultúr udržiavacieho materiálu, ktorý je uchovávaný v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách a) Rastliny boli udržiavané v karanténnych podmienkach a na základe karanténneho testovania sa nezistil výskyt škodlivých organizmov,
b) karanténne testovanie uvedené v písmene a)
1. musí byť vykonané pod dohľadom úradnej organizácie na ochranu rastlín daného členského štátu a musí ju vykonať školený personál tejto organizácie alebo iný schválený orgán,
2. musí byť vykonané v priestoroch vybavených vhodným zariadením na manipuláciu so škodlivými organizmami a na uchovanie materiálu vrátane indikátorových rastlín takým spôsobom, aby sa eliminovalo nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov,
3. musí byť vykonané na všetkých dieloch materiálu,
3.1. vizuálnou kontrolou príznakov spôsobených škodlivými organizmami, a to v pravidelných intervaloch najmenej počas jedného úplného vegetačného obdobia, pričom počas testovacieho programu sa musí zohľadniť typ materiálu a jeho vývinové štádium,
3.2. testovaním v súlade s vhodnými metódami, ktoré sa predložia výboru,
3.3. v prípade všetkých zemiakových materiálov aspoň na
3.3.1. Andean potato latent virus,
3.3.2. Arracacha virus B. (oca kmeň),
3.3.3. Potato black ringspot virus,
3.3.4. Potato spindle tuber viroid,
3.3.5. Potato virus T,
3.3.6. Andean potato mottle virus,
3.3.7. bežné vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn, Yc) a Potato leaf roll virus,
3.3.8. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
3.3.9. Ralstonia solanaceanum (Smith) Yabuuchi et al.,
3.4. v prípade pravých sadbových zemiakov minimálne na vírusy a viroidy uvedené vyššie,
4. primeraným testovaním na akékoľvek iné príznaky zistené pri vizuálnej kontrole, aby sa zistili škodlivé organizmy, ktoré spôsobili takéto príznaky,
c) každý materiál, v ktorom sa na základe testov špecifikovaných v písmene b) zistil výskyt škodlivých organizmov uvedených v písmene b), sa musí okamžite zničiť alebo sa musia prijať postupy na elimináciu škodlivého organizmu (škodlivých organizmov),
d) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, je povinná informovať úradnú organizáciu na ochranu rastlín daného členského štátu, že uchováva takýto materiál.
16.4. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížence určené na pestovanie, uchovávané v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách Každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, je povinná informovať úradnú organizáciu na ochranu rastlín daného členského štátu, že uchováva takýto materiál.
16.5. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.), okrem hľúz uvedených v bodoch 18.1. až 18.4 Z registračného čísla umiestneného na balení alebo na dopravnom prostriedku v prípade voľne ložených zemiakov musí byť zrejmé, že zemiaky vypestoval úradne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú z oficiálne registrovaného skladu alebo z distribučného centra umiestneného v oblasti pestovania, a tiež musí byť zrejmé, že hľuzy sú bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] a že sú dodržané
a) ustanovenia Európskeho spoločenstva o boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] a
b) podľa potreby aj ustanovenia Európskeho spoločenstva o boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiakov [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (­Spie­ckermann et Kotthoff) Davis et al.].
16.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín uvedených v bodoch 18.4. a 18.5. Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.1. až 18.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma),
alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
16.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicumannuum L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersiconlycopersicum (L.) Karsten ex. Farw.], banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a ľuľka baklažánového (Solanum melongena L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 18.6. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
17. Rastliny chmeľu obyčajného (Humuluslupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticiliumalbo-atrum Reinke et Berthold a Verticiliumdahliae Klebahn).
17.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny
a) boli po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie,
– ktoré je registrované a je pod dozorom príslušného úradného orgánu v členskom štáte pôvodu,
– ak rastliny boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
– na ktorom počas troch úradných inšpekcií za rok vykonaných vo vhodnom čase neboli spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister).
18. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium l’ Herit. ex Ait) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera ­littoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
19.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 20 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),
b) rastliny alebo odrezky pochádzajú z miest, ktoré
1. boli počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Pucciniahoriana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Pucciniahoriana Hennings), alebo
2. boli vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Pucciniahoriana Hennings),
c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich, ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózy [Didymelaligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx], alebo ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich, ani v substráte žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymelaligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
19.2. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 20 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vykonaným najmenej raz v počas posledných dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwiniachrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonascaryophylli (Burkholder) Starr et ­Burk­holder] a modrania dreva ihličín [Phialophora ­cine­rescens (Wollenweber) Van Beyma],
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
20. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.), okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú produkciu rezaných kvetov Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách počas posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchusdipsaci (Kühn) Filipjev].
21. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem
a) cibúľ,
b) podcibulia,
c) rastlín radu Gramineae,
d) podzemkov,
e) osiva,
f) hľúz
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 20, 21.1. alebo 21.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] alebo
b) v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín mínerkami [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a že boli vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)].
22. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôde Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nevyskytujú baktériová krúžkovitosť zemiaka [Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.], háďatká [Globoderapallida (Stone) Behrens a Globoderarostochiensis (Wolenweber) Behrens] a rakovinovec zemiakový [Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival].
23. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) alebo
b) v oblasti pestovania nie je známy výskyt vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus), alebo v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
24. Osivo slnečnice ročnej (Helianthusannuus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmoparahalstedii (Farlow) Berl. et de Toni] ­alebo
b) osivo, okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmoparahalstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmoparahalstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
25.1. Rastliny ľuľka rajčiakového (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.6. a 23 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Tomato ­yellow leaf curl virus alebo
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato ­yellow leaf curl virus a že
1. rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo
2. v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
c) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
26. Osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersiconlycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou schválenou metódou a že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibactermichiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.], baktériovej škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonascampestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye] alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala aspoň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
27.1. Osivo lucerny siatej (Medicagosativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchusdipsaci (Kühn) Filipjev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke alebo
b) pred uvedením do obehu osiva sa uskutočnilo jeho plynovanie.
27.2. Osivo lucerny siatej (Medicagosativa L.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 28.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia (Clavibactermichiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) alebo
b)
1. v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných desať rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a že
1.1. pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysoko odolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibactermichiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
1.2. v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa ­zo­zbierala jedna úroda osiva, alebo
1.3. obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami na certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti a
2. v mieste pestovania ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicagosativa L.) sa počas posledného vegetačného obdobia alebo počas dvoch posledných vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a že
3. porast bol založený na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicagosativa L.).
28. Osivo fazule (Phaseolus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonascampestris pv. phaseoli (Smith) Dye alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonascampestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
29.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (­Fortu­nella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov Na obaloch musí byť označenie pôvodu.

ČASŤ B
OSOBITNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN A V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN
Rastliny, rastlinné produkty
alebo iné predmety
Osobitné požiadavky Chránené zóny
1. Drevo ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I bodoch 1.1. až 1.5. a 1.7
a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo bolo v čase spracovania sušené spôsobom „Kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
2. Drevo ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 1 a v časti A kapitole I bodoch 1.1. až 1.5. a 1.7
a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo bolo v čase spracovania sušené spôsobom „Kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
Grécko, Írsko, Veľká Británia
3. Drevo ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 a 2 v časti A kapitole I bodoch 1.1. až 1.5.a 1.7
a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo bolo v čase spracovania sušené spôsobom „Kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
Írsko, Veľká Británia
4. Drevo ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 až 3 v časti A kapitole I bodoch 1.1. až 1.5. a 1.7 a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo bolo v čase spracovania sušené spôsobom „Kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia
5. Drevo ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 až 4 v časti A kapitole I bodoch č. 1.1. až 1.5. a 1.7
a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo bolo v čase spracovania sušené spôsobom „Kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
6. Drevo ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 až 5 v časti A kapitole I bodoch 1.1. až 1.5. a 1.7 a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“ alebo „KD“, alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo bolo v čase spracovania sušené spôsobom „Kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
Cyprus, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
6.3. Drevo gaštana
(Castanea Mill.)
a) Drevo musí byť odkôrnené alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
1. pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectriaparasitica (Murrill) Barr.]
alebo
2. bolo sušené spôsobom „Kiln-dried“ na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „Kiln-dried“, „KD“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
Česko, Švédsko, Veľká Británia (okrem ostrova Man)
7. Rastliny jedle
(Abies Mill.),
smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I bodoch 8.1. až 10, kapitole II bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 vyžaduje sa úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan).
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
8. Rastliny jedle
(Abies Mill.),
smrekovca
(Larix Mill.),
smreka (Picea A. Dietr.) a borovice
(Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 7 a v časti A kapitole I bodoch 8.1. až 10, kapitole II bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh).
Grécko, Írsko, Veľká Británia
9. Rastliny jedle
(Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 a 8, v časti A kapitole I bodoch 8.1. až 10, kapitole II bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer).

Írsko, Veľká Británia
10. Rastliny jedle
(Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice
(Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 až 9, v časti A kapitole I bodoch 8.1. až 10 kapitole II bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).
Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia
11. Rastliny jedle
(Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice
(Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 až 10, v časti A kapitole I bodoch 8.1. až 10, kapitole II bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer).
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
12. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 až 11, v časti A kapitole I bodoch 8.1. až 10, kapitole II bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner). Cyprus, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
14.1. Samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola plynovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan).
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
14.2. Samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 14.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola plynovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).
Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia
14.3. Samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1. a 14.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola plynovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer).
Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
14.4. Samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1. až 14.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola plynovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlberg).
Grécko, Írsko, Veľká Británia
14.5. Samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1. až 14.4. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola plynovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner).
Cyprus, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
14.6. Samostatná kôra ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1. až 14.5. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola plynovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer).
Írsko, Veľká Británia
14.9. Samostatná kôra gaštana
(Castanea Mill.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že samostatná kôra
a) pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectriaparasitica (Murrill) Barr.]
alebo
b) bola plynovaná, alebo inak náležite ošetrená proti rakovine gaštana [Cryphonectriaparasitica (Murrill) Barr.] a špecifikácia plynovania alebo ošetrenia bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o plynovaní, aktívna látka, minimálna teplota kôry, pomer (g/m3) a doba vystavenia (h).
Česko, Írsko, Švédsko, Veľká Británia (okrem ostrova Man)
15. Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 až 13, v časti A kapitole I bodoch 8.1., 8.2. a 10, v kapitole II bode 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu ploskanky smrekovcovej (Cephalcia lariciphila Klug.). Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
16. Rastliny jedle
(Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice
(Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 až 13 a 15, v časti A kapitole I bodoch 8.1., 8.2. a 9, v kapitole II bode 4 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.
Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
17. Rastliny smreka
(Picea A. Dietr.) určené na pestovanie, okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 až 13 a 16, v časti A kapitole I bodoch 8.1., 8.2. a 10, v kapitole II bode 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu Gilpinia hercyniae (Hartig). Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
18. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Herit), okrem plodov a osiva Úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú bez pôdy a boli ošetrené proti Gonipterus scutellatus (Gyll.)
alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu škodlivého organizmu Gonipterus scutellatus (Gyll.).
Grécko, Portugalsko (Azory)
19.1. Hľuzy ľuľka
zemiakového
(Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I bodoch 25.1. až 25.6., kapitole II bodoch 18.1. až 18.4. a 18.6. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 a 11 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy
a) sa vypestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic ­yellow vein virus)
alebo
b) pestovateľský substrát alebo zemina, v ktorej boli vypestované, sú bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic ­yellow vein virus) alebo boli úradne testované použitím vhodných metód a nezistil sa v nich vírus rizománie repy (Beet ­necrotic yellow vein virus),
alebo
c) boli zbavené zeminy.
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
19.2. Hľuzy ľuľka
zemiakového
(Solanum tuberosum L.), okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 20.1.
a) Zásielka alebo partia nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy
alebo
b) hľuzy sú určené na spracovanie v priestoroch s úradne schválenými zariadeniami na likvidáciu odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
19.3. Hľuzy ľuľka
zemiakového
(Solanum tuberosum L.)
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole II bodoch 18.1., 18.2. a 18.5. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.7) Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko
20. Rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín muchovníka (Amelanchier Med.), duly (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), jarabiny (Sorbus L.), mišpule (Mespilus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, skalníka (Cotoneaster Ehrh.), okrem plodov a osiva Okrem zákazov vzťahujúcich sa na rastliny uvedené v prílohe č. 3 časti A bodoch 9, 9.1. a 18 a prílohe č. 3 časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu škodcu nachádzajúcich sa v tretích krajinách, ktoré boli uznané príslušnou medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia za oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
c) rastliny pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo
d) rastliny pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci,
alebo
e) rastliny boli vypestované, alebo ak boli premiestnené do „ochrannej zóny“, pestované najmenej počas obdobia najmenej siedmich mesiacov vrátane obdobia od 1. apríla do 31. októbra posledného vegetačného obdobia na pozemku, ktorý
1. sa nachádza najmenej 1 km od vnútornej hranice úradne vymedzenej „ochrannejzóny“ s rozlohou najmenej 50 km2, v ktorej hostiteľské rastliny spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] podliehajú úradne schválenému kontrolnému režimu založenému najneskôr pred začiatkom vegetačného obdobia, ktoré predchádza poslednému vegetačnému obdobiu, zameranému na minimalizáciu nebezpečenstva rozširovania spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] na rastliny pestované v tejto zóne. Podrobnosti o opise „ochrannej zónysa sprístupnia komisii a ostatným členským štátom. Po vytvorení „ochrannej zóny“ sa v zóne, ktorá nezahŕňa pozemok a jeho okolitú zónu so šírkou 500 m, vykonávajú v najvhodnejšom čase úradné prehliadky najmenej raz od začiatku
posledného vegetačného obdobia a všetky rastliny vykazujúce príznaky napadnutia Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa musia bezodkladne odstrániť. Výsledky týchto úradných prehliadok sa predložia každoročne do 1. mája komisii a ostatným členským štátom,
2. bol úradne schválený, rovnako ako jeho ochranná zóna“, pred začiatkom vegetačného obdobia, ktoré predchádzalo poslednému vegetačnému obdobiu, na pestovanie týchto rastlín a na ktorom,
3. rovnako ako v jeho okolitej zóne so šírkou najmenej 500 m, sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistil výskyt spály jadrovín [Erwinia amylovora Burr.) Winsl. et al.], a to na základe úradných prehliadok vykonaných najmenej
3.1. dvakrát ročne na pozemku v najvhodnejšom čase, t. j. prvýkrát v období jún/august a druhýkrát počas augusta/novembra a
3.2. raz ročne v okolitej zóne v najvhodnejšom čase, t. j. v období august/november a
4. z ktorého vzorky rastlín úradne ­odo­braté v najvhodnejšom čase sa vhodnou laboratórnou metódou testovali na prítomnosť latentných infekcií.
Tieto ustanovenia sa neuplatňujú od 1. apríla 2004 do 1. apríla 2005 na rastliny premiestňované do chránených zón a v rámci chránených zón uvedených v pravom stĺpci, ktoré boli vypestované a uchovávané na pozemkoch nachádzajúcich sa v úradne vymedzených „ochranných zónach“ podľa príslušných požiadaviek uplatniteľných pred 1. aprílom 2004.
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Španielsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).
20.1. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva Okrem zákazu vzťahujúceho sa na rastliny uvedené v prílohe č. 3 časti A bode 15 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) pochádzajú z oblasti, o ktorej je známe, že je bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)],
alebo
b) boli vypestované na území, ktoré bolo uznané na základe úradných prehliadok vykonaných počas dvoch vegetačných období za územie bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)],
alebo
c) sa podrobili plynovaniu alebo inému vhodnému ošetreniu proti fyloxére viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)].
Cyprus
20.2. Plody viniča
(Vitis L.)
Plody sú bez listov a vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti, o ktorej je známe, že je bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)],
alebo
b) plody boli vypestované v mieste produkcie, ktoré bolo uznané na základe úradných prehliadok vykonaných počas dvoch vegetačných období za územie bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)],
alebo
c) plody sa podrobili plynovaniu alebo inému vhodnému ošetreniu proti fyloxére viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)].
Cyprus
20.3. Úle, od 15. marca do 30. júna Vyžaduje sa dokument, ktorý potvrdzuje, že úle
a) pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo
b) pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo
c) pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci, alebo
d) sa pred premiestnením podrobili vhodnému karanténnemu opatreniu.
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Španielsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).
21. Rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.), okrem rastlín uvedených v bode 25 a rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.), kapusty poľnej (Brassica rapa L.) a mrkvy (Daucus L.), okrem rastlín určených na pestovanie a) zásielka alebo partia môže obsahovať najviac 1 % zeminy z celkovej hmotnosti alebo
b) rastliny sú určené na priemyselné spracovanie, a to v takých výrobných podnikoch, ktoré majú vhodné zariadenie na zneškodňovanie odpadov tak, aby sa zabránilo rozširovaniu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
22. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva a) Okrem požiadaviek uvedených v bode 22 a v časti A kapitole I bodoch 35.1. a 35.2., kapitole II bode 25 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
1. úradným testovaním jednotlivých rastlín nebol zistený vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
2. rastliny boli vypestované z osiva, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 27.1. a 27.2., a
2.1. rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
2.2. rastliny boli pestované v pôde alebo v pestovateľskom substráte, ktoré boli testované použitím vhodných metód, a nezistil sa v nich výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) a
2.3. testovaním reprezentatívnej vzorky pôdy alebo pestovateľského substrátu sa nezistil výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus)
b) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, je povinná informovať úradnú organizáciu pre ochranu rastlín daného členského štátu, že uchováva takýto materiál.
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
23.1. Nezakorenené odrezky prýštca najkrajšieho (Euphorbia
pulcherrima
Willd.) určené na pestovanie
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) nezakorenené odrezky pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn.
alebo
b) v mieste pestovania na odrezkoch alebo rastlinách, z ktorých odrezky pochádzajú, uchovávaných alebo produkovaných v mieste pestovania, sa úradnými kontrolami vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas úplného obdobia pestovania rastlín v príslušnom mieste nezistili žiadne príznaky výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn.,
alebo
c) v prípade, že v mieste pestovania sa zistil výskyt európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., odrezky alebo rastliny, z ktorých odrezky pochádzajú, uchovávané alebo produkované v mieste pestovania, musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z príslušného miesta pestovania, ako aj počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná inšpekcia uvedených týždenných týždenných inšpekcií musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
23.2. Rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na pestovanie, okrem
a) osiva
b) rastlín, pri ktorých je zrejmé na základe ich balenia alebo nasadenia kvetov (alebo kvetných listeňov), že sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ktorý nie je zapojený do profesionálnej rastlinnej produkcie
c) rastlín v bode 24.1.
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn.,
alebo
b) v mieste pestovania sa na rastlinách, úradnými kontrolami vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením do obehu, nezistili žiadne príznaky výskytu molice Bemisia tabaci Genn.,
alebo
c) v prípade, že v mieste pestovania sa zistil výskyt európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z príslušného miesta pestovania, ako aj počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná inšpekcia uvedených týždenných inšpekcií musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiest­nením
a
d) je zrejmé, že rastliny boli vypestované z odrezkov, ktoré
1. pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn.
alebo
2. boli vypestované v mieste pestovania, v ktorom sa úradnými kontrolami na rastlinách, vykonávanými aspoň raz za tri týždne počas úplného obdobia produkcie rastlín, nezistili príznaky napadnutia európskymi populáciami molice (Bemisia tabaci Genn.),
alebo
3. v prípade, že v mieste pestovania sa zistil výskyt európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred prepravou z príslušného miesta pestovania, ako aj počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná inšpekcia uvedených týždenných inšpekcií musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiest­nením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
23.3. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz a podzemkov a rastliny figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem osiva a okrem rastlín určených na pestovanie, pri ktorých je zrejmé na základe ich balenia alebo nasadenia kvetov (alebo kvetných listeňov), že sú určené na predaj konečnému ­spo­trebiteľovi, ktorý nie je zapojený do profesionálnej rastlinnej produkcie
Okrem požiadaviek uvedených časti A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn.
alebo
b) v mieste pestovania sa na rastlinách, úradnými kontrolami, vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením do obehu, v príslušnom mieste pestovania nezistili žiadne príznaky výskytu molice Bemisia tabaci Genn.,
alebo
c) v prípade, že v mieste pestovania sa zistil výskyt európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania, musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred prepravou z príslušného miesta pestovania, ako aj počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná inšpekcia uvedených týždenných inšpekcií musí byť vykonaná ­bezpro­stredne pred príslušným ­premiest­nením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
24. Rastliny repy obyčajnej
(Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny sa prepravujú takým spôsobom, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) a sú určené na priemyselné spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schváleným zariadením na zneškodňovanie odpadov tak, aby sa zabránilo rozšíreniu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus)
alebo
b) rastliny boli vypestované v oblasti bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
25. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) Úradné potvrdenie, že pôda a odpad
a) boli ošetrené tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo napadnutia vírusom rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
alebo
b) sú určené na zneškodnenie úradne schváleným spôsobom,
alebo
c) pochádzajú z miesta pestovania repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
26.1. Osivá repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a osivo kŕmnej repy Okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu3) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) osivo kategórie „základné osivo“ a „certifikované osivo“ spĺňa podmienky ustanovení uvedených v osobitnom predpise3)
alebo
b) v prípade nie konečne certifikovaného osiva, osivo
1. spĺňa podmienky ustanovení uvedených v osobitnom predpise3) a
2. je určené na úpravu, ktorá spĺňa podmienky ustanovení uvedených v osobitnom predpise3) a upravuje sa vo výrobných podnikoch, ktoré majú vhodné zariadenie na zneškodňovanie odpadov tak, aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
26.2. Osivo repy obyčajnej
(Beta vulgaris L.)
Okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu3) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) upravené osivo obsahuje najviac 0,5 % iných prímesí z celkovej hmotnosti, v prípade peletovaného osiva táto technická norma sa musí splniť pred peletovaním,
alebo
b) neupravené osivo
1. musí byť úradne zabalené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) a
2. je určené na úpravu, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v bode a), a spracúva sa vo výrobných podnikoch, ktoré majú vhodné zariadenie na zneškodňovanie odpadov tak, aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
alebo
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
27. Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Úradné potvrdenie, že
a) osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou a
b) v mieste produkcie sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili príznaky napadnutia Glomerella gossypii Edgerton a testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivo je bez jeho výskytu.
Grécko
27.1. Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Úradné potvrdenie, že osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou. Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Exstremadura, Murcia, Valencia)
28. Osivo mangovníka (Mangifera spp.) Úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblastí bez výskytu Sternochetusmangiferae Fabricius. Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
29. Použité poľnohospodárske stroje a) v prípade, že sa poľnohospodárske stroje prepravujú do miesta pestovania, musia sa očistiť a zbaviť pôdy a rastlinných zvyškov
alebo
b) musia pochádzať z miesta bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
30. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s pôvodom na Cypre, vo Francúzsku (okrem Korziky), v Španielsku a Taliansku Okrem požiadaviek uplatňovaných na rastliny uvedené v časti A kapitole II bode 30.1. na ich obale musí byť uvedené označenie o pôvode
a) plody musia byť bez listov a listových stopiek
alebo
b) v prípade plodov s listami alebo listovými stopkami sa vyžaduje úradné potvrdenie, že plody boli zabalené v uzavretých kontajneroch, ktoré boli úradne zapečatené a musia zostať zapečatené počas prepravy cez chránenú zónu uznanú pre tieto plody, a na rastlinnom pase musia mať uvedené rozlišovacie označenie.
Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko (okrem Madeiry)
31. Rastliny viniča
(Vitis L.)
okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 15, v prílohe č. 4 časti A kapitoly II bode 15 a v prílohe č. 4 časti B bode 21.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Grapevine flavescence dorée MLO,
alebo
b) rastliny pochádzajú z miesta pestovania v oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée MLO zriadenej národnou organizáciou ochrany rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami,
alebo
c) rastliny pochádzajú z Českej republiky, regiónov Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku alebo regiónu Basilicata v Taliansku,
alebo
d) rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom
aa) sa nespozorovali príznaky Grapevine flavescence dorée MLO na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období,
a
ab) buď
1. sa na rastlinách v mieste pestovania nezistili príznaky Grapevine flavescence dorée MLO,
alebo
2. rastliny boli ošetrené horúcou vodou s teplotou minimálne 50 °C počas 45 minút proti Grapevine flavescence dorée MLO.
Česká republika, regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku, región Basilicata a Taliansku
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Časť A
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce z členských štátov
I. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom
1. Rastliny a rastlinné produkty
1.1. Rastliny rodov dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, slivky (Prunus L.),1) okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), určené na pestovanie, okrem osiva.
1.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
1.3. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na pestovanie.
1.4. Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.
1.5. Rastliny citrónovníka (Citrus L.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva; ustanovenia bodu 1.6. tým nie sú dotknuté.
1.6. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami.
1.7. Drevo podľa § 3 ods. 2
1.7.1. získané úplne alebo čiastočne z platana (Platanus L.), vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzene oblý povrch (ďalej len „opracované drevo“),
a
1.7.2. spĺňa jeden z týchto popisov.2)
Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, snopov alebo
v podobných formách
4401 22 00 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales), vo forme drevených
štiepkov alebo triesok
ex 4401 30 80 drevné zvyšky a drevný odpad, okrem pilín, neaglomerovaný
do tvarov klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov
4403 10 00 surové drevo, natierané alebo morené kreozotom alebo inými
ochrannými prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva
tropických stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke
kapitoly 44 alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus
spp.) alebo buka (Fagus spp.), aj odkôrnené alebo zbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo),
nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami
ex 4404 20 00 štiepané stĺpy, pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne
nerozrezané:
- okrem dreva ihličín
ex 4407 99 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva
tropických stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke
kapitoly 44 alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus
spp.) alebo buka (Fagus spp.), rozrezané alebo rozštiepené
pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm
2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od ostatnej produkcie
2.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), zeleru voňavého (Apium graveolens L.), Argyranthemum spp., astry (Aster spp.), kapusty (Brassica spp.), gaštana (Castanea Mill.), uhorky (Cucumis spp.), chryzantémy [Dendranthema (DC) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a jeho krížencov, Exacum spp., jahody (Fragaria L.), gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilka (Gypsophila L.), všetky odrody novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), šalátu (Lactuca spp.), smrekovca (Larix Mill.), margaréty (Leucanthemum L.), lupiny (Lupinus L.), muškátu (Pelargonium l΄Herit. ex Ait.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), platana (Platanus L.), topoľa (Populus L.), Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky (Pseudotsuga Carr.), duba (Quercus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), špenátu (Spinacia L.), vratiča (Tanacetum L.), jedľovca (Tsuga Carr.) a železníka (Verbena L.) určené na pestovanie, okrem osiva a ostatných rastlín bylinných druhov, okrem rastlín radu Gramineae, určených na pestovanie, okrem cibúľ, podzemkov, podcibulia, osiva a hľúz.
2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva a okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3.
2.3. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae), hruškovca (Persea spp.) a strelíciovité (Sterlitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.
2.3.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl, Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
2.4. Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] a fazule (Phaseolus L.).
3. Cibule, hľuzy a podzemky kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda Golden Yellow, snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], zakrpatených foriem mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), Ismene Herbert, modrice (Muscari Miller), narcisa (Narcissus L.), bledavky (Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie, ktoré boli vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou produkciou, okrem cibúľ, podcibulia, hľúz a podzemkov, ktoré boli vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od ostatnej produkcie.
II. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre určité chránené zóny a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny
1. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
1.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.).
1.2. Rastliny topoľa (Populus L.) a repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
1.3. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), eukalyptu (Eucalyptus L΄Herit.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), viniča (Vitis L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, okrem plodov a osiva.
1.4. Živý peľ určený na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.
1.5. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.
1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.
1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).
1.8. Osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), lablaba (Dolichos Jacq.), bavlníka (Gossypium spp.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).
1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna, plody viniča (Vitis L.).
1.10. Drevo podľa § 3 ods. 2, ktoré
1.10.1. pochádza úplne alebo čiastočne z
1. ihličín (Coniferales), okrem odkôrneného dreva,
2. gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva,
a
1.10.2. spĺňa jeden z týchto popisov.2)
Kód CN Popis
ex 4403 20 surové drevo ihličín (Coniferales), neodkôrnené alebo nezbavené drevnej beli,
alebo nahrubo opracované (hranené drevo), nenatierané alebo nemorené
kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických
stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo dreva
iných tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.), aj
odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené
drevo), nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami
ex 4404 štiepané stĺpy, pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406 drevené železničné alebo električkové podvaly (pražce)
4407 10 drevo ihličín (Coniferales) rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy alebo
lúpané, aj hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, hrubé viac
ako 6 mm
ex 4407 99 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických stromov
špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo dreva iných
tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.), rozrezané
alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, aj hoblbvané, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm
1.11. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) a ihličín (Coniferales).
2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli vyprodukované a sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré zodpovedné úradné orgány členských štátov zabezpečia, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od produkcie ostatných produktov
2.1. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz a podzemkov, a rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.), figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.
Časť B
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajúce z tretích krajín
I. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty
1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, ale vrátane osiva radov kapustotvaré (Cruciferae) a lipnicotvaré – trávy (Gramineae) a rodu ďatelina (Trifolium spp.) z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja, rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (Tritocosecale) z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, papriky (Capsicum spp.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], lucerny siatej (Medicago sativa L.), slivky (Prunus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), ryže (Oryza spp.), kukurice siatej (Zea mays L.), cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a fazule (Phaseolus L.).
2. Časti rastlín, okrem plodov a osiva
a) gaštana (Castanea Mill.), chryzantémy (Dendranthema (DC) Des. Moul.), klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.), muškátu (Pelargonium l΄Herit. ex Ait.), datľovníka (Phoenix spp.), topoľa (Populus L.), duba (Quercus L.), zlatobyle (Solidago L.) a rezané kvety čeľade vstavačovité Orchidaceae,
b) ihličín (Coniferales),
c) javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), s pôvodom v Kanade a USA,
d) slivky (Prunus L.), pôvodom z neeurópskych krajín,
e) rezaných kvetov astry (Aster L.), kotúča (Eryngium L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.) a trachélie (Trachelium L.) pôvodom z neeurópskych krajín,
f) vňate zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Ocimum L.).
3. Plody
a) citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a momordiky (Momordica L.) a ľuľka baklažánového (Solanum melongena L.),
b) anony (Annona L.), dule (Cydonia Mill.), ebenovníka (Diospyros L.), jablone (Malus Mill.), mangovníka (Magnifera L.), mučenky (Passiflora L.), slivky (Prunus L.), guajavy (Psidium L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), klinčekovca (Syzygium Gaertn.) a brusnice (Vaccinium L.), pôvodom z neeurópskych krajín.
4. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.).
5. Samostaná kôra
a) ihličín (Coniferales), s pôvodom v neeurópskych krajinách,
b) javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), topoľa (Populus L.) a duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.).
c) Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA.
6. Drevo podľa § 3 ods. 2, ktoré
6.1. pochádza úplne alebo čiastočne z jedného z nasledovných radov, rodov alebo druhov, okrem drevného obalového materiálu podľa prílohy č. 4 časti A kapitoly I. bodu 2,
1. duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v USA, okrem dreva, ktoré spĺňa opis uvedený v písmene b) pod CN kódom 4416 00 00, a ak existuje dokument potvrdzujúci, že drevo bolo vyrobené alebo spracované za použitia tepelného ošetrenia tak, aby sa dosiahla minimálna teplota 176 oC počas 20 min
2. platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v Arménsku alebo USA,
3. topoľa (Populus L.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v krajinách amerického kontinentu,
4. javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v Arménsku alebo USA,
5. ihličín (Coniferales) vrátane opracovaného dreva, s pôvodom v neeurópskych krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku,
6. Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA.
a
6.2. spĺňa jeden z týchto popisov2)
Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, snopov alebo v podobných
formách
4401 21 00 drevo ihličín (Coniferales) vo forme drevených štiepkov alebo triesok
4401 22 00 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales), vo forme drevených štiepkov alebo
triesok
ex 4401 30 40 piliny, neaglomerované do klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov
ex 4401 30 80 iné drevné zvyšky a drevný odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov,
brikiet, peliet alebo podobných tvarov
4403 10 00 surové drevo, natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
4403 20 surové drevo ihličín (Coniferales), nenatierané alebo nemorené kreozotom
alebo inými ochrannými prostriedkami, aj odkôrnené alebo zbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
4403 91 surové drevo duba (Quercus spp.), nenatierané alebo nemorené kreozotom
alebo inými ochrannými prostriedkami, aj odkôrnené alebo zbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických
stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44
alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka
(Fagus spp.), aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo), nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo
inými ochrannými prostriedkami
ex 4404 štiepané stĺpy, pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406 drevené železničné alebo električkové podvaly (pražce)
4407 10 drevo ihličín (Coniferales) rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy
alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom,
hrubé viac ako 6 mm
4407 91 drevo duba (Quercus spp.), rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy
alebo lúpané, aj hoblbvané, brúsené alebo spájané klinovým ozubom,
hrubé viac ako 6 mm
ex 4407 93 Drevo Acer saccharum Marsh, rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne
alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené alebo na koncoch
spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 95 Jaseňové drevo (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne
alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené alebo na koncoch
spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99 Drevo iné než z ihličnanov [okrem druhov tropického dreva uvedených
v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva,
dubového dreva (Quercus spp.), bukového dreva (Fagus spp.), javorového
dreva (Acer spp.), čerešňového dreva (Prunus spp.) alebo jaseňového dreva
(Fraxinus spp.)], rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané,
hobľované alebo nie, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4415 drevené obalové debny, prepravky, klietky, sudy a im podobné obaly,
drevené káblové bubny, debnové palety a iné nakladacie dosky z dreva,
drevené paletové rozpery
4416 00 00 sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich častí z dreva
vrátane dúh
9406 00 20 montované budovy z dreva
7.1. Pôda a pestovateľský substrát, ktorý úplne alebo čiastočne pozostáva z pôdy alebo pevných organických látok, napríklad časti rastlín, humusu vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašeliny.
7.2. Pôda a pestovateľský substrát, prilepený alebo pripojený k rastlinám, úplne alebo čiastočne pozostávajúci z materiálu uvedeného v bode 1 alebo pozostávajúci čiastočne z akejkoľvek pevnej anorganickej látky určenej na udržanie životaschopnosti rastlín, pôvodom z
2.1. Turecka,
2.2. Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny,
2.3. neeurópskych krajín okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbie, Maroka a Tuniska.
8. Zrná rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (Triticosecale), pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA.
II. kapitola
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov a sú významné pre určité chránené zóny, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny
1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.
2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).
3. Živý peľ na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.
4. Časti rastlín, okrem plodov a osiva dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.
5. Osivo lablaba (Dolichos Jacq.), mangovníka (Magnifera spp.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).
6. Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.
7. Plody viniča (Vitis L.).
8. Drevo podľa § 3 ods. 2, ktoré pochádza úplne alebo čiastočne z
8.1. ihličín (Coniferales), okrem odkôrneného dreva s pôvodom v európskych tretích krajinách, a
8.2. gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva
a
8.3. spĺňa jeden z týchto popisov.2)
Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy alebo v podobných tvarov)
4401 21 00 drevené štiepky alebo triesky
4401 22 00 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales), vo forme drevených štiepkov alebo
triesok
ex 4401 30 drevné zvyšky alebo drevný odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov,
brikiet, peliet alebo podobných tvarov
ex 4403 10 00 surové drevo, natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými
prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
ex 4403 20 surové drevo ihličín (Coniferales), nenatierané alebo nemorené kreozotom
alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené alebo nezbavené
drevnej beli, alebo nahrubo opracované (hranené drevo)
ex 4403 99 surové drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických
stromov špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44
alebo dreva iných tropických druhov, duba (Quercus spp.) alebo buka
(Fagus spp.), aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo), nenatierané alebo nemorené kreozotom alebo
inými ochrannými prostriedkami
4406 drevené železničné alebo električkové podvaly (pražce)
4407 10 drevo ihličín (Coniferales) rozrezané alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy
alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom,
hrubé viac ako 6 mm
ex 4407 99 drevo, okrem dreva ihličín (Coniferales) a okrem dreva tropických stromov
špecifikovaného v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo dreva iných
tropických druhov, duba [Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.), rozrezané
alebo rozštiepené pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, aj hoblbvané, brúsené
alebo spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm
4415 drevené obalové debny, prepravky, klietky, sudy a im podobné obaly,
drevené káblové bubny, debnové palety a iné nakladacie dosky z dreva,
drevené paletové rozpery
9406 00 20 montované budovy z dreva
9. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus lHerit.).
10. Oddelená kôra ihličín (Coniferales) s pôvodom v európskych tretích krajinách.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Časť A
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU VÝROBCU A DOVOZCU
Časť B
ŽIADOSŤ O ZMENU REGISTRÁCIE VÝROBCU A DOVOZCU
Časť C
ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV
Oddiel 1
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránených zón
Zodpovedajúci údaj označte
X
Hostiteľské rastliny Škodlivý
organizmus
Chránená zóna (zóny) Kód
chránenej zóny
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna 1. Anthonomus grandis (Boh.) Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Estremadura, Murcia, Valencia) a.1
Akýkoľvek hostiteľ a rastlinný materiál okrem begónie (Begonia L.), figovníka (Ficus L.), ibišteka (Hibiscus L.) a prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) 2. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo
e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
a.2
Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie okrem osiva 3. Cephalcialariciphila (Klug) Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey) a.3
Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva 3.1 Fyloxéra viničová [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)] Cyprus a.3.1
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka
(Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)
4. Dendroctonusmicans Kugelan Grécko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey) a.4
Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie okrem osiva 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey) a.5
Hľuzy Solanum tuberosum určené na pestovanie (sadivové zemiaky) 6. Globodera pallida (Stone) Behrens Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko a.6
Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Hérit.) okrem plodov a osiva 7. Gonipterus scutellatus Gyll. Grécko, Portugalsko (Azory) a.7
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 8. Ips amitinus Eichhof Francúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Británia a.8
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 9. Ips cembrae Heer Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man) a.9
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 10. Ips duplicatus Sahlberg Grécko, Írsko, Veľká Británia a.10
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 11. Ips sexdentatus Boerner Cyprus, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man) a.11
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales) 12. Ips typographus Heer Írsko, Veľká Británia a.12
Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál 13. Leptinotarsa decemlineata Say Cyprus, Fínsko (okresy Ĺland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Španielsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skĺne), Veľká Británia a.13
Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál 14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko) a.14
Osivo mangovníka (Mangifera spp.) pôvodom z tretích krajín 15. Sternochetus mangiferae Fabricius Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga) a.15
Baktérie
Osivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.) 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones Grécko, Portugalsko, Španielsko b.1
Časti rastlín okrem plodov, osivo a rastliny určené na pestovanie vrátane živého peľu na opeľovanie nasledovných druhov: dulovec (Chaenomeles Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.), hloh (Crataegus L.), dula (Cydonia Mill.), mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), jabloň (Malus Mill.), mišpuľa (Mespilus L.), hlohyňa (Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.), jarabina (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbusintermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia (Lindl.)] 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Španielsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy). b.2
Huby
Osivo a plody (tobolky) bavlníka Gossypium spp. 1. Glomerella gossypii Edgerton Grécko c.1
Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie okrem osiva 1.1. Rakovina gaštana [Cryphonectriaparasitica (Murill) Barr] Česko, Dánsko, Grécko (Kréta a Lesbos), Írsko, Švédsko a Veľká Británia (okrem ostrova Man) c.1.1
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie okrem osiva 2. Gremmeniellaabietina (Lag.) Morelet Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko) c.2
Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie okrem osiva 3. Hypoxylonmammatum (Wahl.) J. Miller Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko) c.3
Vírusy a vírusom podobné organizmy
Rastliny cesnaku pórového (Alliumporrum L.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.) okrem rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej (Brassicanapus L.), kapusty poľnej (Brassica rapa L.) a mrkvy (Daucus L.) okrem rastlín určených na pestovanie, rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie, osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, použité poľnohospodárske stroje 1. Beet necrotic yellow vein virus Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Veľká Británia (Severné Írsko) d.1
Rastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.), papriky ročnej (Capsicum annuum L.), melóna cukrového (Cucumis melo L.), chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), ďalej šalátu siateho (Lactuca sativa L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Carsten ex Farw.], rastliny tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového (Solanum melogena L.) a ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie okrem osiva 2. Tomato spotted wilt virus Fínsko, Švédsko d.2
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a listovými stopkami 3. Citrus tristeza virus (európske izoláty) Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko (okrem Madeiry) d.3
Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva 4. Grapevine flavescence dorée MLO Česko, Francúzsko (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), Taliansko (región Basilicata) d.4
Časť D
ŽIADOSŤ O ZMENU V UDELENOM OPRÁVNENÍ NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR POTVRDENIE o existencii karanténneho skladu
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
POŽADOVANÉ INFORMÁCIE NA NÁVESKE
1. „ES – rastlinný pas“.
2. Označenie kódu členského štátu.
3. Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód.
4. Registračné číslo.
5. Individuálne poradové číslo alebo číslo týždňa alebo dávky.
6. Botanický názov.
7. Množstvo.
8. Rozlišovacie označenie „ZP“ (chránená zóna) pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny (zón), prípadne názov chránenej zóny (zón).
9. Rozlišovací znak „RP“ (náhradný rastlinný pas) v prípade nahradenia rastlinného pasu a registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu.
10. Názov krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, PRI KTORÝCH SA MÔŽU PRIJAŤ INÉ OPATRENIA
1. Obilniny a ich deriváty.
2. Sušené strukoviny (Viciaceae).
3. Hľuzy manioku a jeho deriváty.
4. Zvyšky vzniknuté pri produkcii rastlinných olejov.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
Časť A
FYTOCERTIFIKÁT PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN
VZOR
Časť B
FYTOCERTIFIKÁT PRE OPÄTOVNÝ VÝVOZ PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
Časť A
VZOR
Časť B
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZORRASTLINOLEKÁRSKY DOKLAD O PREPRAVE ZÁSIELKY
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ŠTANDARDNÁ ÚHRADA
  Položka Množstvo Cena v eurách
401.1 za kontrolu dokladov za zásielku 7
401.2 za kontrolu totožnosti za zásielku  
–  do veľkosti kamiónového nákladu, nákladu železničného vagóna alebo nákladu prepravníka porovnateľnej veľkosti  
–  väčšiu než už uvedenej veľkosti
 
7




14
401.3 za kontrolu zdravotného stavu podľa tohto spresnenia:    
1.  odrezky, semenáče (okrem lesníckeho množiteľského materiálu), mladé rastliny jahody alebo zeleniny za zásielku
–   do 10 000 ks  
–   za každých ďalších 1 000 ks  
–   najvyššia cena


17,5
0,7
140
2.  kríky, stromy (okrem rezaných vianočných stromov), ostatné drevnaté škôlkarské rastliny vrátane lesníckeho množiteľského materiálu (okrem osiva) za zásielku  
–   do 1 000 ks  
–  za každých ďalších 100 ks  
–  najvyššia cena
 
17,5
0,44
140
3.  cibule, podcibulie, rizómy, hľuzy určené na pestovanie (okrem hľúz zemiakov) za zásielku  
–   s hmotnosťou do 200 kg  
–  za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,16
140
4.  osivá, pletivové kultúry za zásielku  
–  s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

7,5
0,175
140
5.  iné rastliny určené na pestovanie, ktoré nie sú bližšie určené v inom mieste tejto tabuľky za zásielku
–   do 5 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena
17,5
0,18
140
6.  rezané kvety za zásielku  
–   do 20 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
0,14
140
7.  odrezky s olistením, časti ihličín (okrem rezaných vianočných stromov) za zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 100 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
8.  rezané vianočné stromy za zásielku  
–   do 1 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
9.  listy rastlín, ako sú bylinky, koreniny a vňate za zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
10.  ovocie, zelenina (okrem vňatí) za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg

17,5
0,7
11. hľuzy zemiakov za partiu
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 25 000 kg

52,5
52,5
12.  drevo (okrem samostatnej kôry) za zásielku  
–   s objemom do 100 m3  
–   za každý ďalší 1 m3

17,5
0,175
13.  pôda a rastový substrát, kôra za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
140
14.  zrno za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
700
15.  iné rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré nie sú bližšie určené v tejto tabuľke za zásielku 17,5

Vysvetlivka:Ak zásielka nepozostáva výlučne z produktov patriacich pod opis v príslušnom bode, s týmito jej ostatnými časťami, ktoré pozostávajú z produktov patriacich pod opis v inom príslušnom bode (partia alebo partie), sa zaobchádza ako so samostatnou zásielkou.
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 29) v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 28. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Rady 2002/89/ES z 28. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/116/ES zo 4. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 41), smernice Komisie 2004/31/ES zo 17. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43), smernice Komisie 2004/70/ES z 28. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44), smernice Komisie 2004/102/ES z 5. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004), smernice Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 313, 12. 10. 2004), smernice Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 319, 20. 10. 2004), smernice Rady 2005/15/ES z 28. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 056, 2. 3. 2005) a smernice Komisie 2005/16/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
2.
Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie (Ú. v. ES L 344, 26. 11. 1992).
3.
Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Ú. v. ES L 205, 17. 8. 1993).
4.
Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Ú. v. ES L 004, 8. 1. 1993) v znení smernice Komisie 2005/17/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
5.
Smernica Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 296, 12. 11. 2005).
6.
Smernica Komisie 2006/14/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 034, 7. 2. 2006).
7.
Smernica Komisie 2006/35/ES z 24. marca 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 088, 25. 3. 2006).
8.
Smernica Komisie 2007/41/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k Smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).
9.
Smernica Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008).
10.
Smernica Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).
11.
Smernica Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009).
12.
Smernica Komisie 2009/118/ES z 9. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009).
13.
Smernica Komisie 2010/1/EÚ z 8. januára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010).
14.
Smernica Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2009).
1)
§ 23 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
2)
Zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Článok 340b ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
4)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Článok 4 bod 15 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES, L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
6)
Článok 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.
8)
§ 6 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
9)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
11)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach.
13)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu.
14)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.
§ 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z.
15)
16)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2002 Z. z. o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu.
17)
§ 4 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
19)
Článok 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
20)
Článok 4 ods. 16 písm. a) a d) až g) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
21)
Článok 4 ods. 15 písm. b) až e) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
22)
Článok 4 ods. 16 písm. b) a c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
23)
Príloha 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1262/84 z 10. apríla 1984 týkajúca sa uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizácii hraničných kontrol tovaru (Ú. v. EHS L 126, 12. 5. 1984).
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z. o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu.
25)
Článok 406 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
26)
Článok 497 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
27)
28)
§ 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
1)
Aphelenchoides besseyi Christie sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na ryži Oryza spp.
2)
Cherry leaf roll virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).
3)
Prunus necrotic ringspot virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).
1)
Opracované drevo je drevo, ktoré nemá úplne alebo čiastočne zachovaný prirodzený oblý povrch.
2)
Ustanovenie sa uplatňuje od 1. januára 2009.
3)
Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.
4)
§ 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
5)
Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového.
1)
Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.
2)
Príloha I časť II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifách a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1558/2004 (Ú. v. EÚ L 283, 2. 9. 2004).