Predpis bol zrušený predpisom 119/2010 Z. z.

210/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005 do 30.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 10, § 6 ods. 4, § 9 ods. 8 a § 10 ods. 3 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,
b)
podrobnosti o označovaní obalov,
c)
obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len „register“) a vzor potvrdenia o zápise do registra,
d)
podrobnosti o evidencii obalov a o jej vedení.
§ 2
Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Obaly sa označujú značkami podľa prílohy č. 2 okrem
a)
obalov, ktorých plocha po rozložení nepresahuje 100 cm2,
b)
obalov, ktorých menovitý objem nepresahuje 50 ml,
c)
vnútorných fixačných prostriedkov, preložiek a vložiek, ak nie sú potlačené, prelisované alebo vyrazené,
d)
obalov zo zmrštiteľnej fólie, prieťažnej fólie alebo z plastovej fólie, ak nie sú potlačené a označené etiketou,
e)
súčastí obalov, ako sú etikety, štítky a visačky,
f)
súčastí obalov, ktorých hmotnosť nepresahuje 5 g,
g)
obalov, na ktoré sa vzťahujú povinnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi,
h)
obalov znečistených nevyužitými zvyškami nebezpečných chemických látok a prípravkov, ak je spôsob ďalšieho nakladania s obalmi vyjadrený v sprievodnej dokumentácii alebo na obale iným spôsobom.
(2)
Značka sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie identifikačného znaku na obale je prípustné.
(3)
Ak z technických dôvodov nie je možné umiestniť značku na obale, možno ju umiestniť k tovaru v obale, ak to vlastnosti tovaru dovoľujú, alebo na osobitnom letáčiku odovzdávanom príjemcovi tovaru spolu s tovarom v obale.
(4)
Zálohované opakovane použiteľné obaly1) sa označujú textom „Návratný obal“.
(5)
Veľkosť značky a označenie obalu textom „Návratný obal“ musia byť dostatočne čitateľné.
§ 4
(1)
Povinná osoba a oprávnená organizácia vedie evidenciu obalov podľa druhov materiálov, množstiev opakovane použiteľných obalov a množstiev zhodnotených odpadov z obalov a recyklovaných odpadov z obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Evidenciu vedie povinná osoba a oprávnená organizácia priebežne v písomnej forme alebo v elektronickej forme.
(3)
Povinná osoba a oprávnená organizácia ohlasuje2) ministerstvu z evidencie vedenej podľa odsekov 1 a 2 údaje o objeme výroby, dovozu a vývozu obalov, ako aj o objeme opakovane použiteľných obalov, zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
(1)
Register osôb, ktoré sú fyzickými osobami-podnikateľmi, obsahuje
a)
registračné číslo,
b)
dátum registrácie,
c)
obchodné meno a miesto podnikania,
d)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
e)
identifikačné číslo,
f)
spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov,
g)
údaje o druhoch obalov, pre ktoré zabezpečuje povinnosť spätného odberu odpadov z obalov,
h)
spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
(2)
Register osôb, ktoré sú právnickými osobami, obsahuje
a)
registračné číslo,
b)
dátum registrácie,
c)
obchodné meno a sídlo,
d)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom povinnej osoby alebo členmi jej štatutárneho orgánu
e)
identifikačné číslo,
f)
spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov,
g)
údaje o druhoch obalov, pre ktoré zabezpečuje povinnosť spätného odberu odpadov z obalov,
h)
spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
(3)
Register sa vedie v písomnej forme a v elektronickej forme a je verejne prístupný na ministerstve.
(4)
Potvrdenie o zápise do registra sa vydáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
§ 6
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 6.
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení vyhlášky č. 577/2003 Z. z.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2005 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI OBALOV
1. Požiadavky na výrobu a zloženie obalov
1.1 Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a hmotnosť boli obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa.1)
1.2 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie vrátane recyklácie a minimalizoval sa ich vplyv na životné prostredie, keď sa odpad z obalov alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov zneškodňujú.
1.3 Obaly sa vyrábajú tak, aby prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov bola minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, keď sa obaly alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spaľujú alebo skládkujú.
2. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov
Obaly musia súčasne spĺňať tieto požiadavky:
a) fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach používania ich viacnásobné použitie,
b) činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, aby boli dodržané požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,
c) musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneď po tom, ako sa obaly prestanú opakovane používať a stanú sa odpadom.
3. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce spätný odber obalov
Opakovane použiteľný obal a zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný, musia pri spätnom odbere obalov spĺňať tieto kritériá:
a) neporušenosť,
b) pôvodný tvar,
c) bez mechanických nečistôt (vnútri i na povrchu),
d) označenie obalu podľa § 3 ods. 4.
4. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov
4.1 Vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou
Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby bola umožnená recyklácia aspoň časti použitého materiálu na výrobu predajného výrobku.2)
4.2 Vhodnosť na energetické zhodnotenie
Odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať čo možno najmenej zložiek s nízkokalorickou hodnotou na účely zlepšenia energetického zhodnotenia.3)
4.3 Vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním
Odpady z obalov určené na kompostovanie musia mať takú schopnosť biologického rozkladu, ktorá by nebránila ich separovanému zberu a kompostovaciemu procesu alebo vplyvom, ktorým by boli vystavené.
4.4 Biodegradovateľné obaly
Biodegradovateľný odpad z obalov musí byť fyzikálne, chemicky, termicky alebo biologicky rozložiteľný tak, aby sa prevažná časť vzniknutého kompostu nakoniec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 210/2005 Z. z.
ZNAČKY NA OZNAČOVANIE OBALOV
(1) Značka, ktorá znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.
Označenie materiálového zloženia obalov
Materiál Písomný znak Číselný znak
Materiály z plastov
Polyetylén tereftalát
Polyetylén veľkej hustoty
Polyvinylchlorid
Polyetylén malej hustoty
Polypropylén
Polystyrén
PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS
1
2
3
4
5
6
Materiály z papiera a lepenky
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Papier
PAP
PAP
PAP
20
21
22
Materiály z kovov
Oceľ
Hliník
FE
ALU
40
41
Materiály z dreva
Drevo
Korok
FOR
FOR
50
51
Materiály z textilu
Bavlna
Vrecovina, juta
TEX
TEX
60
61
Materiály zo skla
Bezfarebné sklo
Zelené sklo
Hnedé sklo
GL
GL
GL
70
71
72
Kompozity C  
Papier a lepenka / rôzne kovy
Papier a lepenka / plasty
Papier a lepenka / hliník
Papier a lepenka / cínový plech
Papier a lepenka / plast / hliník
Papier a lepenka / plasty / hliník /cínový plech
  80
81
82
83
84
86
Plasty / hliník
Plasty / cínový plech
Plasty / rôzne kovy
  90
91
92
Sklo / plasty
Sklo / hliník
Sklo / cínový plech
Sklo / rôzne kovy
  95
96
97
98
Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nie je možné od seba ručne oddeliť, je kompozit.
Kompozity sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevažuje.
Napríklad obal z vrstvených materiálov - nápojový obal (škatuľa na džús):
hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU),
potom označenie bude C / PAP
(2) Značka, ktorá znamená, že obal po použití treba dať do zbernej nádoby.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 210/2005 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 210/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 210/2005 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 210/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení smernice 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 047, 18. 2. 2004). Preklad smernice Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov je dostupný v Centrálnej predkladateľskej jednotke Sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády SR.
1)
§ 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly.
2)
§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
STN EN 13428 (77 7005) Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov.
2)
STN EN 13430 (77 7007) Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou.
3)
STN EN 13431 (77 7008) Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti.