25/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. januára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
2.
V § 1 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
výrobky uvedené v prílohe č. 1a, ktoré sa v odporúčaniach Organizácie Spojených národov považujú za pyrotechnické výrobky alebo za muníciu,“.
3.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
výrobky uvedené v prílohe č. 1b, pri ktorých je potrebné určiť, či sú tieto výrobky pyrotechnickými výrobkami alebo výbušninami.“.
4.
Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
VÝROBKY, KTORÉ SA V ODPORÚČANIACH ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV POVAŽUJÚ ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO ZA MUNÍCIU
ČÍSLO
OSN
NÁZOV A OPIS TRIEDA/
ODDIEL
SLOVNÍK
(používať len pre informáciu)
Skupina G
0009 Munícia, zápalná
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.2 G Munícia
Všeobecný pojem súvisiaci najmä
s výrobkami vojenského použitia
pozostávajúcimi zo všetkých druhov bômb,
granátov, rakiet, mín, striel a iných
podobných zariadení.
Munícia, zápalná
Munícia obsahujúca zápalnú látku. Okrem
prípadov, keď je samotná zmes
výbušninou, obsahuje aj jednu alebo
viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so
zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač
s počinovou náplňou alebo výmetnou
náplňou.
0010 Munícia, zápalná
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0009
0015 Munícia, dymová
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.2 G Munícia, dymová
Munícia obsahujúca dymotvornú látku.
Okrem prípadov, keď je samotná táto látka
výbušninou, táto munícia obsahuje aj jednu
alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň
so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač
s počinovou alebo výmetnou náplňou.
0016 Munícia, dymová
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s vrhacou náplňou
alebo hnacou náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0015
0018 Munícia, slzotvorná
s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou alebo
hnacou náplňou
1.2 G Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou
Munícia obsahujúca slzotvornú látku.
Obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto
zložiek: pyrotechnická látka; hnacia náplň
so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač
s počinovou náplňou alebo výmetnou
náplňou.
0019 Munícia, slzotvorná
s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou alebo
hnacou náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0018
0039 Bomby, fotozábleskové 1.2 G Bomby
Výbušné výrobky, ktoré sa zhadzujú
z lietadiel. Môžu obsahovať horľavú
kvapalinu s trhacou náplňou;
fotozábleskovú zlož alebo trhaciu náplň.
Pod tento pojem patria bomby,
fotozábleskové.
0049 Náboje, zábleskové 1.1 G Náboje, zábleskové
Výrobky pozostávajúce z puzdra, zápalky
a zábleskovej zložky, to všetko je zostavené
do jedného kusa a pripravené na
vystrelenie.
0050 Náboje, zábleskové 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0049
0054 Náboje, signálne 1.3 G Náboje, signálne
Výrobky určené na vystreľovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pištolí atď.
0066 Šnúra, zápalná 1.4 G Šnúra, zápalná
Výrobok pozostávajúci z textilných vlákien
pokrytých čiernym prachom alebo inou
rýchle horiacou pyrotechnickou zložkou
a z pružného ochranného povlaku alebo
pozostávajúci z duše z čierneho prachu
opradenej pružnou tkanou látkou. Horí
pozdĺžne vonkajším plameňom a používa sa
na prenos zážihu od nejakého zariadenia
k náplni.
0092 Svetelné signály, pozemné 1.3 G Svetelné signály
Výrobky obsahujúce pyrotechnické zložky,
ktoré sú navrhnuté na použitie pri
osvetľovaní, identifikácii, signalizácii alebo
výstrahe.
0093 Svetelné signály, vzdušné 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0101 Stopina 1.3 G Stopina/zapaľovač
Hoci tieto dve slová majú spoločný pôvod
(francúzske výrazy fusée, fusil) a niekedy sa
považujú za jedno slovo s rozdielnou
výslovnosťou, je vhodné dodržiavať
dohovor, že slovo stopina (fuse) znamená
zážihové zariadenie v podobe šnúry, kým
slovo zapaľovač (fúze) znamená zariadenie
používané v munícii, ktorého súčasťou sú
mechanické, elektrické, chemické alebo
hydrostatické zložky, určené na spustenie
procesu explozívneho horenia alebo
výbuchu.
Stopina, rýchlohoriaca,
(rýchlohoriaca zápalná šnúra)
Výrobok pozostávajúci z bavlnených vlákien
pokrytých jemným čiernym prachom
(rýchlohoriaca zápalná šnúra). Horí
vonkajším plameňom a používa sa na
prenos zážihu vo výrobkoch zábavnej
pyrotechniky atď.
0103 Zažíhač, rúrkový
s kovovým opláštením
1.4 G Zažíhač, rúrkový s kovovým opláštením
Výrobok pozostávajúci z kovovej rúrky
s dušou z explozívne horiacej výbušniny.
0171 Munícia, osvetľovacia,
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.2 G Munícia, osvetľovacia, s počinovou
náplňou alebo bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou náplňou
Munícia určená na vytvorenie jedného
zdroja intenzívneho svetla na osvetlenie
oblasti. Pod tento pojem patria osvetľovacie
náboje, granáty a strely, osvetľovacie
bomby a bomby na označenie cieľov.
0191 Signálne zariadenia, ručné 1.4 G Výrobky určené na vytváranie signálov.
0192 Signály, výbušné,
používané na železničných
tratiach
1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0194 Signály, tiesňové, lodné 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0195 Signály, tiesňové, lodné 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0196 Signály, dymové 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0197 Signály, dymové 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0191
0212 Stopovky do munície 1.3 G Stopovky do munície
Uzatvorené výrobky obsahujúce
pyrotechnické zložky určené na
zviditeľnenie dráhy strely.
0254 Munícia, osvetľovacia,
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0171
0297 Munícia, osvetľovacia,
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0254
0299 Bomby, fotozábleskové 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0039
0300 Munícia, zápalná
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou alebo hnacou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0009
0301 Munícia, slzotvorná
s počinovou náplňou,
výmetnou náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0018
0303 Munícia, dymová
s počinovou náplňou alebo
bez nej, s výmetnou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0015
0306 Stopovky do munície 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0212
0312 Náboje, signálne 1.4 G Náboje, signálne
Výrobky určené na vystreľovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pištolí.
0313 Signály, dymové 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0195
0318 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.3 G Granáty ručné alebo do granátometov
Výrobky, ktoré sú určené na ručné hádzanie
alebo na vystreľovanie z granátometu. Pod
tento pojem patria granáty cvičné, ručné
alebo do granátometov.
0319 Zápalkové skrutky 1.3 G Zápalkové skrutky
Výrobky pozostávajúce zo zápalky určenej
na iniciáciu a z pomocnej náplne explozívne
horiacej výbušniny, ako je čierny prach,
používané na zážih hnacej náplne v puzdre
nábojnice napríklad do dela.
0320 Zápalkové skrutky 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0319
0333 Zábavná pyrotechnika 1.1 G Zábavná pyrotechnika
Pyrotechnické výrobky určené na zábavné
účely.
0334 Zábavná pyrotechnika 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0333
0335 Zábavná pyrotechnika 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0333
0336 Zábavná pyrotechnika 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0333
0362 Munícia, cvičná 1.4 G Munícia, cvičná
Munícia bez hlavnej trhacej náplne
obsahujúca trhaciu alebo výmetnú náplň.
Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu
náplň.
0363 Munícia, skúšobná 1.4 G Munícia, skúšobná
Munícia obsahujúca pyrotechnické zložky,
používaná na skúšanie funkcie alebo
pevnosti novej munície, súčastí zbraní
alebo zbraňových kompletov.
0372 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0318
0373 Signálne zariadenia, ručné 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0191
0403 Svetlice, vzdušné 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0418 Svetlice, pozemné 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0419 Svetlice, pozemné 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0420 Svetlice, vzdušné 1.1 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0421 Svetlice, vzdušné 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0092
0424 Projektily, inertné so
stopovkou
1.3 G Projektily
Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo
z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo
inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť
inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo
môžu obsahovať počinovú náplň alebo
výmetnú náplň alebo trhaciu náplň. Pod
tento pojem patria projektily, inertné, so
stopovkou; projektily s počinovou náplňou
alebo výmetnou náplňou; projektily
s trhacou náplňou.
0425 Projektily, inertné so
stopovkou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0424
0428 Výrobky, pyrotechnické na
technické účely
1.1 G Výrobky, pyrotechnické na technické
účely
Výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické
zložky a ktoré sa používajú na technické
účely, ako je produkcia tepla, produkcia
plynu, divadelné efekty atď. Pod tento
pojem nepatria tieto samostatne uvedené
výrobky: všetky druhy munície; náboje,
signálne; rezačky, káblové, výbušné;
zábavná pyrotechnika; svetlice, vzdušné;
svetlice pozemné; odpaľovacie zariadenia,
výbušné; nity, výbušné; signálne
zariadenia, ručné; signály, tiesňové, signály
výbušné používané na železničných
tratiach; signály, dymové.
0429 Výrobky, pyrotechnické
určené na technické účely
1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0428
0430 Výrobky, pyrotechnické
určené na technické účely
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0428
0431 Výrobky, pyrotechnické
určené na technické účely
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0428
0434 Projektily s počinovou
náplňou alebo výmetnou
náplňou
1.2 G Projektily
Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej
delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej
ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so
stopovkou alebo bez nej, alebo môžu
obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú
náplň alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem
patria projektily, inertné, so stopovkou;
projektily s počinovou náplňou alebo
výmetnou náplňou; strely s trhacou
náplňou.
0435 Projektily s počinovou
náplňou alebo výmetnou
náplňou
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0434
0452 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0372
0487 Signál, dymový 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0194
0488 Munícia, cvičná 1.3 G Munícia, cvičná
Munícia bez hlavnej trhacej náplne
obsahujúca počinovú náplň alebo výmetnú
náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač
a hnaciu náplň. Pod tento pojem nepatria
tie výrobky, ktoré sú uvedené samostatne:
granáty, cvičné.
0492 Signály, výbušné používané
na železničnej trati
1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0194
0493 Signály, výbušné používané
na železničnej trati
1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0194
0503 Nafukovacie zariadenia
airbagov alebo moduly
airbagov alebo napínacie
zariadenia bezpečnostných
pásov
1.4 G
Skupina S
0110 Granáty, cvičné, ručné
alebo do granátometov
1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0318
0193 Signály, výbušné používané
na železničnej trati
1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0194
0337 Zábavná pyrotechnika 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0334
0345 Projektily, inertné so
stopovkou
1.4 S Projektily
Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo
strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej
delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej
ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so
stopovkou alebo bez nej, alebo môžu
obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú
náplň alebo trhaciu náplň.
0376 Zápalkové skrutky 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0319
0404 Svetlice, vzdušné 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0092
0405 Náboje, signálne 1.4 S Náboje, signálne
Výrobky určené na vystreľovanie farebne
horiacich svetlíc alebo iných signálov zo
signálnych pištolí atď.
0432 Výrobky, pyrotechnické
alebo na technický účel
1.4 S
Príloha č. 1b k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
VÝROBKY, PRI KTORÝCH JE POTREBNÉ URČIŤ, ČI IDE O PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO VÝBUŠNINY
ČÍSLO
OSN
NÁZOV A OPIS TRIEDA/
ODDIEL
SLOVNÍK
(používať len pre informáciu)
Skupina G
0121 Zažíhače 1.1 G ZažíhačeVýrobky obsahujúce jednu alebo viaceré
výbušné látky, používané na spustenie
výbuchového explozívneho horenia. Môžu
byť aktivované chemicky, elektricky alebo
mechanicky.
0314 Zažíhače 1.2 G Pozri položku s číslom OSN 0121
0315 Zažíhače 1.3 G Pozri položku s číslom OSN 0121
0316 Zapaľovače, zažíhacie 1.3 G  
0317 Zapaľovače, zažíhacie 1.4 G  
0325 Zažíhače 1.4 G Pozri položku s číslom OSN 0121
0353 Výrobky, výbušné, NOS 1.4 G  
0454 Zažíhače 1.4 S Pozri položku s číslom OSN 0121
Skupina S
0131 Zapaľovače zápalnej šnúry 1.4 S Zapaľovače zápalnej šnúryVýrobky rôznej konštrukcie aktivované
trením, nárazom alebo elektricky,
používané na zapálenie zápalnice.
0349 Výrobky, výbušné, NOS 1.4 S  
0368 Zapaľovače, zažíhacie 1.4 S ".“.
5.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontroly na civilné použitie (Ú. v. EÚ L 121, 15. 5. 1993, s. 20, corrigendum: Ú. v. EÚ L 79, 7. 4. 1995, s. 34).
2. Smernica Komisie 2004/57/ES z 23. apríla 2004 o určovaní pyrotechnických výrobkov a určitých druhov munície na účely smernice Rady 93/15/EHS o zosúladení ustanovení vzťahujúcich sa na uvádzanie výbušnín určených na civilné účely na trh a na dohľad nad nimi (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004, s. 73).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.